pixelg
ACTION - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10 11 12

ACTION [ACT]

AKTUALNY KURS: 5,98 zł (-3,55%) 27-01-2021 13:36
Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 12 października 2017 00:05:03 przy kursie: 4,61 zł
Raport z tonącego okrętu - omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej ACTION S.A. (dalej ) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku


ACTION jest w trakcie postępowania sanacyjnego, co oznacza, że do momentu jego zakończenia w spółce ważniejsza od walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest Rada Wierzycieli i sędzia-komisarz. Istotne (głównie związane ze spłatą i zaciąganiem zobowiązań) decyzje zarządcy (którym jest dotychczasowy zarząd spółki) muszą być zatwierdzane przez sędziego-komisarza. Celem działania spółki do czasu zamknięcia postępowania układowego jest przede wszystkim spłata wierzycieli spółki.

Postępowanie sanacyjne zostało spowodowane kłopotami spółki z urzędami skarbowymi, które w zeszłym roku zakwestionowały rozliczenia związane z podatkiem VAT. W ocenie zarządu ACTION spółka została obciążona niesłusznie. Po pojawianiu się roszczeń ze strony urzędu skarbowego spółka uciekła pod parasol ochronny postępowania sanacyjnego.

Najważniejsze z punktu widzenia inwestorów są 2 kwestie:
- primo - spółka cały czas prowadzi działalność operacyjną, której celem jest zebranie środków na uregulowanie zobowiązań.
- secundo - zobowiązania spółki zaciągnięte do momentu zaciągnięcia układu zostały przestały być wymagalne (nie można ich dochodzić sądownie czy w inny sposób) do momentu zatwierdzenia układu. Wierzyciele zostali wpisani na listę wierzytelności i nie mogą domagać się spłaty. Długi ACTION sprzed sierpnia 2016 będą spłacane dopiero po przygotowaniu i zatwierdzeniu układu. Dotyczy to zarówno dostawców towarów, jak i kredytów bankowych.
Warto zwrócić uwagę, że w gronie wierzycieli znaleźli się posiadacze notowanych na Catalyst obligacji ACTION (seria ACT0717 - wartość emisji 100 mln zł) oraz akcjonariusze, którzy nabyli prawo do dywidendy za 2015 rok (17 mln zł).

Zobowiązania zaciągnięte po rozpoczęciu postępowania sanacyjnego są obsługiwane w normalny sposób. Jest to związane z ideą postępowania sanacyjnego, które zakłada kontynuowanie działalności przez spółkę i wypracowanie środków na spłatę długów.
Tak czy inaczej – zarówno dostawcy towarów dla spółki jak i banki, które nie wypowiedziały w porę umów kredytowych, miały do przełknięcia gorzką pigułkę. Suma zgłoszonych zobowiązań podlegających układowi to 590 mln zł i pewnie trzeba się liczyć z utratą dużej części pożyczonego ACTION kapitału.

Ten krótki wstęp "prawniczy" jest potrzebny żeby naświetlić ograniczenia i aktualne cele działania spółki. Ma to duży wpływ na liczby prezentowane w sprawozdaniu finansowym oraz na działania zaangażowanych w spółkę stron.

Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody ACTION jeszcze 2 lata temu sięgały prawie 5,5 mld zł. Za ostatnie 12 miesięcy (lipiec 2016-czerwec 2017) wyniosły nieco ponad 2 mld zł. Oznacza to spadek o ponad 60% w stosunku do rekordowych wartości w 2015 roku. Spółka podaje szacunkowe obroty po każdym miesiącu i już wiemy, że obroty w 3 kwartale 2017 to około 408 mln zł – 39% mniej niż rok wcześniej i 65% mniej niż 2 lata temu. W sumie łączne obroty za ostatnie 12 miesięcy (październik 2016-wrzesień 2017) to 1806 mln zł.

