LENA - Spółki od A do Z - GPW - forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
X
AD.bx ad0c
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Obserwuj ten wątek | RSS
idź do strony: << < 1 2 3 [4] > >>
LENA [LEN] Opcje AKTUALNY KURS: 3,99 zł (+0,00%) 20-09-2017 13:47
Stopień: Krasomówca
Grupa: Analityk , Engineer, StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 639
Wysłane: 1 czerwca 2014 22:23:38 przy kursie: 4,50 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej Spółki Lena Lighting S.A. (LEN) na podstawie raportu okresowego za 1 kwartał 2014 roku

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wyniki podane przez Lena Lighting S.A. za 1kw b.r. wpisują się generalnie w dotychczasową tendencję stabilizacyjną – w przypadku większości pozycji wynikowych rachunku zysków i strat zmiany w ujęciu r/r są jednocyfrowe, a niekiedy wręcz na zbliżonym poziomie. W analizowanym okresie, mimo początkowego pozytywu w postaci wyższych o 4% przychodów, ocena core busienssu prezentuje się ostatecznie słabo – za sprawą nieco niższej marży brutto (29,1 wobec 29,4%) tempo poprawy zysku brutto na sprzedaży było niższe od przychodów i wyniosło 3%, a po uwzględnieniu wyższych o 10% ogólnych kosztów administracyjnych (głównie w zakresie sprzedaży – wzrost o 16%) na poziomie zysku netto na sprzedaży wystąpił już regres r/r o ok. 8%. W przypadku dalszych pozycji wynikowych najpierw mamy wpływ in plus pozostałej działalności (przychody wobec kosztów netto), co przełożyło się na wzrost r/r zysku operacyjnego o 12%, a następnie jego neutralizację za sprawą zmian w zakresie działalności finansowej (znacznie mniejsze przychody netto aniżeli przed rokiem). W związku z powyższym na poziomie brutto Spółka wykazała zysk o 1% niższy od ubiegłorocznego, a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie wyniku netto zaraportowano zysk wyższy o 1%.

Od strony graficznej omówioną wyżej sytuację przedstawiono na rysunku poniżej (jednostka – tys. zł)Z prezentowanego w rachunku zysków i strat podziału na produkty i usługi (produkcja własna) oraz towary i materiały (działalność handlowa) można wywnioskować, że w analizowanym okresie wzrost przychodów Lena zawdzięcza produkcji własnej (+7,1%, przy jednoczesnym spadku sprzedaży towarów o 5,7%), natomiast wyższy zysk brutto na sprzedaży to efekt wyższej marży brutto na działalności handlowej (+4,2pp – z 20,8 do 25%, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 1,6pp marży brutto na produkcji własnej – z 31,8 do 30,2%). Z kolei w ujęciu geograficznym sprzedaż rosła zarówno na rynku krajowym (+7,6%), jak i rynkach zagranicznych (+1,9%).

Patrząc na sytuację Leny w szerszym ujęciu czasowym (wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić utrzymującą się od dłuższego czasu stabilizację i to zarówno w odniesieniu do poziomów wynikowych, jak również podstawowych wskaźników rentowności.Warto w tym miejscu zauważyć, że okres 2013 roku cechował się sporą niepewnością co do kondycji gospodarczej w Polsce i Europie i dopiero pod jego koniec sytuacja zaczęła się klarować sygnalizując stopniowe przyśpieszenie ożywienia. Powinno to niewątpliwie pozytywnie przełożyć się na działalność Spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych (zwłaszcza w kontekście poprawy sytuacji w branży budowlanej), tym bardziej że w bieżącym roku rozpoczyna się również nowa perspektywa w funduszach unijnych na lata 2014-2020. In minus może co prawda oddziaływać niepewna sytuacja gospodarczo-polityczna na rynkach Europy Wschodniej, jednakże oddziaływanie to nie powinno być zbyt duże, z racji tego że ok 90% obrotów Lena realizuje na rynku krajowym i UE (po 45% przychodów ogółem).

