KRUSZWICA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

KRUSZWICA [KSW]

AKTUALNY KURS: 42,40 zł (+0,95%) 18-09-2019 10:55
Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 26 marca 2014 07:20:24 przy kursie: 67,10 zł
Omówienie wyników i sytuacji finansowej GK Kruszwica S.A. na podstawie raportu za 2013 rok

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Ostatni kwartał 2013 roku GK Kruszwica może generalnie zaliczyć do udanych pod względem uzyskanych wyników finansowych. Co prawda przychody ze sprzedaży okazały się r/r mniejsze o 14% (zaważyły na tym spadające ceny oleju), ale na kolejnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat Grupa odnotowała już coraz to wyższe progresje – zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 8% (marża brutto wyniosła 13,7 wobec 9,1%), zysk netto na sprzedaży o 9%, zysk operacyjny o 33% (niższe o 64% koszty netto na pozostałej działalności operacyjnej), zysk brutto o 74% (niższe o 58% koszty finansowe netto), a zysk netto o 78%. W ogóle, jeśli chodzi o wypracowane wyniki, cały 2013 rok okazał się dla GKK bardzo udany, na co zasadniczy wpływ miały bardzo dobre zbiory rzepaku w lecie (im lepsze zbiory rzepaku tym niższa jego cena i tym samym mniejsze koszty zakupu dla GKK). Spadek przychodów Grupy w 4kw zaważył na niższych o 2% przychodach całorocznych, ale w przypadku dalszych poziomów wynikowych mamy już wyraźną (a miejscami gigantyczną) poprawę w ujęciu r/r – zysku brutto na sprzedaży wzrósł o 47%, zysk netto na sprzedaży o 279%, zysk operacyjny o 327%, zysk brutto o 2.324%, a netto o 3.026%. Dodatkowo warto zauważyć, że w analizowanym okresie Grupa musiała prowadzić działalność w warunkach spadających cen oleju na rynkach, co jak dobrze widać po wynikach 4kw niekorzystnie rzutowało na przychody w ujęciu wartościowym oraz utrudniało wypracowanie lepszych marż.

Od strony wartościowej opisaną wyżej sytuację wynikową GKK w skali 4kw oraz całego roku przedstawiono poniżej na wykresach [jednostka – tys. zł]


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia segmentów produktowych działalność Grupy w 4kw 2013r, w odróżnieniu od wcześniejszych okresów sprawozdawczych, cechowała się zarówno spadkiem sprzedaży w obszarze produktów masowych (AGRI; udział w sprzedaży ok. 37%), jak i spożywczych (FOOD) – odpowiednio o 20 i 11%. Jednocześnie jednak o ile w przypadku pierwszego z segmentów odnotowano nieco niższą marżę ebit – 9,9 wobec 10%, to w przypadku drugiego tradycyjnie w 2013r uległa ona poprawie – 5 wobec 0,6%, wpływając tym samym wymiernie na wynik operacyjny (ebit) [wykresy poniżej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe GKK w szerszej perspektywie czasowej oraz w ujęciu narastającym za 12m [wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %], z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży, można stwierdzić kontynuację poprawy sytuacji. W tym miejscu warto również odnotować, że za sprawą dobrych zbiorów rzepaku w połowie 2013r istotnie poprawiła się również jakość raportowanych wyników finansowych (zyski z wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych nie mają już aż tak dużego przełożenia na wynik operacyjny jak wcześniej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Tradycyjnie główną determinantą przyszłych wyników Grupy będą zbiory i ceny rzepaku w okresie letnim (duża podaż rzepaku to niższe ceny, a tym samym i niższe koszty jego zakupu). Drugim z czynników, który może mieć istotny wpływ na wyniki GKK są notowania na rynkach oleju, a te ostatnio dynamicznie odbiły po długim okresie spadku (z jednej strony powinno to przełożyć się pozytywnie na ceny produktów z segmentu spożywczego, ale z drugiej zapewne wyższe będą koszty związane z nabywanymi olejami, w tym głównie tropikalnymi).

Jeśli chodzi o sytuację GKK w obszarze przepływów pieniężnych to z jednej strony można stwierdzić w 4kw nieco wyższy poziom dopływu gotówki na poziomie salda ogólnego (0,7 wobec 0,3 mln zł przed rokiem), a z drugiej sporo niższe wartości w ramach poszczególnych sald cząstkowych [rysunek poniżej po lewej, jednostka – tys. zł] – na działalności operacyjnej Grupa uzyskała 274,5 mln zł (przed rokiem 417,2 mln zł), przy inwestycyjnych i finansowych wydatkach netto na poziomie odpowiednio 9,1 i 265,6 mln zł (przed rokiem 28,5 oraz 388,4 mln zł). Zmiany te, poza obniżeniem wartości w ramach poszczególnych sald, nie wpłynęły jednakże na strukturę rachunku przepływów w ujęciu narastającym za 12m [rysunek poniżej po prawej, jednostka – tys. zł]. Grupa generuje na działalności operacyjnej wystarczający poziom gotówki, aby pokryć finansowe i inwestycyjne wydatki netto. Należy jednocześnie przy tym zauważyć, że mimo iż w raporcie można przeczytać o działaniach Grupy na rzecz unowocześnienia majątku produkcyjnego oraz podejmowanych pracach badawczo-rozwojowych, to mają one raczej ograniczony charakter i daleko im do poziomu odpisów amortyzacyjnych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2013 rok sytuacja finansowa GKK pozostaje korzystna – aktywa trwałe mają pełne pokrycie w kapitałach własnych, aktywa obrotowe z bezpieczną nadwyżką pokrywają zobowiązania krótkoterminowe (przepływy operacyjne w ponad połowie), a kapitał obrotowy utrzymuje się na solidnym dodatnim poziomie.

Obecnie Grupa jest na etapie stopniowej spłaty zadłużenia oraz upłynniania należności i zapasów. Stan ten będzie trwać do 3kw, kiedy to GKK ponownie zaciągnie kredyty i pożyczki, aby sfinansować zakupy rzepaku, co in minus wpłynie na poziomie zadłużenia oraz strukturę aktywów i pasywów, powodując przy okazji spore odchylenia w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto od stanu jego posiadania. Sytuację tę dobrze widać na wykresach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa; jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

Ocena sytuacji rynkowej
W zakresie serwisowych automatów mamy podobną sytuację jak przy poprzedniej analizie raportu GKK – wskazują ona na dzień analizy na optymalną wycenę akcji Kruszwicy na GPW, głównie za sprawą wysokich wycen mnożnikowych (dochodowo i majątkowo akcje GKK są wyceniane poniżej obecnej ceny rynkowej). W perspektywie najbliższych dwóch kwartałów wydaje się, że GKK nie powinna mieć problemów w zakresie dalszej poprawy wyników w ujęciu r/r (a więc poprawie powinny ulec wyceny dochodowe), gdyż nadal prowadzi działalność w oparciu o zbiory zeszłoroczne, które cechował niższy koszt aniżeli w okresie 2011-2012, a dodatkowo poprawie ostatnio uległy notowania na rynku rzepaku i oleju, co powinno przełożyć się na wyższe ceny sprzedaży. Jednocześnie na notowania Grupy w coraz większych stopniu wpływać będą również oczekiwania dotyczące zbiorów rzepaku w lecie, stąd też warto śledzić informacje na portalach spożywczych, jak również notowania rzepaku i olejów na rynkach towarowych.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 17 listopada 2014 15:26:32 przy kursie: 50,17 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GK KRUSZWICA S.A. (GKK) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3 KWARTAŁ 2014 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Mimo nieco niższych niż przed rokiem cen rzepaku podczas tegorocznych zbiorów wyniki GK Kruszwica za 3 kwartał generalnie wpisują się w widoczną w bieżącym roku tendencję – poprawa rentowności core businessu przy niższych przychodach oraz problem z jej utrzymaniem na dalszych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży Grupy uległy zmniejszeniu o 12% (w dalszym ciągu był to efekt spadających cen oleju i innych produktów oleistych na rynku będący pochodną niższych cen rzepaku), ale za sprawą dobrej polityki kosztowej na poziomie wyniku brutto i netto na sprzedaży udało się uzyskać wzrost zysku o odpowiednio 2 i 5% (marża brutto na sprzedaży wyniosła przy tym 18,4 wobec 15,9% przed rokiem). Mocno niekorzystnie na dalsze poziomy wynikowe wpłynęła niestety pozostała działalność operacyjna, a konkretnie straty (wobec zysków przed rokiem) z wyceny niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz niezrealizowanych różnic kursowych. W rezultacie na poziomie operacyjnym zysk zmniejszył się o 13%, a za sprawą mniejszych od ubiegłorocznych finansowych kosztów netto i obciążeń podatkowych końcowe wyniki wytraciły tylko tempo tego regresu do odpowiednio – -8% w przypadku zysku brutto i -7% dla zysku netto.

Od strony wartościowej opisaną wyżej sytuację wynikową GKK przedstawiono na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia segmentów produktowych działalność Grupy w 3kw 2014r cechowała się spadkiem sprzedaży zarówno w obszarze produktów masowych (AGRI; udział w sprzedaży ok. 37%), jak i spożywczych (FOOD) – odpowiednio o 13 i 12%. Jednocześnie, o ile w przypadku pierwszego z segmentów odnotowano pogorszenie marży EBIT z 14,3 do 12,7%, to w przypadku drugiego uległa ona poprawie z 5,8 do 6,8% [wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł]. Jednocześnie biorąc pod uwagę segmenty geograficzne [wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł] można zauważyć, że mniejsze przychody w analizowanym okresie to głównie kwestia rynku krajowego i pozostałych rynków z wyłączeniem niemieckiego (tu wystąpił wzrost).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe GKK w szerszej perspektywie czasowej oraz w ujęciu narastającym za 12m [wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %] właściwie od raportu za 3kw 2013r można stwierdzić utrzymywanie się względnie stabilnego poziomu w zakresie poszczególnych kategorii wynikowych z lekką tendencją spadkową w zakresie przychodów. Jedyna zauważalna poprawa dotyczy rentowności core businessu (rentowność sprzedaży rozumiana jako marża brutto na sprzedaży), o której wspomniano już wcześniej. W przypadku pozostałych wskaźników rentowności mamy generalnie do czynienia z trendem bocznym, choć jak widać poniżej na wykresie lekka tendencja spadkowa towarzyszy od jakiegoś czasu rentowności kapitału własnego (ROE).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


O przyszłych wynikach Grupy decydować będzie kilka czynników. Przede wszystkim należy do nich zaliczyć kształtowanie się cen dotyczących podstawowych produktów, a te jak wynika z informacji zawartych w komentarzu do sprawozdania finansowego za 3kw b.r. znajdowały się w analizowanym okresie w tendencji spadkowej (w ujęciu uśrednionym olej rzepakowy luzem potaniał o 20%, olej rzepakowy butelkowany o 13%, a śruta rzepakowa o 14%).

Dodatkowo pod uwagę trzeba wziąć fakt, że po notowanych ostatnio dwa lata z rzędu rekordowych zbiorach rzepaku (które spowodowały znaczący spadek cen i pogorszenie opłacalności jego produkcji), pojawiają się wzmianki o możliwym zmniejszeniu areału zasiewu pod przyszłoroczne zbiory. Z jednej strony powinno to doprowadzić do wyhamowania spadku jego cen i cen produktów oleistych na rynkach, czy też nawet jakiegoś odreagowania, a z drugiej zakłady takie jak Kruszwica staną wobec wyzwania wyższych kosztów działalności przy produkcji na kolejnych zbiorach. Tym bardziej, że Kruszwica w analizowanym okresie postanowiła zmienić nieco podejście do kwestii zapasów rzepaku i nie zdecydowała się na tak jak robiła to dotychczas na większy zakup w okresie zbiorów.

Ponadto należy również pamiętać, że wyniki GKK są także podatne na zmiany kursów walutowych. Co prawda Grupa stosuje politykę zabezpieczeń zarówno w przypadku cen surowca rzepakowego jak i kursów walutowych, niemniej jednak w sytuacji znaczących zmian rynkowych wpływa ona dość istotnie na wyniki pozostałej działalności operacyjnej, czego dowodem może być chociażby sprawozdanie za analizowany okres sprawozdawczy.

Jeśli chodzi o sytuację GKK w obszarze przepływów pieniężnych to w ujęciu r/r w analizowanym okresie uległo ono istotnemu pogorszeniu [rysunek poniżej po lewej, jednostka – tys. zł], głównie na skutek przesunięcia w czasie pozyskania środków finansowych pod kątem zakupów rzepaku (ma to związek ze zmianą polityki Grupy w tym zakresie, która dostosowując się do sytuacji na krajowym rynku i mniejszej presji żniwnej w bieżącym okresie). W związku z powyższym na poziomie salda ogólnego mamy znacznie większy niż przed rokiem odpływ środków (-277 wobec -0,8 mln zł), który był efektem znacznie mniejszego sezonowego odpływu środków w ramach działalności operacyjnej (-226 wobec -381 mln zł przed rokiem, przy nadwyżce finansowej netto na poziomie 53 wobec 57 mln zł przed rokiem), nieco mniejszych niż przed rokiem inwestycyjnych wydatków netto (-1,8 wobec -2,4 mln zł) oraz wydatków wobec znaczących wpływów przed rokiem w obszarze finansowym (-49 wobec +382 mln zł) – na działalności operacyjnej Grupa uzyskała 274,5 mln zł (przed rokiem 417,2 mln zł), przy inwestycyjnych i finansowych wydatkach netto na poziomie odpowiednio 9,1 i 265,6 mln zł (przed rokiem 28,5 oraz 388,4 mln zł).

Zmiany te dość istotnie wpłynęły tym razem na strukturę rachunku przepływów w ujęciu narastającym za 12m [rysunek poniżej po prawej, jednostka – tys. zł], zwiększając z jednej strony saldo operacyjne, głównie w zakresie zmian kapitału obrotowego, a z drugiej ujemne saldo finansowe wynikające w analizowanym okresie sprawozdawczym bardziej z wypłaty dywidendy aniżeli spłaty zobowiązań oprocentowanych. Abstrahując od wskazanych wyżej zmian na pewno na plus w przypadku GKK należy zaliczyć utrzymanie zdolności do generowania nadwyżki finansowej netto na dotychczasowym poziomie, lecz jednocześnie in minus nadal słabe wysiłki inwestycyjne (wydatkom na aktywa rzeczowe i niematerialne daleko do bieżących odpisów amortyzacyjnych).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 3kw 2014 rok sytuacja finansowa GKK pozostaje korzystna – aktywa trwałe mają pełne pokrycie w kapitałach własnych, aktywa obrotowe z bezpieczną nadwyżką pokrywają zobowiązania krótkoterminowe (przepływy operacyjne w ponad połowie), a kapitał obrotowy utrzymuje się na solidnym dodatnim poziomie wyższym od bieżących potrzeb. Za sprawą zmiany strategii odnawiania zapasów rzepaku Grupa utrzymała również w analizowanym okresie serwisowy rating na maksymalnym poziomie AAA, który zazwyczaj w 3kw sezonowo się obniżał w związku ze znacznym wzrostem zadłużenia oprocentowanego.

Zmiany w zakresie poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ich struktury zobrazowano na wykresach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa; jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

Ocena sytuacji rynkowej
W zakresie serwisowych automatów cały czas mamy wskazania optymalnej wyceny akcji Kruszwicy na GPW. Sytuacja taka nadal w głównej mierze ma miejsce za sprawą wysokich wycen mnożnikowych, gdy z dochodowo i majątkowo akcje GKK są wyceniane poniżej bieżącej ceny rynkowej. Z uwagi na zmianę strategii odnawiania zapasów rzepaku Grupa może być obecnie bardziej aniżeli dotychczas podatna na zmiany cen rynkowych tej rośliny, co może mieć swoje przełożenie również na jej notowania na GPW.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

pitusg
pitusg PREMIUM
Dołączył: 2012-11-11
Wpisów: 41
Wysłane: 19 maja 2015 20:33:23 przy kursie: 64,80 zł
Dlaczego w informacjach ogólnych o spółce (w analizie fundamentalnej) liczba akcji jest wpisana 0?


WatchDog
WatchDog PREMIUM
Grupa: Bus Driver
Dołączył: 2008-07-25
Wpisów: 8 601
Wysłane: 20 maja 2015 08:55:58 przy kursie: 64,80 zł
Wyjaśniamy sprawę z dostawcą danych.

irozbi
irozbi PREMIUM
Dołączył: 2009-11-12
Wpisów: 156
Wysłane: 1 września 2015 15:38:31 przy kursie: 51,00 zł
Poproszę o analizę wyników za IH.


Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 2 września 2015 23:04:37 przy kursie: 51,20 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GK KRUSZWICA S.A. (GKK) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1 PÓŁROCZE 2015 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po stosunkowo długim okresie systematycznej poprawy wyników finansowych w ujęciu r/r GK Kruszwica zanotowała słabszy okres sprawozdawczy. Do stopniowo kurczących się przychodów w 2kw b.r. dołączył również miejscami wyraźny regres na dalszych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży Grupy uległy zmniejszeniu r/r o 9% (w dalszym ciągu był to efekt spadających cen oleju i innych produktów oleistych na rynku będący pochodną niższych cen rzepaku), zysk brutto na sprzedaży spadł o 16% (marża brutto wyniosła 11,7 wobec 12,6% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 9% (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zmniejszono o 18%), a w przypadku dalszych poziomów wynikowych wykazano straty wobec zysków przed rokiem (zaważyła na tym głównie pozostała działalność operacyjna i straty wobec zysków przed rokiem z wycen niezrealizowanych instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych).

Od strony wartościowej opisaną wyżej sytuację wynikową GKK przedstawiono na wykresie poniżej [jednostka – tys. zł oraz %].


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia segmentów produktowych działalność Grupy w 2kw 2015r cechowała się spadkiem sprzedaży zarówno w obszarze produktów masowych (AGRI; udział w sprzedaży ok. 43%), jak i spożywczych (FOOD) – odpowiednio o 3 i 14%. Jednocześnie, o ile w przypadku pierwszego z segmentów odnotowano zdecydowane pogorszenie marży EBIT z 6,6 do -5,4%, to w przypadku drugiego uległa ona poprawie z -1 do 3,2% [wykres poniżej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie biorąc pod uwagę segmenty geograficzne [wykres poniżej, jednostka – tys. zł] można zauważyć, że mniejsze przychody w analizowanym okresie to generalnie kwestia wszystkich trzech wyodrębnianych rynków, przy czym zwłaszcza krajowego w obszarze FOOD.