Warto zwrócić uwagę na wyraźnie wyższą marże na sprzedaży w 2 kwartale 2017. Sięgnęła ona 8,3%, czyli najwięcej w ostatnich kilku latach. Dane wstępne za 3 kwartał pokazują marżę niższą niż 8,3%, ale wyraźnie przekraczającą 6%.

ACTION w ramach planu restrukturyzacyjnego ma podobną strategię biznesową jak przed postępowaniem sanacyjnym. Jest ona również podobna do strategii konkurentów (AB i ABC DATA) i ma na celu ucieczkę przed kurczącymi się marżami na dystrybucji sprzętu IT. Strategia działania spółki zakłada koncentrację na produktach wysokomarżowych, markach własnych i usługach o wysokiej wartości dodanej. Niestety łatwiej to ogłosić niż zrealizować, zwłaszcza w sytuacji ACTION, które ma problemy z prowadzeniem normalnych relacji handlowych z uwagi na ograniczenia wynikające z postępowania sanacyjnego.


kliknij, aby powiększyć

Patrząc na wykres zysków i strat ACTION widzimy, że największe straty spółka wykazała w 4 kwartale 2016. Zostały wtedy zawiązane rezerwy na zobowiązania wobec urzędu skarbowego oraz dokonane odpisy wartości firmy. Podobna operacja (na mniejszą skalę) miała miejsce w 2 kwartale 2017. Patrząc na zysk netto ACTION zeszło wyraźnie pod kreskę – skumulowana strata za ostatnie 12 miesięcy przekracza 200 mln zł. Wspomniane wyżej odpisy mają charakter bezgotówkowy, więc wynik "gotówkowy" jest sporo lepszy.

Kluczowe jest pytanie, czy ACTION po tylu problemach zarabia na bieżącej działalności. Księgowo w 2 kwartale mamy stratę na poziomie 26 mln zł. Wynika ona w jednak w dużej mierze z czynników jednorazowych - utworzono rezerwy na 11,7 mln zł. Po ich wyeliminowaniu wynik operacyjny spółki w 2 kwartale 2017 można oszacować na 14-15 mln zł straty. Podobnie było w 1 kwartale 2017 – strata operacyjna wyniosła 17 mln zł. Wygląda więc na to, że przy takiej strukturze przychodów i kosztów ACTION jest w stanie permanentnej straty. Żeby mieć pełny obraz sytuacji, trzeba uwzględnić, że w wyniku operacyjnym EBIT jest ujęte około 5 mln zł amortyzacji, która jest kosztem nie pociągającym za sobą wydatków. Więc wynik "gotówkowy" bieżącej działalności to około 10 mln zł straty na kwartał.

Warto zwrócić uwagę, że mimo spadku obrotów o ponad 60 procent wiele pozycji kosztowych pozostaje na poziomie zbliżonym do wcześniejszych wartości – koszty zarządu spadły jedynie o 5%, koszty sprzedaży o 34%. Skala redukcji kosztów jest dużo niższa niż spadek obrotów, czego skutkiem są opisane wyżej straty operacyjne.


kliknij, aby powiększyć

Cykl konwersji gotówki się skraca, co wynika głównie z zamrożenia części zobowiązań z powodu postępowania upadłościowego. Są one cały czas widoczne w bilansie ACTION, ale spółka nie może ich spłacić z uwagi na ograniczenia formalne wynikające z postępowania sanacyjnego. Zostaną one uregulowane dopiero w ramach układu. Oczywiście powoduje to napięcia we współpracy z dostawcami towarów, od których spółka oczekuje kontynuowania współpracy. Należności i zapasy funkcjonują normalnie i po wyprzedaży w 2 połowie 2016 są już w docelowej relacji z bieżącą sprzedażą spółki.


kliknij, aby powiększyć

Sporym zagrożeniem dla ACTION była zredukowanie zapasów - przy spadających obrotach spółka nie potrzebuje tak wysokich stanów magazynowych. W branży IT produkty starzeją się bardzo szybko – szacunkowy spadek cen to nawet 1% tygodniowo. Wielkość zapasów mocno zmalała w 2 półroczu 2016 (z 436 do 178 mln zł). Spółka miała w tym okresie wyraźnie niższą marżę na sprzedaży (1,21% w 4 kwartale 2016), co można uznać za koszt upłynnienia niepotrzebnych stanów magazynowych.