W przypadku sprawozdania z przepływów pieniężnych Leny mamy do czynienia z dość wyraźnym pogorszeniem sytuacji w ujęciu r/r (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł), aczkolwiek jest to głównie efekt mniejszego aniżeli przed rokiem uwolnienia gotówki z kapitału obrotowego netto w ramach przepływów operacyjnych, które zamknęły się kwotą 3,8 wobec 6,4 mln zł. W rezultacie, nawet przy inwestycyjnych wpływach wobec wydatków netto i znacznie mniejszych finansowych wydatkach netto, na poziomie salda ogólnego i tak mamy mniejszy dopływ gotówki aniżeli przed rokiem (3,9 wobec 5,4 mln zł). Z punktu widzenia ujęcia narastającego za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), mimo słabszego pod względem gotówkowym kwartału, mamy utrzymanie dodatniego salda gotówkowego oraz stabilną sytuację w zakresie nadwyżki finansowej netto. Natomiast w pewnym sensie in minus należy odczytać dodatnie przepływy inwestycyjne, co świadczy o braku zaangażowania Spółki w działalność rozwojową w odniesieniu do składników rzeczowych decydujących o potencjale wytwórczym (nakłady na odtworzenie tego majątku są poniżej odpisów amortyzacyjnych).Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1 kw 2014 roku sytuacja finansowa Leny utrzymuje się na bardzo korzystnym poziomie – podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych serwisowy rating wynosi AAA. Spółka cechuje się sporymi rezerwami w zakresie płynności oraz niewielkim zadłużeniem (praktycznie w całości o charakterze nieoprocentowanym).

Wskaźniki finansowe Leny można znaleźć pod linkiem http://www.stockwatch.pl/gpw/lena,wykres-swiece,wyniki.aspx

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie bilansu to jak widać na rysunkach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa, jednostka – tys. zł) mamy kontynuację niewielkiego wzrostu sumy bilansowej (+1% w analizowanym okresie), co w przypadku aktywów wiązało się ze spadkiem wartości składników trwałych (-2%) i wzrostem składników obrotowych o 3% (głównie środki pieniężne), a po stronie pasywów z przyrostem wartości kapitału własnego o 2% i zmniejszeniem zadłużenia o 8% (głównie zobowiązania krótkoterminowe nieoprocentowane).Tak więc w dalszym ciągu można tu mówić o ultrakonserwatywnej i zarazem bezpiecznej strategii finansowej.

Ocena sytuacji rynkowej
Automatyczne wyceny w serwisie wskazują generalnie na pewne przewartościowanie akcji Lena Lighting S.A. na GPW. Niejako tradycyjnie, najkorzystniej akcje Spółki prezentują się z punktu widzenia metod porównawczych. W przypadku wycen majątkowych i dochodowych mamy wskazania ok 1zł poniżej rynkowych. Tak więc w pewnym stopniu poprawa wyników Leny na fali ożywienia gospodarczego jest już zdyskontowana.

Link do wskaźników rynkowych http://www.stockwatch.pl/gpw/lena,wykres-swiece,wskazniki.aspx oraz...
wycen http://www.stockwatch.pl/gpw/lena,wykres-swiece,wycena.aspx

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 5 czerwca 2014 18:40
Stopień: Obeznany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2010-08-05
Wpisów: 97
Wysłane: 18 stycznia 2015 17:27:07 przy kursie: 4,35 zł
Lena Lighting wśród faworytów DM BOŚ:
Cytat:
Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ w ramach cyklicznie prezentowanego raportu wytypowali spółki, na które warto postawić w najbliższym czasie.
Na liście znalazły się dwadzieścia trzy firmy, które w styczniu potencjalnie mogą zachowywać się lepiej niż reszta rynku. Broker wskazał też dziesięć spółek, których notowania mogą być pod presją.
Wśród faworytów DM BOŚ na nadchodzący miesiąc znalazły się: AB, Arctic Paper, Asseco South Eastern Europe, Budimex, Ciech, Decora, Enel-Med, Ergis, Eurotel, Famur, Herkules, Kopex, Lena Lighting, Medicalgorithmics, Mercator, Neuca, PKN Orlen, Robyg, Stomil Sanok, TVN, Unibep oraz Vistula.

