pixelg
VOXEL - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

VOXEL [VOX]

AKTUALNY KURS: 38,80 zł (-2,02%) 07-08-2020 17:00
krystyna_dziki
0
Dołączył: 2014-08-17
Wpisów: 9
Wysłane: 8 stycznia 2015 11:54:28 przy kursie: 10,39 zł
Voxel dostał finansowanie od NFZ dla ośrodka Gamma Knife w Katowicach. Świadczenia będę finansowane w ramach radioterapii. koszt jednego badania to 17,9-19 tys zł.

artykuł na ten temat w dzisiejszym Pulsie Biznesu

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 719
Wysłane: 26 marca 2015 11:04:14 przy kursie: 11,33 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. (GKV) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2014 ROK.

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Ostatni okres sprawozdawczy 2014 roku, podobnie zresztą jak dwa wcześniejsze, okazał się dla GK Voxel słaby. Biorąc pod uwagę główne poziomy wynikowe rachunku zysków i strat poprawę w ujęciu r/r odnotowano jedynie w przypadku przychodów ze sprzedaży (wzrost o 31%). Zysk brutto na sprzedaży był o 34% mniejszy (marża brutto spadła z 28,6 do 14,4%), zysk netto na sprzedaży aż o 81% mniejszy, a na dalszych poziomach wynikowych wykazano straty wobec zysków przed rokiem. Podobne zmiany można zaobserwować również w odniesieniu do wyników rocznych. Tu przychody utrzymano mniej więcej na zbliżonym poziomie do 2013r, zysk brutto na sprzedaży był mniejszy o 12% (marża brutto spadła z 25,4 do 22,4%), zysk netto na sprzedaży o 37%, zysk operacyjny o 89%, a w przypadku dalszych poziomów wynikowych wykazano straty wobec zysków.

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł oraz %].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia segmentów działalności na plus (zarówno w ujęciu 4kw jak i całego 2014 roku) można zapisać właściwie jedynie rosnącą sprzedaż radiofarmaceutyków, przy czym na razie (z racji niewielkich rozmiarów) nie ma ona istotnego wpływu na całościowe wyniki Grupy. W przypadku pozostałych głównych segmentów (usługi medyczne oraz informatyka) sytuacja nie prezentuje się zbyt korzystnie. Co prawda w 4kw odnotowano w obu przypadkach wzrost przychodów, lecz jednocześnie pogorszeniu uległy marże, co odbiło się na wynikach brutto na sprzedaży i operacyjnym (zwłaszcza w przypadku segmentu produktów informatycznych kojarzonego ze spółką zależną Alteris). Pamiętać jednocześnie trzeba że na wynikach segmentu usług medycznych w 2014 roku w znacznym stopniu zaważyły kłopoty z podpisaniem kontraktów z NFZ na badania w otwartych w tym czasie ośrodkach PET-TK (udało się to dopiero w listopadzie i grudniu), gdzie ponoszono już koszty stałe ich funkcjonowania.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji wynikowych i efektywnościowych GKV w ujęciu narastającym za 12m [wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %] mamy w ostatnim czasie do czynienia z przyśpieszeniem regresu. Wyjątek w tym względzie stanowią jedynie przychody, które po okresie dłuższego spadku przerywanego co najwyżej krótką stabilizacją pierwszy raz odnotowały wyraźniejszy wzrost (głównie za sprawą Alterisu).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Plany GKV na bieżący rok i następne lata zakładają dalszy rozwój działalności w zakresie produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków (w marcu b.r. uzyskano zezwolenie na wytwarzanie radiofarmaceutyków obejmujące produkt 11C-cholina), otwieranie kolejnych pracowni PET-TK oraz poprawę efektywności wykorzystania posiadanych zasobów (zwłaszcza odnosi się to do posiadanych już pracowni PET-TK oraz spółki Alteris zajmującej się produktami informatycznymi dla medycyny). Rozważane jest również przejęcie krajowego podmiotu zajmującego się diagnostyką obrazową oraz podmiotu informatycznego produkującego systemy szpitalne i około medyczne.

W zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych GK Voxel wykazała względem okresu odniesienia wzrost gotówki wygospodarowanej w ramach działalności operacyjnej (10 wobec 6,1 mln zł), spadek inwestycyjnych wydatków netto (-1,9 wobec -7,2 mln zł) oraz wydatki wobec wpływów finansowych (-8 wobec +18,6 mln zł). Tak więc na poziomie salda ogólnego odnotowano spory regres (0,2 wobec 17,5 mln zł przed rokiem). Jednocześnie należy odnotować, że poprawa w obszarze operacyjnym była zasługą głównie zmian w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (sama nadwyżka finansowa netto wyszła na okolice 0 wobec +3,3 mln zł przed rokiem). Wykres poniżej po lewej [jednostka – tys. zł].

Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się w ujęciu narastającym za 12 miesięcy na istotne pogorszenie w zakresie ogólnego salda gotówkowego względem stanu na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, przy jednoczesnym utrzymaniu względnej równowagi między wydatkami i wpływami. Dodatkowo w ramach obszaru operacyjnego odnotować można kontynuację zmniejszania się zdolności do generowania nadwyżki finansowej netto, przy jednoczesnym wzroście środków uzyskanych z kapitału obrotowego (niestety nie z należności i zapasów lecz poprzez wzrost zadłużenia handlowego). Z kolei w odniesieniu do dwóch pozostałych obszarów można zauważyć stopniowe zmniejszanie się inwestycyjnych wydatków netto i przejście z pozyskiwania na spłacanie długu w zakresie działalności finansowej (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia zmian bilansowych w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego GKV odnotowała kolejny okres stabilizacji utrzymując sumę bilansową na dotychczasowym poziomie ok 215 mln zł. W przypadku aktywów wiązało się to z brakiem istotnych zmian w zakresie składników trwałych oraz wzrostem o 2% składników obrotowych (głównie należności). Z kolei w odniesieniu do pasywów odnotowano zmniejszenie kapitału własnego o 3% i wzrost o 3% zadłużenia ogółem (w tym głównie nieoprocentowanego krótkoterminowego; dług oprocentowany uległ zmniejszeniu o 10%; zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 7%, a długoterminowe utrzymały się na poziomie nieco ponad 65 mln zł).

Przedstawione zmiany głównych pozycji bilansowych nie wpłynęły istotnie na obraz sytuacji w zakresie struktury kapitałowo-majątkowej Grupy (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Utrzymano dotychczasową strukturę aktywów (przewaga składników trwałych nad obrotowymi na poziomie 80-20), przy jednoczesnym względnym zrównoważeniu udziałów kapitału własnego i zobowiązań ogółem. Jednocześnie nie dość duża przewaga zobowiązań długoterminowych nad krótkoterminowymi przekłada się cały czas na niepełne pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, co ma swoje odbicie w ujemnym poziomie kapitału obrotowego netto i kiepskiej jego strukturze (permanentnie ujemne saldo płynności).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W następstwie opisanych wyżej zmian bilansowych sytuacja finansowa GKV względem końca poprzedniego okresu sprawozdawczego nie uległa jakimś istotnym zmianom i pozostaje dość ryzykowna. Swój poziom B utrzymał również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/voxel,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Stosowane w serwisie automaty nadal wskazują na solidne przewartościowanie akcji GK Voxel na GPW. Tylko w przypadku niektórych metod mnożnikowych (tych bazujących na przychodach i wartości księgowej) można znaleźć pewne odczyty pozytywne. Jednocześnie trzeba pamiętać, że serwisowe wyceny w dużym stopniu opierają się na wynikach historycznych, a te były obciążone pewnymi nie do końca zależnymi od Voxela zdarzeniami. W bieżącym roku, jeśli wierzyć oczekiwaniom Zarządu, sytuacja w tym zakresie ma się poprawić co powinno również znaleźć odzwierciedlenie w serwisowych automatach.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/voxel,wy... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/voxel,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 26 marca 2015 12:24

mkamola
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 98
Wysłane: 13 marca 2016 18:57:50 przy kursie: 18,40 zł
cze

po udanym, choć cena zaproponowana nie powala, zagraniu pod wezwanie na DTP
czas na voxel

chyba już powinno być blisko finiszu, jeśli do przejęcia ma dojść

za parkiet.com

www.parkiet.com/artykul/145699...

cena wspominana w artykule to 250 - 300 mln
przyjmując dolną granicę mielibyśmy ponad 23,5 pln na akcję

oczywiście należy się liczyć z komunikatem, że rozmowy się zakończyły i nie doszło do porozumienia z potencjalnymi inwestorami ale przy wynikach ponad 14 mln zysku za 2015 rok spadki mogą sprowadzić wg mnie kurs do 16 pln?

ostatnio po krótkiej przygodzie > 21 kurs dynamicznie spadł w okolice 17 pln i odbił na 20, teram mamy nieco ponad 18

w mojej ocenie warto zagrać pod wezwanie z ceną > 20 pln

co sądzicie?

pzdr


mkamola
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 98
Wysłane: 23 marca 2016 20:09:41 przy kursie: 18,23 zł
Witam,

Poproszę o analizę wyników za 2015 r
oraz potencjalne zagrożenia dla inwestora strategicznego

Pozdrawiam!

