KBJ - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

2 3 4 5 6 7 8

KBJ [KBJ]

AKTUALNY KURS: 16,40 zł (-4,65%) 17-05-2018 11:19
mindek
Stopień: Krasomówca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 816
Wysłane: 17 kwietnia 2018 12:36:35 przy kursie: 14,60 zł
Czy przedstawiciel spółki raczy nam wytłumaczyć decyzję o sprzedaży akcji w formie jaka się odbyła i jak ma to wpłynąć na poprawę płynności akcji?

Chodzi mi przede wszystkim o dobór instytucji(niszowa) i cenę. Przyznam, że sprzedają akcje w tej cenie lepiej byłoby zapytać nas indywidualnych. zebrałoby się sporo inwestorów.
Edytowany: 17 kwietnia 2018 12:40

addison
Stopień: Wykładowca
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 291
Wysłane: 26 kwietnia 2018 12:47:42
chyba dział IR obraził się na akcjonariuszy mniejszościowych.

Analityk Fundamentalny
Stopień: Obeznany
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 79
Wysłane: 15 maja 2018 10:24:39 przy kursie: 18,00 zł
Work in progress - omówienie sprawozdania finansowego KBJ po 1 kw. 2018 r.

O ile w ostatnich kwartałach spółka przyzwyczaiła nas do poprawy wyników, o tyle sytuacja po pierwszym kwartale 2018 roku jest trochę bardziej złożona. Oczywiście nie chodzi tutaj o samą stratę netto, bo w tym biznesie w pierwszym kwartale jest ona wręcz czymś normalnym. Mamy pozytywy takie jak wzrost zyskowności na różnych poziomach, ale również niewielkie wzrosty sprzedażowe, w porównaniu do wcześniejszych okresów, a także większą stratę netto.

Przeanalizujmy więc co dokładnie spółka zaraportowała w pierwszym kwartale 2018 roku, pamiętając jednocześnie o specyfice raportowania. Po pierwsze spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego tylko pojedyncze a po drugie raportuje według polskiej ustawy o rachunkowości a nie MSR. Dodatkowo KBJ pokazuje rachunek zysków i start w ujęciu rodzajowym, czyli prezentuje wszystkie poniesione w okresie koszty, nawet te z których nie rozpoznano przychodów. Dostosowanie wyniku okresu do zasady memoriałowej odbywa się poprzez korektę kosztów niedotyczących okresu, które powiększają produkcję w toku i przychody.

Tak jak wspomnieliśmy powyżej wyniki są mieszane i zarówno optymista jak i pesymista znajdzie coś dla siebie. Zyskowność na poziomie EBIT oraz EBITDA wypada istotnie lepiej niż rok wcześniej. Strata zmniejszyła się odpowiednio o ponad 110 i 130 tys. zł . Ma to również przełożenie na stratę przed opodatkowaniem, która spadła z 464 tys. zł rok wcześniej do obecnego poziomu 356 tys. zł Jednakże na poziomie zysku netto notujemy regres, ponieważ strata netto była wyższa o 114 tys. zł r/r. Spółka tłumaczy tę negatywną różnicę obciążeniem podatkiem odroczonym w wysokości 187 tys. zł, związanym z kalkulacją podatku odroczonego, na który składa się storno rezerwy i aktywów z rozliczeń projektów 2017/2018 oraz rozliczenie aktywów od rezerwy na rachunki z kontrahentami.

Zerknijmy zatem na początku na sprzedaż, która już nie rośnie tak dynamicznie jak w latach 2016-2017.
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (zawierające właśnie korektę czyli zmianę stanu) wzrosły tylko o 2,8 proc. podczas gdy „czyste” przychody ze sprzedaży wyniosły 4,61 mln zł i były o 461 tys. zł (11,1 proc.) wyższe r/r. Przy porównaniu tych kwartałów należy pamiętać, o dwóch przejęciach dokonanych przez spółkę na przestrzeni analizowanego okresu. Co prawda wyniki, nabytej przez KBJ w kwietniu 2017 roku spółki Albit, nie są konsolidowane metodą pełną, lecz metodą praw własności, więc nie wpływają na zwiększenie sprzedaży. Jednakże KBJ przejęła w czwartym kwartale 2017 część biznesu ZETO dotyczącą obsługi informatycznej w zakresie rozwiązań ERP portfela klientów i projektów.Biorąc pod uwagę dynamiki sprzedażowe do których przyzwyczaiła nas spółka te wzrosty nie są zbyt spektakularne. Choć uczciwie trzeba przyznać, ze dynamika kilkunastoprocentowa powtarza się trzeci kwartał z rzędu.

Różnica pomiędzy dynamikami przychodów i równych z nimi oraz przychodów ze sprzedaży jest pochodną niższej korekty o zmianę stanu produktów. O ile często czwarty kwartał charakteryzuje się rozliczaniem prac, które wcześniej były kapitalizowane na bilansie, co powoduje, że całkowita sprzedaż jest niższa niż sprzedaż z tytułu produktów i usług. Natomiast pierwszy kwartał charakteryzuje się zwykle tendencją odwrotną. Oznacza to, że spółka kapitalizuje koszty na bilansie w pozycji zapasów (produkcja w toku) oraz rozliczeń czynnych, które drugostronnie powiększają wartość przychodów całkowitych. Porównując dynamiki sprzedażowe pierwszego kwartału r/r zauważamy jednak, że dynamika całkowitych przychodów była niższa niż dynamika sprzedaży produktów i usług. Jak to możliwe?Odpowiedź tkwi w fakcie, że zmiana stanu produktów w pierwszym kwartale 2017 roku była wyższa niż w analizowanym okresie i zmiany te wynosiły odpowiednio 1,089 oraz 774 tys. zł. Innymi słowy w pierwszym kwartale roku poprzedniego spółka więcej pracowała na wynik kolejnych kwartałów niż raportowanego.

Tempo wzrostu sprzedaży wynoszące w dwóch ostatnich kwartałach 10-11 proc. nadal nie jest niskie, ale już nie na tak atrakcyjnych poziomach jak raportowała spółka w pierwszej połowie 2017 roku czy w roku 2016. Z drugiej strony ciężko oczywiście oczekiwać, że spółka będzie w stanie w długim okresie podwajać sprzedaż.

Spójrzmy zatem jak wygląda kwestia struktury sprzedaży w rozbiciu na segmentację produktów oraz podział klientów.Niestety nie mamy podziału segmentów według klientów za pierwszy kwartał 2017 roku. Tym niemniej porównując z poprzednimi okresami widzimy, że spółka cały czas żyje z segmentu usługi, który w analizowanym kwartale przyniósł 80 proc. sprzedaży, w porównaniu do 73 proc. w pierwszej połowie 2017 roku. Ze sprzedaży własnego oprogramowania (on-promise oraz SaaS) spółka KBJ uzyskała 10 proc, czyli o 2 p.p. mniej niż w 2017 roku i aż 12 p.p. mniej niż w roku 2016.

Trzeba pamiętać, że spółka rozpoznaje część projektów jako kontrakty długoterminowe i rozlicza je zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości w tym zakresie. W takim przypadku jeszcze przed wystawieniem faktury i zakończeniem projektu pojawiają się przychody proporcjonalne do stopnia zaawansowania prac. W dalszym ciągu pozostaje pewna niejasność co do raportowania wyników kwartalnych. O ile zgodnie z ustawą rachunkowości wyceną kontraktów długoterminowych można stosować dla projektów, które trwają dłużej niż 6 miesięcy, o tyle w wypadku MSR nie ma takiego ograniczenia. Ponieważ spółka prowadzi księgowość zgodnie z polskimi zasadami, w praktyce dzieje się zapewne tak, że część kontraktów, tych o okresie powyżej 6 miesięcy, jest rozliczana zgodnie z zasadą kontraktów długoterminowych i tam marża przez cały okres kontraktu jest mniej więcej stała, o ile została dobrze zabudżetowana i wartości rzeczywiście dramatycznie się nie odchylają. Natomiast projekty krótsze mogą wprowadzać zamieszanie do wyników spółki, ponieważ część kosztów dotycząca takich projektów może być księgowana na bieżąco w koszty, a przychody w momencie wystawienia faktury. Wydaje się, że ten drugi sposób rozliczania projektów przeważa w wypadku spółki KBJ. Logicznym wydawałoby się zawieszanie takich kosztów na bilansie (i spółka na pewno częściowo ujmuje to w pozycji zapasy – produkcja niezakończona) i księgowanie ich w koszty w momencie wystawienia faktury, ale z jakiś powodów audytor nie zawsze akceptuje takie rozwiązania. Możemy się tylko domyślać, że spółka nie zawsze jest w stanie logiczne przypisać poniesione konkretne koszty do konkretnych projektów.
Pamiętajmy o tym, że przy takim sposobie księgowania trzy pozycje bilansowe wydają się być bardzo istotne. Po pierwsze długoterminowe rozliczenia międzyokresowe związane z wyceną kontraktów długoterminowych. Ta pozycja bilansowa powinna się pojawić wtedy, gdy koszty rzeczywiście poniesione są wyższe od tych, które wynikają z stopnia zaawansowania projektu lub gdy w ogóle żadna faktura przychodowa nie została jeszcze wystawiona.

Po drugie półprodukty i produkcja w toku związane z nakładami jakie spółka ponosi na produkcję oprogramowania, które nie są klasyfikowane jeszcze jako wartości niematerialne i prawne. Ostatnia pozycja to właśnie wartości niematerialne i prawne związane z wytworzonym oprogramowaniem. Są to koszty, które poprzednio znajdowały się na produkcji w toku a projekt, którego dotyczyły został zakończony i oddany do użytkowania. W takim wypadku te WNIP-y są amortyzowane przez spółkę w okresie 5 lat.Powyższy wykres pokazuje dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze spółka tylko w niewielu kwartałach rozlicza projekty metodą kontraktów długoterminowych. To potwierdza nasze przypuszczenia, że znaczna część projektów jest księgowana bez użycia tej metody. Po drugie wartości skapitalizowane na zapasie systematycznie rosną od kilku kwartałów. Sugerować to może albo prace nad jednym dużym projektem przez wiele kwartałów lub też prace nad kilkoma mniejszymi projektami, choć też trwającymi zdecydowanie ponad jeden kwartał. Spadek WNIP wynika głównie z faktu amortyzowania tych pozycji oraz braku lub nieistotnych zwiększeń z tytułu zakończenia prac rozwojowych. Spółka informuje w swojej polityce rachunkowości, że „Zakończone projekty rozwojowe posiadające ogólne funkcjonalności opisane w dokumentacji projektowej lecz nie tworzą gotowego do użytkowania produktu. Opracowany w fazie prac rozwojowych „prototyp” oprogramowania w procesie implementacji u klienta końcowego wymaga przystosowania (prac wdrożeniowych). Okres ekonomicznej użyteczności “prototypu” wynosi 60 miesięcy.”

Dla jasności i przejrzystości sprawozdań wydaje się sensownym, aby spółka rozważyła prezentowania informacji na temat ruchów na produkcji w toku podobnie jak czyni się to z majątkiem trwałym. Analizując poprzedni rok oraz bieżący kwartał można zakładać, że niewiele lub nic nie zostało w tym okresie przekazane z zapasów na zakończone prace rozwojowe w pozycji WNIP.
Bez zastrzeżeń w kwestii płynności i zadłużenia

Sprawdźmy jeszcze jak radzi sobie spółka pod względem płynnościowym oraz w kwestii zadłużenia.Jak widać wskaźniki płynnościowe, choć spadają z kwartału na kwartał nadal zachowują rozsądne i bezpieczne wartości. Wskaźnik płynności bieżącej na poziomie ponad 2,0 a wskaźnik szybki zbliżający się do tej granicy nie dają powodu do niepokoju. W wypadku takiej spółki jak KBJ trzeba jednak pamiętać o specyfice zapasów, które de facto nie nadają się do upłynnienia operacyjnego, bo to są kapitalizowane koszty. Choć oczywiście po zakończeniu prac nad nowymi projektami powinny oni przynosić przychody w postaci strumienia gotówki ze sprzedaży tych produktów/usług.

Spółka nie miała i nie ma problemu z zadłużeniem.Na koniec analizowanego okresu wskaźnik zadłużenia ogólnego wynosił 36,2 proc. i wykazywał tendencję malejącą. Jak zresztą widać na wykresie spółka nie posiada zadłużenia odsetkowego netto.

Również analiza cash flow pokazuje dobrą sytuację płynnościową spółki.W ostatnim kwartale spółka wygenerowała dodatni przepływy operacyjne w wartości 1,4 mln zł. Były one głównie pochodną spłaty należności z końca roku i zmniejszenia ich salda o 3,46 mln zł oraz pomniejszone przez spadek zobowiązań, wzrost rozliczeń międzyokresowych i zapasów oraz poniesioną stratę netto. To co jest dość ciekawe to w zasadzie brak wydatków inwestycyjnych. Wydaje się, że brak ten wynika głównie ze sposobu księgowania prac rozwojowych przez produkcję w toku i zapasy, a nie jako wartości niematerialne i prawne w budowie. Z kolei ujemne przepływy finansowe w niektórych kwartałach wynikają głównie z wypłaty dywidendy.

Spółka publikując wyniki za rok 2017 spełniła zapisane w polityce dywidendowej przesłanki czyli wzrost przychodów w roku obrotowym r/r oraz zysk netto nie mniejszy niż rok wcześniej. Łączna kwota dywidendy nie może przekroczyć połowy zysku netto. KBJ od 5 lat dzieli się z akcjonariuszami dywidendą.Do tej pory zarząd (czyli w dużej mierze właściciele) nie zadeklarował pomysłu na podział zysku za rok 2017. Bazując na historii można zakładać, że dywidenda zostanie wypłacona, choć zarząd twardo tego nie zadeklarował. Osobiście obstawiałbym poziom 0,75-0,80 zł. na 1 akcję, co przy obecnym kursie da stopę dywidendy na poziomie 4,0-4,5 proc oraz stopę wypłaty zbliżoną do 50 proc. Trzeba jednak pamiętać, że zarząd sygnalizował już kilka kwartałów temu możliwość podniesienia kapitałów własnych poprzez emisję akcji w celu skokowego zwiększenia skali biznesu. Było to dosyć krytykowane przez inwestorów, którzy wskazywali na zły moment takiej emisji w związku ze zbyt niską wycenę spółki odbiegającą od wyceny fundamentalnej. W takim wypadku nie można wykluczyć scenariusza, w którym spółka wstrzyma wypłatę dywidendy przeznaczając zyski na rozwój oraz zacznie posiłkować się kredytem aby nie rozwadniać akcjonariuszy. Nie należy zapominać, że zarząd Spółki ma upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego łącznie do kwoty 2 mln zł (w chwili obecnej jest to 1,541 mln zł) do 20 października 2020 roku.

Podsumowanie i ocena sytuacji rynkowej

Kończąc analizę należy wspomnieć o dwóch rzeczach. Pod koniec pierwszego kwartału spółka podpisała kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe o szacowanym przychodach 3,5 mln brutto w ciągu 20 miesięcy. Jest to niewątpliwie kolejny znaczący klient zdobyty przez spółkę i powinno to stabilizować przychody oraz zyskowność spółki. Z kolei na początku kwietnia 2018 roku główni akcjonariusze spółki poinformowali o sprzedaży części swojego pakietu akcji funduszowi FAMILIAR S.A., SICAV-SIF. Fundusz ten nabył około 9 proc. akcji spółki, po cenie 9,50 zł w momencie gdy kurs giełdowy oscylował w granicach 14-15 zł. Część akcjonariuszy nie była zachwycona taką transakcją, choć prawdą jest, że free-float wzrósł, a spółka z rynku New Connect pozyskała długoterminowego inwestora w akcjonariacie. Dodatkowo obecnie kurs akcji jest w okolicach 18 zł, a więc wyżej niż w momencie tej transakcji.

Na dzień dzisiejszy większość serwisowych automatów wskazuje na niedowartościowanie akcji KBJ na GPW. W chwili obecnej spółka posiada kapitalizację na poziomie 25-28 mln zł i wycena ta w ciągu ostatniego roku wzrosła praktycznie o 100 procent. Tak duży wzrost jest oczywiście pochodną szybko rosnącej sprzedaży oraz zyskowności. W chwili obecnej wycena na poziome P/E w okolicach 11 przy przedziale 7-20 w ostatnich 3 latach nie wydaje się być wygórowana.

>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 15 maja 2018 11:34

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
2 3 4 5 6 7 8

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,121 sek.

Wiadomości z ostatniej chwili

    Więcej w serwisie wiadomosci.stockwatch.pl