LINK GG Parkiet

Kod:
/mod:dodawaj cytaty do linków/
"This is ten percent luck, twenty percent skill
Fifteen percent concentrated power of will
Five percent pleasure, fifty percent pain
And a hundred percent reason to remember the name!"

Fort Minor
Remember The Name
Edytowany: 18 stycznia 2015 18:22
ptadla
Stopień: Obeznany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2010-05-19
Wpisów: 51
Wysłane: 16 listopada 2015 12:47:11 przy kursie: 4,35 zł
Poproszę o przeanalizowanie wyników za 3Q15
Deogracias PREMIUM
Deogracias
Stopień: Elokwentny
Grupa: Analityk , StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 316
Wysłane: 16 listopada 2015 21:49:39 przy kursie: 4,35 zł
Deogracias PREMIUM
Deogracias
Stopień: Elokwentny
Grupa: Analityk , StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 316
Wysłane: 22 listopada 2015 23:48:51 przy kursie: 4,09 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Lena Lighting S.A. (dalej LENA) za okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku (sprawozdanie kwartalne)

Ostatnie sprawozdanie finansowe został przyjęte przez rynek negatywnie. Spółka zanotowała wyraźny spadek zysków w ujęciu kwartalnych. Jakie były przyczyny i czy można upatrywać w tym przesłanek do zmiany oceny sytuacji fundamentalnej spółki?


Analiza sprawozdania finansowego


Przychody LENA od kilku lat znajdują się w trendzie wzrostowym. Coroczny wzrost przychodów jest zbliżony do tempa inflacji, co raczej nie oznacza poszerzania przez spółkę rynków zbytu. Popyt na produkty LENA jest uzależniony od

Osiągane marże powoli spadają - co widać po liniach trendu sprzedaży i zysku brutto na sprzedaży - pierwsza z nich ma wyraźnie wyższe nachylenie. Marża na sprzedaży podlega wahaniom na poziomie +/-4% z kwartału na kwartał. Widać jednak, że w perspektywie kilku lat marża na sprzedaży delikatnie spada.
Widoczne na wykresie sezonowe wahania marży na poziomie EBITDA wynikają z wahań sprzedaży. Spółka utrzymuje stały poziom kosztów i w słabszych sprzedażowo okresach rozkładają się one na mniejszą kwotę przychodów.

Sprzedaż spółki jest zdywersyfikowana. W tym roku połowa sprzedaży to rynek polski, Nie ma klientów posiadających znaczący udział w sprzedaży. Ze sprawozdania za 2014 widać, że zdecydowana większość sprzedaży zagranicznej to rynki krajów UE. Przy wyraźnie rosnącym ryzyku politycznym taka struktura sprzedaży jest stosunkowo bezpieczna, choć oczywiście pozostaje narażona na ryzyka makroekonomiczne.


Rachunek wyników za 3 kwartał 2015 pokazuje, że wprawdzie przychody wzrosły (+5,3%), ale zysk netto spadł wyraźnie(-30,8%). Ten spadek wygląda dość dramatycznie, ale jest to powierzchowne wrażenie. Zauważalnie wzrosły koszt sprzedaży (+0,6 mln zł w kwartale i +0,9 mln zł w całym 2015), dużo niższy wynik z kolei LENA uzyskała na pozostałej działalności (-0,1 mln zł w 2015Q3 vs +0,4 w 2014Q3). Pozostała działalność to raczej zdarzenia jednorazowe, więc spadek zysków w ostatnim kwartale raczej nie zwiastuje jakiejś drastycznej zmiany w rentowności spółki.