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 719
Wysłane: 29 marca 2016 06:33:45 przy kursie: 19,14 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. (GKV) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA 2015 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 4kw 2015r GK Voxel kontynuowała pozytywne tendencje z poprzednich okresów sprawozdawczych notując poprawę w ujęciu r/r na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody wzrosły o 33%, zysk brutto na sprzedaży o 272% (marża brutto poprawiła się z 9,4 do 26,3%), a w przypadku kolejnych poziomów wykazano solidne zyski wobec strat przed rokiem. Podobnie sytuacja prezentowała się w ujęciu rocznym z tą różnicą, że przychody poprawiono o 28%, zysk brutto na sprzedaży o 83%, a na poziomie operacyjnym był wzrost o 2013% (na pozostałych poziomach wynikowych zaraportowano zyski wobec strat). Dodatkowo w obu ujęciach wpływ pozostałej działalność operacyjnej oraz działalności finansowej był relatywnie nieznaczny. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym największy wpływ na znaczącą poprawę wyników GKV miały segmenty usług medycznych oraz produktów informatycznych (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %). W obu przypadkach odnotowano wyraźny wzrost przychodów przy jednoczesnej poprawie marży brutto na sprzedaży. Z kolei in minus performował segment radiofarmaceutyków, co uwidoczniło się zwłaszcza w postaci znacznie niższej marży. W tym miejscu odnotować należy również, że poza wzrostem wartości umów realizowanych na zlecenie NFZ (w skali roku 42 wobec 37 mln zł) wzrosła również wartość kontraktów komercyjnych. W rezultacie udział NFZ w ogólnych przychodach Grupy zmniejszył się z 32 do 36%.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji wynikowych i efektywnościowych GKV w ujęciu narastającym za 12m i szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %] mamy do czynienia z kontynuacją systematycznej poprawy, która została zapoczątkowana raportem za 1kw 2015r. W zamierzeniach na 2016r Zarząd przewiduje co najmniej utrzymanie obecnych poziomów rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Strategia GKV na kolejne lata zakłada dalszy rozwój organiczny, w szczególności poprzez intensyfikacje badań w pracowniach PET-TK, zwiększanie produkcji radiofarmaceutyków na potrzeby własne, rozwój badań nad nowymi technikami diagnostycznymi, zwiększanie obszaru świadczenia usług teleradiologii oraz rozwój kompetencji w zakresie realizacji projektów pracowni diagnostycznych. Jednocześnie należy dodać, że w najbliższym czasie potencjał Grupy w zakresie świadczenia usług medycznych powinien wzrosnąć za sprawą ukończenia inwestycji w Jeleniej Górze (MR, CT, PET-CT) i Opolu (PET-CT).

Zarząd sygnalizuje również dalszy wzrost przychodów ze strony największego klienta (NFZ) – zawarte aneksy na 1p 2016 mówią o wzroście r/r o 9%, a oczekiwania na 2p są jeszcze większe. Z kolei od strony kosztowej oczekuje się dalszej obniżki kosztów operacyjnych i ogólnego zarządu, aczkolwiek nie tak znaczącej jak w roku 2015. Tak więc ogólne uwarunkowania działalności można uznać za pozytywne.

W ramach sprawozdania z przepływów pieniężnych GK Voxel w analizowanym okresie (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) wykazała bardziej korzystne r/r saldo na poziomie ogólnym (4,4 wobec 2,1 mln zł), które podobnie jak przed rokiem opierało się głównie na działalności operacyjnej (15 wobec 6,8 mln zł, przy poprawie nadwyżki finansowej z 7,4 wobec 2 mln zł). Środki te uzupełnione wpływami z działalności inwestycyjnej (0,4 wobec 1,4 mln zł wpływów) pozwoliły z solidną nadwyżką pokryć wydatki finansowe netto (-11 wobec -6,2 mln zł).

Przedstawione przepływy kwartalne przełożyły się na dalszą poprawę obrazu sytuacji Grupy w zakresie struktury oraz ogólnego salda przepływów w ujęciu narastającym za 12 miesięcy (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł). Widać tu systematyczny wzrost nadwyżki finansowej netto, która uzupełniana w nieznacznym stopniu dodatnimi korektami pozwala z coraz większą nadwyżką pokrywać rosnące inwestycyjne i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia zmian bilansowych należy odnotować, że w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKV wzrosła o 4%. W przypadku aktywów wiązało się to ze wzrostem wartości składników trwałych o 1% oraz składników obrotowych o 13% (głównie środków pieniężnych i należności). Z kolei w odniesieniu do pasywów odnotowano wzrost kapitału własnego o 3% oraz ogólnego zadłużenia o 4% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 12%, a długoterminowe zmniejszyły się o 6%; dług oprocentowany zmniejszył się o 10%).

Przedstawione zmiany głównych pozycji bilansowych nie wpłynęły w istotny sposób na dotychczasowy obraz struktury kapitałowo-majątkowej GKV, która od pewnego czasu wykazuje oznaki zachwiania – aktywa trwałe nie są w pełni pokryte stałymi składnikami pasywów. Szczegółowo strukturę aktywów i pasywów przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Również od strony większości wskaźników finansowych sytuacja GKV nie uległa specjalnej zmianie (relacje odwołujące się do wielkości bilansowych pozostały na zbliżonym poziomie do tych z wcześniejszego okresu sprawozdawczego), wskazując nadal na agresywną strategię finansowania działalności. Za sprawą korzystnych wyników finansowych o poprawie można mówić jedynie w odniesieniu do relacji z obszaru zdolności do obsługi długu, co powinno ucieszyć wierzycieli Voxela (w tym zwłaszcza obligatariuszy). Za zbieżny z powyższymi wnioskami można uznać serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, gdzie odnotowano lekką poprawę z poziomu B do B+.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/voxel,wy...

Z punktu widzenia ryzyk najbardziej istotnym wydaje się to dotyczące współpracy z NFZ jako największym klientem Grupy (zwłaszcza, że doszło do zmiany opcji politycznej u steru władzy, co najczęściej po pewnym czasie objawia się również zmianami w poszczególnych obszarach, na które politycy mają wpływ, a służba zdrowia niewątpliwie jest takim obszarem). Tak więc o ile w krótkim okresie czasu ewentualne zmiany raczej nie odbiją się na wynikach Grupy to w dłuższym okresie czasu (ponad rok) już mogą. Drugim z istotnych ryzyk (zwłaszcza w kontekście możliwego przejęcia GKV) jest możliwość utraty kluczowych menedżerów w osobach założycieli Emitenta. W sprawozdaniu Zarządu wskazywane są również ryzyko błędu lekarskiego oraz ryzyko dot. możliwości pojawienia się negatywnego PR, ale w branży medycznej mają one charakter standardowy i bardziej nieprzewidywalny aniżeli np. współpraca z NFZ.

Ocena sytuacji rynkowej
Stosowane w serwisie automaty wskazują na optymalną wycenę akcji GK Voxel na GPW. O ile w przypadku metod mnożnikowych można znaleźć mniej lub bardziej pozytywne odczyty, to w przypadku metod majątkowych oraz dochodowych i mieszanych wskazania są wyraźnie poniżej ceny rynkowej. Rynek w ostatnim czasie uwierzył w bardziej trwałą poprawę wyników GKV co przełożyło się na znaczny wzrost jej akcji, a obecnie zainteresowanie nimi jest podtrzymywane za sprawą możliwej sprzedaży pakietu kontrolnego Emitenta przez jego głównego akcjonariusza Voxel International.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/voxel,wy... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/voxel,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

mkamola
0
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 98
Wysłane: 29 marca 2016 20:07:31 przy kursie: 19,19 zł
Dziękuję za analizę

Czyżby jedno z wymienionych ryzyk się materializowało? :)

www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl...

Pozdrawiam

erazmus
0
Dołączył: 2016-01-20
Wpisów: 7
Wysłane: 10 czerwca 2016 10:42:39 przy kursie: 16,45 zł
Witam kolegów
Czy ktoś pokusił by się o OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. (GKV) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA za I kwartał 2016r
pozdrawiam
Erazmus

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 719
Wysłane: 10 czerwca 2016 12:59:34 przy kursie: 16,45 zł
postaram się w trakcie weekendu coś napisać.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 719
Wysłane: 12 czerwca 2016 08:01:41 przy kursie: 16,45 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ VOXEL S.A. (GKV) NA PODSTAWIE RAPORTU ZA 1K 2016 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wraz z raportem za 1kw 2016r GK Voxel rozpoczyna weryfikację tempa dotychczasowego rozwoju i wyników poprzez odniesienie swoich bieżących dokonań z relatywnie wysoką bazą w ujęciu r/r. Pewne problemy z tym związane pokazał już właśnie pierwszy okres sprawozdawczy, gdzie mamy do czynienia z wyhamowaniem lub wręcz przerwaniem dotychczasowych znaczących tendencji wzrostowych na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody wzrosły o 10%, zysk brutto na sprzedaży tylko o 6% (marża brutto uległa pogorszeniu z 29,7 do 28,4%), a w przypadku kolejnych poziomów wykazano już niższe zyski aniżeli przed rokiem. Na poziomie wyniku netto ze sprzedaży regres zysku r/r wyniósł 41% w czym spora „zasługa” wyraźnie wyższych kosztów usług obcych (efekt wzrostu skali działalności) i wynagrodzeń (tu po części mamy do czynienia ze zdarzeniem jednorazowym w postaci odpraw byłych członków zarządu). W obszarze pozostałej działalności operacyjnej odnotowano przychody netto na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (ok 0,6 mln zł), co przełożyło się na obniżenie regresu zysku operacyjnego r/r do 36%. Postępujący wraz z ograniczaniem długu oprocentowanego spadek kosztów odsetkowych (0,5 wobec 0,9 mln zł) przełożył się na dalsze ograniczenie regresu zysku, tym razem na poziomie wyniku brutto, do 35%. Ostatecznie jednak, po uwzględnieniu wyraźnie wyższych r/r obciążeń podatkowych (0,6 wobec 0,1 mln zł), regres zysku na poziomie wyniku netto wyniósł 52%. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Podobnie jak w przypadku wcześniejszych okresów sprawozdawczych największy wpływ na znaczącą poprawę wyników GKV miały segmenty usług medycznych oraz produktów informatycznych (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %). W obu przypadkach odnotowano co prawda wzrost przychodów i wyniku brutto na sprzedaży, lecz przy jednoczesnym pogorszeniu marży brutto na sprzedaży (zwłaszcza dotyczy to segmentu produktów informatycznych). Po raz kolejny natomiast in minus performował segment radiofarmaceutyków, co uwidoczniło się zwłaszcza w postaci znacznie niższej marży.


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji wynikowych i efektywnościowych GKV w ujęciu narastającym za 12m i szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %], jak zauważono już na wstępie, rozpatrywany okres sprawozdawczy spowodował wyhamowanie lub wręcz przerwanie dotychczasowej trwającej ok rok poprawy.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W komentarzu Zarządu GKV do sprawozdania finansowego nie mamy zbyt wielu informacji odnośnie oczekiwań co do kolejnych okresów sprawozdawczych. Wskazuje się w nim na kontynuację rozwoju w kierunku badań diagnostycznych (w 1kw ‘16 Grupa wykonała ich blisko 10% więcej w ujęciu r/r), w tym przy systematycznie rosnącym udziale kontrahentów prywatnych. W odniesieniu do NFZ warto w tym miejscu odnotować przedłużenie lub oczekiwanie przedłużenia kontraktów do 30 czerwca 2017r (w przypadku 10 z 13 kontraktów przedłużenie już zostało aneksowane, a 3 dalsze są spodziewane w najbliższej przyszłości). Jednocześnie należy zauważyć, że plan kontraktów z NFZ na 1 połowę 2016r jest blisko 3% wyższy w ujęciu r/r.

W ramach sprawozdania z przepływów pieniężnych GK Voxel w analizowanym okresie (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) wykazała r/r pogorszenie salda na poziomie ogólnym (-0,2 wobec 0,04 mln zł). W głównej mierze pogorszenie to było efektem wyraźnie wyższych finansowych wydatków netto, w tym zwłaszcza spłaty kredytów (4,4 wobec 2 mln zł). Swoje „trzy grosze” dorzucił również obszar operacyjny, w ramach którego wygenerowano r/r mniej gotówki (2,7 wobec 3,3 mln zł, przy znacznie mniejszej nadwyżce finansowej netto – 4,6 wobec 6,5 mln zł). Działalność inwestycyjna z kolei przełożyła się na zmiany gotówki pozytywnie (1,5 wobec -1,3 mln zł), w czym główna zasługa wpływów związanych ze zwrotem pożyczek udzielonych we wcześniejszych okresach przez GKV.

Przedstawione przepływy kwartalne mimo generalnie negatywnych zmian nie przełożyły się istotnie na zmianę obrazu sytuacji Grupy w zakresie struktury oraz ogólnego salda przepływów w ujęciu narastającym za 12 miesięcy (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia zmian bilansowych należy odnotować, że w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKV spadła o 1%. W przypadku aktywów wiązało się to ze spadkiem wartości składników trwałych o 1% oraz wzrostem wartości składników obrotowych o 1% (głównie należności). Z kolei w odniesieniu do pasywów odnotowano wzrost kapitału własnego o 1% oraz spadek ogólnego zadłużenia o 3% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 1%, a długoterminowe zmniejszyły się o 9%; dług oprocentowany zmniejszył się o 4%, do 40% zadłużenia ogółem).

Przedstawione zmiany głównych pozycji bilansowych nie wpłynęły w istotny sposób na dotychczasowy obraz struktury kapitałowo-majątkowej GKV, która nadal wykazuje oznaki zachwiania – aktywa trwałe nie są w pełni pokryte stałymi składnikami pasywów. Szczegółowo strukturę aktywów i pasywów przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Również od strony większości wskaźników finansowych sytuacja GKV nie uległa specjalnej zmianie (relacje odwołujące się do wielkości bilansowych pozostały na zbliżonym poziomie do tych z wcześniejszego okresu sprawozdawczego), wskazując nadal na agresywną strategię finansowania działalności. Mimo słabszych w ujęciu r/r wyników finansowych nadal najlepszym obszarem wskaźnikowym w przypadku GKV jest zdolność do obsługi długu, co powinno ucieszyć wierzycieli Voxela (w tym zwłaszcza obligatariuszy). Za zbieżny z powyższymi wnioskami można uznać serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, gdzie utrzymano poziom B+.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/voxel,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Stosowane w serwisie automaty wskazują na dzień analizy na optymalną wycenę akcji GK Voxel na GPW. W dalszym ciągu najbardziej pozytywnie akcje Grupy postrzegane są przez pryzmat metod mnożnikowych. Dużo słabiej pod tym względem prezentują się wyceny dochodowe i majątkowe.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/voxel,wy... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/voxel,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

cheron
0
Dołączył: 2009-09-19
Wpisów: 109
Wysłane: 19 marca 2019 12:20:50 przy kursie: 26,20 zł
Spółka trochę zapomniana na forum. Ostatnio trochę się technicznie dzieje - walka z SMA200 a dzisiaj największy obrót od półtora roku. Wyniki już za tydzień Whistle

Fundamentalnie jedna z ciekawszych ostatnio informacji prosto z NFZ:
tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny będą finansowane bez limitu. Co istotne to są jedne z usług, które świadczy Voxel hello1


kliknij, aby powiększyć


krewa
krewa PREMIUM
41
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 707
Wysłane: 21 marca 2019 14:18:59 przy kursie: 27,00 zł
VOXEL - analiza techniczna na życzenie


Z uwagi na fakt, że walory spółki Voxel nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem ze strony graczy - a wnioskuję to po niewielkiej ilości zawieranych transakcji - na wykres notowań najlepiej spojrzeć w szerszym ujęciu czasowym. Wygląda na to, że obserwujemy właśnie początki kolejnego długoterminowego impulsu. Korekta dwóch poprzednich impulsów przebiegała książkowo i zniosła za pierwszym razem 50% a za drugim 61,8% zwyżki. Do rozwinięcia obecnego impulsu graczy powinni pokonać historyczny szczyt, oszpecony w ujęciu tygodniowym formacją objęcia bessy. Jego pokonanie nie powinno jednak przysporzyć kłopotów z racji tego, że świeca objęcia powstała na naprawdę niezauważalnym wolumenie.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,261 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,54% +30 907,39 zł 50 907,39 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d