pixelg
TALEX - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

TALEX [TLX]

AKTUALNY KURS: 12,15 zł (+2,53%) 22-01-2021 16:44
totmes4
totmes4 PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 108
Wysłane: 18 maja 2014 20:48:39 przy kursie: 16,85 zł
Dziękuję za analizę. Szczególnie byłem zainteresowany oceną przepływów pieniężnych.

federer
federer PREMIUM
0
Dołączył: 2011-01-07
Wpisów: 263
Wysłane: 27 kwietnia 2015 09:23:44 przy kursie: 26,40 zł
proszę o analizę wyników (..choćby wrzucenie do kolejki)
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
jeśli lubisz miód, nie powinieneś bać się pszczół

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
127
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 431
Wysłane: 27 kwietnia 2015 10:12:19 przy kursie: 26,40 zł


Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 18 maja 2015 13:43:07 przy kursie: 22,70 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI TALEX S.A. (TLX) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 1 KWARTAŁ 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 1kw 2015r Talex nie zachwycił wynikami i tym samym zakończył stosunkowo długi okres ich tendencji wzrostowej (ok 2 lata). Pod względem przychodów Spółka odnotowała co prawda poprawę r/r o 8%, lecz w przypadku kolejnych poziomów wynikowych rachunku zysków i strat mamy już same regresy, włącznie ze stratą na poziomie wyniku netto. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł i %).


kliknij, aby powiększyć


Niejako tradycyjnie w przypadku rozpatrywanej Spółki kluczem do jej sytuacji wynikowej jest struktura przychodów, a ta w ujęciu r/r zmieniła się w sposób niekorzystny (udział sprzedaży usług i rozwiązań własnych w przychodach ogółem zmniejszył się na korzyść rozwiązań obcych z 60 do 49%) – w relacji do okresu porównywalnego odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży produktów i usług o blisko 12% przy jednoczesnym regresie na poziomie marży brutto w tym obszarze działalności (spadek o 10pp do 24%). Zmiany te były nie do nadrobienia przez działalność handlową, w ramach której przychody wzrosły o 37%, lecz charakteryzowały się znacznie niższą marżą brutto (ok. 5%).

Z punktu widzenia tendencji rozwojowych Talexu w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można zauważyć pewne tąpnięcie zarówno w odniesieniu do wielkości wynikowych jak i głównych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Komentarz zarządu do wyników tradycyjnie jest dość skromny i koncentruje się głównie na wspomnianej wyżej, niekorzystnej z wynikowego punktu widzenia, zmianie struktury przychodów. Ponadto mamy informację o kontynuowaniu realizacji projektu „Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi”, co należy odczytywać jako szansę na większą dywersyfikację źródeł przychodów Spółki i zmniejszenie destrukcyjnego dla marży brutto wpływu działalności handlowej w przypadku braku większych zleceń usługowych.

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych Talexu to również mamy tu do czynienia z pogorszeniem w ujęciu r/r (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). W obszarze operacyjnym odnotowano większe odpływy (-5,8 wobec -4,7 mln zł przed rokiem), głównie za sprawą znacząco mniejszej nadwyżki finansowej netto (0,7 wobec 2,5 mln zł). Znacznie większe środki wydatkowano na inwestycje (12,9 wobec 1,8 mln zł) co zapewne ma związek ze wspomnianym wyżej projektem Centrum IT. Z kolei w obszarze finansowym odnotowano spory dopływ środków (kredyt) wobec niewielkiego odpływu przed rokiem, przy czym pozwoliło to jedynie ograniczyć wartość ujemnego salda ogólnego, które jest blisko dwa razy większe w ujęciu r/r (-11,7 wobec -6,7 mln zł). W rezultacie w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) sytuacja gotówkowa Talexu uległa pogorszeniu, przy czym odnotować należy że ta negatywna zmiana to bardziej efekt realizowanych ostatnio inwestycji rozwojowych aniżeli jakiś zasadniczych problemów w obszarze operacyjnym (mimo nieznacznego spadku nadwyżka finansowa netto nadal stanowi dominujące źródło przepływów operacyjnych).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W zakresie sytuacji finansowej TLX mamy do czynienia z pewnym pogorszeniem stanu rzeczy, przy czym nadal więcej jest pozytywów aniżeli negatywów – serwisowy rating jest obecnie na poziomie A-. Mimo pewnego regresu w zakresie poszczególnych wskaźników sytuacja Spółki jest bezpieczna zarówno w odniesieniu do kwestii płynności finansowej jak i zadłużenia.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/talex,wy...

W odniesieniu do sytuacji bilansowej można zauważyć, że w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Talex odnotował spadek sumy bilansowej o 9%, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 28% (składniki rzeczowe i niematerialne) i spadkiem w zakresie aktywów obrotowych o 46% (należności i środki pieniężne), a w odniesieniu do pasywów z brakiem istotnych zmian w zakresie kapitału własnego i spadkiem zadłużenia o 20% (głównie zadłużenia krótkoterminowego handlowego, gdyż dług oprocentowany wzrósł). Jednocześnie utrzymano przewagę finansowania aktywów po stronie kapitału własnego (62-38) oraz bezpieczną strukturę kapitałowo-majątkową, czyli pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują na optymalną cenę akcji Talexu na GPW. Dotyczy to zwłaszcza metod dochodowych; metody majątkowe dają wskazania niższe od rynkowych, natomiast mnożnikowe wyższe. W kontekście zachowania kursu Spółki w przyszłości dużo będzie zależało od charakteru podpisywanych umów (czy będą dotyczyć one usług –pozytywnie –, czy raczej dostaw sprzętu - negatywnie). Ponadto warto pamiętać, że wyniki finansowe w kolejnych raportach okresowych będą odnoszone do wyższej bazy z ubiegłego roku co, jak pokazał 1kw b.r., może stanowić spore wyzwanie.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/talex,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/talex,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

federer
federer PREMIUM
0
Dołączył: 2011-01-07
Wpisów: 263
Wysłane: 12 grudnia 2015 11:21:56 przy kursie: 20,19 zł
Prośba o update analizy wyników.
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
jeśli lubisz miód, nie powinieneś bać się pszczół

Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 15 grudnia 2015 20:03:01 przy kursie: 19,50 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI TALEX S.A. (TLX) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 3 KWARTAŁ 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3kw 2015r Talex ponownie nie zachwycił wynikami, notując r/r regres na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat z przychodami włącznie.. W obszarze działalności podstawowej odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 23%, zysku brutto na sprzedaży o 27% (marża brutto zmniejszyła się z 18,6 do 17,5%), a zysku netto na sprzedaży o 58% (ogólne koszty administracyjno-sprzedażowe wzrosły o 14%). Na poziomie wyniku operacyjnego regres zysku nieco wyhamowało (-52%), czemu przysłużyły się wpływy z dotacji na realizację inwestycji rzeczowej (rozbudowa budynku biurowego oraz Data Center). Natomiast za sprawą większych r/r kosztów finansowych netto na poziomie wyniku brutto przyśpieszył do -55%. Ostatecznie po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie wyniku netto Spółka odnotowała r/r pogorszenie zysku o 51%. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł i %).


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę segmenty działalności Spółki w podziale na produkcję własną i handel, można stwierdzić, że w obydwu przypadkach mamy do czynienia z pogorszeniem w ujęciu r/r. W obszarze produkcji odnotowano spadek przychodów o 18%, przy jednoczesnym pogorszeniu marży brutto o 5,5pp (29,7 wobec 35,2%) co wpłynęło na spadek zysku brutto na sprzedaży o 31%. Z kolei w obszarze handlowym spadek przychodów wyniósł 27%, co jednakże nawet przy poprawie marży brutto o 1,2pp (6,8 wobec 5,7%) przełożyło się na zysk brutto na sprzedaży niższy o 12%.

Spoglądając z szerszej perspektywy na zmiany podstawowych wielkości wynikowych i wskaźników rentowności Talexu (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można zauważyć kontynuację zapoczątkowanych niedawno negatywnych tendencji.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Komentarz zarządu do wyników tradycyjnie jest dość skromny i nie wnosi wiele do oceny perspektyw Spółki. Odnotować przy tym należy, że ukończono realizację projektu „Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi”, co może przełożyć się na większą dywersyfikację przychodów Talexu i stanowić zarazem szansę na ich wzrost.

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych Talexu to w analizowanym okresie (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) na poziomie salda ogólnego mamy do czynienia z pogorszeniem w ujęciu r/r (-1,3 wobec -0,6 mln zł). Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w większych inwestycyjnych wydatkach netto (-4,7 wobec -3 mln zł) oraz zdecydowanie mniejszych finansowych wpływach netto (0,8 wobec 2,5 mln zł); w obszarze operacyjnym odnotowano natomiast dopływ gotówki wobec jej odpływu przed rokiem (2,6 wobec -0,1 mln zł), przy czym pod względem nadwyżki finansowej netto odnotowano regres (2,7 wobec 3,6 mln zł). W rezultacie w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) sytuacja gotówkowa Talexu uległa dalszemu nieznacznemu pogorszeniu, przy czym odnotować należy że widoczny od jakiegoś czasu obraz to głównie efekt realizowanej ostatnio inwestycji dot. Centrum IT. Na plus należy zapisać systematyczną zdolność do generowania nadwyżki finansowej na względnie stałym poziomie 10 mln zł.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W zakresie sytuacji finansowej TLX mamy do czynienia z dalszym nieznacznym pogorszeniem stanu rzeczy – serwisowy rating jest obecnie na poziomie B. Inwestycja w Centrum IT znacząco odbiła się na równowadze kapitałowo-majątkowej Spółki, która obecnie jest zachwiana (brak pełnego pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym), co przekłada się również na odbiegające od poziomów granicznych wskazania wskaźników płynności bazujących na składnikach majątkowych (bieżący i szybki). Jednocześnie jednak spore wsparcie płynności jest ze strony ujęcia dochodowego (cash flow operacyjny), podobnie zresztą jak w przypadku struktury kapitału obrotowego. Zadłużenie Spółki utrzymuje się nie niewygórowanym poziomie, a zdolność do jego obsługi jest wysoka (relacje długu oproc. netto do EBIT i EBITDA nie przekraczają 2,5 roku).

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/talex,wy...

W odniesieniu do sytuacji bilansowej można zauważyć, że w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Talex odnotował utrzymanie sumy bilansowej na zbliżonym poziomie, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem wartości aktywów trwałych o 1% (składniki rzeczowe i niematerialne) i spadkiem w zakresie aktywów obrotowych o 2% (należności i środki pieniężne), a w odniesieniu do pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 2% i spadkiem zadłużenia o 1% (głównie zadłużenia krótkoterminowego handlowego, gdyż dług oprocentowany wzrósł). Strukturę aktywów i pasywów oraz ich zmiany w czasie przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują na optymalną cenę akcji Talexu na GPW, przy nieznacznie negatywnym potencjale zmiany kursu. Wyceny majątkowe i dochodowe są poniżej rynkowej a mnożnikowe z pewnymi wyjątkami w jej okolicy. Spółce nie służyła ostatnio wysoka baza z okresów odniesienia i niekorzystna struktura przychodów (przewaga działalności handlowej).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/talex,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/talex,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 90 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,724 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +158,21% +31 642,98 zł 51 642,98 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d