Zbiorczy rachunek wyników za 3 kwartały 2015 w porównaniu do pierwszych 3 kwartałów 2014 wygląda lepiej. Sprzedaż wzrosła o prawie 10%, a zysk netto spadł tylko o 6,8%. Przyczyną regresu wyników w porównaniu do zeszłego roku jest 4 kwartał 2014, kiedy LENA odnotowała rekordowo wysokie zyski - głównie jednak z uwagi na zdarzenia jednorazowe.


Zarządzanie kapitałem obrotowym wygląda stabilnie - cykl konwersji gotówki jest relatywnie długi, ale stabilny. Przy poziomie generowanej marży sfinansowanie dodatkowego kapitału obrotowego przy wzrastającej sprzedaży nie powinno być problemem/

Można w tym miejscu spółkę pochwalić za przedstawienie zasad dokonywania odpisów z tytułu zalegających w magazynach zapasów i niespłacanych należności. LENA podaje w notach do sprawozdania dokładne dane w jaki sposób przeterminowania spłat należności przekładają się na odpisy i uderzają w wynik finansowy.


LENA stabilnie generuje gotówkę z działalności operacyjnej. Widać, że 2014 rok był rokiem problemów w tym obszarze - przepływy w ujęciu 12-miesięcznym spadły prawie do zera. Spółka regularnie wypłaca większą część zysków w formie dywidendy, co jest głównym elementem przepływów z działalności finansowej. Działalność inwestycyjna jest prowadzona na niewielką skalę.
W tym roku spółka posiada relatywnie niewielkie kwoty gotówki na koncie - zapewne będzie chciał odbudować swoje rezerwy w kolejnych kwartałach.Suma bilansowa jest bardzo stabilna. Spółka nie zmienia skali działania, co widać było również w postaci stabilnych przychodów.

LENA praktycznie w ogóle nie korzysta z kapitału obcego. W zeszłym roku spółka w niewielkim stopniu korzystała z krótkoterminowych kredytu bankowego z uwagi na potrzebę sfinansowania działalności operacyjnej, ale został on już spłacony.

W tej sytuacji nie zaskakuje fakt, że ranking Altmana jest na najwyższym poziomie AAA.

Podsumowanie

LENA odnotowała słaby kwartał na poziomie zysku netto. Jak się okazuje po analizie sprawozdania wynika to raczej z efektu wysokiej bazy w 2014 i zdarzeń jednorazowych, niż z pogorszenia się sytuacji fundamentalnej spółki. Ta wygląda od kilku lat praktycznie tak samo - spółka generuje sprzedaż na poziomie około 100 mln zł, która przynosi zysk w okolicach 10 mln zł. Spółka miała problemy związane z opcjami walutowymi, ale to już odległa przeszłość. Kurs od 2011 wzrósł bardzo mocno, co ma na pewno związek ze stabilnymi fundamentami działalności i regularnością generowanych zysków.

Patrząc w przyszłość z kolei trudno spodziewać się jakiegoś przełomu. Spółka nie ma planów zdobywania nowych rynków albo poszerzania udziału w już istniejących. Sprzedaż jest bardzo stabilna przez ostatnie kilka lat, choć oczywiście wymaga to od spółki inwestycji w utrzymanie konkurencyjności bieżącej oferty. Rynek opraw oświetleniowych rozwija się dynamicznie i podlega strukturalnej zmianie (przejście na oświetlenie LED), ale LENA w tym otoczeniu utrzymuje stabilną i cały czas rentowną pozycję.

LENA prowadzi hiperbezpieczną politykę finansowania finansowania swoje działalności i w ogóle nie korzysta z długoterminowego kapitału obcego. Patrząc na stabilność biznesu i generowanych zysków można w tym upatrywać pewnego potencjału do wykreowania wartości. Spółka nie ma jednak takich planów i wygląda na to, że nie należy się ich spodziewać.


Wolne przepływy generowane do spółki są bardzo zbliżone do przepływów z działalności operacyjnej. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ spółka nie korzysta z kapitału obcego i niewiele inwestuje. Widać, że 2014 rok był dla spółki trudny, choć nie miało to odzwierciedlenia w wyniku finansowym. Widoczne z perspektywy czasu problemy z finansowaniem działalności nie miały też wpływu na kurs akcji spółki, który w zeszłym roku pozostał stabilny.

>> Porównanie na tle sektora elektromaszynowego

Jeśli chodzi o wycenę, to spółka jest aktualnie notowana ze wskaźnikiem cena/zysk na poziomie 9,5, co odzwierciedla oczekiwaną stopę zwrotu z kapitału na poziomie około 10%. Spółka raczej nie daje wielkich nadziei na powiększenie generowanych zysków, tak żeby można było wycenić jakąś premię rozwojową i spodziewany wzrost zysków. Generowane zyski nie są z całą pewnością wirtualne - LENA co roku wypłaca bardzo hojna dywidendę (wskaźnik dywidendy kształtuje się na poziomie około 6% w ostatnich 2 latach.

Kurs spółki od kilku lat znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym i reakcja rynku na ostatnie sprawozdanie finansowe była nieco nerwowa. Analiza wskazuje jednak, że nie widać przyczyn aby zmieniać ocenę sytuacji fundamentalnej spółki.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
ptadla
Stopień: Obeznany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2010-05-19
Wpisów: 51
Wysłane: 22 marca 2016 10:24:02 przy kursie: 4,50 zł
Poproszę o przeanalizowanie ostatniego raportu
Deogracias PREMIUM
Deogracias
Stopień: Elokwentny
Grupa: Analityk , StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 316
Wysłane: 31 marca 2016 00:07:04 przy kursie: 4,61 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej LENA LIGHTING S.A. (dalej LENA) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku (sprawozdanie roczne )

LENA zanotowała w 2015 spadek zysków o 10%. Kurs akcji w marcu 2016 poruszał się jednak w przeciwną stronę i wzrósł o 15,7% od końca lutego. Z czego wynikał spadek zysków i czy spółka na szansę na kontynuowanie tych wzrostów?


Analiza sprawozdania finansowego


LENA zanotowała w 2015 rekordowe przychody, co jest dobrą informacją dla inwestorów. Sprzedaż spółki wzrosła zarówno na rynku krajowym (w 2014 - 51 mln zł, w 2015 - 59 mln zł), jak i zagraniczny (2014 - 60 mln zł, 2015 - 64 mln zł). Łącznie w 2015 sprzedaż wzrosła o 10,8%, co jest wyraźnym potwierdzeniem, że LENA znalazła sposób na rozwój swojej bazy klientów. W 2014 sprzedaż wzrosła również o ponad 10% , podczas gdy we wcześniejszych latach znajdowała się w stagnacji (-2,0% 2013, 1,3% w 2012, 4,2% w 2011). Przełamanie kilkuletniej stagnacji po stronie przychodów pozwala mieć nadzieję na dalszy wzrost sprzedaży w przyszłości.

Trochę gorzej wygląda sprawa w kwestii rentowności. Ta powoli spada - w 2015 marża na poziomie zysku brutto na sprzedaży spadła o 1,3%, a na poziomie EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) o 1,8%.

Sam 4 kwartał 2015 wypada bardzo dobrze pod kątem dynamiki sprzedaży (+13,1% w porównaniu do 4 kwartału 2014), ale dużo gorzej pod względem rentowności (-4,5% na poziomie zysku brutto na sprzedaży i -5,8% na poziomie EBITDA). Zysk netto w 4 kwartale spadł z 3,1 do 2,5 mln zł.


Zysk brutto w 2015 spadł o 1,4 mln zł (-11,5%). Na poziomie marży handlowej spółka zanotowała jeszcze wzrost (z 32,9 mln zł w 2014 do 34,8 mln zł w 2015), ale w dalszych liniach sprawozdania finansowego było już nieco gorzej.
Złożyło się na to kilka przyczyn.

Negatywny wpływ na wynik na poziomie brutto wywarły:
-1,4 mln zł - wzrost kosztów sprzedaży
-0,4 mln zł - wzrost kosztów zarządu
-0,9 mln zł - aktualizacja wartości inwestycji w spółkę zależną Luxmat Investment sp. z o.o.
-0,7 mln zł - spadek pozostałych przychodów operacyjnych w porównaniu do 2014 (powodem spadku są zyski w 2014 z przeprowadzonej inwentury)

Tych negatywnych czynników jest kilka, ale poza wzrostem kosztów zarządu i sprzedaży wszystkie z nich mają charakter jednorazowy. Spadek zysku netto o 10% nie zmienia faktu, że biznes LENY jest bardzo stabilny i generuje regularne zyski.
Sam wzrost kosztów wymaga obserwacji, choć w sytuacji wzrostu sprzedaży jest ona akceptowalny.


W szerszym ujęciu jednak widać, że wzrost zysków wyraźnie wyhamował w połowie zeszłego roku i od 2 kwartałów widać spadek w ujęciu 12-miesięcznym (takie podejście pozwala na wyeliminowanie wahań sezonowych utrudniających obserwację). Należy mieć nadzieję, że w kolejnych okresach przestaną się pojawiać niekorzystne czynniki jednorazowe, a wypracowany wzrost sprzedaży powoli wrócić na ścieżkę poprawiających się wyników.


LENA mimo wyraźnego wzrostu obrotów nie musiała zwiększać zaangażowanego w działalność operacyjną kapitału obrotowego. Rok temu kapitał obrotowy netto (KON) - czyli aktywa obrotowe z pominięciem gotówki pomniejszone o bieżące bieżące zobowiązania handlowe, wynosił prawie 54 mln, a na koniec 2015 KON spadł do 50 mln zł. Efekt widać w postaci skrócenia cyklu konwersji gotówki ze 176 do 158 dni (o 10%). Gotówka jest wyłączona z tej analizy, ponieważ jest ona raczej wynikiem prowadzonej działalności niż elementem majątku niezbędnym do generowania zysku.


LENA wygenerowała w 2015 prawie 17 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. Jest to sporo więcej niż zysk netto (9 mln zł). Powodem tak dobrego wyniku jest wspomniane już wcześniej zarządzanie kapitałem obrotowym ale także bardzo niewielki poziom inwestycji w 2015 roku. Wydatki inwestycyjne na majątek trwały były nieznacznie wyższe niż amortyzacja. Taka sytuacja oczywiście przynosi pozytywne, krótkoterminowe skutki dla firmowej kasy. W dłuższym okresie może to jednak oznaczać, że firma nie inwestuje we własny rozwój i z czasem może mieć coraz gorszą pozycję konkurencyjną.W bilansie spółki brak zmian. LENA w dalszym ciągu prowadzi bardzo ostrożną politykę finansowania swojej działalności i unika wykorzystywania kapitału obcego jak diabeł święconej wody.

Wskaźnik Altmana, pokazujący statystyczne ryzyko bankructwa, jest w dalszym ciągu na najwyższym poziomie Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę bardzo konserwatywne podejście zarządu do finansowania działalności i wysoką rentowność działalności operacyjnej.

Podsumowanie

Za LENĄ kolejny przyzwoity rok i nie zmienia tej oceny fakt zmniejszenia się zysku netto w porównaniu do 2014. Najistotniejsza informacja jest taka, że już drugi z rzędu sprzedaż rośnie o ponad 10%. Otwiera to przed spółką pole do zwiększenia skali działania i generowanych zysków.

LENA działa na rynku, który rozwija się bardzo dynamicznie. Światowy rynek oświetlenia LED w ocenie firm konsultingowych rośnie bardzo szybko (np. 13% rocznie w latach 2016-2020 wg McKinsey), ale po wynikach spółki tego niestety nie widać. Patrząc na stosunkowo niewielką dynamikę sprzedaży LENY można by odnieść wrażenie, że mamy do czynienia ze spółką działającą w ramach branży w fazie dojrzałości. LENA znalazła swoją niszę, w której potrafi regularnie wypracowywać zyski, ale ze strategicznego, wieloletniego punktu widzenia można odnieść wrażenie, że spółka przespała okres strukturalnych zmian na rynku oświetlenia (przejście na technologie LED-owe).

Jedna rzecz zwróciła moją uwagę w trakcie analizy. LENA nie konsoliduje swoich spółek zależnych Lena Lighting Gmbh (zarejestrowana w Niemczech) i Luxmat Investment Sp. z o.o (zarejestrowana w Polsce). Uzasadnieniem dla pominięcia w sprawozdaniu spółek zależnych jest "Brak konsolidacji ze względu na nieistotność danych spółki zależnej". Taki powód jest oczywiście dopuszczalny na gruncie MSR, ponieważ jednym ze założeń raportowania finansowego jest istotność prezentowanych danych i sprawozdanie finansowe nie powinno być "zaśmiecane" danymi, które nie maja wpływu na ogólną ocenę spółki.

W sprawozdaniu w przychodach finansowych pojawia się jednak dywidenda na kwotę 880 tys. zł - co stanowi około 10% zysku LENA. Trudno taką kwotę uznać za "nieistotną". Druga ze spółek zależnych (Luxmat Investment) była z kolei przedmiotem odpisu (koszty finansowe) z powodu utraty wartości na kwotę 881 tys. zł.
Decyzja LENY o niesporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego w kontekście tych kwot jest zastanawiająca. Zostało w tej sprawie wystosowane zapytanie do spółki, z prośbą o ustosunkowanie się do tej kwestii.

>> Porównanie na tle sektora elektromaszynowego

LENA od 5 lat regularnie wypłaca dywidendę i zapewne również w 2016 spółka wypłaci większość wypracowanych zysków swoim akcjonariuszom. Stopa dywidendy za 2015 rok powinna ponownie przekroczyć 5%.

Spółka wskaźnikowo prezentuje się cały czas atrakcyjnie. Wskaźnik cena/zysk na poziomie 12,7 wygląda atrakcyjnie, biorąc pod uwagę wzrost sprzedaży i widoczny w związku z tym potencjał zwiększania zysków. Kurs spółki od 2 lat znajduje się w trendzie bocznym. Aby wrócić do trendu wzrostowego, w jakim spółka była w latach 2009-2013, potrzebny jest impuls w postaci wyraźnej poprawy wyników.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Liquid89 PREMIUM
Stopień: Ostrożny
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2012-11-17
Wpisów: 2
Wysłane: 12 września 2017 23:38:25 przy kursie: 4,07 zł
Czy jest w planach opracowanie omowienia za polrocze?
anty_teresa PREMIUM
anty_teresa
Stopień: Opętany
Grupa: Engineer , Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 8 565
Deogracias PREMIUM
Deogracias
Stopień: Elokwentny
Grupa: Analityk , StockWatcher, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 316
Wysłane: 13 września 2017 08:06:14 przy kursie: 4,07 zł
Wynik doświetlony zdarzeniami jednorazowymi - omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej LENA LIGHTING za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 11-01-2018 8:6:14.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 7816)

Edytowany: 13 września 2017 12:02
Użytkownicy przeglądający ten wątek
Gość

Skocz do forum
idź do strony: << < 1 2 3 [4] > >>

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,322 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl