UNIBEP - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

UNIBEP [UNI]

AKTUALNY KURS: 6,20 zł (+0,32%) 24-05-2019 09:03
Deogracias
Deogracias PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 418
Wysłane: 16 listopada 2015 00:58:16 przy kursie: 10,70 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej UNIBEP S.A. (dalej UNIBEP) za okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku (sprawozdanie kwartalne)

Wyniki UNIBEP za 3 kwartał zostały przyjęte dość neutralnie - w przeciwieństwie do wyników za 2 kwartał, kiedy kurs wyraźnie spadł. Same wyniki są na pierwszy rzut oka pozytywne - wzrosły zarówno przychody i zyski. Głębsza analiza raportu pozwala jednak na nieco inną ocenę.


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody UNIBEP-u systematycznie rosną. W ciągu 3 kwartałów tego roku wzrosły one o 18% w stosunku do pierwszych 3 kwartałów 2014. Tendencja wzrostowa jest widoczna od kilku lat i na pewno tworzy bazę do wypracowywania coraz większych dochodów.
Gorzej niż same przychody wygląda wypracowywana na nich marża - w tym roku UNIBEP wypracował około 39 mln zł zyska na sprzedaży, podczas gry rok wcześniej były to 42 mln zł. W odniesieniu do sprzedaży, która przecież wzrosła, wygląda to oczywiście gorzej - w tym roku wypracowana marża to 4,43%, podczas gdy rok wcześniej było to 5,71%. Tendencja spadkowa zarysowuje się również w perspektywie kilku lat - w 2011, 2012 i 2013 średnia rentowność sprzedaży przekraczała 6%.

UNIBEP działa głównie na rynku polskim, ale posiada również zauważalną ekspozycje na rynki zagraniczne - Norwegię i Białoruś (powyżej 10% sprzedaży) oraz Niemcy (poniżej 5%). Spółka specjalizuje się w budownictwie kubaturowym realizowanym na zasadzie generalnego wykonawstwa. Ten segment działalności dostarcza większości przychodów. Bardziej rentowne niż podstawowa działalność są budownictwo drogowe oraz mieszkaniowe, a także fabryka domów modułowych, które są kierowane w większości na rynek skandynawski.

Wracając do rachunku wyników, widać że spółka kontroluje koszty - mimo wzrostu przychodów koszty sprzedaży i zarządu są praktycznie takie same jak rok wcześniej.

Ostatecznie w tym roku po 3 kwartałach spółka osiąga wyższy zysk brutto oraz netto niż rok wcześniej (+25 i +23%), a przyczyną tej poprawy jest w większości tzw. pozostała działalność. Rok temu po 3 kwartałach saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych to -2,8 mln zł, a w tym +3,7 mln zł (+6,5 mln zł do wyniku). Lepsze wyniki UNIBEP osiągnął także na działalności finansowej (+3,9 mln zł w tym roku vs +2,0 mln zł rok wcześniej). Spółka dopiero w sprawozdaniu rocznym ujawnia więcej szczegółów na temat tych elementów sprawozdania finansowego. Z analizy sprawozdania za 2014 rok widać, że główne pozycje to dyskonto kaucji związanych z realizowanymi pracami, różnice kursowe oraz odpisy od zagrożonych należności.


kliknij, aby powiększyć

Sam 3 kwartał tego roku w porównaniu do 3 kwartału 2014 jest zgodny z powyższymi tendencjami - sprzedaż wzrosła, marże spadły, ale zyski udało się wyprowadzić na plus poprzez pozostałą działalność i działalność finansową.


kliknij, aby powiększyć

Cykl konwersji gotówki nie jest długi (22 dni), chociaż trzeba zauważyć, że zarówno okres zapłaty należności dla spółki oraz zapłaty przez nią zobowiązań są same z siebie relatywnie długie. Zapasy wykazywane przez spółkę to głównie materiały i towary oraz wykonywane prace - zrealizowane ale, jeszcze nie zafakturowane. Średnio spółka czeka ok 45 dni na wystawienie faktury, a potem kolejne 75-80 na uregulowanie jej przez odbiorcę. Dodatkowo prowadzenie prac wymaga często złożenia kaucji zabezpieczającej ewentualne roszczenia odbiorcy.
Oznacza to, że prowadzenie prac na rzecz klientów wymaga wyłożenie kapitału w wysokości przychodu za 4 miesiące. Zdecydowana większość z tej kwoty jest finansowana przez podwykonawców. Sytuacja taka utrzymuje się już od wielu lat, więc można przyjąć, że jest to specyfika działania spółki jako generalnego wykonawcy.


kliknij, aby powiększyć

Spółka w dłuższej perspektywie generuje dodatnie przepływy finansowe, choć dla poszczególnych okresów wygląda to dość różnie z uwagi na rozliczenie poszczególnych projektów, których wartość jest wysoka w odniesieniu do kapitałów spółki.
Warto zwrócić uwagę, że UNIBEP posiada duże kwoty środków finansowych na rachunkach bankowych, co zabezpiecza go przed problemami z płatnościami ze strony odbiorców oraz pozwala zmniejszyć siłę nacisku dostawców kapitału obcego.

Analiza wypłacalności

kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

Suma bilansowa systematycznie rośnie w tempie zbliżonym do rosnących przychodów. Majątek trwały stanowi relatywnie niewielką część aktywów (około 20-25%). Pozostała część to majątek obrotowy (zapasy, należności) oraz gotówka (10-15% aktywów.
Po stronie pasywów największą pozycją są zobowiązania handlowe. Spółka korzysta z kapitału obcego. Między innymi wyemitowała 2 aktualnie notowane na Catalyst serie obligacji.
Spółka spełnia założenia złotej reguły bilansowej - kapitał własny jest wyższy niż majątek trwały.


kliknij, aby powiększyć

Warto zwrócić uwagę, że zadłużenie odsetkowe spółki często jest niższe niż wielkość posiadanej przez spółkę gotówki. To pozwala wierzycielom spać dość spokojnie. Wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym, niskim poziomie.

UNIBEP nie powinien mieć problemów z bieżącą obsługą zadłużenia, zarówno z uwagi na posiadane środki gotówkowe, jak i na wysokie i stabilne wskaźniki obsługi zadłużenia.


kliknij, aby powiększyć

Ranking Altmana prezentuje się zdecydowanie gorzej. Nie osiąga wysokich wartości i systematycznie spada. Wynika to w dużej mierze z bardzo wysokich kwot zobowiązań handlowych, wynikających ze specyfiki działalności.

Podsumowanie

Wyniki UNIBEP na poziomie przychodów i zysków w ostatnich kwartałach są bardzo dobre. Pomiędzy tymi 2 poziomami rozciąga się jednak pewien obszar niepewności, w którym mogą się kryć źródła ryzyka dla inwestorów. Wynik netto, poprzez który są najczęściej oceniane spółki, został wykreowany nie poprzez poprawę rentowności osiąganej na podstawowej działalności, a przez bliżej nieznane zdarzenia jednorazowe i transakcje finansowe.

Faktem są na pewno spadające marże na realizowanych pracach, co powoduje, ze zyski UNIBEP-u są na podobnym poziomie od kilku lat, z wyjątkiem wyraźnie słabszego roku 2013. Spółka raportuje spory portfel zamówień na najbliższe okresy (około 900 mln zł na rynku krajowym), ale cały czas pozostaje pytanie o rentowność tych projektów. Na razie można odnieść wrażenie, że spółka stawia na wolumen sprzedaży kosztem rentowności.

Na razie nie udało się odnieść sukcesu w obszarze budownictwa drogowego - spółka miała cel w postaci wygrania przetargu w swoim obszarze działania jako główny wykonawca, ale na razie musi się zadowalać rolą podwykonawcy. Mimo tego i tak osiąga w tym segmencie wyraźnie wyższe marże. Jest to na pewno potencjalny czynnik "pozytywnego" ryzyka.

UNIBEP musi również na nowo zdefiniować wizję swojej obecności na atrakcyjnym rynku niemieckim. Na razie sygnalizuje problemy z utrzymaniem wolumenu zamówień.

Rynek budowlany zazwyczaj uchodzi za trudny. Jeśli problemem działających na nim firm nie jest brak zamówień, to z kolei duży popyt na prace winduje koszty czynników produkcji i grozi zmniejszeniem marż. Nadchodzące okresy zapowiadają się jednak dobrze. Mamy czas, kiedy szerszym strumieniem zaczynają płynąć na cele infrastrukturalne środki z nowej perspektywy unijnej 2014-2020. W najbliższych miesiącach powinno pojawić się wiele przetargów obszarze budownictwa drogowego i kolejowego. W tym drugim obszarze UNIBEP nie posiada jakichś specjalnych kompetencji, ale inwestycje publiczne w tym segmencie zmniejszą presję konkurencyjną w kontraktach drogowych, gdzie można upatrywać szans spółki.

Spółka od kilku lat prowadzi stabilną politykę wypłacania dywidendy. Nie osiąga ona jakichś oszałamiających rozmiarów (stopa dywidendy 1,2-2,5%), ale można spółkę polecić do portfeli dywidendowych.

>> Porównanie na tle sektora budowlanego

UNIBEP nie wyróżnia się jakoś szczególnie na tle innych spółek budowlanych. Przez pierwsze 8 miesięcy tego roku notowania akcji wyraźnie przebijały branżowy indeks WIG-BUDOWNICTWO, ale po ogłoszeniu wyników za 2 kwartał spółka zanotowała wyraźną korektę. Aktualnie wskaźnik cena/zysk to 16,7, co daje poziom wyceny trochę wyższy niż WIG (14,5) i WIG-BUDOWNICTWO (również 14,5). Wydaje się jednak, że spółka może liczyć na dalszy wzrost przychodów. Jeżeli będzie potrafiła go połączyć z generowaniem stabilnych marż i rosnącymi zyskami, to może pozytywnie zaskoczyć inwestorów.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Stopa zwrotu z inwestycji – co się na nią składa?
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 284
Wysłane: 25 maja 2018 18:41:55 przy kursie: 5,90 zł
UNIBEP - analiza techniczna na życzenie


Walory spółki Unibep nie należą do płynnych. W ciągu ostatnich 20 sesji gracze zawierali średnio 20 transakcji a obroty nie przekraczały 50 tys. zł. To powoduje, że analiza techniczna w interwale dziennym z użyciem wskaźników traci sens.
Proponuję zatem spojrzeć na wykres w ujęciu tygodniowym, z nieco szerszej perspektywy, obejmującej całą historię notowań. Mamy do czynienia z silnym trendem spadkowym. Dynamika przeceny robi wrażenie - podaż potrzebowała zaledwie 53 tygodnie, by znieść przeszło 200-tygodniowy dorobek kupujących. W tej sytuacji możemy jedynie rozejrzeć się za poziomami, z których gracze mogliby wyprowadzić korektę wzrostową. Najbliższą dogodną dla rozpoczęcia kontry strefą jest przedział 5,00-5,25 zł. Mamy tam zarówno dolny pułap hipotetycznego długoterminowego kanału jak i poziome wsparcie, które w przeszłości zadziałało zgodnie z zasadą zmiany biegunów.
Ewentualna utrata tego wsparcia otwierałaby drogę do poziomów 4,40 zł, 4 zł oraz 3,30 zł. Najbliższy opór znajduje się w okolicy 6,50 zł.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 25 maja 2018 20:10

oligas
oligas PREMIUM
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 25 maja 2018 20:02:18 przy kursie: 5,90 zł
Dzięki Krewa


Fisher77
Dołączył: 2018-07-18
Wpisów: 3
Wysłane: 18 lipca 2018 21:08:41 przy kursie: 5,60 zł
Rekordowe przychody pod znakiem segmentu deweloperskiego – omówienie raportu kwartalnego GK Unibep SA za I kwartał 2018 r.

W I kwartale 2018 r. grupa Unibep znacząco zwiększyła przychody, które osiągnęły poziom 371.6 mln zł (265.1 mln zł w 1 kw. 2017 - wzrost o 40,2 proc. r/r), co również wpłynęło na wzrost wyniku EBIT (23.8 mln zł w 1 kw. 2018 vs. 4.9 mln zł w 1 kw. 2017) oraz zysku netto (18.9 mln zł w 1 kw. 2018 vs. 5.3 mln zł w 1 kw. 2017).
kliknij, aby powiększyć


Rachunek zysków i strat
Rekordowe obroty mają swoje źródło w segmencie deweloperskim, który odpowiadał za prawie 22 proc. wszystkich przychodów wypracowanych w 1 kw. 2018 r (3,5 proc. w 1 kw. 2017 r.). Sprzedaż w tej dywizji wyniosła 80 mln zł w porównaniu do 9.38 mln zł przed rokiem.

Jest to konsekwencja skumulowania się w raportowanym okresie przekazań lokali mieszkalnych i usługowych (projekty: GAMA, II etap osiedla 360º, Awangarda oraz Zielony Sołacz w Poznaniu) – grupa rozpoznaje przychody ze sprzedaży z chwilą tzw. przeniesienia kontroli nad lokalem tzn. przekazaniem kluczy i podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru lokalu. Procesy przekazań lokali rozpoczęły się już w IV kwartale 2017 r. co widać na poniższym wykresie – przychody, a wraz za nim zysk brutto w tym segmencie wystrzeliły do najwyższych poziomów od lat.


kliknij, aby powiększyć


W 2018 r. mają rozpocząć się prace budowlane w Warszawie (Marywilska Osiedle Kameralne, Coopera etap 1), Radomiu (Idea MDM, Nowy Wacyn Etap 1) oraz w Poznaniu (Bukowska, Nowych Kosmonautów Etap 1) – łączna, szacowana liczba lokali mieszkalnych w tych projektach, to 1049 mieszkań. Marywilska Osiedle Kameralne oraz osiedle Nowych Kosmonautów zostały już wprowadzone do sprzedaży. W realizacji są ponadto projekty Zielony Sołacz Tarasy oraz URSA Park w ramach których ma powstać 459 lokali. Pierwsze przekazania I etapu URSA Park mają się rozpocząć w IV kwartale 2018 r. W 2018 r. Grupa poszerzyła bank ziemi o min. nieruchomości w Warszawie (nieruchomość w dzielnicy Bielany na której planuje budowę ok. 150 mieszkań) oraz w Poznaniu (nieruchomość w dzielnicy Stare Miasto na której zaplanowano budowę ok. 340 mieszkań). W lutym b.r. został zawarty pakiet umów określających zasady realizacji projektu deweloperskiego realizowanego z WIEPOFAMA w Poznaniu z potencjałem 2 000 mieszkań.

Największy udział w przychodach Grupy miał segment budowlano-kubaturowy, który jednak odnotował niewielki spadek przychodów r/r, tj. 214.3 mln zł vs. 233.4 mln zł w 1 kw. 2017 r. Zmniejszeniu uległa również wypracowana w tym segmencie marża zysku brutto ze sprzedaży - 4,29 proc. w 1 kw. 2018 r. w relacji do 7,31 proc. w 1 kw. 2017 r., co spółka tłumaczy min. wzrostem kosztów materiałów budowlanych. Spółka wygrywa i realizuje kontrakty z różnymi marżami i miks wykonywanych robót wpływa na finalną marżę segmentu. Jednak największe fluktuacje wynikają z zasad księgowania kontraktów długoterminowych.

Dotychczas grupa rozpoznawała przychody według MSR 18, natomiast obecnie według MSSF 15. Nomenklatura w standardzie nieco się zmieniła, ale sposób księgowania i rozpoznawania przychodów już niekoniecznie – zmiana standardu nie miała wpływu na wyniki. Jeśli kontrakt jest krótki i zostaje zrealizowany w ciągu np. kwartału to wszystko jest jasne – spółka poniosła koszty zafakturowała sprzedaż i rozpoznała przychód. W przypadku kontraktów długoterminowych koszty realizacji są szacowane, natomiast kwota umowy jest najczęściej stała. Przychody są pokazywane w relacji do stopnia zawansowania wykonania, przy czym obmiar zaawansowania mierzy się poziomem poniesionych kosztów. Przykładowo, spółka zawarła umowę o roboty budowlane z wynagrodzeniem 1 mln zł i kosztami całkowitymi budowy na poziomie 750 tys. zł. Od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego poniesiono koszty w wysokości 375 tys. zł, co daje 50% stanu zaawansowania, więc spółka powinna wykazać 500 tys. zł przychodów na dzień bilansowy. Problemy zaczynają się gdy faktyczny budżet zaczyna się rozjeżdżać z prognozowanym. Wtedy spółka powinna dokonać weryfikacji budżetu, co ma często mocny wpływ na marżę w kwartale jego rewaluacji. Jeśli w kolejnym kwartale z powyższego przykładu okazałoby się, że koszty jednak wyniosą milion (zmiana prognozy), a nie planowane 750 tys. to zmiany marży okażą się radykalne. Przy założeniu, że spółka poniosła 750 tys. kosztów mamy do pokazania łączne przychody na kontrakcie w kwocie 750 tys zł. Skoro wcześniej już pokazano 500, to do raportowania będzie już tylko 250, natomiast kosztów będzie 375 tys. Choć cały kontrakt spina się na zero, to w kwartale rewaluacji marża wyjdzie ujemna na 125 tys. czyli - 50 proc.
Oczywiście realne zmiany budżetów są mniej radykalne, ale przykład pokazuje jak może fluktuować rentowność. Tym niemniej trzeba dodać, że spółka jest tym lepsza (tym lepiej planuje kontrakty) im zmienność rentowności jest niższa. Unibep podaje, że planowana marża na bieżących projektach długoterminowych ma wysokość 3,4 proc.

Jak widać na poniższym wykresie przychody oraz marża segmentu budowlano-kubaturowego od trzech kwartałów systematycznie spadają. Do wspomnianego wyżej aspektu rewaluacji kontraktów trzeba dodać sezonowość w budownictwie i na wyniki I kwartału segmentu nie patrzeć w kontekście całego roku - dopiero kolejne kwartały powiedzą coś więcej.


kliknij, aby powiększyć


Grupa wyróżnia również w swojej działalności przychody z segmentu budowy dróg i mostów (gdzie także działają kontrakty długoterminowe) oraz przychody z budownictwa modułowego. Pierwszy z tych segmentów odnotował wzrost przychodów o 80,14 proc. r/r z 15.83 mln zł (1 kwartał 2017 r.) do 28.51 mln zł (1 kwartał 2018 r.) jednocześnie osiągając ujemną marżę zysku brutto ze sprzedaży na poziomie (- 14,37 proc.). Spółka jako przyczynę niskiej rentowności segmentu wskazuje podobnie jak przy segmencie budowlano-kubaturowym wzrost kosztów materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców Istotny jest również wpływ sezonowości. Segment drogowo-mostowy generuje od początku zeszłego roku ujemną marżę zysku brutto ze sprzedaży osiągając jednocześnie rekordowe przychody.

W przeszłości rentowność w tym obszarze również nie zachwycała. W raporcie rocznym za 2017 rok zarząd spółki wskazywał, że słabe wyniki budownictwa infrastrukturalnego w tym okresie są efektem podpisanych w latach 2015 i 2016 kontraktów, które nie przewidywały niekorzystnych zmian na rynku budownictwa z którymi boryka się obecnie branża.


kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o budownictwo modułowe, to działalność w tym obszarze jest skupiona głównie w krajach skandynawskich przez co jej rentowność narażona jest na ryzyko walutowe. Przychody z segmentu budownictwa modułowego skoczyły w I kwartale 2018 r. do 50.43 mln zł z 27.15 mln zł w I kwartale 2017 r., jednakże osiągnięta marża zysku brutto ze sprzedaży na poziomie 3,07 proc. okazała się niższa niż w 1 kwartale 2017 r., kiedy to osiągnięto 8,29 proc – jest to pochodna wzrostu kursu złotówki do walut skandynawskich. Przychody segmentu są od dłuższego czasu w trendzie wzrostowym osiągając dodatnią marże zysku brutto ze sprzedaży. W II kwartale 2018 r. zakończyła się rozbudowa Fabryki Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim, dzięki której spółka ma zwiększyć moce produkcyjne, efektywność i jakość produktów segmentu.


kliknij, aby powiększyć


Sprzedaż grupy jest zlokalizowana w przeważającej części w kraju. W I kwartale 2018 r. jedynie ok. 19 proc. przychodów ze sprzedaży pochodziła z zagranicy (kraje skandynawskie oraz WNP). Zarząd spółki ocenia jako perspektywiczny rynek białoruski oraz patrzy z zainteresowaniem na rynek ukraiński.
Od dwóch kwartałów grupa na poziomie skonsolidowanym notuje skokowy wzrost marży brutto ze sprzedaży, co można wiązać z min. wspomnianym wyżej procesem oddawania do użytku lokali i zwiększeniem udziału przychodów segmentu deweloperskiego, który jest najbardziej rentownym segmentem działalności. .


kliknij, aby powiększyć


Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu symbolicznie zmalały r/r, jednocześnie odnotowano znaczący wzrost w pozycji: „pozostałe przychody operacyjne”, gdzie osiągnięto 9.93 mln zł w porównaniu do 0.92 mln zł w 1 kwartale 2017 r. – brak jest w sprawozdaniu finansowym odpowiedniej noty, która wskazywałaby skąd wziął się taki wzrost na pozycji. Spółka dokonała również odpisu wartości należności w kwocie 8.29 mln zł, co obciążyło wynik z działalność operacyjnej. Możliwe, że odpisy mają związek z nowym modelem szacowania utraty wartości należności zgodnie z MSSF 9 który wprowadza nowości w zakresie sposobu określania utraty wartości aktywów finansowych. Obecnie model utraty wartości bazuje na kalkulacji strat oczekiwanych w odróżnieniu od modelu wynikającego z MSR 39, który bazował na koncepcji strat poniesionych – chodzi o to aby przyśpieszyć ujęcie strat w czasie.
Jak stwierdza zarząd spółki: „Wdrożenie MSSF 9 nie wpłynęło znacząco zarówno na kwoty odpisów na dzień 31.03.2018 jak i 01.01.2018 r.”, ale nie wiemy jaki jest przyjęty próg istotności.

Wróćmy do rachunku wyników. Przychody oraz koszty finansowe spadły odpowiednio o 52,3 proc. (1.64 mln zł vs 3.46 mln zł) i 87.5 proc. r/r (839 tys. zł vs 6.70 mln zł). Należy zwrócić uwagę, że od tego roku Unibep dokonuje innej prezentacji wyniku z realizacji instrumentu zabezpieczającego, do których stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Dotychczas był on odnoszony w przychody lub koszty finansowe, zaś obecnie jest prezentowany w tej samej pozycji co wpływ pozycji zabezpieczanej. W konsekwencji zwiększa/zmniejsza się zysk brutto na sprzedaży, a nie wynik z działalności finansowej.

Spadek w pozycji jednostek wycenianych metodą praw własności (540.5 tys. zł vs 2.96 mln zł) należy wiązać z okresowo mniejszą ilością przezywanych lokali w projektach deweloperskich prowadzonych w formule joint-venture. Spółka spodziewa się jednak istotnego wzrostu sprzedaży w ostatnim kwartale bieżącego roku za sprawą zakończenia inwestycji w projekcie „URSA Park”, która jest prowadzona w jednostce wycenianej metodą praw własności.
W kwietniu 2018 r. Rada nadzorcza spółki wydała zarządowi rekomendację w sprawie rozpoczęcia procesu analizy perspektyw działalności dla poszczególnych segmentów działalności. – to może być ciekawy dokument, który określi kierunki rozwoju spółki na najbliższe lata.

Portfel zamówień
Na koniec I kwartału 2018 r. portfel zamówień do realizacji na bieżący rok w części budowlano-infrastrukturalnej wynosi 1.456 mld zł, co oznacza spadek r/r o 2,7 proc. Spółka w I kwartale 2018 r. podpisała kontrakty na 344.92 mln zł, co oznacza wzrost o 4,03 proc. r/r. Należy jednak zauważyć, że obecną wartość porównujemy do niskiej bazy I kwartału 2017 r. Historycznie, najwięcej umów zawieranych jest w III i IV kwartale roku, więc z ostatecznymi wnioskami co do portfela nowych kontraktów musimy zaczekać do końca roku.

kliknij, aby powiększyć


Analiza bilansu i zadłużenia
Największy udział w aktywach grupy mają aktywa obrotowe - w 1 kwartale 2018 r. stanowiły one ponad 75 proc. sumy bilansowej aktywów. Są to głównie zapasy oraz należności krótkoterminowe. W ostatnich kwartałach można zauważyć dwie tendencje:
1. Zmniejsza się suma bilansowa. W I kwartale 2018 r. po stronie aktywów spadek jest najbardziej widoczny w pozycjach dotyczących zapasów i środków pieniężnych. Spadek zapasów należy łączyć z ukończeniem realizowanych projektów deweloperskich, co również może mieć przełożenie na wynik tego segmentu w najbliższych kwartałach;
2. Zwiększa się udział i poziom aktywów trwałych. Taki stan rzeczy wynika min. ze wzrostu wartości pozycji: środki trwałe oraz inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności (w I kwartale 2018 r. za sprawą wniesienia nowych wkładów do tych jednostek).


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Największy udział w pasywach Grupy Kapitałowej mają zobowiązania krótkoterminowe, w 1 kwartale 2018 r. stanowiły one prawie 58 proc. sumy bilansowej. Są to głównie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz rezerwy na koszty podwykonawców. W I kwartale 2018 r. kapitały własne odpowiadały za prawie 29 proc. sumy pasywów emitenta, a najmniejszy udział miały zobowiązania finansowe – 13 proc. Zobowiązania finansowe, to w dużej mierze obligacje oraz kredyty w rachunku bieżącym. W czerwcu b.r. Unibep wykupił obligacje serii C o wartości 30 mln zł, jednocześnie zrolował dług poprzez emisję obligacji serii E o tej samej wartości w ramach programu emisji obligacji uchwalonego w kwietniu tego roku. W ramach ww. programu emisji spółka może wyemitować obligacje o wartości do 80 mln zł do końca 2019 r. W ostatnim okresie w pozycji pasywów można zauważyć dwie tendencje:
1. Po stronie pasywów w I kwartale 2018 r. najbardziej widoczny jest spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz przychodów przyszłych okresów, których spadek można wiązać z uznaniem przychodów z zaliczek deweloperskich;
2. Zwiększa się udział kapitałów własnych.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) uległ w ostatnim okresie obniżeniu, jednak znajduje się na poziomie powyżej 1,0 uważanym za krytyczny poziom wskazujący na potencjalne trudności w wywiązywaniu się z zobowiązań krótkoterminowych. O tych jednak nie może być raczej mowy, w związku z mocną pozycją gotówkową spółki.


kliknij, aby powiększyć


W ciągu ostatnich 5 lat wskaźnik długu netto (zobowiązania finansowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty) przyjmował wartość ujemną. W I kwartale 2018 r. za sprawą znaczącego wypływu środków pieniężnych i ekwiwalentów obserwujemy zmianę tendencji.


kliknij, aby powiększyć


*wynik ujemny oznacza, że Spółka miała więcej środków pieniężnych i ekwiwalentów niż zobowiązań finansowych.

Zadłużenie ogólne (zobowiązania/aktywa) po osiągnięciu szczytu na koniec 2016 r. sukcesywnie spada.


kliknij, aby powiększyć


Rokrocznie, w IV kwartale roku obrotowego następuje silny przypływ gotówki, a w I kwartale zmniejszenie stanu środków pieniężnych. Nie inaczej było w tym roku.


kliknij, aby powiększyć


Niektórych może dziwić różny poziom gotówki wykazywanych w bilansie (61 mln zł) i w rachunku przepływów pieniężnych (15.3 mln zł), ale wynika to głównie z kwoty kredytów w rachunkach bieżących, o które saldo w rachunku przepływów jest pomniejszane.

Na wykresie przepływów pieniężnych w ujęciu TTM (travelling twelve months) widać, że spółka generowała gotówkę na podstawowej działalności, natomiast po 1 kw. tego roku roczne przepływy są ujemne.


kliknij, aby powiększyć


Przed spółką wiele wyzwań. Zarząd musi sobie poradzić z wysoką presją kosztową utrzymując jednocześnie na sensownym poziomie rentowność biznesu, co może prowadzić do zwiększenia cen wykonania nowych kontraktów i zmniejszenia konkurencyjności oferty spółki na rynku. Kluczową kwestią może być sporządzenie strategii biznesowej do której zarząd został zobowiązany w tym roku przez radę nadzorczą spółki. Być może Unibep zrezygnuje z jednego z segmentów działalności, koncentrując się jedynie na najbardziej rentownych obszarach biznesu.


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 18 lipca 2018 21:14

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,165 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d