pixelg
LPP - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

LPP [LPP]

AKTUALNY KURS: 6 310,00 zł (-4,10%) 14-07-2020 17:00
Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 717
Wysłane: 20 maja 2015 09:25:59 przy kursie: 7 825,00 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW GK LPP S.A. (GKLPP) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
1kw 2015r był kolejnym generalnie słabym okresem sprawozdawczym dla GKLPP, na co w dalszym ciągu zasadniczy wpływ ma sytuacja na Ukrainie i w Rosji oraz mocny USD. W rezultacie mimo ciągłej poprawy na poziomie przychodów i zysku brutto na sprzedaży Grupie trudno jest błyszczeć jak dawniej na dalszych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. W analizowanym okresie kwartalne przychody na poziomie skonsolidowanym wzrosły r/r o 6%, lecz za sprawą dalszego spadku marży gross profit (54,2 wobec 56,9% przed rokiem) progresja na poziomie zysku brutto na sprzedaży wyniosła jedynie 1%. W przypadku kolejnych poziomów wynikowych Grupa odnotowała już regres w ujęciu r/r. Zysk netto na sprzedaży zmniejszył się o 46% (ogólne koszty administracyjne wzrosły o 7%, w tym koszty sprzedaży o 5%, a ogólnego zarządu o 28%), a zysk operacyjny o ok 51% (koszty netto na działalności pozostałej były tylko nieco mniejsze aniżeli przed rokiem). Z kolei na poziomie brutto i netto, mimo niższych kosztów finansowych netto (53 wobec 61 mln zł), odnotowano zdecydowanie większe straty – odpowiednio o 139% i o 162%, w tym dla akcjonariuszy o 150%. Od strony graficznej przedstawioną wyżej sytuację zaprezentowano na rysunku poniżej (jednostka – tys. zł oraz %)


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na sytuację wynikową Grupy z szerszej perspektywy (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m, jednostki – tys. zł oraz %) daje się zauważyć coraz większe wyhamowywanie dotychczasowej silnej tendencji wzrostowej w zakresie przychodów i wyniku brutto na sprzedaży oraz stopniowy regres w przypadku dalszych poziomów wynikowych – operacyjnego, brutto i netto. Nieznaczna tendencja spadkowa zarysowuje się również w przypadku poszczególnych wskaźników rentowności, choć na razie tragedii tu jeszcze nie ma i raczej utrzymywana jest bliskość wcześniejszych poziomów.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Mimo trudnych uwarunkowań działalności (zwłaszcza na rynkach wschodnich) Grupa kontynuowała w rozpatrywanym okresie rozwój sieci sprzedaży (wykres poniżej po lewej), przy czym w zestawieniu ze zrealizowaną sprzedażą i wynikami core businessu mamy kontynuację pogorszenia efektywności – zarówno przychody jak i zysk brutto na sprzedaży w przeliczeniu na m2 ponownie zmalały (wykres poniżej po prawej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Zarząd stara się ratować sytuację podejmując próby obniżenia kosztów funkcjonowania oraz przekierowując rozwój sieci z rynków wschodnich na zachód i południe, póki co jednak istotnych efektów tych działań nie widać. Ciekawe natomiast jaka będzie reakcja klientów na planowane przeniesienie wzrostu kosztów zakupów (efekt mocnego USD do PLN) na ceny towarów w sklepach w drugim półroczu 2015r i jak przełoży się to na przychody Grupy.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKLPP, to w rozpatrywanym okresie na poziomie salda ogólnego wypadło ono dużo słabiej aniżeli przed rokiem (odpływ rzędu 62 wobec 44 mln zł). Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był obszar operacyjny, gdzie odnotowano zarówno zdecydowanie mniejszą nadwyżkę finansową netto (13 wobec 29 mln zł), jak również dużo większe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (wzrost zapasów i należności oraz spłata zobowiązań handlowych). W rezultacie odpływ środków wyniósł tu 203 wobec 87 mln zł przed rokiem i przytłoczył swą negatywną wymową nieco mniejsze inwestycyjne wydatki netto (96 wobec 105 mln zł) i dużo większe r/r wpływy finansowe (238 wobec 148 mln zł). W ujęciu narastającym za 12m GKLPP utrzymała jednakże mimo wszystko generalnie korzystny obraz sytuacji, choć widać tu coraz większy problem z pełnym pokryciem wydatków inwestycyjnych środkami generowanymi z działalności operacyjnej i rosnące zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto obniżające ogólną wartość przepływów operacyjnych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1 kw 2015 roku, mimo pewnego pogorszenia, sytuacja finansowa GKLPP utrzymuje się nadal na dość korzystnym poziomie –serwisowy rating Grupy wskazuje poziom A. Tradycyjnie głównym mankamentem pozostaje poziom kapitału obrotowego netto, który nie pokrywa się w pełni z potrzebami wynikającymi z obsługi sprzedaży (dodatkowo in minus należy odczytywać zwiększającą się lukę w tym zakresie). Poza tym poszczególne wskaźniki płynności i zadłużenia są na generalnie bezpiecznych poziomach, choć ich tendencja ostatnio jest negatywna a poziomy graniczne stosunkowo blisko.

Wskaźniki finansowe GKLPP można znaleźć pod linkiem
www.stockwatch.pl/gpw/lpp,wykr...

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie bilansu to jak widać na rysunkach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa, jednostka – tys. zł) mamy do czynienia z utrzymaniem wzrostu w zakresie sumy bilansowej (+6% względem końca 2014r). W przypadku aktywów wiązało się to ze wzrostem majątku trwałego o 3% i obrotowego (głównie zapasy i należności) o 10%. Z kolei w przypadku pasywów wzrost ten odpowiadał brakowi zmian w odniesieniu do kapitału własnego i zwiększeniem zadłużenia ogółem o 15% (dług krótkoterminowy wzrósł o 18%, a długoterminowy zmniejszył się o 2%; dług oprocentowany wzrósł o 44%).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja Grupy pozostaje korzystna – aktywa trwałe są z lekką nadwyżką finansowane kapitałami stałymi, w tym w pełni kapitałem własnym, choć odnotować trzeba, że nadwyżka ta z okresu na okres ulega zmniejszeniu.

Ocena sytuacji rynkowej
Wymowa serwisowych automatów wyceny pozostaje niezmienna w relacji do poprzednich omówieni wyników – nadal wskazują one na spore przewartościowanie akcji GKLPP na GPW w Warszawie. Dotyczy to wszystkich grup metod, włącznie z mnożnikowymi, które zazwyczaj są najbardziej optymistyczne. Rynek zdaje się cały czas wierzyć w odwrócenie niekorzystnych ostatnio zmian wynikowych i dostosowania cenowe mają póki co raczej ograniczony charakter. Ryzyko inwestycji pozostaje jednak na znaczącym poziomie.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/lpp,wykr... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/lpp,wykr...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 20 maja 2015 09:26

Analityk_retail
Dołączył: 2015-07-07
Wpisów: 1
Wysłane: 7 lipca 2015 22:24:10 przy kursie: 6 580,40 zł
Przy kursie USD to na poziomie 3,75 - 3,85 wynik za cały rok to maksymalnie 200 mln zł., co oznacza P/E = 60!!! przy obecnym kursie na poziomie 6600 zł., będzie to w tym momencie najbardziej przeszacowana spółka retailowa i jedna z najbardziej przeszacowanych spółek na GPW. Jeżeli kurs spadnie do 3000 zł. to wciąż P/E będzie na poziomie aż 30. Rentowności nie pomoże fakt, że obecnie otwierają coraz więcej sklepów za granicą, gdzie rentowność jest niższa a w niektórych krajach ujemna. Wg. mnie utrzymanie rentowności netto na poziomie 4% - 5% w ciągu kilku najbliższych lat to max na co stać tą spółkę. Zrobiona przeze mnie analiza fundamentalna to max. 3000 - 3500 zł. za akcję na tą chwilę.

Dla porównania inna spółka z branży Bytom SA. wyniki sprzedażowe i marża wskazują, że w tym roku Bytom odnotowuje 12 mln. zł. zysku netto. To przy obecnej cenie za akcję na poziomie 2,75 zł. daje P/E na poziomie 16. Wniosek? albo akcje LPP powinny być warte 1 700 zł. albo akcje Bytom S.A. powinny być warte 10 zł.

WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 562
Wysłane: 13 lipca 2015 09:51:17 przy kursie: 7 093,55 zł
Wiesz, w geometrii dwa punkty wystarczają, żeby wykreślić linię prostą (jedna zmienna), ale w analizie finansowej jest dużo więcej zmiennych i punktów referencyjnych też przydałoby się kilka.


robertus
Dołączył: 2008-08-31
Wpisów: 389
Wysłane: 13 lipca 2015 15:17:05 przy kursie: 7 093,55 zł
Analityk_retail napisał(a):
Przy kursie USD to na poziomie 3,75 - 3,85 wynik za cały rok to maksymalnie 200 mln zł., co oznacza P/E = 60!!! przy obecnym kursie na poziomie 6600 zł., będzie to w tym momencie najbardziej przeszacowana spółka retailowa i jedna z najbardziej przeszacowanych spółek na GPW. Jeżeli kurs spadnie do 3000 zł. to wciąż P/E będzie na poziomie aż 30. Rentowności nie pomoże fakt, że obecnie otwierają coraz więcej sklepów za granicą, gdzie rentowność jest niższa a w niektórych krajach ujemna. Wg. mnie utrzymanie rentowności netto na poziomie 4% - 5% w ciągu kilku najbliższych lat to max na co stać tą spółkę. Zrobiona przeze mnie analiza fundamentalna to max. 3000 - 3500 zł. za akcję na tą chwilę.

Dla porównania inna spółka z branży Bytom SA. wyniki sprzedażowe i marża wskazują, że w tym roku Bytom odnotowuje 12 mln. zł. zysku netto. To przy obecnej cenie za akcję na poziomie 2,75 zł. daje P/E na poziomie 16. Wniosek? albo akcje LPP powinny być warte 1 700 zł. albo akcje Bytom S.A. powinny być warte 10 zł.Witam,
A mogę Cię prosić o więcej szczegółów odnośnie Twoich założeń?

Rozumiem, że prognozujesz duży spadek marży/zysków związany ze wzrostem kosztów importowanych produktów, ale aż tak dużo?
Aktualnie mamy 458 mln. zysku netto, spadek do 200 mln. przy ich wysokich marżach bardzo by mnie zaskoczył.
No gdyby oni dostarczali do sieci, np. do jakiegoś Carrefoura, gdzie byłyby podpisane umowy na stałe ceny to rozumiem. Ale przecież oni sprzedają we własnych sklepach. Mogą np. podnieść ceny.

Pozdrawiam,
Robertus

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 2 września 2015 08:13:52 przy kursie: 7 550,00 zł
Kurs LPP wyznacza własne trendy – analiza techniczna w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/kurs-...

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 717
Wysłane: 4 września 2015 11:38:59 przy kursie: 7 880,00 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW GK LPP S.A. (GKLPP) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 PÓŁROCZE 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 2kw 2015r GKLPP kontynuowała wcześniejszą nienajlepszą tendencję wynikową, która nadal jest pod wpływem sytuacji na Ukrainie i w Rosji oraz mocnego kursu USDPLN. Tym samym mimo systematycznie rosnących przychodów ze sprzedaży Grupa ma coraz większy problem z poprawą wyników finansowych na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. W analizowanym okresie kwartalne przychody na poziomie skonsolidowanym wzrosły r/r o 9%, zysk brutto na sprzedaży uległ zmniejszeniu o 7% (marża brutto wyniosła 52,1 wobec 61,3% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży spadł o 22% (tu jednakże in plus warto odnotować wzrost kosztów sprzedaży jedynie o 2% oraz ograniczenie kosztów ogólnego zarządu o 37%), zysk operacyjny o 23% (nieco mniejsze r/r pozostałe koszty netto), zysk brutto o 22% (nieco mniejsze r/r przychody finansowe netto), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto zmniejszył się r/r o 19%. Od strony graficznej przedstawioną wyżej sytuację zaprezentowano na rysunku poniżej (jednostka – tys. zł oraz %)


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na sytuację wynikową Grupy z szerszej perspektywy (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m, jednostki – tys. zł oraz %) wyhamowywanie dotychczasowej silnej tendencji wzrostowej można zauważyć już jedynie w odniesieniu do przychodów. W przypadku poszczególnych kategorii wynikowych oraz wskaźników rentowności coraz wyraźniejsza robi się tendencja spadkowa. Jak na razie nie jest ona znacząca, niemniej jednak jest ona faktem i to dawno nieobserwowanym w przypadku analizowanego podmiotu.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Mimo trudnych uwarunkowań działalności (znaczące osłabienie rubla i hrywny przy jednoczesnym umocnieniu dolara amerykańskiego względem złotówki) Grupa cały czas kontynuuje działania w zakresie rozwoju sieci sprzedaży (wykres poniżej po lewej), w tym również sprzedaży on-line (jej udział w obrotach ogółem jest na razie symboliczny – ok 1,5% – ale z okresu na okres zwiększa się). Jednocześnie jednak, podobnie jak w przypadku ogólnych tendencji efektywnościowych, mamy tu do czynienia ostatnio z systematycznym pogorszeniem – zarówno przychody jak i zysk brutto na sprzedaży w przeliczeniu na m2 maleją (wykres poniżej po prawej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Plany na drugie półrocze 2015r zakładają dalszy rozwój sieci sprzedaży (zwłaszcza w krajach UE), a także ograniczenie akcji wyprzedażowych i przerzucenie na klientów części wyższych kosztów kolekcji wynikających z mocnego dolara (szczerze wątpię, że te dwa ostatnie pomysły pomogą w zahamowaniu spadkowej tendencji wynikowej; może i poprawi się rentowność sprzedaży, ale same przychody raczej ulegną zmniejszeniu; kolejne raporty będą weryfikatorem). Z kolei w planach na 2016r jest rozruch kolejnej marki, tym razem dedykowanej dla osób 30+.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKLPP, to w rozpatrywanym okresie na poziomie salda ogólnego wypadło ono nieco słabiej aniżeli przed rokiem – odpływ rzędu 34 wobec 38 mln zł (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Główną przyczyną takiego stanu rzeczy były również nieco mniejsze r/r przepływy operacyjne (231 wobec 237 mln zł), przy wyraźnie mniejszej nadwyżce finansowej netto (192 wobec 217 mln zł). Jednocześnie w odniesieniu do przepływów inwestycyjnych i finansowych ich łączna wartość pozostała r/r na zbliżonym poziomie, lecz jednocześnie doszło do wyraźnej zmiany ich struktury – inwestycyjne wydatki netto uległy zmniejszeniu, a finansowe wydatki netto zwiększeniu. W ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) GKLPP utrzymała jednakże mimo wszystko generalnie korzystny obraz sytuacji, choć widać tu coraz większy problem z pełnym pokryciem wydatków inwestycyjnych środkami generowanymi z działalności operacyjnej, na których wartość wpływa in minus utrzymujące się na relatywnie wysokim poziomie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto. Jednocześnie jednak, cały czas wysoko należy ocenić zdolność Grupy do generowania nadwyżki finansowej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1 półrocze 2015 roku sytuacja finansowa GKLPP nie uległa istotnym zmianom i nadal utrzymuje się na dość korzystnym poziomie – serwisowy rating Grupy wskazuje poziom A-. Tradycyjnie głównym mankamentem pozostaje poziom kapitału obrotowego netto, który nie bilansuje się w pełni z potrzebami wynikającymi z obsługi sprzedaży. Poza tym poszczególne wskaźniki płynności i zadłużenia są na generalnie bezpiecznych poziomach, choć ich poziomy graniczne są stosunkowo blisko (ich negatywna tendencja uległa natomiast zatrzymaniu).

Wskaźniki finansowe GKLPP można znaleźć pod linkiem
www.stockwatch.pl/gpw/lpp,wykr...

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie bilansu to jak widać na rysunkach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa, jednostka – tys. zł) względem poprzedniego okresu sprawozdawczego mamy do czynienia z utrzymaniem wzrostu w zakresie sumy bilansowej (+4%). W przypadku aktywów wiązało się to ze wzrostem wartości majątku trwałego o 5% i obrotowego (głównie zapasy i środki pieniężne) o 2%. Z kolei w przypadku pasywów wzrost ten odpowiadał zwiększeniu się kapitału własnego o 5% i zadłużenia ogółem o 2% (dług krótkoterminowy wzrósł o 2%, a długoterminowy o 5%; dług oprocentowany zmniejszył się o 12%).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Zmiany te nie wpłynęły istotnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która pozostaje korzystna – aktywa trwałe są z lekką nadwyżką finansowane kapitałami stałymi, w tym w pełni kapitałem własnym.

Ocena sytuacji rynkowej
Wymowa serwisowych automatów wyceny pozostaje niezmienna w relacji do poprzednich omówień wyników – nadal mamy do czynienia ze sporym przewartościowaniem akcji GKLPP na GPW w Warszawie. O ile jednak wcześniej można było oczekiwać systematycznego gonienia ceny rynkowej przez wyniki Grupy to teraz sytuacja wygląda zgoła odmiennie, podnosząc tym samym i tak niemałe ryzyko inwestycyjne.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/lpp,wykr... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/lpp,wykr...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 4 września 2015 11:43

orestes84
Dołączył: 2011-09-15
Wpisów: 360
Wysłane: 6 listopada 2015 19:14:55 przy kursie: 6 820,00 zł
Wygląda na to, że marki pod szyldem LPP znudziły się klientom, szczególnie jest to widoczne w wynikach na polskim rynku, gdzie po pierwszym półroczu sprzedaż wzrosła trochę ponad 5%. Biorąc pod uwagę wzrost powierzchni sprzedaży to wynik na sklepach porównywalnych najprawdopodobniej był ujemny.

Zastanawiam się z czego może to wynikać,nasycenie rynku, słabsza kolekcja,a może silna ekspansja sklepów internetowych, które mają nieporównywalnie niższe koszty funkcjonowania?. Tak czy inaczej nie wygląda to dobrze, osobiście obstawiałbym dalsze spadki.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 717
Wysłane: 15 listopada 2015 07:42:55 przy kursie: 6 852,45 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW GK LPP S.A. (GKLPP) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3KW 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
3kw był kolejnym niezbyt udanym okresem sprawozdawczym dla GKLPP w bieżącym roku. Co prawda na poziomie sprzedaży Grupa ponownie odnotowała wzrost w ujęciu r/r (+2%), lecz na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat wykazała już regres zysków (efekt mocnego dolara). Zysk brutto na sprzedaży uległ zmniejszeniu o 5% (marża brutto wyniosła 52,6 wobec 56,7% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży spadł o 18% (tu jednakże in plus ponownie należy odnotować starania w zakresie ograniczenia kosztów sprzedaży i zarządu, które łącznie zmniejszyły się r/r o 2%, głównie za sprawą tych pierwszych), zysk operacyjny o 21% (nieco wyższe r/r pozostałe koszty netto), zysk brutto i netto o 3% (zdecydowanie mniejsze r/r koszty finansowe netto). Od strony graficznej przedstawioną wyżej sytuację zaprezentowano na rysunku poniżej (jednostka – tys. zł oraz %)


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę kierunki geograficzne in plus na przychody Grupy w analizowanym okresie performowała działalność w Polsce (+27 mln zł) oraz państwach UE (+42 mln zł) i na Bliskim Wschodzie oraz Afryce Północnej (+5 mln zł). Z kolei in minus w Rosji i na Ukrainie (-47 mln zł).

Natomiast przyjmując jako podstawę porównania poszczególne marki, lepsze wyniki sprzedaży można stwierdzić w odniesieniu do House (+5 mln zł), Mohito (+18 mln zł) oraz Sinsay (+24 mln zł). Największe pod względem obrotów marki Grupy LPP – Reserved i Cropp – odnotowały spadek sprzedaży o odpowiednio 20 i 3 mln zł.

Patrząc się na sytuację wynikową Grupy z szerszej perspektywy (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m, jednostki – tys. zł oraz %) mamy do czynienia z kontynuacją dotychczasowych tendencji. Przychody rosną ale w coraz wolniejszym tempie. Z kolei w przypadku poszczególnych kategorii wynikowych oraz wskaźników rentowności kontynuowany jest regres, który jednakże ma charakter mocno stonowany.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Niewątpliwie za niekorzystne tendencje wynikowe Grupy w dużym stopniu odpowiadają utrzymujące się od pewnego czasu trudne uwarunkowania rynkowe (znaczące osłabienie rubla i hrywny przy jednoczesnym umocnieniu dolara amerykańskiego względem złotówki). Jednocześnie Grupa kontynuuje działania w zakresie rozwoju sieci sprzedaży (wykres poniżej po lewej), w tym również sprzedaży on-line, przy czym podobnie jak w przypadku ogólnych tendencji efektywnościowych, mamy tu do czynienia z dalszym systematycznym pogorszeniem – zarówno przychody jak i zysk brutto na sprzedaży w przeliczeniu na m2 maleją (wykres poniżej po prawej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Plany rozwojowe GKLPP zakładają dalszy rozwój sieci sprzedaży (zwłaszcza w krajach UE, ale również na Bliskim Wschodzie oraz jego wznowienie w Rosji), która z punktu widzenia powierzchni sprzedaży powinna w kolejnych latach rosnąć się w tempie ok 15% na rok. Dodatkowo Grupa zamierza utrzymać wprowadzony ostatnio reżim w zakresie kosztów działalności, w tym dalsze ograniczenie akcji wyprzedażowych i przerzucenie na klientów części wyższych kosztów kolekcji wynikających z mocnego dolara. Podtrzymano również plany rozruchu kolejnej marki dedykowanej dla osób 35+, która z przedstawionej charakterystyki ma wyróżniać się wyższą jakością produktów. Warto również odnotować, że in minus w kontekście przyszłych wyników Grupy rzutować będzie wprowadzenie zapowiadanego przez PiS podatku handlowego (tu trzeba jednak poczekać na konkrety).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKLPP, to w rozpatrywanym okresie na poziomie salda ogólnego wypadło ono słabiej aniżeli przed rokiem – odpływ rzędu 36 wobec 27 mln zł (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Główną przyczyną takiego stanu rzeczy były zmiany w zakresie kapitału obrotowego, które poskutkowały ujemnymi przepływami operacyjnymi (-39 wobec +52 mln zł przed rokiem), przy utrzymaniu nadwyżki finansowej netto na podobnym do ubiegłorocznego poziomie 135 mln zł. W ramach przepływów inwestycyjnych odnotowano nieco większe wydatki netto (100 wobec 92 mln zł), a w odniesieniu do przepływów finansowych znacznie większe wpływy netto (104 wobec 14 mln zł).

W ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) GKLPP utrzymała jednakże mimo wszystko generalnie korzystny obraz sytuacji, choć widać tu coraz większy problem z pełnym pokryciem wydatków inwestycyjnych środkami generowanymi z działalności operacyjnej, na których wartość wpływa in minus utrzymujące się na relatywnie wysokim poziomie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto. Jednocześnie jednak, cały czas wysoko należy ocenić zdolność Grupy do generowania nadwyżki finansowej.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 1 półrocze 2015 roku sytuacja finansowa GKLPP nie uległa istotnym zmianom i nadal utrzymuje się na dość korzystnym poziomie – serwisowy rating Grupy wskazuje poziom A-. Tradycyjnie głównym mankamentem pozostaje poziom kapitału obrotowego netto, który nie bilansuje się w pełni z potrzebami wynikającymi z obsługi sprzedaży. Poza tym poszczególne wskaźniki płynności i zadłużenia są na generalnie bezpiecznych poziomach, choć ich poziomy graniczne są stosunkowo blisko.

Wskaźniki finansowe GKLPP można znaleźć pod linkiem
www.stockwatch.pl/gpw/lpp,wykr...

Jeśli chodzi o sytuację w zakresie bilansu to jak widać na rysunkach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa, jednostka – tys. zł) względem poprzedniego okresu sprawozdawczego mamy do czynienia z utrzymaniem wzrostu w zakresie sumy bilansowej (+5%). W przypadku aktywów wiązało się to ze wzrostem wartości majątku trwałego o 2% i obrotowego (głównie zapasy i należności) o 9%. Z kolei w przypadku pasywów wzrost ten odpowiadał zwiększeniu się kapitału własnego o 1% i zadłużenia ogółem o 10% (dług krótkoterminowy wzrósł o 1%, a długoterminowy o 65%; dług oprocentowany zwiększył się o 23%).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Zmiany te nie wpłynęły istotnie na dotychczasową strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która pozostaje korzystna – aktywa trwałe są z lekką nadwyżką finansowane kapitałami stałymi, w tym w pełni kapitałem własnym.

Ocena sytuacji rynkowej
Wymowa serwisowych automatów wyceny pozostaje niezmienna w relacji do poprzednich omówień wyników – nadal mamy do czynienia ze sporym przewartościowaniem akcji GKLPP na GPW w Warszawie. Biorąc pod uwagę obecne i spodziewane w kolejnych miesiącach uwarunkowania rynkowe (zwłaszcza rosnący kurs USD/PLN) powrót do wcześniejszej dynamicznej wzrostowej tendencji wynikowej może być trudny.

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/lpp,wykr... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/lpp,wykr...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 15 listopada 2015 18:58

Lukasz Konopko
Grupa: Bus Driver, SubskrybentP1, Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-06-22
Wpisów: 506
Wysłane: 19 kwietnia 2016 17:51:13 przy kursie: 6 210,00 zł
Przeprowadzamy ankietę na temat spółki LPP SA oraz informacji cenotwórczych. Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut. Każdy uczestnik otrzyma 30% zniżki na zakupy w sklepie on-line RESERVED oraz szansę na wygranie abonamentu premium do naszego portalu. Zapraszam do udziału.
>> Link

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 21 stycznia 2017 13:07:35 przy kursie: 5 400,00 zł
Kolejna spółka na widelcu skarbówki.
Zdaniem fiskusa, LPP w 2012 roku udzielając sublicencji na korzystanie ze znaków towarowych wniesionych aportem do cypryjskiej spółki Gothals Ltd, błędnie obliczyła koszty uzyskania przychodu. Spółka najprawdopodobniej będzie musiała zapłacić 24 mln zł.

Cytat:
W Protokole UKS wskazał, iż w jego ocenie za 2012 rok emitent niewłaściwie ustalał koszty uzyskania przychodu, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków na sublicencje na korzystanie ze znaków towarowych wniesionych aportem do spółki cypryjskiej (Gothals Ltd). W przypadku przyjęcia przez organ kontroli skarbowej wskazanego w Protokole materiału dowodowego jako podstawy decyzji Emitent szacuje, iż wysokość dodatkowego obowiązku podatkowego (wraz z odsetkami) jaki mógłby zostać nałożony na emitenta wyniesie łącznie ok. 24 mln zł. ŹRÓDŁO


DM BPS w grudniowej rekoemndacji szacował, że LPP w całym 2016 roku wypracuje ponad 6 mld zł przychodów i 278,4 mln zł zysku netto. Ewentualna kara to 8,6 proc. prognozowanego zysku.
Edytowany: 21 stycznia 2017 13:20


High-Tech
Dołączył: 2011-06-13
Wpisów: 175
Wysłane: 3 lutego 2017 20:22:59 przy kursie: 5 351,00 zł
Lukasz Konopko napisał(a):
Przeprowadzamy ankietę na temat spółki LPP SA oraz informacji cenotwórczych. Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut. Każdy uczestnik otrzyma 30% zniżki na zakupy w sklepie on-line RESERVED oraz szansę na wygranie abonamentu premium do naszego portalu. Zapraszam do udziału.
>> Link

Do kiedy trzeba wypełnić ten formularz, aktualne jeszcze...?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 134
Wysłane: 3 lutego 2017 21:02:58 przy kursie: 5 351,00 zł

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 3 sierpnia 2017 17:06:14 przy kursie: 6 954,75 zł
Kwot co prawda nie podają, ale podejrzewam, że słono zapłacili... tak jak za adres - Oxford Street 252

Cytat:
Odzieżowy gigant już za nieco ponad miesiąc otworzy salon Reserved przy Oxford Street w Londynie. Polską markę w najbardziej prestiżowej części miasta promować będzie Kate Moss.


wiadomosci.stockwatch.pl/we-wr...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 533
Wysłane: 2 stycznia 2018 19:35:46 przy kursie: 8 910,00 zł
LPP rezygnuje z comiesięcznych raportów sprzedażowych. Wzorem H&M, Adidasa i Hugo Boss stawia na podsumowania kwartalne.
wiadomosci.stockwatch.pl/lpp-r...

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 717
Wysłane: 29 marca 2018 08:08:53 przy kursie: 9 000,00 zł
Dolarowa rozmiarówka – omówienie wyników i sytuacji finansowej LPP po 4kw. 2017 r.

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 4kw 2017r. GK LPP kontynuowała pozytywne tendencje z poprzednich okresów sprawozdawczych notując poprawę r/r na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody wzrosły o 16%, zysk brutto na sprzedaży o 32% (nieznacznie niższe r/r koszty własne i zarazem znacznie wyższa marża brutto – 58 wobec 50,8% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 59% (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu były o 23% wyższe, a więc poniżej tempa wzrostu wyniku brutto na sprzedaży), zysk operacyjny o 89% (wyraźnie mniejsze r/r koszty netto na działalności pozostałej – 7,7 wobec 43 mln zł), zysk brutto o 98% (efekt mniejszego wzrostu kosztów finansowych netto – 24,9 wobec 21,7 mln zł, tj. o 15% – względem poprawy na poziomie operacyjnym), a po uwzględnieniu księgowań podatkowych zysk netto o 91% (niższe tempo poprawy względem poziomu brutto to efekt wyższej r/r efektywnej stopy podatkowej – 15 wobec 11%).

Znaczną poprawę wyników Grupa odnotowała również w skali całego 2017 roku. Skonsolidowane przychody wzrosły o 17%, zysk brutto na sprzedaży o 27%, zysk netto na sprzedaży o 91%, zysk operacyjny o 155%, zysk brutto o 190%, a zysk netto o 152%.

Od strony graficznej przedstawioną wyżej sytuację zaprezentowano na rysunkach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę kierunki geograficzne in plus na przychody Grupy w analizowanym okresie performowały wszystkie rynki działalności, z czego największą poprawę w ujęciu względnym r/r odnotowano w odniesieniu do Europy (z wyłączeniem Polski i państw byłego ZSRR; +26%) oraz Bliskiego Wschodu (+24%). Również dwucyfrową poprawę, aczkolwiek wyraźnie mniejszą, odnotowano w przypadku rynków państw byłego ZSRR (+17%) oraz Polski (+12%), która pozostaje głównym generatorem przychodów (ok 57% udziału).

Lepsze wyniki sprzedaży r/r można także stwierdzić biorąc pod uwagę jako podstawę porównania poszczególne marki Grupy. Największy skok sprzedaży w 4kw odnotowano w przypadku Sinsey (+36%), następnie w Cropp (+19%), Reserved (+16%), Mohito (+10%) i House (+6%). Na uwagę zasługuje również utrzymanie wysokiego, trzycyfrowego, tempa wzrostu sprzedaży internetowej, która w rozpatrywanym okresie po wzroście o 101% stanowiła ok 7% sprzedaży kwartalnej i 5% rocznej.

Za dobrymi r/r wynikami sprzedażowymi Grupy z jednej strony stały dodatnie LFL (sprzedaż w sklepach porównywalnych) w ramach poszczególnych marek oraz większości rynków działalności (+12,9%) oraz wzrost powierzchni sprzedaży (+8,7%, z czego największy w odniesieniu do Sinsay – 21% oraz Reserved – 10,5%).

Patrząc się na sytuację wynikową Grupy z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m, jednostki – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że mamy do czynienia z kontynuacją poprawy zapoczątkowanej w 2kw 2017r, po jednym z dłuższych w historii LPP okresów pogorszenia wyników i marż. Przychody i wyniki ponownie ulegają systematycznej poprawie, czemu towarzyszy także wzrost podstawowych wskaźników rentowności. Jednocześnie o ile w przypadku wielkości wynikowych Grupie udało się powrócić do wcześniejszych poziomów bądź nawet je poprawić, to w odniesieniu do wskaźników rentowności nadal pozostaje tu miejscami spory dystans do nadrobienia.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Niewątpliwie za odwrócenie jeszcze nie tak dawno negatywnych tendencji wynikowych Grupy w dużym stopniu odpowiada postępujące przez cały 2017 rok znaczne osłabienie dolara amerykańskiego względem polskiego złotego. Jednocześnie, jak zauważono już wcześniej Grupa kontynuuje działania w zakresie rozwoju sieci sprzedaży (wykres poniżej po lewej), w tym również sprzedaży on-line i tu również, podobnie jak w przypadku ogólnych tendencji efektywnościowych, mamy do czynienia z odwróceniem niekorzystnej jakiś czas temu sytuacji – zarówno przychody jak i zysk brutto na sprzedaży w przeliczeniu na m2 ponownie wzrastają (wykres poniżej po prawej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Plany rozwojowe LPP zakładają dalszy rozwój sieci sprzedaży (planowany wzrost powierzchni w 2018r. ma wynieść ok 10%), w tym zwłaszcza w Europie (nacisk na Europę Południowo-Wschodnią), krajach byłego ZSRR oraz na Bliskim Wschodzie. Rozwój w Polsce ma być wybiórczy. Zakłada się również wejście na nowe rynki – Kazachstan i Słowenia (sklepy własne) oraz Izrael (franczyza). Planowany na 2018r. CAPEX ma wynieść nieco ponad 0,5 mld zł (+18% r/r), z czego blisko 350 mln zł ma być przeznaczone na wydatki związane z otwarciami sklepów. Jednocześnie zakłada się utrzymanie trzycyfrowego tempa wzrostu sprzedaży internetowej, czemu służyć mają uruchomienia e-commerce na kolejnych rynkach, w tym m.in. na Ukrainie. Ponadto uruchomiono pod koniec 2017 r. 2 centra logistyczne (Stryków oraz Moskwa), a w planach są dwa kolejne (Wielka Brytania orz Europa Południowa).

W kontekście wynikowym Grupa wyznaczyła sobie na 2018 r. cel w postaci utrzymania dwucyfrowego tempa wzrostu sprzedaży oraz marży brutto na poziomie 54-55% (na koniec 2017r. było 52,9%). Biorąc pod uwagę szczególnie korzystne warunki działalności w 2017 r. (bardzo dobra koniunktura gospodarcza i sentyment konsumencki oraz tracący na wartości USD) i ryzyko ich odwrócenia lub pewnej korekty w najbliższym czasie, cel ten należy uznać za dość ambitny. Dodatkowo dochodzi kwestia wprowadzonego niedawno ograniczenia handlu w niedziele na rynku polskim, co również może wpłynąć in minus na wyniki Grupy.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych LPP, to w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) prezentowało się ono dużo korzystniej pod względem salda ogólnego aniżeli przed rokiem – dopływ rzędu 258 wobec 101 mln zł. Jednocześnie jednak w głównej mierze był to efekt znacznie niższych r/r wydatków finansowych netto (65 wobec 399 mln zł). W obszarze operacyjnym Grupa odnotowała spadek generowanej gotówki (415 wobec 539 mln zł), na czym zaważyło mniejsze r/r ograniczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto (zarówno nadwyżka finansowa netto jak i EBITDA uległy dość wyraźnej poprawie). Z kolei w obszarze inwestycyjnym odnotowano wyraźnie wyższe r/r wydatki inwestycyjne netto (91 wobec 39 mln zł), tradycyjnie głównie związane z rozwojem sieci sprzedaży.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) LPP odnotowała powrót do dodatniego poziomu salda ogólnego, czemu towarzyszyła poprawa struktury przepływów. Dodatnie przepływy operacyjne, niemal w punkt odpowiadające raportowanemu poziomowi EBITDA i w zdecydowanej większości bazujące na nadwyżce finansowej netto, ze znaczną przewagą pokrywały inwestycyjne i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Jeśli chodzi o sytuację w zakresie bilansu to jak widać na rysunkach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa, jednostka – tys. zł) względem poprzedniego okresu sprawozdawczego mamy do czynienia z utrzymaniem wzrostu w zakresie sumy bilansowej (+4%). W przypadku aktywów wiązało się to ze wzrostem wartości majątku trwałego o 3% i obrotowego (głównie zapasy i należności) o 4%. Z kolei w przypadku pasywów wzrost ten odpowiadał zwiększeniu się kapitału własnego o 12% i spadkowi zadłużenia ogółem o 6% (dług krótkoterminowy zmniejszył się o 7%, a długoterminowy utrzymał na mniej więcej dotychczasowym poziomie; dług oprocentowany zmniejszył się o 26%).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Zmiany te wpłynęły pozytywnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która i tak od pewnego czasu prezentowała się korzystnie – aktywa trwałe są z dość wyraźną nadwyżką finansowane są kapitałami stałymi, w tym w pełni kapitałem własnym.

Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2017 rok sytuacja finansowa Grupy uległa pewnej poprawie i generalnie prezentuje się korzystnie. W obszarze płynności mamy nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych majątkiem obrotowym oraz w nieco ponad połowie przepływami operacyjnymi (co istotne przepływy operacyjne są trwale dodatnie), a pod względem kapitału obrotowego odnotowuje się ostatnio systematyczną poprawę (wzrost poziomu kapitału obrotowego netto, przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania). Z kolei w odniesieniu do zadłużenia można stwierdzić niewielkie jego wahania na poziomie umiarkowanym (42% aktywów ogółem) oraz sygnalizowaną poprawę w zakresie długu oprocentowanego (spadek poziomu poniżej stanu gotówki). Pozytywne zmiany w ocenie sytuacji finansowej LPP potwierdza również serwisowy rating, który wzrósł do poziomu A+.

Wskaźniki finansowe GKLPP można znaleźć pod linkiem
www.stockwatch.pl/gpw/lpp,wykr...

Ocena sytuacji rynkowej
Wymowa serwisowych automatów wyceny pozostaje niezmienna w relacji do poprzednich omówieni – nadal mamy do czynienia ze sporym przewartościowaniem akcji LPP na GPW w Warszawie. LPP od dawna traktowana jest jak typowa spółka wzrostowa, stąd znaczna rozbieżność między wyceną rynkową a np. rentą wieczystą bazującą na bieżącym zanualizowanym wyniku netto jest niejako naturalna. Obecnie różnica między tymi wycenami (przy założeniu kosztu kapitału dla LPP na poziomie 10%) jest na poziomie nieco ponad 300 %, a więc dość sporym (co prawda wzrost wyniku netto w 2017r. był blisko 150%, ale wcześniej w okresie wzrostu oscylował on częściej na poziomie 20-30%).

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/lpp,wykr... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/lpp,wykr...

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 marca 2018 10:05

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 565
Wysłane: 22 kwietnia 2018 18:13:39 przy kursie: 9 320,00 zł
LPP - analiza techniczna na życzenie


W bieżącym roku kurs akcji LPP poruszał się kanałem spadkowym, z którego zdołał wydostać się w ubiegłym tygodniu. Przecena znalazła swój kres na poziomie długoterminowej wykładniczej. Wybicie nie przełożyło się jednak na ożywienie w handlu walorami spółki - kurs akcji LPP nie ma określonego trendu.

Perspektywy notowań w ogromnej mierze zależą od zachowania kursu akcji względem poziomu 9515 zł - jest to poziom poprzedniego lokalnego szczytu, wzmocniony zniesieniem 61,8% tegorocznej przeceny. Do podobnych wniosków można dość, patrząc na wykres poprzez pryzmat chmury Ichimoku - wybicie tego poziomu oznaczałoby wzbicie się powyżej czerwonej chmury, a więc pojawiłby się sygnał kupna.
Wskaźniki techniczne znajdują się na poziomach, przekroczenie których dałoby impuls do kontynuacji wzrostów - linia MACD jest na poziomie równowagi a linia RSI na poziomie 60 pkt.

Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 9105 zł (niebieska pozioma linia)


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 22 kwietnia 2018 18:16

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 565
Wysłane: 17 marca 2020 13:10:27 przy kursie: 5 000,00 zł

kliknij, aby powiększyć


Po drastycznej wyprzedaży bez odreagowania się nie obejdzie, ale na formację V bym nie liczył. Pierwszy poważny opór 5K, następnie 5,9K i luka bessy.

Joker
Joker PREMIUM
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 622
Wysłane: 22 marca 2020 20:09:03 przy kursie: 4 984,00 zł
Jeżeli to prawda to tylko import do Polski miliona masek przez LPP może uratować sytuacje:

www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/p...

chris_martin
chris_martin PREMIUM
Dołączył: 2013-01-21
Wpisów: 813
Wysłane: 22 marca 2020 21:01:40 przy kursie: 4 984,00 zł
moralność a biznes...

dwa miliony masek z importu
Everything you know is wrong.........

BearHand
BearHand PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 534
Wysłane: 22 marca 2020 21:16:07 przy kursie: 4 984,00 zł
Joker napisał(a):
Jeżeli to prawda to tylko import do Polski miliona masek przez LPP może uratować sytuacje:

www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/p...


Wygląda na to, że to prawda i w zeszłym tygodniu rozpoczęto gaszenie:

Cytat:
LPP przekaże szpitalom zakaźnym maseczki o wartości 1 mln zł. Pierwsza partia 3300 sztuk trafiła już do jednoimiennego szpitala w Gdańsku.

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym w kraju, spółka LPP podjęła pierwsze działania mające wesprzeć osoby znajdujące się w potrzebie. W pierwszej linii pomoc kierowana jest do potrzebujących i placówek medycznych z Pomorza i Małopolski. Biorąc pod uwagę palące potrzeby naszej służby zdrowia, pomorska spółka podjęła decyzję o przekazaniu 1 mln zł na zakup maseczek ochronnych dla szpitali zakaźnych. Pierwsza partia 3300 szt. maseczek trafiła już do jednoimiennego szpitala w Gdańsku, gdzie znajdują się osoby zarażone koronawirusem z regionu pomorskiego. Dzięki współpracy z partnerami z Chin, kolejne partie powinny dotrzeć już w przyszłym tygodniu. Firma nie wyklucza również dalszej pomocy w tym zakresie. LPP jest również w kontakcie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, celem wsparcia rządu w zakupie środków ochronnych dla służby zdrowia takich jak kombinezony, termometry, maski czy środki do dezynfekcji. Ponadto, pomorska spółka przeznaczy także 10% z obrotu swojej najnowszej kolekcji Joygful #Eco Aware, flagowej marki Reserved, na pomoc szpitalom zakaźnym w Gdańsku i Krakowie.

www.propertynews.pl/centra-han...


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,868 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +131,81% +26 362,62 zł 46 362,62 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d