YOLO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

YOLO [YOLO]

AKTUALNY KURS: 2,00 zł (+1,52%) 24-05-2019 11:40
Kamil Gemra
Dołączył: 2009-12-09
Wpisów: 3 006
Wysłane: 27 maja 2014 12:32:46 przy kursie: 4,79 zł
Przeprowadziliśmy wywiad z wiceprezesem spółki:

Cytat:
StockWatch.pl: Wyniki finansowe Państwa spółki w pierwszym kwartale wypadły słabiej niż rok wcześniej. Zanotowany zysk okazał się śladowy. Skąd wynika osłabienie i czy jest trwałe?

Wojciech Andrzejewski: W I kwartale br. prowadziliśmy konsekwentnie politykę inwestycyjną nakierowaną na godziwe stopy zwrotu i w efekcie kupiliśmy kilka atrakcyjnych, choć niewielkich pakietów wierzytelności. To skutkowało wprowadzeniem do obsługi mniejszej liczby spraw z nowych portfeli, więc przychody wypracowaliśmy przede wszystkim z pakietów kupionych jeszcze w latach 2011-2013. Wpływ na nasze wyniki miały również wysokie nakłady na postępowania, głównie egzekucyjne – od stycznia do marca sięgnęły 7,44 mln zł – a także zmiana wartości godziwej portfela, która była ujemna i wyniosła 4,85 mln zł. Niemniej jednak, sytuacja finansowa P.R.E.S.C.O. jest cały czas solidna. Zarabiamy na naszej podstawowej działalności, nasze przepływy pieniężne są wysokie. Mamy też portfel gwarantujący wpływy na kolejnych kilkanaście miesięcy, a prawie wszystkie sprawy są zabezpieczone wyrokami sądowymi. Niezależnie od tego, jeszcze w pierwszych trzech miesiącach roku wdrożyliśmy szereg zmian, które w perspektywie dwóch – trzech kwartałów mają zaowocować wzrostami wyników, jak choćby wprowadzenie nowych narzędzi współpracy z osobami zadłużonymi, uruchomienie Debet Partner czy przekazanie do obsługi pierwszego pakietu kupionego w Rosji.


Całość: presco.stockwatch.pl/aktualnos...

Alchemiq
Dołączył: 2009-05-21
Wpisów: 9
Wysłane: 29 sierpnia 2014 09:23:29 przy kursie: 4,21 zł
Warszawa, 29.08.2014 (ISBnews) - Presco Group odnotowało 1,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2014 r. wobec 1,70 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,15 mln zł wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,09 mln zł w I poł. 2014 r. wobec 35,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2014 r. wyniósł 1,42 mln zł wobec 3,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Presco Group jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka od 2011 roku jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 444
Wysłane: 29 sierpnia 2014 13:14:16 przy kursie: 4,21 zł
Presco Group nie rezygnuje z planów podboju rynku rosyjskiego
W newsroomie tekst z dodatkowymi informacjami ze spotkania wynikowego.
Cytat:
Spółka z rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi przedstawiła w piątek wyniki za I półrocze. Wiceprezes Presco podczas spotkania z dziennikarzami podtrzymał plan zainwestowania w pierwszym roku działalności na rynku rosyjskim maksymalnie 10 mln zł. Dodał, że sytuacja polityczna nie wpływa bezpośrednio na biznes windykacyjny.

>> Link


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 632
Wysłane: 2 września 2014 11:14:45 przy kursie: 4,09 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK PRESCO po 1 połroczu 2014r.

Zanim przejdę do omawiania stricte wyników chciałbym zwrócić uwagę czytelników na zmianę zasad rachunkowości zastosowaną od drugiego kwartału przez grupę. Od tego raportu PRESCO w przychodach zamiast spłat pokazuje wartość odsetkową, wynikającą z iloczynu wartości portfeli na początek okresu oraz stopy dyskontowej użytej przy wyliczaniu wartości danego portfela, która wynika z ceny nabycia tegoż portfela. Pozostała część spłaty (kapitałowa) zmniejsza wartość bilansową portfela. Krótko mówiąc od 2 kwartału mamy prezentację tożsamą do lidera branży, czyli Kruka. Jak działa ten model można zobaczyc na poniższej grafice

kliknij, aby powiększyć


Ciało analityczne StockWatch’a było zdania, że model z podziałem na ratę kapitałową i odsetkową jest najlepszy w branży wierzytelności i powinien być uznany za wzorcowy w MSR. Z tego powodu pozostaje nam się tylko cieszyć, że spółka zdecydowała się na zmianę. Pochwalić także należy, że za raportowany okres przedstawiono dane wynikowe zarówno w nowej jak i starej polityce rachunkowości, dzięki czemu zmiana nie będzie powodować nieciągłości danych.

PRESCO pozostaje dość wstrzemięźliwe jeśli chodzi o zakupy portfeli wierzytelności. Zdaniem spółki ceny rynkowe pakietów nadal są mało atrakcyjne, a rynek pozostaje rynkiem sprzedającego, co oczywiście ma związek z dostępem do taniego finansowania oraz bardzo dobrymi wynikami finansowymi raportowanymi przez branżę. Średniokwartalny bilnsowy poziom portfela wierzytelności jest prawie stały z lekką tendencją spadkową. Wartość portfeli kurczy się na skutek spłat,, ale zgodnie z modelem wyceny nie o wartość zwindykowaną, bo dla pszyszłych prognozowanych spłat zmniejsza się z upływem czasu dyskonto.
We wcześniejszych okresach sprawozdawczych spółka jak i cała branża narzekały na spadającą skuteczność windykacji komorniczej co można łączyć z pogarszającą się sytuacją osób zadłużonych - wzrost bezrobocia itd. Fakt ten nie pozostawał bez wpływu na poziom spłat. Od tego roku w wynikach Grupy obserwujemy zachamowanie negatywnej spadkowej tendencji. Z jednej strony może to mieć związek ze strategicznym przesunięciem się w stronę windykacji polubownej, a z drugiej z ponoszonymi w poprzednich okresach dość wysokimi nakładami na sprawy sądowe.


kliknij, aby powiększyć


Wedłu starej polityki rachunkowości kwartalne przychody(czyli spłaty na portfelach nabytych) co prawda spadły o 2 proc., ale w relacji do poprzedniego kwartału wzrosły o 8 proc. Poziom spłat w relacji do wartości bilansowej portfela mamy podobny jak w drugim kwartale 2013 r. Jak wspomniałem wyżej powód wzrostu nie jest oczywisty. W przypadku branży windykacyjnej najczęściej nie mamy zachowanej współmierności przychodów i kosztów. Koszty na sprawy są ponoszone i raportowane dziś, natomiast przychody są niepewne i mogą dopiero pojawić się w przyszłości. W gestii spółki pozostaje pewnego rodzaju “sterowanie” wynikiem w sensie intensywności nakładów na sprawy sądowe. Poziom ponoszonych kosztów zobrazowałem na poniższym wykresie:


kliknij, aby powiększyć


Nakłady na opłaty sądowe księgowane są w pozycji “podatki i opłaty” Jak widać poziom wydatków i kosztów wspomnianej pozycji jest istotnie niski w porównaniu z wartościami historycznymi. Prawdopodobnie ma to związek także z potrzebami gotówkowymi spółki. Przypomnę, że w sierpniu zapadały obligacje notowane na Catalyście i trzeba było gromadzić gotówkę na obsługę zadłużenia. Mniejsze wydatki przełożyły się na wzrost wyniku operacyjnego w ujęciu r/r z kwoty 2,4 do 3,2 mln zł. Przy czym warto wspomnieć, że w tym kwartale nastąpiło znaczące przeszacowanie wartości portfela, co odcisnęło spore piętno na wyniku - 8 mln zł.

Pozytywne zmiany w rachunku wyników mają potwierdzenie także w CF.


kliknij, aby powiększyć


EBITDA gotówkowa i przepływy operacyjne są najwyższe od końca 2012 r. Posiadacze obligacji spółki mogą jak na razie spać spokojnie. Dług netto do EBITDA gotówkowej znajduje się na pozimie 0,35. Innymi słowy w ciągu nieco ponad kwartału spółka byłaby w stanie wygenerowć gotówkę potrzebną na spłątę obligacji i kredytów. Nieco gorzej wygląda sytuacja akcjonariuszy, gdzie nadal można mieć zastrzeżenia do poziomu zwrotu z kapitału, tym niemniej sprawy wydają się iść w dobrym kierunku. Otwiera się też szansa na tanie zakupy. Napięta sytuacja w Rosji, gdzie spółka zdobyła pierwsze przyczułki może doprowadzić do ucieczki inwestorów zagranicznych i spadku cen pakietów na tym rynku, co znów może doprowadzić do poprawy wyników w przyszłości.Edytowany: 2 września 2014 15:07

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 632
Wysłane: 15 listopada 2014 21:45:05 przy kursie: 3,70 zł
Omówienie sprawozdania finansowego Presco Group za okres III kw. 2014r.

Z punktu widzenia akcjonariuszy kwartał ciężko uznać za satysfakcjonujący, ale w zasadzie nie należało oczekiwać rewelacyjnych wyników. Kurs spada od 1,5 roku, więc słabsze wyniki są od dawna w wycenie dyskontowane.

Pomimo, że spółka przeszła na model pokazywania wyceny zgodny z Krukiem, ze względu na ciągle jeszcze krótką historie pozwolę sobie na omówienie wyników w „starym” układzie. Spłaty na posiadanych portfelach. Przychody, czyli spłaty na portfelach wyniosły 16,5 mln i były niższe od prezentowanych w ubiegłym roku o 2,6 mln zł (13,6 proc.). Średni portfel nieruchomości co prawda spada wolniej (4 proc.), ale PRESCO w tym kwartale nabyło nowe portfele wierzytelności, których być może jeszcze nie wprowadziło do obsługi. Ponadto coraz więcej portfeli kierowanych jest do windykacji polubownej, co wiąże się z wydłużeniem procesu windykacji – spłaty na raty. Należy oczekiwać, że z już posiadanych portfeli spłaty będą coraz niższe. Raz, ze względu na model, dwa ze względu na historyczne krzywe spłat. Warto także pamiętać, że wycenę portfeli wspierają spadające stopy procentowe, co zwiększa ich bilansową wartość. Wszystkie wymienione przyczyny wydają się wyjaśniać zachowanie krzywej produktywności portfela:


kliknij, aby powiększyć


Zmiana modelu windykacji widoczna jest nie tylko na przychodach, ale także w malejących kosztach, w szczególności spadających obciążenia z tytułu podatków i opłat, gdzie raportowane są także koszty sądowe. Koszty operacyjne zmniejszyły się o 3,8 mln zł, więc nieco bardziej od przychodów.


kliknij, aby powiększyć


Mogłoby się wydawać, że w związku z tym wynik operacyjny okresu powinien być wyższy, ale tak się nie dzieje. Wynik operacyjny spada z 5,6 do 1,6 mln zł, czego powodem jest wyższa amortyzacja portfeli. Na tę amortyzację składa się zarówno koszt zakupu jak również przeszacowania wynikające ze zmian przyszłych oczekiwanych przelewów pieniężnych, czy stopy procentowej. W przypadku wierzytelności wspomniana amortyzacja może być nawet ujemna (czyli mieć pozytywny wpływ na wynik)! W tym wykazana utrata wartości była dwukrotnie większa niż w ubiegłym, przez co wynik skurczył się o 4 mln zł.

Koszty finansowe niższe niż w okresie porównywalnym (zarówno ze względu na spadek stóp procentowych, jaki średniego poziomu zadłużenia odsetkowego) zrzuciły wynik okresu na skraj rentowności.

Nie może zatem mocno dziwić, że spółka notowana jest z 35 proc. dyskontem do wartości księgowej aktywów netto. Skoro nie zarabia, to nie ma wartości dochodowej. Można powiedzieć, że inwestorzy nawet dyskontują pomimo spadku kursu pewną poprawę w przyszłości i wydaje się, że słusznie.

Fakt, że nie ma zysków nie oznacza nic złego dla obligatariuszy, bo oni są cały czas wynagradzani, a dodatkowo PRESCO notuje cały czas całkiem pokaźne wpływy gotówkowe, przy naprawdę niskim, w zasadzie najniższym zadłużeniu.


kliknij, aby powiększyć


Trzeba poczekać na efekty wdrożenia nowego modelu biznesowego, bo na razie PRESCO pracuje głównie dla swoich wierzycieli a nie akcjonariuszy. Cierpliwość co prawda nie należy do najbardziej powszechnych cnót, ale wydaje się, że spółka ma potencjał do poprawy swoich wyników. Na pewno nie w tym i pewnie nie w następnym kwartale, ale przyszłość wcale nie jest czarna. Okres wzmożonej amortyzacji kiedyś się skończy, a na horyzoncie rysują się ciekawe perspektywy rynku rosyjskiego. Według informacji podawanych przez spółkę ceny pakietów oferowanych przez banki inne podmioty są nawet 10 razy niższe niż w Polsce. Oczywiście są też ryzyka w mocno pogarszającym się stanie gospodarki, zapaści sektora finansowego, czy nawet różnicach kulturowych, ale jak mawiają Rosjanie – „kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana”

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 444
Wysłane: 20 listopada 2014 20:04:56 przy kursie: 3,60 zł
Presco ma za sobą słabszy kwartał, ale zdaniem prezesa to przejściowy wynik zmiany modelu windykacji na polubowny. W dłuższym horyzoncie spółka ma na tym zyskać.

Cytat:
Wojciech Andrzejewski: Trzeci kwartał był pierwszym, w którym działaliśmy w oparciu o nowy model operacyjny. Przejście na zmienione zasady współpracy z osobami zadłużonymi polegające na metodach ugodowych pociągnęło za sobą czasowe obniżenie efektywności m.in. poprzez odroczenie wpływów z windykacji na kolejne okresy. Istotne jest to, że wstępne analizy wskazują, iż realizujemy odzyski zgodnie z założeniami skuteczności modelu. Co więcej, choć jego pełna efektywność wymaga przyjęcia dłuższego horyzontu czasowego, to jednak pozwala oczekiwać wyższych łącznych wpływów gotówkowych z obsługiwanych portfeli, włączając w to również sprawy, gdzie dotychczasowe działania okazały się bezskuteczne.


>> Wywiad

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 632
Wysłane: 20 marca 2015 22:21:03 przy kursie: 2,73 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Presco po IV kwartale 2014r.

PRESCO zmienia się w stronę lidera branży zarówno pod względem operacyjnym jaki również prezentacyjnym. Od II kwartału spółka zmieniła zasady pokazywania przychodów i wyceny portfeli wierzytelności na analogiczny do Kruka. To ruch w dobrą stronę, choć rzutuje na bieżące wyniki, ale długim terminie zmiany powinny być korzystne dla akcjonariuszy.

Ponieważ od momentu wprowadzenia w życie nowej metodologii minęło już trochę czasu, to w omówieniach także dostosuję sposób pokazywania wyników do aktualnej prezentacji.

Przychody (czyli po zmianie prezentacji część odsetkowa spłat i aktualizacja wyceny portfela) w drugim półroczu roku 2014 wyniosły 17,9 mln zł, czyli o 8,2 mln (31 proc.) mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jeśli jednak wyjmiemy z przychodów przeszacowania wartości portfeli to mamy spadek jeszcze wyższy – 12 mln zł (35 proc.). Tylko w niewielkim stopniu sprawę wyjaśnia spadek wielkości portfela, którego wartość średnia w omawianych okresach półrocznych obniżyła się tylko o 5 proc. Powodem spadku przychodów jest obniżka wpłat o 5,7 mln zł i to obniżka większa od prognozowanej, która obciąża od razu wynik sprzedażowy.

Zysk brutto na sprzedaży w drugim półroczu wyniósł 5,2 mln zł (spadek o 4,27 mln h/h), wynik operacyjny 3,5 mln zł (spadek o 3,9 mln h/h), natomiast zysk netto 277 tys. zł (spadek o 3,1 mln zł h/h)


kliknij, aby powiększyć


Choć wynik półrocza ociera się o próg rentowności to warto pamiętać, że na poziomie generowanej gotówki sytuacja wygląda znacznie lepiej. Po obciążeniu wpłat otrzymanych przez spółkę kosztami bieżącymi i finansowymi dostaniemy 12,9 mln obecnie i 13,5 mln przed rokiem. Niski wynik netto to efekt wyższej „amortyzacji” portfeli w obecnym półroczu. Proszę zauważyć, że część odsetkowa spłaty stanowi jedynie 59 proc. w porównaniu do 72 proc. przed rokiem. Wpływ na zmianę relacji miała także obniżka stóp procentowych. O ile spadek stopy poprawia bieżący wynik okresu przez dodatnie przeszacowanie wartości, to powoduje także spadek wykazywanych przychodów w przyszłych okresach bo stopa dyskontowa jest mniejsza. Inna sprawa to możliwe rozpoznanie przychodów z droższych/lepszych jakościowo pakietów, które także mają niższą stopę dyskonta/zwrotu. Trzeba także pamiętać o tym, że w przypadku spłat ratalnych przychody (czyli część odsetkowa)są najwyższe w stosunku so spłaty na początku obsługi pakietu.

Strategiczny shift w stronę windykacji polubownej poza obniżeniem bieżących przychodów spowodował także zmiany w układzie kosztów. Przede wszystkim znacząco spadły podatki i opłaty (7,2 mln zł, 78 proc. h/h), czyli miejsce kosztowe, w którym spółka pokazuje koszty sądowe i komornicze. Widzimy także wzrost kosztów pracowniczych (1,6 mln 33 proc.), a zjawisko to ma prawdopodobnie dwojaką naturę. PRESCO postanowiło przejść w Rosji na działalność wykonywaną osobiście z pominięciem serwisera. Ten efekt jest jednak chyba mały, bo nie widzimy spadku kosztów usług obcych, a wręcz wzrost (1,22 mln zł 47 proc.). Drugi czynnik to wzrost kosztów w wyniku zatrudnienia doradców terenowych podobnie jak w Kruku. Sumarycznie jednak koszty spadają o 4 mln, czyli 23 proc.


kliknij, aby powiększyć


Spadek kosztów operacyjnych niestety nie zamortyzował na tyle spadku przychodów, aby uchronić wynik operacyjny przed mocnym spadkiem, natomiast udało się poprawić relację kosztów do poziomu spłat. Nieco spadł poziom spłat w stosunku do średniej wartości bilansowej portfela (20 proc. vs. 22 proc.) Wpływ na to zjawisko miały także prawdopodobnie obniżki stopy procentowej i „starzenie się” wierzytelności windykowanych polubownie. Jeśli portfel nie jest zasilany stabilnie w nowe pakiety, a tak właśnie było w przypadku PRESCO, to wskaźniki te będą nieco fluktuować w czasie.


kliknij, aby powiększyć


Tak jak wspomniałem wcześniej PRESCO cały czas generuje gotówkę. EBITDA gotówkowa wyniosła w tym półroczu 16,1 mln zł., a w całym roku 34 mln zł. Przy długu netto na poziomie 43,5 mln zł, daje to wskaźnik dług netto/EBITDA gotówkowej na poziomie 1,28, czyli bardzo niskiej.


kliknij, aby powiększyć


O ile akcjonariusze mogą być z wyników niezadowoleni, to obligatariusze mają raczej powody do zadowolenia, bo kluczowy wskaźnik z ich punktu widzenia się poprawił. Poziom zadłużenia PRESCO jest także najniższy w branży (38 proc.), co zostawia spółce bardzo dużo miejsca na inwestycje i daje komfort posiadaczom obligacji. Na powyższym wykresie zawarłem także przepływy operacyjne, które jak widać bardzo dobrze pokrywają się z EBITDA gotówkową. Pokazuję te relację, gdyż spółka postanowiła zmienić prezentację wydatków na pakiety wierzytelności. Do tej pory były prezentowane w działalności inwestycyjnej, natomiast obecnie spółka przerzuciła je do operacyjnej. To akurat w mojej opinii zmiana w złą stronę, ale skoro spółka zdecydowała się pokazywać wszystko w sposób analogiczny do lidera, to nie możemy się tej zmianie dziwić… W przyszłych okresach, o ile oczywiście spółka zdecyduje się rozwinąć skrzydła, możemy mieć niemiarodajny obraz pokrycia długu przez przepływy, ale skoro EBITDA gotówkowa dość wiernie oddaje CF operacyjny, to właśnie nią należy mierzyć zdolność do obsługi zadłużenia.

Kapitalizacja spółki spadła ze 100 mln notowanych jeszcze rok temu do nawet 40 w lutym tego roku, po czym nastąpił w marcu dynamiczny wzrost o 50 proc., aby finalnie osiągnąć poziom obecny, czyli ponad 50 mln zł. Można powiedzieć, że przy stopie dyskontowej 10 proc. daje to oczekiwanie na 5 mln zysku rocznie, a taki wynik to spółka miała rok temu przed spadkami. W tym roku pewnie nie będzie wiele lepiej ze względu na dodatkowe koszty pracowników w terenie i wydłużenie okresu spłat przez przejście na windykacje polubowną. Mamy natomiast spore niedoszacowanie spółki jeśli chodzi o wartość majątkową. Główny majątek stanowią pakiety wierzytelności, ale zakładanie dyskonta na kilkadziesiąt milionów złotych wydaje się przesadne, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę oczekiwany spadek stóp i spadek wyceny pakietów z tym związany. Warto też pamiętać, że podwyżki stóp są powiązane z poprawą sytuacji gospodarczej, a zatem także i lepszymi spłatami na portfelach, co znów może prowadzić do wyższych oczekiwań i wzrostu wartości.

Być może rynek wystraszył się zmian ustawowych i spadku odsetek ustawowych, jednak zmiany te nie powinny mieć istotnego wpływu na biznes i wyniki. Innym powodem spadków mogły być kłopoty Ekancelarii, ale taka reakcja jest zupełnie nie uzasadniona, bo spółki dzieli różnica paru klas pod względem kultury biznesu podejścia do ryzyka i ujawnień informacji w sprawozdaniu.

>>>Wyceny automatyczną są tutaj!
>>>Więcej analiz raportów finansowych!


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 632
Wysłane: 15 maja 2015 11:09:44 przy kursie: 2,35 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Presco SA po 1 kw. 2015r.

Choć wynik netto spółki jest lepszy w ujęciu r/r to nadal ciężko ocenić go jako satysfakcjonujący dla akcjonariuszy. W świetle historycznej rentowności spółki z pewnością można oczekiwać znacznie więcej. Presco zmienia model biznesowy i widać to doskonale w wynikach. Windykację twardą, śądowo-komorniczą transformuje na model ugodowy. Przez ten fakt spadają wpłaty, a więc i obroty. W tym kwartale raportowane przychody wyniosły 8,94 mln zł, w porównaniu do 9,77 w poprzednim kwartale czy 14,2 mln przed rokiem. Tendencja spadkowa niestety nadal się utrzymuje.


kliknij, aby powiększyć


Rzeczywisty stan biznesu jest jednak nieco lepszy niż wskazywałaby na to zmiana przychodów, bo na przychody odkładana jest wprost aktualizacja wartości portfela. W tym kwartale przychody skorygowane o przeszacowania wyniosły 10,8 mln zł, w porównaniu do 10,9 w IV kwartale i 11,1 przed rokiem. Choć tendencja spadkowa także jest obserwowana, to już nachylenie jest prawie zerowe. Kolejna tendencja jaka jest obserwowana w kolejny kwartałach to coraz większy udział części odsetkowej w spłatach od wierzycieli. W tym kwartale amortyzacja wyniosła jedynie 15 proc. w porównaniu do 22 proc. w IV kwartale i 42 proc. w I kw. 2014r. Innymi słowy stopa dyskontowa rośnie.

Same wpłaty jednak sukcesywnie spadają. W raportowanym okresie wierzyciele wpłacili do spółki 12,8 mln zł, kwartał wcześniej 14 mln, a 4 kwartały temu 19,3 mln. Z tego powodu coraz gorzej wygląda rentowność portfela. Wyrażoną kwartalnie zobrazowałem na poniższym wykresie:


kliknij, aby powiększyć


W zasadzie należało oczekiwać takiego zachowania spłat przez zmianę modelu biznesowego. Rozkładanie wierzytelności na raty skutkuje w oczywisty sposób także mniejszym wpływem od pojedynczego wierzyciela w okresie. Model pro-ugodowy ma oczywiście tę zaletę, że udaje się odzyskać środki od większej rzeszy wierzycieli niż w windykacji twardej. Można powiedzieć, że odzyski kwartalne są mniejsze ale większy jest IRR. Na razie jednak poziom spłat spada, spółka nie zwiększyła na tyle jeszcze efektywności w dochodzeniu roszczeń, żeby zrównoważyć wpływ spadku średniej wpłaty na osobę zadłużoną. W ostatnich dwóch kwartałach w górę skoczyły koszty w relacji do uzyskiwanych spłat. To efekt uruchomienia doradców terenowych, którzy mają usprawnić proces windykacji. W wartościach nominalnych zmiany w relacji do drugiego półrocza zeszłego roku nie były duże, ale w porównaniu do pierwszego kwartału są oczywiście znaczące. Wtedy jeszcze PRESCO miało duży udział windykacji twardej, w związku z czym mocno zmieniała się struktura kosztów. Opłaty sądowe raportowane w pozycji podatki i opłaty spadły z 7,6 do 1,2 mln zł. Za to koszty pracownicze wzrosły z 2,3 do 3,3 mln – efekt doradców terenowych.


kliknij, aby powiększyć


Mamy wiec nałożenie tendencji spadkowej w odzyskach i przychodach, ale także w kosztach. Ograniczenie kosztów związane ze zmianą modelu ma swoje granice, wobec czego wynik operacyjny spółki nadal ma tendencję spadkową. W tym kwartale EBIT wyniósł 1,55 mln, kwartał wcześniej 1,80 mln, natomiast rok temu 1,8 mln. Rentowność operacyjna spółki za ostatnie 4 kwartały wynosi 21 proc. czyli dwukrotnie mniej niż dla lidera branży –Kruka. Z jednej strony pokazuje to brak efektywności, z drugiej potencjał do poprawy wyniku. Na poziomie netto mamy 0,52 mln zł zysku, w porównaniu do 100 tys. raportowanych przed rokiem i 100 w poprzednim kwartale. Niestety delikatna poprawa wyniku pochodzi od mniejszych obciążeń odsetkowych. Roczny wynik netto w kwocie 2,4 mln z pewnością nie satysfakcjonuje akcjonariuszy spółki.

Za to cały czas korzystnie wyglądają perspektywy obligatariuszy. Choć raportowane wyniki finansowe nie są powalające, to nadal dług netto /EBITDA gotówkowej wynosi tylko 1,33.


kliknij, aby powiększyć


Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę dwa słabe ostatnie kwartały i pomnożymy przez dwa w celu urocznienia to dostaniemy wskaźnik na poziomie 1,87, a więc na poziomie zupełnie satysfakcjonującym. W sierpniu przypada spłata obligacji serii D PRE0815 o wartości 10 mln zł. Spółka ma już zabezpieczoną odpowiednią pozycję gotówkową na ten cel. Za 2,5 roku zapada seria E – PRE1117 o wartości 35 mln zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę EBITDA gotówkową z dwóch ostatnich kwartałów, to da się wykazać, że spółka jest już za 1,5 roku zgromadzić odpowiednią kwotę. Problemów z wykupem nie należy się spodziewać.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 632
Wysłane: 18 września 2015 19:00:30 przy kursie: 2,89 zł
PRESCO w zasadzie robi to co powinno zrobić. Oddaje wierzytelności do kogoś, kto umie je lepiej windykować. Spółka może nawet na tym sporo zarobi, bo samo kupowało pakiety wtedy gdy były tanie. Przy cenie bliskiej z komunikatu wykaże potężny zysk ze sprzedaży pakietów, a jej majątek praktycznie zamieni się w gotówkę.

Transakcja z Krukiem to win-win. O ile ostatnio PRESCO nie wiodło się najlepiej pod względem wyników, to potwierdza się stawiana przeze mnie teza, że to wiarygodny emitent, o których wcale nie tak łatwo, w szczególności przy tak skomplikowanej rachunkowości.

mkamola
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 106
Wysłane: 18 września 2015 19:27:33 przy kursie: 2,89 zł
Cze

A jak wtedy wygląda kwestia obligacji?
Wydaje się, że sprzedaż pakietów musi wiązać się z wykupem obligacji - warunki emisji
Czy tak?

Czy dobrze rozumiem, że jeśli cena będzie 220 mln max pomniejszona o odzyski (jak mniemam za okres od dnia podpisania umowy do jej finalizacji zakładamy 30 października)

Czy to oznacza, że spółka z długiem 60 mln a długiem netto ok 44 mln na koniec I poł 15 dostanie załóżmy 200 mln minus dług = załóżmy 150 mln czyli jej wartość obecna to 7,5 pln? / akcja

Czy dobrze to ogarniam?

Proszę o info

W takiej sytuacji szykowałaby się MEGA dywidenda albo wezwanie na wszystkie akcje i wycofanie spółki?
Czy zakładasz może inne scenariusze?

pzdr


anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 632
Wysłane: 18 września 2015 20:22:35 przy kursie: 2,89 zł
1. Obligacje prawdopodobnie zostaną wykupione, prawdopodobnie bo spółka chce rozwijać działalność pożyczkową i być może do tego posłużą uzyskane środki. Obligatariusze z tego co widziałem nie mają opcji przedterminowego wykupu w przypadku sprzedaży PRESCO S.a.r.l

2. Oni sprzedają PRESCO S.a.r.l, które to ma FIZ z wierzytelnościami. Innymi słowy zostanie im jeszcze jakiś majątek. 7,5 złotego to wartość netto tylko tego co dostaną od Kruka przy założeniu tych 200 mln. Generalnie dobrze to ogarniasz. Widać po wykresie, że ktoś już o tym wiedział, bo w parę dni PRESCO urosło prawie o 100 proc...

3. Z tego co powiedział prezes w info prasowym: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

to chcą rozwijać pożyczki, a więc myślę, że część zostawią na rozkręcenie biznesu. Ale to chyba nie będzie duża część patrząc na tempo wzrostu pożyczek udzielanych np przez Kruka. Przydać im się może także obecność na GPW aby w przyszłości finansować obligami działalność. Tak, spodziewam się dużej dywidendy od tej spółki, albo skupu akcji własnych, który przy dużych kwotach byłby bardziej efektywny podatkowo. Czy zostanie na giełdzie, czy nie to ciężko wyrokować.

mkamola
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 106
Wysłane: 18 września 2015 20:38:30 przy kursie: 2,89 zł
Dziękuję za odpowiedź

Co do wykupu to podaję za obligacje .pl

"Seria E.
Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych przez obligatariusza
obligacji, gdy (wybrane):
a) podmiot z grupy dokona transakcji z podmiotem trzecim (za wyjątkiem podmiotów z grupy), w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub kilku niepowiązanych transakcjach, zbycia lub rozporządzenia jakąkolwiek częścią swojego majątku o wartości przekraczającej kumulatywnie w danym roku obrotowym 1% skonsolidowanych kapitałów własnych emitenta,
..."

Tak interpretuję, że powinni wykupić

Wzrost kursu sugeruje, że ktoś wiedział
Na GPW to nie pierwszy i nie ostatni raz niestety :(

Sporo ostatnio się dzieje

PS. Wiem, że to nie ten wątek ale jak oceniasz 33% przejęcie KredytInkaso przez Best w kontekście spadku kursu z 35 na 28 - transakcja po 42 Może to okazja na rynku - kupno akcji KredytIn teraz?

I może na koniec
Może teraz pora na FF :)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 632
Wysłane: 18 września 2015 21:55:38 przy kursie: 2,89 zł
Lepiej interpretować dane, które nie są obarczone błędami lub niechlujstwem...

Zapis w nocie informacyjnej dotyczącej serii E: gpwcatalyst.pl/pub/files/dokum... ,a dokładniej punkt 2 podpunkt f mówi że:

Cytat:
jeżeli podmiot z Grupy dokona transakcji z podmiotem trzecim (za wyjątkiem podmiotów z Grupy), w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązany ch lub kilku niepowiązanych transakcjach, zbycia lub rozporządzenia jakąkolwiek częścią swojego majątku o wartości przekraczającej kumulatywnie w danym roku obrotowym 1% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta – na dzień bilansowy ostatniego,
odpowiednio, kwartalnego lub półrocznego lub roczne go skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta
na warunkach istotnie odbiegających od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym na niekorzyść podmiotu z Grupy, a zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub
zbliżonej wartości rynkowej;

Z pewnością sprzedaż powyżej ceny bilansowej nie uprawnia do twierdzenia, że to nie są warunki rynkowe(czyli obowiązujące w obrocie gospodarczym) tym bardziej, że rynek wtórny pakietów nie istnieje, więc możemy mówić co najwyżej tylko o wartości godziwej, która jest zgodna z bilansową.

W mojej opinii nie ma szans na wcześniejszy wykup na podstawie tego punktu.
Edytowany: 18 września 2015 22:03

Apocalypto
Dołączył: 2011-06-07
Wpisów: 25
Wysłane: 24 września 2015 11:05:40 przy kursie: 5,21 zł
anty_teresa napisał(a):

3. Z tego co powiedział prezes w info prasowym: kruk-sa.stockwatch.pl/aktualno...

to chcą rozwijać pożyczki, a więc myślę, że część zostawią na rozkręcenie biznesu. Ale to chyba nie będzie duża część patrząc na tempo wzrostu pożyczek udzielanych np przez Kruka. Przydać im się może także obecność na GPW aby w przyszłości finansować obligami działalność. Tak, spodziewam się dużej dywidendy od tej spółki, albo skupu akcji własnych, który przy dużych kwotach byłby bardziej efektywny podatkowo. Czy zostanie na giełdzie, czy nie to ciężko wyrokować.


Czy na podstawie tej informacji można oczekiwać, że Presco będzie czekało z jakimkolwiek komentarzem (co zrobią z tą gotówką) aż transakcja faktycznie dojdzie do skutku i będą mieli gotówkę?

Czy jeśli Presco ma zamiar wejść w biznes pożyczkowy, to czy nie istnieje ryzyko, że sporą część pieniędzy od Kruka przeznaczą na rozwój nowej działalności a jedynie częścią podzielą się z akcjonariuszami w formie dywidendy (oczywiście i tak ze sporym zyskiem dla akcjonariuszy)?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 632
Wysłane: 24 września 2015 13:35:49 przy kursie: 5,21 zł
Jeśli chodzi o komentarz, to raczej należy pytać spółkę.

Przeznaczenie części gotówki od Kruka na pożyczki to nie ryzyko, ale na 99 proc. pewne zdarzenie przyszłe. Pytaniem tylko pozostaje jak dużo będą chcieli na to przeznaczyć i jaka ma być to dokładnie działalność. Jeśli taka jak Kruka, tzn pożyczki dla osób zadłużonych z pozytywną historią spłat, to ograniczeniem skali będzie baza klientów i duże środki w pierwszych latach nie będą konieczne. Jeśli natomiast ma to być ekspansja w innym charakterze to ciężko zgadywać.

Apocalypto
Dołączył: 2011-06-07
Wpisów: 25
Wysłane: 2 grudnia 2015 20:50:36 przy kursie: 6,60 zł
Dziś (02.12.2015) pojawiła się informacja odnośnie Presco.

Cytat:
Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym

Treść raportu:
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("P.R.E.S.C.O.", "Spółka", "Zbywający") informuje o podpisaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. umowy przekazania udziałów ("Umowa") z podmiotem zależnym Spółki – Presco Investments Limited z siedzibą na Malcie ("Podmiot Zależny" "Przejmujący").

Przedmiotem Umowy jest przekazanie przez Zbywającego Przejmującemu 100% udziałów ("Aktywa") spółki zależnej P.R.E.S.C.O. - Presco Investments S.à r.l. - w zamian za objęcie przez Zbywającego nowych udziałów ("Udziały") w Przejmującym.

Na podstawie Umowy, Przejmujący zobowiązał się do emisji 1.379.520 Udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, stanowiących kapitał zakładowy o wartości 137 952 000,00 zł. Zgodnie z postanowieniami Umowy, wraz z przekazaniem przez P.R.E.S.C.O. Aktywów Przejmującemu, Spółka obejmie 100% Udziałów o łącznej wartości równej wartości godziwej przekazanych Aktywów, tj. 137 952 000,00 zł. Emisja Udziałów nastąpi w dniu 2 grudnia 2015 r.

Zawarcie Umowy stanowi jeden z elementów realizacji strategii inwestycyjnej przyjętej w ramach Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O.

Za kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Spółki.


Czy dobrze rozumiem, że mieli dostać za portfel wierzytelności maksymalnie 220 mln PLN a dostali niecałe 138 mln PLN?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 632
Wysłane: 2 grudnia 2015 21:27:53 przy kursie: 6,60 zł
Nie do końca. Oni na razie zrobili ruch wewnątrz grupy, gdzie cena nie musi odpowiadać wartości godziwej aktywów sprzedanych Krukowi, tylko może wynikać z optymalizacji podatkowej. Udziały w Presco sarl przeszły z polskiej spółki SA na spółkę maltańską.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 632

pprezes
Dołączył: 2014-09-07
Wpisów: 203
Wysłane: 15 kwietnia 2016 19:49:26 przy kursie: 5,90 zł
70% dywidendy w mojej ocenie przed nami. Mamy info o ostatecznym zamknięciu transakcji i 145 mln wpływa w ciągu 15 dni na konto Presco, reszta później. Jako że zyski zatrzymane i kapitał rezerwowy to 78 mln to minimum taka dywidenda się szykuje, chyba że wezmą zaliczkową dywidendę z zysku za 2016 (po 1 kw może być 40 mln zysku) to wtedy dywidenda jeszcze wyższa!!!!http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/companiesStatements/ESPI/info/805434,p-r-e-s-c-o--group-sa-zamkniecie-transakcji-sprzedazy-udzialow-podmiotu-zaleznego-p-r-e-s-c-o--group;jsessionid=R3iA2DzCygfpio4PWMH1SNAY.undefined

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 632
Wysłane: 18 kwietnia 2016 08:20:32 przy kursie: 5,90 zł
Tylko co z tego, że dywidenda będzie wysoka? Pobrany z niej będzie podatek, a sama dywidenda będzie niepowtarzalna. Gdzie jest zatem ten cukierek dla inwestora?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,348 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d