kliknij, aby powiększyć

Wnioski z analizy kapitału obrotowego znajdują potwierdzenie w rachunku przepływów pieniężnych. Duże kwoty gotówki operacyjnej w 4 kwartale 2016 i 1 kwartale 2017 pochodzą głównie ze spadku stanu zapasów. W 1 i 2 kwartale 2017 widzimy również wydatki w ramach działalności finansowej - spółka spłaciła część zobowiązań wobec banków, co zapewne było warunkiem dalszego kredytowania działalności. Wymagało to zgody sędziego-komisarza, o czym spółka informowała w raportach bieżących.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

W bilansie widzimy duży spadek sumy bilansowej. Po stronie aktywów widzimy głównie spadek stanu zapasów i należności oraz wzrost stanu gotówki.
Po stronie pasywów widać, że wyraźnie spadła wartość kapitału własnego - powodem był gigantyczna strata księgowa w 2016 roku. Zobowiązania ACTION spadły w dużo mniejszym stopniu. Znaczna ich część została zamrożona w momencie rozpoczęcia postępowania sanacyjnego i będzie widoczna w bilansie do momentu wejścia w życie układu regulującego spłatę zobowiązań.

Restrukturyzacja i walka o układ

Mówienie o kiepskiej sytuacji finansowej spółki w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest truizmem. Analiza sprawozdania finansowego pokazuje jednak, że na razie nie został spełniony główny cel postępowania sanacyjnego, czyli doprowadzenie do sytuacji, kiedy niewypłacalny dłużnik zacznie osiągać zyski pozwalające na spłatę wierzycieli. ACTION z aktualnym poziomem obrotów (400 mln zł na kwartał) „przepala” kwartalnie około 10 mln zł gotówki. Aby spółka wyszła na zero, konieczne byłoby zwiększenie sprzedaży co najmniej o 50%. Innym wyjściem jest zdecydowana redukcja kosztów, która do tej pory miała dużo mniejszy zakres niż spadek obrotów (najbardziej zostały zmniejszone koszty reklamy).

Są i pozytywy - spółce skutecznie sobie poradziła ze zredukowaniem stanu zapasów, co z uwagi na charakter towarów z branży IT mogło być zagrożeniem. Efektem jest mocna pozycja gotówkowa - w kasie spółki jest 136 mln zł.

Rok temu ACTION przedstawiło propozycję układu, która zakładała całkowite umorzenie odsetek, spłatę 60% wierzytelności w ciągu 5 lat oraz konwersję pozostałych 40% na akcje spółki. Wersja nieco korzystniejsza (podział: 70% spłata, 30% nowe akcje) została zaproponowana wierzycielom, którzy będą w dalszym ciągu kredytowali bieżącą działalność spółki. Rada wierzycieli wydała negatywną opinię odnośnie tego planu, ale taka propozycja daje pojęcie jaki poziom strat będą musieli zaakceptować wierzyciele.

Zarząd ACTION przedstawił plan restrukturyzacji, zawierający m. in. prognozę finansową.

kliknij, aby powiększyć

Jak widać - dotychczasowe wyniki sprzedaży plasują spółkę w okolicach wariantu pesymistycznego. Plan zawiera również kwotę gotówki jaką spółka spodziewa się zgromadzić na koniec restrukturyzacji:
Cytat:
...na koniec roku 2021 Spółka zgromadzi w gotówce oraz na rachunkach bankowych:
- 280 565 tys. zł – w wariancie konserwatywnym,
- 173 655 tys. zł – w wariancie pesymistycznym.

Przypomnijmy, że spis wierzytelności zamknął się kwotą 590 mln zł, a do tego jest jeszcze spis wierzytelności spornych na kwotę 135 mln zł, na który składają się głównie kary i wyrównania, których od ACTION domagają się urzędy skarbowe.

Widać więc, że wierzyciele będą musieli ponieść spore straty, bo pieniędzy z pewnością będzie za mało, zwłaszcza, jeśli kary podatkowe staną się faktem. Na razie spółka walczy w sądach wskazując na niesłuszność żądań urzędów skarbowych. Warto zwrócić uwagę, że nawet w wariancie optymistycznym ACTION nie zbierze kwoty potrzebnej na spłatę długów zgodnie ze swoją propozycją (60-70% nominału).
Spółka zaproponowała w ramach układu emisję akcji w liczbie równej dotychczas wyemitowanych (wierzyciele objęliby 50% udziałów po zakończeniu restrukturyzacji). Propozycja nie została przyjęta – patrząc na obecną kapitalizacje spółki (ok. 80 mln zł) i cenę akcji na giełdzie konwersja zadłużenia na akcje po cenie, minimalna cena emisyjna 12 złotych nie wygląda zbyt atrakcyjnie.

Głosowanie nad układem nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2018 roku. Na pewno będziemy obserwować przeciąganie liny pomiędzy dotychczasowymi akcjonariuszami i zarządem spółki, a wierzycielami reprezentowanymi przez Radę Wierzycieli. Celem zarządu jest zachowanie jak największego udziału w spółce po restrukturyzacji, a jego atutem obecność w spółce i zdolność do przeprowadzenia zaproponowanego planu restrukturyzacji. Wierzyciele chcą wyciągnąć ze spółki jak najwięcej - czy to w gotówce, czy w udziałach w spółce.

Finał tej walki może być różny. Najgorszym możliwym efektem jest brak porozumienia, bankructwo spółki i likwidacja majątku - wtedy akcjonariusze zostaną z niczym, a dłużnicy zostaną zaspokojeni w trybie likwidacyjnym.
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że część wierzycieli to banki, które mają ustanowione różne dodatkowe zabezpieczenia na majątku spółki. Daje to bankom pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczeń przed innymi wierzycielami.

W ramach ciekawostek, które jednak warto wspomnieć o wniosku, jaki zarząd ACTION złożył w związku z przygotowaniem planu restrukturyzacji pod koniec 2016 roku:
Cytat:
Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za okres od 1.08.2016 r. do 15.12.2016 r. na łączną kwotę 542 tys. zł łącznie dla wszystkich Członków Zarządu z tytułu znacznego nakładu pracy w trakcie trwanie postępowania sanacyjnego. Premia nie została wypłacona, gdyż warunkiem jej wypłaty jest zgoda Zarządcy, która nie została do chwili obecnej wyrażona.

Wydaje się, że takie żądania zarządu na pewno nie budują jego pozytywnego wizerunku, ani klimatu do porozumienia z wierzycielami.


kliknij, aby powiększyć

W ciągu ostatnich kilku miesięcy kurs potrafiła zyskiwać nawet 70% od minimum (3,20) osiągniętego w maju. ACTION niewątpliwie daje spory potencjał pod względem spekulacyjnym – akcje są bardzo wrażliwe na wszelkie faktyczne lub nawet wyimaginowane informacje czy plotki.

Warto jednak zestawić obecną kapitalizację spółki (78 mln zł) z żądaniami urzędów skarbowych (82 mln zł) i poziomem strat operacyjnych (na razie około 40 mln zł rocznie w ujęciu gotówkowym). Obraz sytuacji trochę ratuje spora ilość gotówki (169 mln zł).

Nie jest jednak powiedziane, że ceny akcji spółki osiągnęły już dno. Nawet jeśli spółka wyjdzie na prostą, zagrożeniem dla akcjonariuszy jest dodatkowa podaż akcji ze strony wierzycieli po konwersji części zadłużenia.

Tak więc zagrożeń jest wiele, ale i zyskać można sporo - zarówno taktyką spekulacyjną jak i analizą fundamentalną, jeżeli odpowiednio wcześnie uda się wychwycić sygnały poprawy sytuacji finansowej spółki. Ryzyko negatywnego scenariusza (dalsze spadki a nawet bankructwo) jest jednak bardzo duże...

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 12 października 2017 12:14

mindek
0
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 107
Wysłane: 12 października 2017 09:37:33 przy kursie: 4,61 zł
nasuwa się pytanie co jeśli to action wygra sprawę ze UKS-em?

odszkodowanie za zapaść firmy powinno się należeć. Nie wiem jak się skończyła(o ile się skończyła) sprawa MCI i JTT.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 12 października 2017 10:05:44 przy kursie: 4,61 zł
"mindek" napisał(a):
nasuwa się pytanie co jeśli to action wygra sprawę ze UKS-em?

odszkodowanie za zapaść firmy powinno się należeć. Nie wiem jak się skończyła(o ile się skończyła) sprawa MCI i JTT.


Jak wygra to nie zapłaci kar albo nawet dostanie zwrot kar z odsetkami. Pieniędzy i tak będzie za mało na zaspokojenie 100% zobowiązań. Układ i tak wejdzie w życie i na pewno nie zaspokoi wierzycieli w 100%.
Biznes spółki został zredukowany o jakieś 60% i pozytywne zamknięcie dla ACTION co najwyżej ustali aktualny stan rzeczy.

A odszkodowanie od US/Skarbu Państwa?
Myślę, że to mało realne. MCI coś tam faktycznie uzyskało od SP, ale droga była bardzo trudna. Nie wiem cy przed sądem byłoby łatwo wykazać związek przyczynowo-skutkowy.
Co ciekawe - w momencie ogłoszenia sanacji spółka miała w gotówce wystarczające środki na zapłatę kar. Na koniec 2016Q2 w kasie było około 100 mln zł.

Ale oczywiście wszystkie scenariusze są możliwe, choć powrót do cen akcji sprzed 2-3 lat jest IMO bardzo mało prawdopodobny.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki


oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 15 października 2017 22:45:20 przy kursie: 4,50 zł
Dzięki Deogracias za jak zwykle profesjonalne spojrzenie na raport i całą spółkę. Bardzo dobrze, że Stockwatch analizuje nie tylko samych prymusów, ale także firmy, którym powinęła się noga. Jest to bardzo ciekawa wiedza dla czytelników.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 18 października 2017 10:07:30 przy kursie: 4,45 zł
Dzięki. Swoją drogą to całkiem ciekawa analiza - nie codziennie człowiek ma okazję wgłębiać się w tajniki prawa upadłościowego.
Mam wrażenie, że na bardziej cywilizowanym rynku ktoś by tę spółkę przejął, albo przeprowadził restrukturyzację w imieniu wierzycieli. U nas za naprawę spółki bierze się zarząd, który doprowadził ją do tego miejsca w którym jest obecnie. Niby znajomość spółki ma najlepszą, ale może lepiej wziąć jakiegoś managera-killera z zewnątrz, który zrobi restrukturyzację kosztową.

Ciekowostka - dzień po opublikowaniu analizy, po południu został odwołany jeden z członków zarządu:
Cytat:
Rada nadzorcza Action podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 12 października ze składu zarządu Edwarda Wojtysiaka, pełniącego funkcję wiceprezesa, podała spółka.


Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 1 grudnia 2017 09:07:52 przy kursie: 3,23 zł
Obligatariusze przedstawili spółce propozycje układowe, a spółka z kolei przedstawiła zaktuali


Szczegóły w prezentacji - załączniku do raportu bieżącego.

Najważniejsze kwestie:
- prognoza spółki zakłada sprzedaż w latach 2018-2022 na poziomie 1,6-1,7 mld zł. Jest to dużo mniej niż przedstawiany niedawno scenariusz pesymistyczny, ale można to uznać za dość realistyczne wartości
- obligatariusza zaproponowali konwersję części zadłużenia na akcje:
Cytat:
Konwersja części (nie więcej niż 10%) należności głównej na akcje Spółki po cenie emisyjnej nie wyższej niż 0,51 zł zapewniająca wierzycielom z Grup 3 i 4 udział w kapitale zakładowym Action na poziomie 80% („Konwersja na Akcje”)


O to będzie się teraz toczyć walka. Przy takiej propozycji udział prezesa spadłby do niecałych 5% a wszystkich udziałowców kontrolujących do niecałych 10%. Zarząd przy pomocy konsultantów i kancelarii prawnych, niestety na koszt akcjonariuszy, będzie sabotował te propozycje jak się tylko da.

Akcjonariusze mniejszościowi też na tym nie zyskają, jeśli konwersja będzie po kursie 0,51 zł za akcję.

Kurs w reakcji na te propozycje i wyniki za 3 kwartał mocno spadł, po raz pierwszy poniżej 3 zł.

Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

roberto_baggio
0
Dołączył: 2018-08-21
Wpisów: 29
Wysłane: 14 marca 2019 14:33:42 przy kursie: 3,54 zł
Witam, czy można prosić o krótki komentarz, jeżeli chodzi o wczorajsze wydarzenia? dziękuję.

micmak
16
Dołączył: 2011-02-18
Wpisów: 268
Wysłane: 26 lipca 2019 11:15:56 przy kursie: 3,49 zł
Dzień dobry jak sytuacja w spółce?
ujeżdżam byki ===>>

surowce, surowce rolne głupsze!

danield1982
danield1982 PREMIUM
0
Dołączył: 2015-08-05
Wpisów: 2
Wysłane: 26 sierpnia 2020 13:04:11 przy kursie: 5,70 zł
hello1 Przydałaby się jakaś analiza hello1
Spółka przeszła długą drogę przez proces sanacyjny. Sporo pracy zostało wykonanej. Zaczyna to powoli wydawać owoce. Dobrze byłoby gdyby ktoś to wziął na wartsztat. Prosiłem o analizę ale póki co się nie doczekałe. Robię swój własny research ale dobrze byłoby skonfrontować z analizą fundamentalną na stockwatch.

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
61
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 226
Wysłane: 30 września 2020 22:19:08 przy kursie: 4,62 zł
Proszę o analizę raportu za 2q2020 r. W spółce zaczyna się coś dziać. 2 dobry kwartał z rządu.


1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
61
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 226
Wysłane: 19 października 2020 13:06:09 przy kursie: 4,30 zł
Witam,

Ponownie proszę o wyjaśnienie jak to możliwe.

Spółka planuje zawrzeć układ dotyczący zobowiązań. Układ został klepnięty przez sąd ale US wniósł zażalenie.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Zgodnie z postanowieniem sądu mamy V grup wierzycieli. Mnie zainteresowała grupa I gdzie redukcja zobowiązań wynosi 39% (w tym publiczno-prawnych) oraz grupa IV (wierzyciel finansowi gdzie reedukacja wyniesie 42,5% i grupa V gdzie redukcja wynosi 54,74% (dywidenda).
Zgodnie z informacjami w sprawozdaniu finansowym spółka zaksięgowała 72 mln zł zobowiązań podatkowych oraz wyemitowała obligacje na kwotę 100 mln zł (grupa I i IV wierzycieli).
Redukcja zadłużenie powinna więc wynieść co najmniej 70 mln zł jeżeli sąd nie uwzględni zażalenia US na postanowienie dotyczące układu na co są znaczne szanse (wystarczy poszukać informacji w internecie).

Obecna kapitalizacja spółki to ca. 71,5 mln zł. Jest to mniej więcej równa kwocie zobowiązań jakie zostaną umorzone (pobieżne liczenie - kwota umorzenia jest raczej zaniżona). Umorzone zobowiązania powiększą wyniki spółki i w następstwie jej kapitał.

Układ zakłada również emisję 3.080.000 nowych akcji co spowoduje rozwodnienie o 18% po cenie 3.14 zł za akcję.

Dlaczego wycena spółki jest taka niska? (pomijam również wyniki spółki które są dodatnie w tym roku).

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 19 października 2020 15:18:45 przy kursie: 4,30 zł
Pytanie, czy jest rzeczywiście niska... Zerknij na str. 24 ostatniego raportu i prognozy kapitałów własnych (nie uwzględniają umorzenia). Kapitał ma się zwiększać o 7-10 mln zł netto, czyli mniej więcej tyle będzie wynosić zysk netto w uproszczeniu. Jeśli dołożymy do kapitalizacji 18 proc. dostaniemy 84 mln mcap. W kontekscie 7-8 mln zł to właściwa wycena. W przypadku 10 niska, ale warto pamiętać o tym, że spółce z pewnością będzie trudniej sięgnąć po finansowanie dłużne, a i z dostawcami pewnie różowo nie będzie.

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
61
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 226
Wysłane: 19 października 2020 15:57:11 przy kursie: 4,30 zł
Anty,

kapitał własny na dzień 30 czerwca 2020 r. to 106.6 mln zł (dane ze SF na dzień 30.06.2020 r. z bilansu nie z opisu - jest różnica). Jeżeli dodam do tego 5 mln zł zysku netto za 2H2020 r. (bardzo ostrożny szacunek i 70 mln z umorzenia zobowiązań to mam kapitały własne na poziomie 181 mln zł przy obecnej kapitalizacji 71 mln zł. Wzrost o 155%.

Prognoza zysków jest w sf za 2019 r. (strona 26) - to te same dane co na dzień 30.06.2020 r.

Cytat:
Wartość kapitałów własnych ACTION S.A. w restrukturyzacji na koniec 2019 roku wyniosła 99.198 tys. zł.Szacunkowe kapitały własne Spółki wyniosą: 112.251 tys. zł na koniec 2020 roku, 121.473 tys. zł na koniec 2021 roku, 130.931 tys. zł na koniec 2022 roku, 140.406 tys. zł na koniec 2023 roku,149.897 tys. zł na koniec 2024 roku oraz 157.559 tys. zł na koniec 2025 roku


Co daje:
2020 - 9.222 tys. zł , zysk na akcję 0,46 zł po emisji
2021 - 9.458 tys. zł, zysk na akcję 0,47 zł po emisji
2022 - 9.475 tys. zł, zysk na akcję 0,48 zł po emisji
2023 - 7.662 tys. zł, zysk na akcję 0,38 zł po emisji

Już dziś widać, że zysk za 2020 r. jest niedoszacowany. We wrześniu 2020 r. dostali odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomość (około 8,5 mln zł - to oczywiście nie zysk, ale nieruchomość kupili dość dawno) i za 1H2020 r. mają 4.819 tys. zł zysku netto. W handlu ostatni kwartał jest najlepszy jak wiesz. Myślę, więc ze zysk netto za cały 2020 r. przekroczy spokojnie 10 mln zł + umorzenie 70 mln zł = ponad 80 mln zł. Dzisiejsza kapitalizacja 71 mln zł. Wynika z tego, że spółka będzie miała wyższy zysk netto za 2020 r. niż na dzień dzisiejszy wycenia ją rynek.

Nie zakładałbym natomiast, że będą mieli problem z uzyskaniem finansowania, bo biznes im rośnie.

Edytowany: 19 października 2020 16:07

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
129
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 433
Wysłane: 19 października 2020 19:07:32 przy kursie: 4,30 zł
Wojtek,
rynek prawie nigdy nie wycenia majątkowo spółek handlowych, a umorzenie zobowiązań będzie jednorazowe i nie ma sensu na to zwracać uwagi. Nie przyglądałem się bliżej spółce, jeśli uważasz, że będą robić więcej niż te 10 mln zł powtarzalnego, oczyszczonego zysku netto to z takim założeniem byłoby tanio.
Edytowany: 19 października 2020 19:19

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
61
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 226
Wysłane: 19 października 2020 21:27:09 przy kursie: 4,30 zł
Ok.

