pixelg
GREENECO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

GREENECO [GET]

AKTUALNY KURS: 0,29 zł (+0,00%) 08-08-2014 15:00
iekr
0
Dołączył: 2011-04-17
Wpisów: 5
Wysłane: 18 kwietnia 2011 22:53:34 przy kursie: 2,54 zł
3 sesja z rzędu z 2 cyfrowym wzrostem, od 2 dni najlepsza spółka. Jak tak dalej pójdzie to kurs będzie podbijał do 5 zł tak jak za starych dobrych czasów. Dzisiaj sprzedali działkę pod Wrocławiem Biedronce za ponad 5 000 000 zł.

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 233
Wysłane: 29 kwietnia 2011 09:59:05 przy kursie: 2,19 zł
W zapowiedziach przed walnym twierdzili, że uchwała nad emisją będzie głosowana wtedy gdy wcześniej znajdą inwestora. Właśnie podali uchwały ZWZA i jest tam uchwała o emisji. Z tego wynika, że mają chętnego na akcje.

Tym samym rosną szanse aby obligacje były w czerwcu wykupione, co też widać po kursie obligacji, można było 30% zarobić.

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 233
Wysłane: 17 maja 2011 16:09:53 przy kursie: 2,27 zł
Pytanie do spółki:

Zostało 40 dni do wykupu obligacji, czy możecie Państwo oszacować prawdopodobieństwo, że obligacje te wykupicie w terminie? Proponuję taką formę odpowiedzi: "z ...% pewnością wykupimy obligacje w terminie". Drugie pytanie: Prezes deklarował, że głosowanie nad uchwałą o emisji będzie tylko wtedy kiedy będzie inwestor. Uchwała o emisji bez PP została podjęta(czyli inwestor jest)- kiedy poznamy inwestora, pakiet akcji, cenę?

Szanowni Państwo,
W ciągu 14 dni rynek pozna szczegóły dotyczące inwestora.
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A.

źródło: notowania.pb.pl/pytania/PLANTI...

Po Ikw KW spadły do ok 400k. ostatni czas na inwestora, no to odliczam(oczywiście akcji w tych cenach za żadne skarby bym nie brał).
Edytowany: 17 maja 2011 16:14

>> Ponad 160% zysku od początku 2017 r. – sprawdź ofertę portfela wzorcowego Cztery Fazy Rynku w StockWatch.pl


Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 18 maja 2011 15:59:22 przy kursie: 2,17 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2011 roku Grupy Kapitałowej Anti S.A. (GKA)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku GK odnotowała kw/kw spadek przychodów o ok. 12% i wzrost zysku brutto na sprzedaży z 12 do 301 tys. zł, tj. o 2408%. Wartości te z jednej strony świadczą o pogorszeniu sytuacji w zakresie podstawowej działalności Grupy, a z drugiej wskazują na wzrost jej marży brutto na sprzedaży (koszty własne sprzedaży spadły w szybszym tempie niż przychody, co przełożyło się na wyższe tempo wzrostu zysku brutto na sprzedaży). Jak podaje zarząd podstawowy wpływ na niższe przychody Grupy miały warunki pogodowe (obfite opady śniegu oraz mrozy), które już wcześniej dawały o sobie znać w kontekście wyników okresowych uzyskiwanych w 2010 roku. Z racji zaniechania działalności dotyczącej zarządzania nieruchomościami (i tak miałą ona iluzoryczny wpływ na wyniki Grupy) rachunek segmentowy ogranicza się w 1kw2011 tylko do działalności budowlanej. Idąc dalej w głąb rachunku zysków i strat można zauważyć kw/kw spadek ogólnych kosztów administracyjnych (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu) o ok. 22%, co przełożyło się na poprawę kw/kw wyniku na sprzedaży, a właściwie ograniczenie straty (spadek z -939 do -439 tys. zł, tj. o 53%). Tę poprawę wzmacniają nieznacznie korzystne zmiany w zakresie pozostałej działalności operacyjnej (spadek przychodów okazał się kw/kw mniejszy aniżeli kosztów, przy czym nadal wynik netto na pozostałej działalności operacyjnej był ujemny). W efekcie na poziomie operacyjnym Grupa ograniczyła stratę z -1038 do -451 tys. zł, tj. o 57%. Zdecydowanie negatywne przełożenie na wyniki końcowe pierwszego kwartału 2011 roku miały zmiany w zakresie działalności finansowej (przewaga kosztów nad przychodami, przy zdecydowanym spadku kw/kw przychodów i wzroście kosztów). Ostatecznie GKA na poziomie netto ograniczyła kw/kw stratę, ogółem i przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej, o 51% (z -1257 do -617 tys. zł).

Tak więc, w okresie 1kw 2011 roku GKA zanotowała spadek sprzedaży, ale dzięki lepszym marżom znacznie ograniczyła straty względem porównywalnego okresu roku 2010.

Z punktu widzenia przyszłych wyników GKA istotne znaczenie może mieć wzrost konkurencyjności na rynku usług budowlanych w zakresie małej architektury, o którym jest mowa w komentarzu do sprawozdania finansowego. Biorąc pod uwagę, że na rynku tym po stronie zleceniodawców występują głównie podmioty publiczne (gminy), a co za tym idzie najczęściej podstawowym kryterium oceny ofert jest cena, wzrost liczby oferentów może odbić się niekorzystnie na dotychczasowych, i tak niezbyt wysokich, marżach.

Biorąc pod uwagę sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKA można dostrzec podobne zmiany kw/kw jak w przypadku wcześniej omówionego rachunku zysków i strat. Grupa zanotowała odpływ gotówki zarówno na poziomie operacyjnym jak i ogółem, przy czym był on dużo mniejszy niż przed rokiem (przepływy z działalności operacyjnej wyniosły –2497 wobec –3357 tys. zł, a na poziomie ogólnym –1552 wobec –3386 tys. zł). Na uwagę zasługuje fakt, że mimo bardzo kiepskiej sytuacji finansowej (z zagrożeniem kontynuacji działalności włącznie) Grupa uzyskała w okresie 1kw2011 kredyt obrotowy, co należy ocenić pozytywnie (Getin Noble Bank musiał uznać, że GKA uda się jednak wyjść na prostą, w innym razie raczej pieniędzy by raczej nie dał).

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1 kw 2011 roku sytuacja finansowa GK Anti przedstawia się bardzo kiepsko:
- suma bilansowa skurczyła się o ok. 0,5 mln zł, co po stronie aktywów wynikało głównie ze spadku majątku trwałego (amortyzacja środków trwałych), a po stronie pasywów zmniejszenia kapitału własnego (kwartalna strata na poziomie netto);
- majątek obrotowy spółki na koniec marca 2011 roku nie wystarczał na pełną spłatę zobowiązań bieżących – bieżący likwidacyjny wskaźnik płynności wyniósł 0,64, a pomniejszony o zapasy wskaźnik szybki ukształtował się na poziomie 0,59;
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe), za sprawą ograniczenia kw/kw ujemnych przepływów operacyjnych, poprawił się do poziomu 0,16, co oznacza, że roczna gotówka wygenerowana z działalności operacyjnej pozwala spółce na natychmiastową spłatę raptem tylko 16% zadłużenia krótkoterminowego;
- struktura finansowania majątku trwałego również jest dalece niezadowalająca (kapitały stałe tylko w ok. 31% finansują aktywa trwałe);
- kapitał obrotowy netto jest od kilku kwartałów ujemny i w relacji do przychodów wskazuje na coraz mniej korzystną sytuację GKA w tym zakresie (cykl kapitału obrotowego wynosi -38 dni); co prawda cykl konwersji gotówki, wyznaczający zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, również jest ujemny (-27 dni), ale bardziej jest to efekt ociągania się spółki z płatnościami zobowiązań handlowych aniżeli sprawnym zarządzaniem zapasami i należnościami (cykl obrotu zapasami co prawda spada ale z nawiązką jego pozytywny efekt neutralizuje wydłużający się cykl inkasa należności);
- w strukturze pasywów kapitał własny praktycznie się skończył (zostało go niecałe 0,4 mln zł), co oznacza że aktywa są finansowane właściwie tylko kapitałem obcym, w którym 88% stanowią zobowiązania krótkoterminowe (głównie o charakterze handlowym).

Reasumując można powiedzieć, że od strony zadłużenia i płynności GKA prezentuje się bardziej niż ryzykownie, czego wyrazem jest najniższy z możliwych rating w serwisie (D).

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/anti,wyk...

W związku z kiepską sytuacją finansową oraz w niedalekiej perspektywie terminem wykupu obligacji o wartości nominalnej blisko 3 mln zł plus odsetki (10% w skali roku) pozytywnie należy ocenić podpisanie z Jeronimo Martins przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości na kwotę ok. 3,5 mln zł oraz coraz bardziej realną (przy najmniej w mniemaniu zarządu) emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru na łączną kwotę 1,8-2,2 mln zł. Warto również odnotować, że Grupa pomimo kiepskiej sytuacji cały czas pozyskuje nowe zlecenia, przy czym nie wiemy nic o ich potencjalnej marży. Z punktu widzenia przyszłej sytuacji finansowej GKA za istotną informację należy uznać także wykaz postępowań sądowych, jakie podano w komentarzu do sprawozdania. Wynika z niego, że postępowania, w których Anti jest stroną pozywającą opiewają na kwotę ok. 2,3 mln zł, a postępowania, w których Anti przyjmuje stronę dłużnika opiewają na kwotę ok. 0,5 mln zł, z czego 0,1 mln zł dotyczy postępowań ugodowych.

Ocena sytuacji rynkowej
Automaty w zderzeniu z sytuacją GKA poległy i w większości przypadków wskazują na niemożliwość wyceny jej akcji. Trudno się temu dziwić skoro od pewnego czasu rynek nie zastanawia się czy sytuacja w spółce się poprawi czy nie, ale czy w ogóle będzie ona istnieć w perspektywie kolejnego kwartału. Obecną cenę rynkową spółki z punktu widzenia jej sytuacji finansowej należy uznać za mocno spekulacyjną, przy czym z drugiej strony pamiętać należy, że rynek kapitałowy wycenia papiery wartościowe przez pryzmat przyszłości a nie teraźniejszości. Widać część inwestorów mocno wierzy, że wykup obligacji przebiegnie bez problemów, emisja nowych akcji znajdzie nabyw-cę(-ców), a przyszłe wyniki spółki ulegną zdecydowanej poprawie. Biorąc pod uwagę komunikaty spółki z kilku ostatnich miesięcy można być umiarkowanym optymistą, przy czym nie zmienia to faktu, że jest to propozycja inwestycyjna dla ludzi o mocnych nerwach.
Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/anti,wyk... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/anti,wyk...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

volky
0
Dołączył: 2010-07-16
Wpisów: 245
Wysłane: 19 maja 2011 13:14:12 przy kursie: 2,23 zł

Najbardziej według mnie obiecujące w tym wszystkim jest to że spółka non stop podpisuje umowy i rzeczywiście plan na ten rok może być wykonany...a jeżeli jest on jeszcze zaniżony to spółkę czeka powrót do starych poziomów 4-5 zł szybciej niż się wydaje.
Takie ORGR może sie wyrysuje ?
Bardziej lokalnie z AT jakie sobie zrobiłem też wszystko ładnie wygląda.

kliknij, aby powiększyć


Tomasz Nawrocki
3
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 729
Wysłane: 21 maja 2011 13:57:41 przy kursie: 2,15 zł
Oczywiście podpisywane umowy mają wydźwięk pozytywny, przy czym zauważyć należy że ich faktycznie pozytywne przełożenie na wyniki Anti będzie miało miejsce tylko w sytuacji dodatnich marż, a z tym może być różnie. Jak pisałem w omówieniu raportu Zarząd Spółki zauważył wzrost konkurencji, co jest o tyle istotne, że jak widać po podpisywanych umowach większość z nich jest zlecana przez jednostki sektora publicznego gdzie cena jest podstawowym kryterium wyboru oferty. W związku z tym wyższa konkurencja może istotnie odbić się na marżach poszczególnych kontraktów, zwłaszcza że działalność Spółki bardzo mocno zależna jest od warunków pogodowych.

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 233
Wysłane: 23 maja 2011 22:59:30 przy kursie: 1,99 zł
stało się, spółka zamknęła emisję 2.2 mln akcji:

www.parkiet.com/artykul/105504...

25% w całości będzie miała ta emisja. W art piszą, że prezes wziął 650k z 2.2mln, no to pozostali wzięli po ok 750k i powinni mieć 1/3+ z 25% w spółce czyli ok 8%. Muszą się ujawnić, chyba, że mijają się z prawdą. poczekamy na komunikaty.

Druga rzecz, anti szykuje się do rolowania obligacji(nowa emisja zapewne na spłatę starych). spółka jak widać przetrwa kolejny rok, mimo to akcji bym nie brał- trochę żal, że na tych ich obligach nic się nie przytuliło.

volky
0
Dołączył: 2010-07-16
Wpisów: 245
Wysłane: 24 maja 2011 10:55:32 przy kursie: 2,02 zł
addison napisał(a):
Pytanie do spółki:

Zostało 40 dni do wykupu obligacji, czy możecie Państwo oszacować prawdopodobieństwo, że obligacje te wykupicie w terminie? Proponuję taką formę odpowiedzi: "z ...% pewnością wykupimy obligacje w terminie". Drugie pytanie: Prezes deklarował, że głosowanie nad uchwałą o emisji będzie tylko wtedy kiedy będzie inwestor. Uchwała o emisji bez PP została podjęta(czyli inwestor jest)- kiedy poznamy inwestora, pakiet akcji, cenę?

Szanowni Państwo,
W ciągu 14 dni rynek pozna szczegóły dotyczące inwestora.
Z poważaniem
Zespół Relacji Inwestorskich ANTI S.A.

źródło: notowania.pb.pl/pytania/PLANTI...

Po Ikw KW spadły do ok 400k. ostatni czas na inwestora, no to odliczam(oczywiście akcji w tych cenach za żadne skarby bym nie brał).


No i pytanie teraz czy będą te "szczegóły dotyczące inwestora" czy nie ?
dzis mija 14 dni
Chyba że coś mi umknęło ?... Think

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 233
Wysłane: 31 maja 2011 10:52:35 przy kursie: 2,20 zł
spółka wiarygodnością nie grzeszy(nawet nie widać zmian na lepsze):

jedno twierdzi prezes: www.parkiet.com/artykul/105504...

drugie twierdzi spółka:

notowania.pb.pl/pytania/PLANTI...

Prasie jak widać nie ma co wierzyć, prezes powiedział co chciał ale nikt go z tego nie będzie rozliczał.

Takie to instytucje wzięły te akcje, że profescapital tak opisuje zamkniętą emisję:

"PROFESCAPITAL pełniąc rolę Doradcy Transakcyjnego oraz Autoryzowanego Doradcy z sukcesem przeprowadził emisję akcji o wartości 2,2 mln PLN dla spółki Anti S.A. Akcje nowej emisji zostały objęte przez inwestorów indywidualnych. "

Żenada.
Edytowany: 31 maja 2011 10:53

melo2005
0
Dołączył: 2010-09-16
Wpisów: 32
Wysłane: 1 czerwca 2011 20:16:10 przy kursie: 2,37 zł
ok 1 550 000 akcji należą do dwóch instytucji finansowych, które objęły te akcje

1550000/6547029+2200000 = 5,7 %


nie będziemy wiedzieli kto objął te akcje
volky
0
Dołączył: 2010-07-16
Wpisów: 245
Wysłane: 3 czerwca 2011 10:37:06 przy kursie: 2,43 zł
Mimo wszystko Anti porusza się codziennie małymi kroczkami do przodu a wszyscy liczą że tu znów będzie odpał na +30 % po wybiciu z tej chorągiewki.
Nawet ichimoku jak się okazuje zadziałało prawidłowo ;)

kliknij, aby powiększyć

bankrucik
54
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 316
Wysłane: 9 czerwca 2011 12:38:58 przy kursie: 2,26 zł
za bajkopisarstwo przychodzą realne rachunkiPosiadacze obligacji Anti, notowanych do niedawna na rynku Catalyst, muszą uzbroić się w cierpliwość. Spółka, specjalizująca się w tzw. małej architekturze, poinformowała o przesunięciu terminu wykupu papierów dłużonych z 9 czerwca na 31 sierpnia tego roku.
Opóźnienie w wykupie emisji o wartości 2,83 mln zł spowodowane jest brakiem wystarczających środków na kontach spółki. Zarząd tłumaczy, że środki zostały zaangażowane w realizację projektów budowlanych, które zakończą się najpóźniej do 31 sierpnia. Za opóźnienie Anti zapłaci obligatariuszom karne odsetki w wysokości 13 proc. w skali roku. [KZwww.pb.pl/a/2011/06/09/Anti_pr...
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

Marc0101
0
Dołączył: 2011-03-24
Wpisów: 237
Wysłane: 9 czerwca 2011 23:43:23 przy kursie: 2,26 zł
Co do tego wykupu to nie byłbym taki pewien. Pray
Równie dobrze może okazać się że posiadacze obligacji będą żałować że nie sprzedali ich jak były po 90%. wave
Ja tam rzepie wave nie wierzę.
A na pocieszenie dla tych którzy zostaną z ręką w nocniku, polecam zgłoszenie siebie do nagrody Darwina.

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 10 czerwca 2011 19:37:19 przy kursie: 2,29 zł
Marc0101 - co do tej nagrody Darwina. Angel Jeśli dobrze zrozumiałem to możliwe, że jesteś obligatariuszem Anti. Czy zapłacili chociaż kupon odsetkowy teraz?

Marc0101
0
Dołączył: 2011-03-24
Wpisów: 237
Wysłane: 10 czerwca 2011 22:13:23 przy kursie: 2,29 zł
Shame on you Byłem. thumbright I jestem z tego zmycia bardzo zadowolony. hello1
Czy zapłacili nie wiem.
A Darwin za to że nie sprzedali po 90% i woleli zaryzykować 100% kapitału żeby zarobić 10%.

Arkadiusz Rzepa, prezes i 33-proc. udziałowiec Anti. Dodaje, że bieżące oprocentowanie niespłaconych obligacji wynosiło 10 proc. i zostało uregulowane.
Tak twierdzi rzepa.
Tu znajdziecie cały tekst.
www.parkiet.com/artykul/106220...

A co do akcji to pozwolę sobie wkleić TO > Rekomendacja wy-pier-dol. cena docelowa 0.15zeta

"Teoretycznie mogliśmy przeprowadzić nową emisję o identycznej wartości, aby dzięki niej spłacić wcześniejszą serię obligacji."

rzepa kłamie nie przeprowadzili bo nikt ich obligacji nie chciał. Liar
Czytałem na jakimś forum że proponowali nowe obligacje ale ludziska ich wyśmieli.
To by było tyle w temacie anti.
Edytowany: 11 czerwca 2011 00:40

Marcin Osiecki
0
Grupa: SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-06-15
Wpisów: 855
Wysłane: 10 czerwca 2011 23:21:34 przy kursie: 2,29 zł
Marc0101 napisał(a):
Shame on you Byłem. thumbright I jestem z tego zmycia bardzo zadowolony. hello1
Czy zapłacili nie wiem.
A Darwin za to że nie sprzedali po 90% i woleli zaryzykować 100% kapitału żeby zarobić 10%.


W takim razie gratulacje. Pytałem o to, bo też czytałem ten artykuł. Można było nawet sprzedać za 95% nominału spokojnie. Ja tych papierów nie ruszałem. Od dawna było wiadomo, że będą gigantyczne problemy. Tylko ten rajd w górę pod koniec zmylił na pewno wiele osób.
Edytowany: 10 czerwca 2011 23:22

Marc0101
0
Dołączył: 2011-03-24
Wpisów: 237
Wysłane: 11 czerwca 2011 13:01:45 przy kursie: 2,29 zł
Zmylił tylko kandydatów do "Darwina". hello1
rzepa ogłosił 24-05 że >
"Na początku czerwca zarząd Anti zamierza zaoferować nowe obligacje. Z emisji chciałby pozyskać około 2,8 mln zł. Wszystkie pieniądze przeznaczy na wykup wcześniejszej serii tych papierów o podobnej wartości."

Dla mnie po tym komunikacie oczywiste było że nie mają kasy na wykup a nowej emisji nikt nie będzie chciał objąć.soonny
0
Dołączył: 2010-08-28
Wpisów: 179
Wysłane: 23 sierpnia 2011 20:59:20 przy kursie: 1,75 zł
Odświerze wątek bo wktótce mija nowy termin wykupu obligacji, czy tymrazem się uda ??

LUno
0
Dołączył: 2009-01-24
Wpisów: 120
Wysłane: 1 września 2011 11:46:41
Niestety. Myślę, że po takich przebojach nikt im już cashu nie chce pożyczyć na dalsze rolowanie zadłużenia.

Cytat:
Anti, specjalizujące się w projektowaniu, tworzeniu i utrzymaniu terenów zielonych, po raz drugi przesunęło termin wykupu obligacji o wartości 2,8 mln zł, co zgodnie z warunkami emisji miało nastąpić 9 czerwca.

Tym razem zarząd w komunikacie giełdowym obiecuje, że nastąpi to do 30 września. Trzy miesiące temu uspokajał inwestorów, zapewniając o przeprowadzeniu wykupu do 31 sierpnia. W obu przypadkach twierdził, że ureguluje też odsetki ustawowe za zwłokę w wysokości 13 proc. Nie zrobił tego do dziś.

Na początku czerwca prezes i 25-proc. udziałowiec Anti Arkadiusz Rzepa tłumaczył przesunięcie terminu wykupu potrzebami finansowymi spółki dotyczącymi realizacji kontraktów, których zakończenie przewidywano od czerwca do sierpnia. Dziś na ten temat spółka milczy. Kolejną zmianę terminu wykupu usprawiedliwia zawarciem umowy z Calatrava Capital, która przewiduje połączenie giełdowej spółki z firmą z branży budowlano-deweloperskiej.

KDPW, który prowadzi rejestr niewykupionych obligacji Anti, zaniepokojony brakiem pieniędzy należnych obligatariuszom wysłał do spółki pismo, w którym domaga się wyjaśnień. Jak informują przedstawiciele Depozytu, firma uregulowała jednak część zobowiązań. – W lipcu otrzymaliśmy od Anti pieniądze i pismo, w którym wskazano dom maklerski, do którego mieliśmy je przekazać. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wypełniliśmy tę dyspozycję – twierdzi Dariusz Marszałek, rzecznik prasowy KDPW. Informuje, że KDPW nie może podać, o jaką kwotę chodzi i o jakiego brokera. Z kolei wiedzą dotyczącą konkretnego obligatariusza, który otrzymał pieniądze, dysponuje dom maklerski. Anti z kolei i w raporcie z czerwca, i z sierpnia informuje, że przesuwa termin skupu obligacji o wartości 2,8 mln zł.

Arkadiusz Rzepa nie znalazł czasu na rozmowę, mimo czynionych od wielu tygodni przez dziennikarzy „Parkietu" prób porozmawiania na temat sytuacji spółki i terminu wykupu obligacji.


źródło: www.parkiet.com/artykul/109108...
Czy masz z górki, czy pod górkę, patrz na ciastko nie na dziurkę.

addison
27
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 233
Wysłane: 2 września 2011 16:53:43 przy kursie: 1,79 zł
czyli "rejs anti" nadal trwa, jak widać fale są wzburzone tak mocno, że prezes nie ma czasu(czyt. wstydzi się) odebrać telefonu. walczą o życie a bilans pokazuje, że będzie cholernie trudno.

patrząc na historię dostał chłopak od rodziców rodzinny biznes w zarządzanie, najpierw wypłynął na gpw a teraz ściąga go do portu, czy raczej na kamieniste tereny.


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,699 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +167,73% +33 546,43 zł 53 546,43 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło