pixelg
LENA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

LENA [LEN]

AKTUALNY KURS: 4,08 zł (-0,24%) 15-01-2021 17:00
Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 1 czerwca 2014 22:23:38 przy kursie: 4,50 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej Spółki Lena Lighting S.A. (LEN) na podstawie raportu okresowego za 1 kwartał 2014 roku

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wyniki podane przez Lena Lighting S.A. za 1kw b.r. wpisują się generalnie w dotychczasową tendencję stabilizacyjną – w przypadku większości pozycji wynikowych rachunku zysków i strat zmiany w ujęciu r/r są jednocyfrowe, a niekiedy wręcz na zbliżonym poziomie. W analizowanym okresie, mimo początkowego pozytywu w postaci wyższych o 4% przychodów, ocena core busienssu prezentuje się ostatecznie słabo – za sprawą nieco niższej marży brutto (29,1 wobec 29,4%) tempo poprawy zysku brutto na sprzedaży było niższe od przychodów i wyniosło 3%, a po uwzględnieniu wyższych o 10% ogólnych kosztów administracyjnych (głównie w zakresie sprzedaży – wzrost o 16%) na poziomie zysku netto na sprzedaży wystąpił już regres r/r o ok. 8%. W przypadku dalszych pozycji wynikowych najpierw mamy wpływ in plus pozostałej działalności (przychody wobec kosztów netto), co przełożyło się na wzrost r/r zysku operacyjnego o 12%, a następnie jego neutralizację za sprawą zmian w zakresie działalności finansowej (znacznie mniejsze przychody netto aniżeli przed rokiem). W związku z powyższym na poziomie brutto Spółka wykazała zysk o 1% niższy od ubiegłorocznego, a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie wyniku netto zaraportowano zysk wyższy o 1%.

Od strony graficznej omówioną wyżej sytuację przedstawiono na rysunku poniżej (jednostka – tys. zł)


kliknij, aby powiększyć


Z prezentowanego w rachunku zysków i strat podziału na produkty i usługi (produkcja własna) oraz towary i materiały (działalność handlowa) można wywnioskować, że w analizowanym okresie wzrost przychodów Lena zawdzięcza produkcji własnej (+7,1%, przy jednoczesnym spadku sprzedaży towarów o 5,7%), natomiast wyższy zysk brutto na sprzedaży to efekt wyższej marży brutto na działalności handlowej (+4,2pp – z 20,8 do 25%, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 1,6pp marży brutto na produkcji własnej – z 31,8 do 30,2%). Z kolei w ujęciu geograficznym sprzedaż rosła zarówno na rynku krajowym (+7,6%), jak i rynkach zagranicznych (+1,9%).

Patrząc na sytuację Leny w szerszym ujęciu czasowym (wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić utrzymującą się od dłuższego czasu stabilizację i to zarówno w odniesieniu do poziomów wynikowych, jak również podstawowych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Warto w tym miejscu zauważyć, że okres 2013 roku cechował się sporą niepewnością co do kondycji gospodarczej w Polsce i Europie i dopiero pod jego koniec sytuacja zaczęła się klarować sygnalizując stopniowe przyśpieszenie ożywienia. Powinno to niewątpliwie pozytywnie przełożyć się na działalność Spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych (zwłaszcza w kontekście poprawy sytuacji w branży budowlanej), tym bardziej że w bieżącym roku rozpoczyna się również nowa perspektywa w funduszach unijnych na lata 2014-2020. In minus może co prawda oddziaływać niepewna sytuacja gospodarczo-polityczna na rynkach Europy Wschodniej, jednakże oddziaływanie to nie powinno być zbyt duże, z racji tego że ok 90% obrotów Lena realizuje na rynku krajowym i UE (po 45% przychodów ogółem).

W przypadku sprawozdania z przepływów pieniężnych Leny mamy do czynienia z dość wyraźnym pogorszeniem sytuacji w ujęciu r/r (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł), aczkolwiek jest to głównie efekt mniejszego aniżeli przed rokiem uwolnienia gotówki z kapitału obrotowego netto w ramach przepływów operacyjnych, które zamknęły się kwotą 3,8 wobec 6,4 mln zł. W rezultacie, nawet przy inwestycyjnych wpływach wobec wydatków netto i znacznie mniejszych finansowych wydatkach netto, na poziomie salda ogólnego i tak mamy mniejszy dopływ gotówki aniżeli przed rokiem (3,9 wobec 5,4 mln zł). Z punktu widzenia ujęcia narastającego za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł), mimo słabszego pod względem gotówkowym kwartału, mamy utrzymanie dodatniego salda gotówkowego oraz stabilną sytuację w zakresie nadwyżki finansowej netto. Natomiast w pewnym sensie in minus należy odczytać dodatnie przepływy inwestycyjne, co świadczy o braku zaangażowania Spółki w działalność rozwojową w odniesieniu do składników rzeczowych decydujących o potencjale wytwórczym (nakłady na odtworzenie tego majątku są poniżej odpisów amortyzacyjnych).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1 kw 2014 roku sytuacja finansowa Leny utrzymuje się na bardzo korzystnym poziomie – podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych serwisowy rating wynosi AAA. Spółka cechuje się sporymi rezerwami w zakresie płynności oraz niewielkim zadłużeniem (praktycznie w całości o charakterze nieoprocentowanym).

Wskaźniki finansowe Leny można znaleźć pod linkiem www.stockwatch.pl/gpw/lena,wyk...

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie bilansu to jak widać na rysunkach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa, jednostka – tys. zł) mamy kontynuację niewielkiego wzrostu sumy bilansowej (+1% w analizowanym okresie), co w przypadku aktywów wiązało się ze spadkiem wartości składników trwałych (-2%) i wzrostem składników obrotowych o 3% (głównie środki pieniężne), a po stronie pasywów z przyrostem wartości kapitału własnego o 2% i zmniejszeniem zadłużenia o 8% (głównie zobowiązania krótkoterminowe nieoprocentowane).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Tak więc w dalszym ciągu można tu mówić o ultrakonserwatywnej i zarazem bezpiecznej strategii finansowej.

Ocena sytuacji rynkowej
Automatyczne wyceny w serwisie wskazują generalnie na pewne przewartościowanie akcji Lena Lighting S.A. na GPW. Niejako tradycyjnie, najkorzystniej akcje Spółki prezentują się z punktu widzenia metod porównawczych. W przypadku wycen majątkowych i dochodowych mamy wskazania ok 1zł poniżej rynkowych. Tak więc w pewnym stopniu poprawa wyników Leny na fali ożywienia gospodarczego jest już zdyskontowana.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/lena,wyk... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/lena,wyk...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 5 czerwca 2014 18:40

trendfollowerpl
0
Dołączył: 2010-08-05
Wpisów: 97
Wysłane: 18 stycznia 2015 17:27:07 przy kursie: 4,35 zł
Lena Lighting wśród faworytów DM BOŚ:
Cytat:
Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ w ramach cyklicznie prezentowanego raportu wytypowali spółki, na które warto postawić w najbliższym czasie.
Na liście znalazły się dwadzieścia trzy firmy, które w styczniu potencjalnie mogą zachowywać się lepiej niż reszta rynku. Broker wskazał też dziesięć spółek, których notowania mogą być pod presją.
Wśród faworytów DM BOŚ na nadchodzący miesiąc znalazły się: AB, Arctic Paper, Asseco South Eastern Europe, Budimex, Ciech, Decora, Enel-Med, Ergis, Eurotel, Famur, Herkules, Kopex, Lena Lighting, Medicalgorithmics, Mercator, Neuca, PKN Orlen, Robyg, Stomil Sanok, TVN, Unibep oraz Vistula.

LINK GG Parkiet

Kod:
/mod:dodawaj cytaty do linków/
"This is ten percent luck, twenty percent skill
Fifteen percent concentrated power of will
Five percent pleasure, fifty percent pain
And a hundred percent reason to remember the name!"

Fort Minor
Remember The Name
Edytowany: 18 stycznia 2015 18:22

ptadla
0
Dołączył: 2010-05-19
Wpisów: 51
Wysłane: 16 listopada 2015 12:47:11 przy kursie: 4,35 zł
Poproszę o przeanalizowanie wyników za 3Q15


Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 16 listopada 2015 21:49:39 przy kursie: 4,35 zł
Przyjęte.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 22 listopada 2015 23:48:51 przy kursie: 4,09 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Lena Lighting S.A. (dalej LENA) za okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku (sprawozdanie kwartalne)

Ostatnie sprawozdanie finansowe został przyjęte przez rynek negatywnie. Spółka zanotowała wyraźny spadek zysków w ujęciu kwartalnych. Jakie były przyczyny i czy można upatrywać w tym przesłanek do zmiany oceny sytuacji fundamentalnej spółki?


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody LENA od kilku lat znajdują się w trendzie wzrostowym. Coroczny wzrost przychodów jest zbliżony do tempa inflacji, co raczej nie oznacza poszerzania przez spółkę rynków zbytu. Popyt na produkty LENA jest uzależniony od

Osiągane marże powoli spadają - co widać po liniach trendu sprzedaży i zysku brutto na sprzedaży - pierwsza z nich ma wyraźnie wyższe nachylenie. Marża na sprzedaży podlega wahaniom na poziomie +/-4% z kwartału na kwartał. Widać jednak, że w perspektywie kilku lat marża na sprzedaży delikatnie spada.
Widoczne na wykresie sezonowe wahania marży na poziomie EBITDA wynikają z wahań sprzedaży. Spółka utrzymuje stały poziom kosztów i w słabszych sprzedażowo okresach rozkładają się one na mniejszą kwotę przychodów.

Sprzedaż spółki jest zdywersyfikowana. W tym roku połowa sprzedaży to rynek polski, Nie ma klientów posiadających znaczący udział w sprzedaży. Ze sprawozdania za 2014 widać, że zdecydowana większość sprzedaży zagranicznej to rynki krajów UE. Przy wyraźnie rosnącym ryzyku politycznym taka struktura sprzedaży jest stosunkowo bezpieczna, choć oczywiście pozostaje narażona na ryzyka makroekonomiczne.


kliknij, aby powiększyć

Rachunek wyników za 3 kwartał 2015 pokazuje, że wprawdzie przychody wzrosły (+5,3%), ale zysk netto spadł wyraźnie(-30,8%). Ten spadek wygląda dość dramatycznie, ale jest to powierzchowne wrażenie. Zauważalnie wzrosły koszt sprzedaży (+0,6 mln zł w kwartale i +0,9 mln zł w całym 2015), dużo niższy wynik z kolei LENA uzyskała na pozostałej działalności (-0,1 mln zł w 2015Q3 vs +0,4 w 2014Q3). Pozostała działalność to raczej zdarzenia jednorazowe, więc spadek zysków w ostatnim kwartale raczej nie zwiastuje jakiejś drastycznej zmiany w rentowności spółki.


kliknij, aby powiększyć

Zbiorczy rachunek wyników za 3 kwartały 2015 w porównaniu do pierwszych 3 kwartałów 2014 wygląda lepiej. Sprzedaż wzrosła o prawie 10%, a zysk netto spadł tylko o 6,8%. Przyczyną regresu wyników w porównaniu do zeszłego roku jest 4 kwartał 2014, kiedy LENA odnotowała rekordowo wysokie zyski - głównie jednak z uwagi na zdarzenia jednorazowe.


kliknij, aby powiększyć

Zarządzanie kapitałem obrotowym wygląda stabilnie - cykl konwersji gotówki jest relatywnie długi, ale stabilny. Przy poziomie generowanej marży sfinansowanie dodatkowego kapitału obrotowego przy wzrastającej sprzedaży nie powinno być problemem/

Można w tym miejscu spółkę pochwalić za przedstawienie zasad dokonywania odpisów z tytułu zalegających w magazynach zapasów i niespłacanych należności. LENA podaje w notach do sprawozdania dokładne dane w jaki sposób przeterminowania spłat należności przekładają się na odpisy i uderzają w wynik finansowy.


kliknij, aby powiększyć

LENA stabilnie generuje gotówkę z działalności operacyjnej. Widać, że 2014 rok był rokiem problemów w tym obszarze - przepływy w ujęciu 12-miesięcznym spadły prawie do zera. Spółka regularnie wypłaca większą część zysków w formie dywidendy, co jest głównym elementem przepływów z działalności finansowej. Działalność inwestycyjna jest prowadzona na niewielką skalę.
W tym roku spółka posiada relatywnie niewielkie kwoty gotówki na koncie - zapewne będzie chciał odbudować swoje rezerwy w kolejnych kwartałach.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Suma bilansowa jest bardzo stabilna. Spółka nie zmienia skali działania, co widać było również w postaci stabilnych przychodów.

LENA praktycznie w ogóle nie korzysta z kapitału obcego. W zeszłym roku spółka w niewielkim stopniu korzystała z krótkoterminowych kredytu bankowego z uwagi na potrzebę sfinansowania działalności operacyjnej, ale został on już spłacony.

W tej sytuacji nie zaskakuje fakt, że ranking Altmana jest na najwyższym poziomie AAA.

Podsumowanie

LENA odnotowała słaby kwartał na poziomie zysku netto. Jak się okazuje po analizie sprawozdania wynika to raczej z efektu wysokiej bazy w 2014 i zdarzeń jednorazowych, niż z pogorszenia się sytuacji fundamentalnej spółki. Ta wygląda od kilku lat praktycznie tak samo - spółka generuje sprzedaż na poziomie około 100 mln zł, która przynosi zysk w okolicach 10 mln zł. Spółka miała problemy związane z opcjami walutowymi, ale to już odległa przeszłość. Kurs od 2011 wzrósł bardzo mocno, co ma na pewno związek ze stabilnymi fundamentami działalności i regularnością generowanych zysków.

Patrząc w przyszłość z kolei trudno spodziewać się jakiegoś przełomu. Spółka nie ma planów zdobywania nowych rynków albo poszerzania udziału w już istniejących. Sprzedaż jest bardzo stabilna przez ostatnie kilka lat, choć oczywiście wymaga to od spółki inwestycji w utrzymanie konkurencyjności bieżącej oferty. Rynek opraw oświetleniowych rozwija się dynamicznie i podlega strukturalnej zmianie (przejście na oświetlenie LED), ale LENA w tym otoczeniu utrzymuje stabilną i cały czas rentowną pozycję.

LENA prowadzi hiperbezpieczną politykę finansowania finansowania swoje działalności i w ogóle nie korzysta z długoterminowego kapitału obcego. Patrząc na stabilność biznesu i generowanych zysków można w tym upatrywać pewnego potencjału do wykreowania wartości. Spółka nie ma jednak takich planów i wygląda na to, że nie należy się ich spodziewać.


kliknij, aby powiększyć

Wolne przepływy generowane do spółki są bardzo zbliżone do przepływów z działalności operacyjnej. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ spółka nie korzysta z kapitału obcego i niewiele inwestuje. Widać, że 2014 rok był dla spółki trudny, choć nie miało to odzwierciedlenia w wyniku finansowym. Widoczne z perspektywy czasu problemy z finansowaniem działalności nie miały też wpływu na kurs akcji spółki, który w zeszłym roku pozostał stabilny.

>> Porównanie na tle sektora elektromaszynowego

Jeśli chodzi o wycenę, to spółka jest aktualnie notowana ze wskaźnikiem cena/zysk na poziomie 9,5, co odzwierciedla oczekiwaną stopę zwrotu z kapitału na poziomie około 10%. Spółka raczej nie daje wielkich nadziei na powiększenie generowanych zysków, tak żeby można było wycenić jakąś premię rozwojową i spodziewany wzrost zysków. Generowane zyski nie są z całą pewnością wirtualne - LENA co roku wypłaca bardzo hojna dywidendę (wskaźnik dywidendy kształtuje się na poziomie około 6% w ostatnich 2 latach.

Kurs spółki od kilku lat znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym i reakcja rynku na ostatnie sprawozdanie finansowe była nieco nerwowa. Analiza wskazuje jednak, że nie widać przyczyn aby zmieniać ocenę sytuacji fundamentalnej spółki.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

ptadla
0
Dołączył: 2010-05-19
Wpisów: 51
Wysłane: 22 marca 2016 10:24:02 przy kursie: 4,50 zł
Poproszę o przeanalizowanie ostatniego raportu

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 31 marca 2016 00:07:04 przy kursie: 4,61 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej LENA LIGHTING S.A. (dalej LENA) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku (sprawozdanie roczne )

LENA zanotowała w 2015 spadek zysków o 10%. Kurs akcji w marcu 2016 poruszał się jednak w przeciwną stronę i wzrósł o 15,7% od końca lutego. Z czego wynikał spadek zysków i czy spółka na szansę na kontynuowanie tych wzrostów?


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

LENA zanotowała w 2015 rekordowe przychody, co jest dobrą informacją dla inwestorów. Sprzedaż spółki wzrosła zarówno na rynku krajowym (w 2014 - 51 mln zł, w 2015 - 59 mln zł), jak i zagraniczny (2014 - 60 mln zł, 2015 - 64 mln zł). Łącznie w 2015 sprzedaż wzrosła o 10,8%, co jest wyraźnym potwierdzeniem, że LENA znalazła sposób na rozwój swojej bazy klientów. W 2014 sprzedaż wzrosła również o ponad 10% , podczas gdy we wcześniejszych latach znajdowała się w stagnacji (-2,0% 2013, 1,3% w 2012, 4,2% w 2011). Przełamanie kilkuletniej stagnacji po stronie przychodów pozwala mieć nadzieję na dalszy wzrost sprzedaży w przyszłości.

Trochę gorzej wygląda sprawa w kwestii rentowności. Ta powoli spada - w 2015 marża na poziomie zysku brutto na sprzedaży spadła o 1,3%, a na poziomie EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) o 1,8%.

Sam 4 kwartał 2015 wypada bardzo dobrze pod kątem dynamiki sprzedaży (+13,1% w porównaniu do 4 kwartału 2014), ale dużo gorzej pod względem rentowności (-4,5% na poziomie zysku brutto na sprzedaży i -5,8% na poziomie EBITDA). Zysk netto w 4 kwartale spadł z 3,1 do 2,5 mln zł.


kliknij, aby powiększyć

Zysk brutto w 2015 spadł o 1,4 mln zł (-11,5%). Na poziomie marży handlowej spółka zanotowała jeszcze wzrost (z 32,9 mln zł w 2014 do 34,8 mln zł w 2015), ale w dalszych liniach sprawozdania finansowego było już nieco gorzej.
Złożyło się na to kilka przyczyn.

Negatywny wpływ na wynik na poziomie brutto wywarły:
-1,4 mln zł - wzrost kosztów sprzedaży
-0,4 mln zł - wzrost kosztów zarządu
-0,9 mln zł - aktualizacja wartości inwestycji w spółkę zależną Luxmat Investment sp. z o.o.
-0,7 mln zł - spadek pozostałych przychodów operacyjnych w porównaniu do 2014 (powodem spadku są zyski w 2014 z przeprowadzonej inwentury)

Tych negatywnych czynników jest kilka, ale poza wzrostem kosztów zarządu i sprzedaży wszystkie z nich mają charakter jednorazowy. Spadek zysku netto o 10% nie zmienia faktu, że biznes LENY jest bardzo stabilny i generuje regularne zyski.
Sam wzrost kosztów wymaga obserwacji, choć w sytuacji wzrostu sprzedaży jest ona akceptowalny.


kliknij, aby powiększyć

W szerszym ujęciu jednak widać, że wzrost zysków wyraźnie wyhamował w połowie zeszłego roku i od 2 kwartałów widać spadek w ujęciu 12-miesięcznym (takie podejście pozwala na wyeliminowanie wahań sezonowych utrudniających obserwację). Należy mieć nadzieję, że w kolejnych okresach przestaną się pojawiać niekorzystne czynniki jednorazowe, a wypracowany wzrost sprzedaży powoli wrócić na ścieżkę poprawiających się wyników.


kliknij, aby powiększyć

LENA mimo wyraźnego wzrostu obrotów nie musiała zwiększać zaangażowanego w działalność operacyjną kapitału obrotowego. Rok temu kapitał obrotowy netto (KON) - czyli aktywa obrotowe z pominięciem gotówki pomniejszone o bieżące bieżące zobowiązania handlowe, wynosił prawie 54 mln, a na koniec 2015 KON spadł do 50 mln zł. Efekt widać w postaci skrócenia cyklu konwersji gotówki ze 176 do 158 dni (o 10%). Gotówka jest wyłączona z tej analizy, ponieważ jest ona raczej wynikiem prowadzonej działalności niż elementem majątku niezbędnym do generowania zysku.


kliknij, aby powiększyć

LENA wygenerowała w 2015 prawie 17 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. Jest to sporo więcej niż zysk netto (9 mln zł). Powodem tak dobrego wyniku jest wspomniane już wcześniej zarządzanie kapitałem obrotowym ale także bardzo niewielki poziom inwestycji w 2015 roku. Wydatki inwestycyjne na majątek trwały były nieznacznie wyższe niż amortyzacja. Taka sytuacja oczywiście przynosi pozytywne, krótkoterminowe skutki dla firmowej kasy. W dłuższym okresie może to jednak oznaczać, że firma nie inwestuje we własny rozwój i z czasem może mieć coraz gorszą pozycję konkurencyjną.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

W bilansie spółki brak zmian. LENA w dalszym ciągu prowadzi bardzo ostrożną politykę finansowania swojej działalności i unika wykorzystywania kapitału obcego jak diabeł święconej wody.

Wskaźnik Altmana, pokazujący statystyczne ryzyko bankructwa, jest w dalszym ciągu na najwyższym poziomie Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę bardzo konserwatywne podejście zarządu do finansowania działalności i wysoką rentowność działalności operacyjnej.

Podsumowanie

Za LENĄ kolejny przyzwoity rok i nie zmienia tej oceny fakt zmniejszenia się zysku netto w porównaniu do 2014. Najistotniejsza informacja jest taka, że już drugi z rzędu sprzedaż rośnie o ponad 10%. Otwiera to przed spółką pole do zwiększenia skali działania i generowanych zysków.

LENA działa na rynku, który rozwija się bardzo dynamicznie. Światowy rynek oświetlenia LED w ocenie firm konsultingowych rośnie bardzo szybko (np. 13% rocznie w latach 2016-2020 wg McKinsey), ale po wynikach spółki tego niestety nie widać. Patrząc na stosunkowo niewielką dynamikę sprzedaży LENY można by odnieść wrażenie, że mamy do czynienia ze spółką działającą w ramach branży w fazie dojrzałości. LENA znalazła swoją niszę, w której potrafi regularnie wypracowywać zyski, ale ze strategicznego, wieloletniego punktu widzenia można odnieść wrażenie, że spółka przespała okres strukturalnych zmian na rynku oświetlenia (przejście na technologie LED-owe).

Jedna rzecz zwróciła moją uwagę w trakcie analizy. LENA nie konsoliduje swoich spółek zależnych Lena Lighting Gmbh (zarejestrowana w Niemczech) i Luxmat Investment Sp. z o.o (zarejestrowana w Polsce). Uzasadnieniem dla pominięcia w sprawozdaniu spółek zależnych jest "Brak konsolidacji ze względu na nieistotność danych spółki zależnej". Taki powód jest oczywiście dopuszczalny na gruncie MSR, ponieważ jednym ze założeń raportowania finansowego jest istotność prezentowanych danych i sprawozdanie finansowe nie powinno być "zaśmiecane" danymi, które nie maja wpływu na ogólną ocenę spółki.

W sprawozdaniu w przychodach finansowych pojawia się jednak dywidenda na kwotę 880 tys. zł - co stanowi około 10% zysku LENA. Trudno taką kwotę uznać za "nieistotną". Druga ze spółek zależnych (Luxmat Investment) była z kolei przedmiotem odpisu (koszty finansowe) z powodu utraty wartości na kwotę 881 tys. zł.
Decyzja LENY o niesporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego w kontekście tych kwot jest zastanawiająca. Zostało w tej sprawie wystosowane zapytanie do spółki, z prośbą o ustosunkowanie się do tej kwestii.

>> Porównanie na tle sektora elektromaszynowego

LENA od 5 lat regularnie wypłaca dywidendę i zapewne również w 2016 spółka wypłaci większość wypracowanych zysków swoim akcjonariuszom. Stopa dywidendy za 2015 rok powinna ponownie przekroczyć 5%.

Spółka wskaźnikowo prezentuje się cały czas atrakcyjnie. Wskaźnik cena/zysk na poziomie 12,7 wygląda atrakcyjnie, biorąc pod uwagę wzrost sprzedaży i widoczny w związku z tym potencjał zwiększania zysków. Kurs spółki od 2 lat znajduje się w trendzie bocznym. Aby wrócić do trendu wzrostowego, w jakim spółka była w latach 2009-2013, potrzebny jest impuls w postaci wyraźnej poprawy wyników.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

Liquid89
0
Dołączył: 2012-11-17
Wpisów: 2
Wysłane: 12 września 2017 23:38:25 przy kursie: 4,07 zł
Czy jest w planach opracowanie omowienia za polrocze?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 417
Wysłane: 13 września 2017 02:04:36 przy kursie: 4,07 zł

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 13 września 2017 08:06:14 przy kursie: 4,07 zł
Wynik doświetlony zdarzeniami jednorazowymi - omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej LENA LIGHTING za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.


Analiza sprawozdania finansowegokliknij, aby powiększyć

Wzrost przychodów LENY w ostatnich kwartałach wyraźnie przystopował. 1 półrocze 2017 było lepsze 0,5% niż rok wcześniej. W 2 kwartale 2017 widzimy nawet spadek sprzedaży (-3,4%) w porównaniu do 2 kwartału 2016. 2 kwartał jest zawsze dla spółki najsłabszy w całym roku, więc pozostaje mieć nadzieję, że LENA uniknie spadku sprzedaży w kolejnych kwartałach.

Dobrze wygląda rentowność sprzedaży (zysk brutto na sprzedaży/przychody) - w ostatnich 3 kwartałach osiągała ona relatywnie wysokie wartości.
Widać spore zawirowania na poziomie rentowności EBITDA i ROS (zysk netto/przychody) w 1 i 2 kwartale 2017, ale nie mają one związku z bieżącą działalnością. W 1 kwartale 2017 LENA sprzedała nieruchomość niezwiązaną z podstawową działalnością i rozpoznała 2,6 mln zł dodatkowych zysków. Dla pełnego obrazu sytuacji trzeba jeszcze uwzględnić, podobną operację w 1 kwartale 2016, która wtedy przyniosła 1039 tys. zł.

kliknij, aby powiększyć

Uwzględniając te zdarzenia jednorazowe mamy poprawę zysku brutto na poziomie +9,5%. Bez korekty o zdarzenia jednorazowe dynamika to +43,5%. Pozytywnie wygląda poprawa zysku brutto na sprzedaży z 14,9 do 17,2 mln zł i wzrost marży na sprzedaży o 3,86%.
Negatywny wpływ na wynik miały z kolei koszty finansowe (-0,5 mln zł vs 0,0 rok wcześniej), co zapewne jest związane z negatywnym wynikiem na różnicach kursowych.
Trzeba odnotować równiez wzrost kosztów zarządu i sprzedaży o 5,2% w pierwszym półroczu 2017. Nie jest to dobry sygnał pamiętając o stagnacji w przychodach, ale patrząc na wzrost wyniku na sprzedaży można to spółce wybaczyć - tak czy inaczej wynik operacyjny w ostatnim półroczu się poprawił.kliknij, aby powiększyć

Cykl konwersji gotówki jest stabilny. Obiektywnie patrząc jest on dość długi - podobna w profilu spółka LUG zamyka go w czasie o połowę krótszym. Ale taka jest specyfika działalności LENA i nie jest to problemem, zwłaszcza jeśli przejdziemy do przepływów z działalności operacyjnej.


kliknij, aby powiększyć

Bardzo dobrze wygląda generowanie gotówki z operacji - do czego zresztą spółka nas przyzwyczaiła. Solidna marża operacyjna, wysoka amortyzacja i stabilne zarządzanie kapitałem obrotowym powodują, że stan kasy systematycznie rośnie (niebieskie słupki) i regularnie trafia do inwestorów (zielone słupki - głównie wypłata dywidendy).
Widać w spółce wyraźnie większe inwestycje. Wydatki inwestycyjne w 1 półroczu 2017 to 4,5 mln zł, podczas gdy w całym 2016 wyniosły 6,0 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Suma bilansowa pozostaje stabilna. LENA cały czas nie korzysta z zadłużenia odsetkowego (kredyty lub emisja obligacji). Jest to bardzo konserwatywne podejście do kwestii finansowania działalności, ale spółka zdążyła już przyzwyczaić do tego inwestorów.
Przy takim podejściu i dużych kwotach wypracowywanej gotówki ranking Altmana na najwyższym możliwym poziomie nie jest zaskoczeniem.

Podsumowanie

Pierwsze półrocze w wykonaniu LENA to stagnacja na poziomie przychodów i bardzo dobry wynik finansowy. Zysk za pierwsze półroczne okazał się lepszy o 43%, ale został napompowany zdarzeniami jednorazowymi. Po głębszej analizie i wyłączeniu zdarzeń jednorazowych poprawa wyniku finansowego jest jednak cały czas widoczna i wynika z poprawy rentowności, co jest pozytywnym sygnałem. Negatywnie dołożyły się do wyniku różnice kursowe, ale w dłuższym okresie ich wpływ na wynik się wyrównuje.
Można się niepokoić stagnacją na poziomie przychodów, zwłaszcza jeśli będzie się ona utrzymywać przez kolejne okresy.

Od strony strategii w spółce nic się nie zmieniło. LENA prowadzi stabilną działalność biznesową, wyniki są cały czas bardzo dobre, a do tego spółka regularnie dzieli się zyskami z akcjonariuszami.
Stabilność wyników nie wynika jednak ze stabilności rynku - rynek oświetlenia LED zmienia się dynamicznie i utrzymanie pozycji rynkowej wymaga stałego rozwoju oferty pod kątem technologicznym (postęp w diodach) i marketingowym (dostosowanie się do gustów klientów). LENA cały czas skutecznie łączy utrzymywanie pozycji rynkowej z wysoką rentownością sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć

Warto zerknąć na generowane przepływy finansowe w ujęciu FCFF (Free Cash Flow to Firm), zwłaszcza, że w przypadku LENA są one równoważne z przepływami do akcjonariuszy. W przypadku LENA widać dobrze plusy i minusy tej metody. W dłuższym terminie średni przepływ roczny jest w granicach 10 mln zł, co wyjaśnia wycenę spółki na poziomie zbliżonym do 100 mln zł. Krótkoterminowo widać spore wahania, wynikające z sezonowości sprzedaży i związanych z nią zmian kapitału obrotowego. Ta zmienność nie pasuje do LENY, która prowadzi biznes o bardzo stabilnych wynikach.

Zainteresowanych wyceną przepływową odsyłam do książki na temat analizy fundamentalnej, wydanej przez Stockwatch, gdzie ta metoda wyceny jest szerzej omówiona.

ebook: Analiza Sprawozdań według StockWatch.pl

Teoretycznie dobrze dla spółki układają się kursy walut. Stosunkowo drogie EUR pozwala na osiągnięcie dobrych wyników związanych z eksportem do strefy EURO, a taniejący dolar obniża koszty związane z importem. Mimo tego wpływ różnic kursowych na wyniki 1 półrocza jest negatywny. Prawdopodobnie wiąże się to z długimi terminami spłaty należności i regulowania zobowiązań. W 1 półroczu spłynęła większość płatności za sprzedaż w 4 kwartale 2016, kiedy EUR było drogie, a przy otrzymaniu płatności należało rozliczyć koszt wynikający z niższego kursu niż w momencie zarachowania przychodu.

>> Porównanie na tle sektora przemysłowego

Wskaźnikowo LENA jest tania - wskaźnik cena/zysk jest na poziomie 9,4. Nawet po uwzględnieniu jednorazowych zysków z nabycia nieruchomości mamy wskaźnik na poziomie zbliżonym do 12. Bardzo dobrze wygląda wskaźnik dywidendy - za ostatnie 3 lata wynosił 6,5%, 11,9% i 6,2%. Bez większych wątpliwości jest to bardzo dobra spółka dla inwestora nastawionego defensywnie.
LENA przyzwyczaiła nas do stabilności wyników i trudno oczekiwać w najbliższym czasie jakichś niespodzianek czy dramatycznych zwrotów akcji. Warto zwrócić uwagę na tendencje dotyczące przychodów - ich ewentualny spadek może podkopać zaufanie inwestorów do spółki.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 13 września 2017 12:02


bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 26 września 2017 12:45:28 przy kursie: 3,89 zł
Sporo spółek pospadało, Lenie też się oberwało :)

W obliczu spadków i stabilnych zysków do tej pory oczekuję, że przy szybszym wzroście gospodarczym w strefie UE jaki teraz ma miejsce i u nas Lena przyspieszy z przychodami i zyskami.

Konsekwentnie spółka nie chce wchodzić w dług odsetkowy długoterminowy a była by dla banków idealnym klientem gdyby chciała zamienić część kapitału własnego na dług wypłacając sporą dywidendę, nawet 30% ceny akcji! Gdyby fundusze miały więcej akcji pewnie wywierałyby większą presję.

A tak, jak w analizie powyżej, dobra spółka, bezpieczna z przepływami do spółki i do akcjonariuszy.

bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 6 listopada 2017 16:36:47 przy kursie: 4,19 zł
bardzo dobre wyniki szacunkowe opublikowała spółka za IIIkw,

przychody rdr w IIIkw wzrosły o 8% do 36,2mln, zysk netto wzrósł do 3,68mln z 2,27mln. tym samym za 3 kwartały spółka pokazała 8,8mln zysku netto(w 2016 było 5.8mln netto).

Zakładam, że spółka dalej się nie zadłuża więc można liczyć na kolejną wysoką dywidendę w spółce w przyszłym roku.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 7 listopada 2017 12:22:19 przy kursie: 4,23 zł

Zapewne wielu Inwestorów zastanawia się w jaki sektor będzie liderem wzrostów w nadchodzącym roku. Moim zdaniem warto zwrócić uwagę na zapomniane spółki przemysłowe, które konsekwentnie się rozwijają i poprawiają wyniki thumbright

addison
20
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 100
Wysłane: 7 listopada 2017 12:34:08 przy kursie: 4,23 zł
mam podobne odczucia. To oczywiście nie da takich zysków jak branża nowych technologii, ale też nie jest obarczona według mnie takim ryzykiem utraty wartości. Nowe technologie są z natury wyżej wycenione.

Lena idealnie się wpasowuje w mój model, do tego spółka nadpłynna więc gotowa do przejęcia lub do wypłaty większej dywidendy.

Mam w portfelu kilka spółek produkcyjnych, w tym także te, które pracują nad swoją marką dla końcowego klienta(jak właśnie lena) a także takie, które są dostawcami dla innych przemysłowych grup(np. odlewnie polskie). Bliskość Niemiec bardzo dobrze wpływa właśnie na przemysł. W końcu po 25 latach mamy nadwyżki handlowe, po części spowodowane niższymi cenami ropy, ale jednak. Zakładam, że wchodzimy w trwały proces zwiększania tej nadwyżki.

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 7 listopada 2017 12:54:37 przy kursie: 4,23 zł

Spółki "sprzedające marzenia" (gamedev, biotech, wynalazki) mają tą wielką przewagę, że ich bieżące wyniki są bez znaczenia, liczy się tylko wielki przyszły sukces. Niestety, niezmiernie rzadko rzeczywistość dorównuje oczekiwaniom Inwestorów. Odnoszę wrażenie, że hossa na tego rodzaju spółkach jest już bardzo zaawansowana.

Dobrze zarządzane spółki przemysłowe powinny skorzystać na koniunkturze w EU oraz inwestycjach w PL. Pewnie jeszcze trochę potrwa zanim Fundusze zaczną zwiększać swoje pozycje w tego typu spółkach.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 24 listopada 2017 00:36:31 przy kursie: 4,29 zł
Powrót na jasną stronę mocy - omówienie sytuacji finansowej i rynkowej LENA LIGHTING S.A. za III kw. 2017 r


Ostatnie analiza LENA była całkiem niedawno (we wrześniu - raport za 1 półrocze 2017), więc niniejsze omówienie będzie skoncentrowane na 3 kwartale 2017. Sytuacja fundamentalna spółki nie uległa znaczącej zmianie, więc w tej kwestii można śmiało odesłać czytelnika do poprzedniego omówienia.

Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Po niezbyt imponującym 2 kwartale 2017 (spadek sprzedaży o 3,4% w stosunku do 2 kwartału 2016) LENA zanotowała bardzo dobry 3 kwartał 2017. Sprzedaż wyniosła 36,2 mln zł i była o 7,5% lepsza niż rok wcześniej. Rosnącej sprzedaży towarzyszyła również wyraźnie poprawiające się rentowność sprzedaży. Na poziomie brutto wzrosła ona z 27,0% do 31,45%, co skutkowało łącznym wzrostem zysku brutto na sprzedaży o 25,3%.


kliknij, aby powiększyć

Solidna podstawa w postaci wzrostu sprzedaży i rentowności miała pozytywne skutki w kolejnych liniach rachunku wyników za 3 kwartał 2017:
- zysk operacyjny wzrósł o 38,5%
- zysk brutto wzrósł o 63,3%
- zysk netto wzrósł o 61,5%

Zysk za 3 kwartał ujmował dodatkowo stratę 523 tys. zł z tytułu "Aktualizacji wartości aktywów niefinansowych", więc wynik operacyjny bez zdarzeń jednorazowych jest prawdopodobnie jeszcze lepszy niż zaprezentowany w sprawozdaniu.

W ostatnim kwartale wpływ kursów walutowych na wyniki był neutralny. W 3 kwartale koszty sprzedaży zwiększyły się o 7,5%, ale ich tempo wzrostu była takie samo jak wzrost przychodów. Jest to akceptowalne, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie o bardzo wyraźnym wzroście rentowności sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć

Patrząc łącznie na pierwsze 3 kwartały 2017 widzimy wzrost sprzedaży o 3,1% w porównaniu do 2016 roku, ale optymizmem może napawać to, że spółka po kilku kwartałach stagnacji zanotowała w 3 kwartale 2017 znaczący wzrost sprzedaży. Zysk operacyjny wzrósł o 59%, a zysk brutto o 51%. Trzeba jednak pamiętać o wpływie zdarzeń jednorazowych (sprzedaż nieruchomości w 1 kwartałach 2016 i 2017) - po ich wyeliminowaniu wzrost zysku to około 35%.


kliknij, aby powiększyć

Rosnąca w 3 kwartale sprzedaż skutkowała dużym wzrostem należności handlowych - w ciągu kwartału zwiększyły się się one o 6 mln zł, a zapasy wzrosły o kolejne 3 mln zł. Skutkiem tego był ujemny wynik na przepływach z działalności operacyjnej (-1,3 mln zł) za ostatni kwartał.
Praktycznie cały wzrost sprzedaży jest związany z wzrostem należności handlowych. Może to oznaczać, że spółka przekazała swoje produkty dotychczasowym klientom w dodatkowej ilości lub nowym klientom, ale jeszcze nie dostała za nie pieniędzy. Tego rodzaju sytuacja może być sygnałem ostrzegawczym, że spółka stara się podkręcać swoje wyniki kosztem ryzyka związanego z kredytem kupieckim. W przypadku LENY można dać jej jednak kredyt zaufania i spokojnie czekać na dalszy rozwój wypadów. Jest to zresztą spółka, która jako jedna z niewielu ujawnia precyzyjne kryteria spisywania należności w zależności od czasu opóźnienia zapłaty, więc ewentualne problemy będą wyraźnie widoczne w kolejnych sprawozdaniach.

Zaskakiwać może jednak coś innego - spółka od 2 kwartałów ma pustki w kasie (63 tys. zł na 30 września 2017 i 82 tys. zł na 30 czerwca 2017). Jednocześnie LENA zaciągnęła w banku krótkoterminowy kredyt na sfinansowanie bieżącej działalności (4,5 mln zł) w postaci limitu kredytowego. Oznacza to, że saldo rachunków bankowych jest ujemne. Te niewielkie kwoty środków pieniężnych widoczne w bilansie to prawdopodobnie fizyczna gotówka w kasie spółki.

Przypomnijmy, że LENA do niedawna w ogóle nie zaciągała kredytów, więc takie ruchy są dość zaskakujące. Sama kwota zadłużenia jest niezbyt znacząca i nawet nie ma co analizować wskaźników wypłacalności, ale taki ruch może oznaczać, że jakieś działania nie potoczyły się po myśli spółki. Są to jednak tylko domniemania - spółka w tej kwestii nie ujawniała żadnych informacji poza samymi liczbami w sprawozdaniach.

Jeśli chodzi o cykl konwersji gotówki i bilans spółki - nie zaszły znaczące zmiany od ostatniego sprawozdania. Podobnie ranking Altmana - mimo pojawienia się kredytu bankowego w pasywach cały czas jest na najwyższym możliwym poziomie (AAA).

Podsumowanie

kliknij, aby powiększyć

Wyniki za 3 kwartał 2017 są bardzo dobre i po słabym drugim kwartale 2017 LENA wyraźnie wróciła do formy. Najwyższy od półtora roku wzrost sprzedaży i rekordowa rentowność to zdecydowane pozytywy ostatniego raportu. W ujęciu 12-miesięcznym widzimy, że zyski spółki są rekordowe. Trochę w tym pomogły zdarzenia jednorazowe, ale samej działalności operacyjnej nie ma nic do zarzucenia.

Pewną konsternację może powodować wyraźny wzrost należności handlowych i nieoczekiwane zaciągnięcie przez spółkę kredytu bankowego. LENA musiała sfinansować przy pomocy zewnętrznej wzrost kapitału obrotowego oraz wypłatę dywidendy z 2016. Takie działania nie są spójne z tym do czego spółka nas przyzwyczaiła, więc warto obserwować dalszy rozwój sytuacji.

Zarząd LENY w opisie działalności w sprawozdaniu za 3 kwartale jedynie lakonicznie stwierdza, że poprawa wyników jest związana z poczynionymi wcześniej inwestycjami, planuje dalszy rozwój produktów oraz intensyfikację działań marketingowych. Nic konkretnego nie wynika z tych stwierdzeń, ale póki spółka zachowuje poziom wyników, do którego nas przyzwyczaiła, nie jest to większym problemem.

>> Porównanie na tle sektora przemysłowego

Wskaźnikowo LENA cały czas prezentuje się atrakcyjnie - wskaźnik cena zysk to 8,7, a stopa wypłaty dywidendy to 7,0%. Spółka ma już za sobą 7 lat nieprzerwanej wypłaty dywidendy, co czyni ją bardzo dobrym kandydatem do portfeli inwestorów nastawionych na dywidendę.
Mimo, że LENA niedawno osiągnęła historyczne szczyty notowań (uwzględniając dywidendy), to cały czas wydaje się być stosunkowo tanią spółką. Impulsem do dalszych wzrostów kursu może być dalsza poprawa wyników, ewentualnie jakieś niespodzianki strategiczne lub produktowe.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj
Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 24 listopada 2017 07:05

rubik
rubik PREMIUM
6
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 494
Wysłane: 5 marca 2018 12:13:54 przy kursie: 5,20 zł

Zanosi się na wybicie - na jakim poziomie "szukać" kolejnego oporu w przypadku wyjścia powyżej 5,20-5,30?


Analityk Fundamentalny
65
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 527
Wysłane: 6 kwietnia 2018 15:23:02 przy kursie: 4,90 zł
Rozszczepienie wiązki zysków - omówienie sprawozdania finansowego Lena po 4 kw. 2017 r.


Ostatnia analiza Lena była całkiem niedawno (w listopadzie 2017 - raport za 3 kwartały 2017), więc niniejsze omówienie będzie skoncentrowane na ewentualnych ciekawych kwestiach, które pojawiły się w czwartym kwartale. Jednocześnie spojrzymy również w ujęciu rocznym, aby podsumować pewne trendy i tendencje, które się zarysowały w ostatnim roku obrachunkowym.

Czwarty kwartał roku 2017 niestety nie do końca potwierdził bardzo dobre wyniki trzeciego kwartału.


kliknij, aby powiększyć


W ślad za istotnym wzrostem sprzedaży, zarówno w stosunku do kwartału poprzedniego jak i tego samego kwartału roku poprzedniego (odpowiednio wzrost o 14,5 proc. oraz 10,0 proc.) nie podążyła marża brutto na sprzedaży, a także pozostałe poziomy zyskowności spółki.


kliknij, aby powiększyć


O ile zysk brutto na sprzedaży wartościowo minimalnie wzrósł porównując do roku wcześniej (chociaż procentowa marża spadła o 2,7 p.p) to zysk operacyjny, podobnie jak EBITDA oraz zysk netto wartościowo spadły w czwartym kwartale 2017 porównując z kwartałem roku 2016 odpowiednio o 18,3 proc., 17,9 proc. i zysk netto aż o 40,2 proc.

Porównajmy w takim razie wyniki kwartału z całym rokiem, w czym nam pomoże poniższy wykres.


kliknij, aby powiększyć


Sprzedaż w całym 2017 roku rosła wolniej niż w ostatnim kwartale i wzrost ten wyniósł ponad 5 proc. Z kolei rentowność brutto na sprzedaży wzrosła w całym roku o ponad 13 proc, czyli istotnie szybciej niż w praktycznie płaskim ostatnim kwartale analizowanego roku. Ponieważ koszty zarządu były praktycznie stałe porównując r/r, a pozostała działalność operacyjna dołożyła 1,5 mln zł więcej niż rok wcześniej (głównie dzięki zdarzeniu jednorazowemu z pierwszego kwartału 2017 dotyczącego zysku na sprzedaży nieruchomości), to przełożyło się to na satysfakcjonująca zyskowność EBIT (wzrost 31,3 proc. r/r). Istotnie ujemne saldo działalności finansowej, głównie związane z ujemnymi różnicami kursowymi, spowodowało jednak, że zysk netto rósł już nie tak szybko choć nadal wzrost o 16,7 proc trudno uznać za niewielki. Powyższe dane potwierdzają, że trend wzrostowy w czwartym kwartale uległ istotnemu spowolnieniu na poziomie zyskowności.

Spójrzmy w takim razie na główne przyczyny spadku rentowności w czwartym kwartale. Pomoże nam w tym poniższy wykres.


kliknij, aby powiększyć


Sprzedaż w czwartym kwartale zwiększyła się o 10 proc. r/r. Przy takiej dynamice można było oczekiwać istotnego przyrostu marży brutto na sprzedaży oraz skokowego zwiększenia wartości zysku operacyjnego. Niestety uzyskana masa marzy z tego tytułu została praktycznie w całości „zjedzona” poprzez obniżenie procentowej marży brutto na sprzedaży która spadła z 29,9 proc. do 27,3 proc. Dodatkowo koszty sprzedaży urosły o 0,5 p.p. jako stosunek do sprzedaży co w efekcie negatywnie oddziaływało na zysk operacyjny w kwocie 760 tys. zł. Przy mniej istotnych zmianach na poziomie kosztów zarządu i pozostałych przychodów i kosztów w efekcie zysk EBIT spadł o 725 tys. zł w czwartym kwartale 2017 porównując do tego samego kwartału roku poprzedniego.


kliknij, aby powiększyć


Jak widać powyżej marża na produktach spadła istotnie zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału jak i r/r i była najniższa procentowo w ostatnich 6 kwartałach. Ten spadek można częściowo tłumaczyć umocnieniem PLN w stosunku do EUR jako, że spółka ponad połowę sprzedaży realizuje na rynkach zagranicznych przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej. Kurs w czwartym kwartale 2017 roku było o około 3,5 proc. niższy niż rok wcześniej. Niestety nie mamy rozbicia kosztów rodzajowych w ujęciu kwartalnym ale już analiza półroczna pozwala wyciągnąć ciekawe wnioski.


kliknij, aby powiększyć


Koszty pracownicze wzrosły w drugim półroczu 2017 roku aż o 37,8 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, podczas gdy sprzedaż w tym czasie urosła tylko o 8,9 proc. Można zaryzykować tezę, że to właśnie ta pozycja stanowi, poza wpływem kursów, główne wytłumaczenie obniżenia rentowności brutto na sprzedaży pomimo zdecydowanie korzystnych tendencji jeśli chodzi o pozycję zużycia materiałów i energii.

Spółka sprzedaje ponad połowę swoich produktów i towarów na rynkach zagranicznych.


kliknij, aby powiększyć


W ostatnim kwartale było to 53,6 proc. a kraje Unii Europejskiej są głównymi odbiorcami tej sprzedaży. W 2017 roku ładnie rosła sprzedaż krajowa, która zwiększyła się o prawie 10 proc., natomiast niesatysfakcjonująca była sprzedaż eksportowa. Wzrosła ona w ujęciu złotówkowym tylko o 1,2 proc. podczas gdy sprzedaż w EUR rosła nieco szybciej o 3,8 proc. Biorąc pod uwagę dynamicznie rosnący rynek LED w Europie i na świecie dynamiki wzrostu sprzedaży zagranicznej nie wydają się być satysfakcjonujące.


Modernizacja parku maszynowego trwa

Tak jak w poprzednich latach Lena istotnie inwestuje, co doskonale widać na poniższym wykresie.


kliknij, aby powiększyć


W ostatnich 4 latach nakłady inwestycyjne przekraczają istotnie odpisy amortyzacyjne. Lena inwestuje w rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej, jak również w zakup maszyn i narzędzi do produkcji. W 2017 roku spółka wydatkowała 7,3 mln zł. Również rok 2018 zapowiada się rokiem w którym spółka będzie ponosić istotne nakłady inwestycyjne. Zarówno branża rozwija się dość szybko, jak i trendy również zmieniają się w taki sposób. W związku z tym nieustanna praca nad nowymi rozwiązaniami, co wiąże się z inwestycjami w park maszynowy, wydaje się być koniecznością.

Kapitał obrotowy nadal do optymalizacji

Skoro w majątku trwałym nie ma powodu do niepokoju, sprawdźmy czy podobnie wygląda kwestia zarządzania majątkiem obrotowym.


kliknij, aby powiększyć


Powyższy wykres oparty jest na kwartalnych danych dotyczących kapitału obrotowego, sprzedaży oraz kosztu wytworzenia. Analizując poszczególne składniki kapitału obrotowego można wywnioskować kilka rzeczy.
Bezwzględne wartości rotacji i cykl konwersji gotówki są dosyć znaczne, gdyż dobijają prawie do 5 miesięcy. Jednakże nie sposób nie zauważyć, że spółka, powoli acz stabilnie, poprawia zarzadzanie kapitałem obrotowym na co wskazuje malejący cykl konwersji gotówki.
Po drugie widać, że o ile rotacja zapasów poprawiła się istotnie w roku 2015 i 2016 to rok 2017 pozostaje w miarę stabilny. Około 75 proc. wszystkich zapasów stanowią materiały i surowce. Co warto zaznaczyć, spółka pomniejszyła odpisy na na zapasy w 2017 roku o kwotę 1,2 mln zł. Całkowita wartość odpisu na zapasy wynosi 4,1 mln zł i stanowi około 14% wartości zapasów.

Stabilna wydaje się być rotacja należności. Analiza wiekowania należności również nie daje powodu do niepokoju. Należności denominowane w EUR stanowiły na koniec roku około 45 proc. wszystkich należności handlowych. Przy sprzedaży zagranicznej na poziomie 55 proc. może to sugerować, że terminy płatności dla klientów zagranicznych są bardziej korzystne dla Lena niż w wypadku odbiorców polskich.

Spółka również powoli wydłuża rotację zobowiązań. Jest ona jednak nadal na niskim poziomie zaledwie dobijającym do 40 dni, co szczególnie zastanawia w porównaniu z LUG, który wskaźnik rotacji zobowiązań ma prawie 3-krotnie wyższy. Zobowiązania handlowe w 90 proc. są denominowane w złotówkach. Biorąc pod uwagę taką strukturę zakupów i sprzedaży, dla spółki korzystne jest umacnianie się EUR w stosunku do PLN.

W związku z cyklem konwersji gotówki na poziomie ponad 140 dni wskaźniki płynnościowe wręcz wskazują na nadpłynność.


kliknij, aby powiększyć


Wskaźnik płynności bieżącej w ostatnim kwartale wyniósł 3,80, podczas gdy wskaźnik szybki osiągnął wartość 2,1. Trzeba zauważyć jednak, że tendencja jest spadkowa co w tym konkretnym przypadku należy ocenić pozytywnie.

Zadłużenie nadal na bardzo bezpiecznych poziomach

Na koniec roku kapitały obce stanowiły około 17 proc. sumy pasywów. Pomimo zwiększenia się finansowaniem obcym w dwóch ostatnich latach, wartość tego wskaźnika jest czytelnym sygnałem, że spółka preferuje dość bezpieczne struktury finansowania.


kliknij, aby powiększyć


Zadłużenie odsetkowe jest niewielkie a wskaźnik dług netto / EBITDA pokazuje, że spółka ma duże rezerwy na wypadek chęci skorzystania z finansowania obcego.

Dzięki zyskom i zarządzaniu kapitałem obrotowym, pomimo inwestycji, można wypłacać dywidendy

W efekcie końcowym Lena w roku 2017 wypracowała solidny OCF na poziomie 13,1 mln zł, to jest o 5,7 mln więcej niż rok wcześniej. Głównymi motorami napędowymi OCF był zysk netto, rosnąca amortyzacja oraz stabilizacja kapitału obrotowego. Wskaźnik udziału zysku netto w przepływach operacyjnych wyniósł 82% co również należy ocenić pozytywnie.


kliknij, aby powiększyć


Ujemne były przepływy z działalności inwestycyjnej, co oczywiście wynikało z inwestycji w majątek trwały oraz transakcji sprzedaży gruntu w pierwszym kwartale 2017 roku. Również działalności finansowa była ujemna, głównie ze względu na wypłatę dywidendy w wysokości prawie 7,5 mln zł.

Spółka od ładnych kilku lat dzieli się z akcjonariuszami dywidendą, a stopa dywidendy zazwyczaj przekracza 6 procent rocznie.kliknij, aby powiększyć


Zarząd spółki zapowiedział wniosek na WZA o wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł. na 1 akcję, co daje całkowitą wartość na poziomie 7,5 mln zł, identycznie jak w roku ubiegłym oraz trochę ponad 2/3 zysku netto. Pamiętając, że prezes spółki jest jednocześnie większościowym akcjonariuszem, sytuacja w tym temacie wydaje się być jasna.

Biorąc pod uwagę wskaźniki płynnościowe oraz zadłużeniowe, można by zaryzykować twierdzenie, że Spółkę stać na wypłacenie wyższego wynagrodzenia akcjonariuszom kosztem zwiększenia zadłużenia i optymalizacji wskaźnika ROE. Z drugiej jednak strony rentowność kapitałów własnych przyjmuje wartości dwucyfrowe, co jest oczywiście pozytywne.

Podsumowanie

Lena to spółka, która osiągnęła rekordowe wyniki w roku 2017 pod względem sprzedaży jak i zysku. Wzrost zyskowności spółki przełożył się na jej kurs. W ciągu ostatniego roku kapitalizacja spółki wzrosła o około ¼ i obecnie wynosi 120-125 mln zł. Dodatkowo spółkę można określić mianem spółki dywidendowej. Spółka od kilku lat płaci przewidywalne kilkuprocentowe dywidendy, nie ma istotnego zadłużenia, pomimo prowadzenia inwestycji.

To co może zastanawiać to brak dynamicznego wzrostu sprzedaży, pomimo rynku, który wydaje się mieć przed sobą bardzo dobre perspektywy. Dodatkowo sama Spółka w swoich raportach przyznaje, że realne jest pojawienie się na rynku produktów o porównywalnej jakości i cenie. Jest to informacja niepokojąca, która jednocześnie każe zadać sobie pytanie jakimi przewagami konkurencyjnymi dysponuje Lena, aby zneutralizować ewentualnych nowych konkurentów czy produkty?

Ocena sytuacji rynkowej

Na dzień dzisiejszy serwisowe automaty mnożnikowe w większości wskazują na niedowartościowanie akcji Lena na GPW. Natomiast biorąc pod uwagę wyceny metodami majątkowymi i dochodowymi spółka jest przewartościowana. Lena jest obecnie wyceniana w okolicach 11,5 P/E, co biorąc pod uwagę jej historię plasuje ją w wysokich stanach wycen. Wycena spółki przebywała w zakresie wahań wskaźnika P/E 8-12 w ciągu ostatnich 4 lat. Jeśli spojrzymy na wskaźnik P/BV to wskaźnik przebywa obecnie w okolicach 1,3-1,4, a zakres wahań w ostatnim 5-letnim okresie to 0,8-1,4. Jak widać, dopiero ostatnio inwestorzy zaczęli przekonywać się co do możliwości otrzymywania odpowiedniego zwrotu z aktywów Lena. Przy wskaźniku EV/EBITDA na poziomach 6,85 wydaje się, że spółka jest wyceniana na rozsądnych poziomach. Być może spółka potrzebuje drivera do dalszych wzrostów w postaci pokazania jasnej strategii rozwoju, istotnego zwiększenia sprzedaży eksportowej oraz wykorzystania dynamicznie rosnącego rynku LED-ów, a także bardziej agresywnej struktury finansowania, który zwiększy zwrot z kapitału własnego.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 6 kwietnia 2018 15:26

grzechu216
1
Dołączył: 2017-09-28
Wpisów: 74
Wysłane: 21 maja 2018 23:21:45 przy kursie: 3,79 zł
jak waszym zdaniem rysują się perspektywy dla spółki po pierwszym kwartale 2018?
niższe r/r przepływy operacyjne + niższa od zapowiadanej dywidenda + mimo obniżenia dywidendy brak gotówki w kasie na wypłatę nawet tej niższej dywidendy+ niższe przepływy operacyjne w q2 w ostatnich latach
Edytowany: 21 maja 2018 23:39

grzechu216
1
Dołączył: 2017-09-28
Wpisów: 74
Wysłane: 6 września 2018 21:37:14 przy kursie: 2,53 zł
gdy notowania spółki robiły maksimum było tu kilka osób które wieszczyly wystrzal. teraz przy kolejnych minimach nie ma nikogo.
jestem tu dość nowy jak widzę większość skupia się na technicznym podejściu i fundamentalnym ale fundamentalnym pod względem wskaźników cyferek...
a ja... hmmm mnie cyferki nie przekonują... i tak ...
wycena od boś jest nadal powyżej 5 zł... ciekawe podobnie było z unimotem a potem nagle wycena spadła...
wiec nie czekając na mądre głowy analityków wybrałem się do pobliskiej hurtowni elektrycznej. oprawy przenośne... są ale osrama... plafony... jest wyeksponowany jakiś producent którego nazwy nawet nie zapamiętałem i nigdy wczesnjej o nim nie słyszałem. oprawy uliczne? są ale Philipsa. zwykle oprawy te w stylu tytan Led tez nie ma... wiec idę do personelu pytam czy maja jakiekolwiek oprawy leny... personel odpowiada ze w tej chwili nie mają bo wszystko się sprzedało. personel opowiada ze oprawy z leny są bardzo dobre mają bardzo dobra wydajność itp... ale co z tego skoro na sklepie ich nie ma? jak klient ma kupić skoro na sklepie nie ma towaru skoro towar nie jest wyeksponowany? no i najważniejsze... bardzo dziwne jest to ze personel mówi ze wszystko się sprzedało a na sklepie nie ma ani jednej oprawy producenta. cały asortyment sprzedaje się od reki? hmmm skoro tak to nie powinno być problemem zamówienie większej ilości tak by na sklepie zawsze coś było... no bo przecież zawsze się to sprzeda...
Edytowany: 6 września 2018 21:55

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,658 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +151,47% +30 293,47 zł 50 293,47 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d