Jak wiesz umorzenie 70 mln zł ma też wpływ na cash flow. Spółka sama prognozuje ponad 9 mln zł przez następne dwa lata. Warunki są sprzyjające więc myślę, że 10 mln w latach 2020-2222 jest do zrobienia - jedyne co może martwić po podaż akcji zakupionych po 3,14 zł. Na szczęście nie jest tego dużo.

Ja na wynik 2020 r. jeżeli w nim będzie umorzenie zobowiązań patrzę również przez pryzmat psychologiczny.
Edytowany: 19 października 2020 21:27

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
61
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 226
Wysłane: 20 października 2020 16:46:01 przy kursie: 4,25 zł
Kolejne odszkodowanie. Spółka będzie miała gotówkę na rozwój biznesu.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

roberto_baggio
0
Dołączył: 2018-08-21
Wpisów: 29
Wysłane: 22 października 2020 12:17:15 przy kursie: 4,50 zł
Moim zdaniem kurs jest nisko bo spółką nie interesują się inwestorzy instancjonalni, ponieważ jest w restrukturyzacji. Czy takie fundusze mogą kupować takie papiery ? Wątpię. Poza tym sporo osób się tą spółka sparzyło przez cały ten proces sanacji i cały czas się ciągną jakieś tematy podatkowe to też słabo wygląda.

1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
61
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 226
Wysłane: 22 października 2020 12:30:19 przy kursie: 4,50 zł
Cytat:
Moim zdaniem kurs jest nisko bo spółką nie interesują się inwestorzy instancjonalni, ponieważ jest w restrukturyzacji. Czy takie fundusze mogą kupować takie papiery ? Wątpię. Poza tym sporo osób się tą spółka sparzyło przez cały ten proces sanacji i cały czas się ciągną jakieś tematy podatkowe to też słabo wygląda.


Restrukturyzacja będzie zakończona sooner or later. W ciągu około 2-5 miesięcy sąd wypowie się co do zażalenia US na postanowienie dotyczące zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Spółka ma obecnie sprzyjające warunki i rośnie jej biznes (plus kontakty ma z przeszłości).

Tematy podatkowe są znane i jak do tej pory spółka nie zawsze przegrywała a ma zaksięgowane 72 mln zł rezerw na roszczenia US.

Innych ryzyk nie widzę póki co. Prognozuję, że zysk w 2020 r. przekroczy spokojnie 10 mln zł na działalności operacyjnej. W następnych latach po zatwierdzeniu układu nie powinno być źle.

Co będzie pewnie niedługo się przekonamy?


1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
61
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 226
Wysłane: 4 listopada 2020 15:23:06 przy kursie: 4,48 zł
Jak miła informacja.

Cytat:

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż zbliża się do zakończenia księgowań dokumentów dotyczących miesiąca października 2020 r. i w związku z powyższym przekazuje informacje o wstępnych, szacunkowych obrotach Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za ten okres, które wynoszą 200 mln złotych.
Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż obrót na wskazanym poziomie stanowi wzrost o 29 % w stosunku do obrotów osiąganych w tożsamym okresie przez Spółkę tj. w październiku 2019.
Jednocześnie Zarząd podkreśla, iż w raportowym okresie wartość osiąganej przez całą Grupę marży utrzymuje się stale na wysokim poziomie szacunkowo około 6,2 %.


www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

roberto_baggio
0
Dołączył: 2018-08-21
Wpisów: 29
Wysłane: 5 listopada 2020 11:37:22 przy kursie: 4,15 zł
Obrót super, marża ładna, ale co z tego jak dzisiaj już -4%. To chyba tylko potwierdza, że na ten moment nikt z poważnych graczy nie jest zainteresowany wejście w tą spółkę. Mam nadzieje, że się to zmieni po uprawomocnieniu układu z wierzycielami.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 2,090 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +148,90% +29 780,78 zł 49 780,78 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d