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na tendencje wynikowe GKK w szerszej perspektywie czasowej oraz w ujęciu narastającym za 12m [wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %], jak zauważono już na wstępie, wyniki zaraportowane za 2kw b.r. załamały dotychczasowy pozytywny obraz sytuacji. W przypadku poszczególnych wskaźników rentowności pojawił się pierwszy od dłuższego czasu wyraźniejszy spadek, przy czym ich wartości nadal pozostają na względnie wysokich poziomach.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


O przyszłych wynikach Grupy tradycyjnie decydować będzie przede wszystkim kształtowanie się cen dotyczących podstawowych produktów oraz cen rzepaku stanowiący główny składnik kosztowy. Jak można wyczytać w raporcie półrocznym GKK w obu przypadkach oczekiwania są raczej prowzrostowe. Z jednej strony powinno to przełożyć się na wyższe przychody i możliwość uzyskania wyższych marż, a z drugiej może oznaczać istotnie wyższe ryzyko prowadzenia działalności podstawowej, gdyż potencjalne zyski będą uzależnione od ceny nabytego rzepaku.

Jeśli chodzi o sytuację GKK w obszarze przepływów pieniężnych to w ujęciu r/r w analizowanym okresie uległo ono istotnemu pogorszeniu [rysunek poniżej po lewej, jednostka – tys. zł], głównie na skutek znacznie mniejszej gotówki wygenerowanej na działalności operacyjnej (84 wobec 289 mln zł przed rokiem). W związku z powyższym na poziomie salda ogólnego mamy znacznie mniejszy niż przed rokiem dopływ środków (84 wobec 251 mln zł).
Zmiany te istotnie wpłynęły na zmniejszenie salda przepływów w ujęciu narastającym za 12m [rysunek poniżej po prawej, jednostka – tys. zł], nie powodując przy tym istotnych zmian w zakresie samej struktury rachunku (choć odnotować trzeba mocne skurczenie się dodatniego wpływu spieniężania kapitału obrotowego oraz systematyczne zmniejszanie się wydatków finansowych netto).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKK zmniejszyła się o 6%. Po stronie aktywów odpowiadało to takiemu samemu zmniejszeniu zarówno w odniesieniu do składników aktywów trwałych (majątek rzeczowy) jak i obrotowych (zapasy, należności). Z kolei po stronie pasywów odnotowano zmniejszenie kapitału własnego o 8% i brak wyraźniejszych zmian w zakresie zadłużenia. Należy przy tym odnotować, że po zmianie w u.r. polityki zakupowej nasion rzepaku zadłużenie oprocentowane Grupy utrzymuje się na niskim jednocyfrowym poziomie. Raport za 3kw pokaże, jaką strategię w tym zakresie Grupa przyjęła na kolejny rok.

Zmiany te utrwaliły i tak korzystną ostatnio sytuację w zakresie struktury kapitałowo-majątkowej GKK, co znajduje swój wyraz w nadwyżkowym pokryciu aktywów trwałych przez kapitał stały, w tym własny, oraz rosnącej nadwyżce kapitału obrotowego netto (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ze wskaźnikowego punktu widzenia sytuacja GKK zarówno w odniesieniu do obszaru płynności jak i zadłużenia jest bardzo bezpieczna (poszczególne wskaźniki są relatywnie daleko od swoich wartości granicznych), w rezultacie czego nie może dziwić serwisowy rating na poziomie AAA.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują na dzień analizy na pewne niedowartościowanie akcji Kruszwicy na GPW (głównie dotyczy to wycen mnożnikowych; dochodowo i majątkowo akcje GKK są wyceniane na poziomie lub poniżej obecnej ceny rynkowej). O dalszym kierunku notowań zadecydują kwestie związane z polityką Grupy w zakresie zakupów rzepaku oraz kształtowanie się jego cen, a także cen produktów oleistych.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/kruszwic...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Aurelius1987
Dołączył: 2012-03-08
Wpisów: 35
Wysłane: 5 grudnia 2016 15:57:20 przy kursie: 57,50 zł
Witam, pytanie o jedną z pereł Polskiej GPW Kruszwicy, co sądzicie o tej spółce? Fundamenty solidne jak rzadko która spółka, wypłaciła ostatnio dywidendę i kurs zleciał o ponad 12% Patrząc na wiekszość gniotów na naszym rodzinnym rynku to spółka powinna piąć się sukcesywnie mocno w górę Think

Aurelius1987
Dołączył: 2012-03-08
Wpisów: 35
Wysłane: 7 grudnia 2016 13:13:42 przy kursie: 59,70 zł
Dancing trochę kurs odbił ale widzę forum prawie martwe, zachęcam do dyskusji nad daną spółką

lukasz_91
Dołączył: 2016-12-06
Wpisów: 19
Wysłane: 8 grudnia 2016 00:11:46 przy kursie: 59,70 zł
Niestety forum prawię martwę, ale za to bez naganiaczy. A spółka naprawdę fajna, ze zdrowymi fundamentami, kupując ją to raczej można spać spokojnie. W ostatnim czasię ceny oleju odbiły a masła znacząco poszły w górę więc w przyszłości spółka powinna generować większe zyski. Poleciłem ją nawet bratu, który dopiero zaczyna grać na giełdzię.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 739
Wysłane: 8 grudnia 2016 02:06:45 przy kursie: 59,70 zł
Aurelius1987 napisał(a):
Dancing trochę kurs odbił ale widzę forum prawie martwe, zachęcam do dyskusji nad daną spółką

Łatwiej jest dyskutować jak padają jakieś argumenty do postawionej tezy :) Twierdzisz, że powinna rosnąć i ma fundamenty. Trochę boję się rozpoczynać dyskusję, bo jeśli to fundamenty mają być uzasadnieniem do wzrostów to trzeba te fundamenty zdefiniować. Ale trudno, co masz na myśli pisząc o fundamentach? Bo ja przede wszystkim zdolność do generowania gotówki i stabilność finansową.


allemange
allemange PREMIUM
Dołączył: 2016-04-09
Wpisów: 72
Wysłane: 29 marca 2018 23:10:50 przy kursie: 73,00 zł
Witam, jakie macie zdanie na temat raportu rocznego, wynik wg waszych prognoz gorszy lub lepszy czy właśnie spodziewaliście się mniej więcej takich wyników?

Rych
Dołączył: 2009-11-19
Wpisów: 86
Wysłane: 30 marca 2018 19:54:31 przy kursie: 73,00 zł
Wynik jest mniej więcej taki jakiego się spodziewałem. Grałem od stycznia pod odbicie od linii trendu, ale bałem się zostawać z akcjami przed raportem przy tak wysokiej bazie za 4Q2016, dlatego się już ich pozbyłem. Tym bardziej że spółka jest dość wysoko wyceniona przez rynek księgowo (C/WK około 2,5), zyskowo po raporcie plasuje się w środku stawki.

W mojej ocenie na wybicie z trójkąta górą, jednoznaczne z przełamaniem maksimów na 74-75 zł, wyniki musiałyby być lepsze. Jeżeli nie będzie wybicia górą, to będzie dołem.
Edytowany: 30 marca 2018 19:58

allemange
allemange PREMIUM
Dołączył: 2016-04-09
Wpisów: 72
Wysłane: 30 marca 2018 20:29:08 przy kursie: 73,00 zł
Dziki wielkie, też uważam że wynik nie był imponujący, nawet słaby, a wie może ktoś jaką politykę dywidendową prowadzi spółka, czyli jaki procent zysku netto przeznacza na dywidendę, bo całościowo chyba wyszło 2,61 czy coś kolo tego na 1 akcje.

kraszan777
Dołączył: 2018-11-22
Wpisów: 8
Wysłane: 26 listopada 2018 20:54:41 przy kursie: 42,30 zł
Witam,

Chcialem sie dolaczyc do dyskusji. 9 Listopada na swoim blogu udostepnilem moja wlasna analize spolki. Z moje perspektywy i analizy spolka jest niedowartosciowana jedyne co mi sie w niej niepodoba to mala plynnosc ale moze to i dobrze bo nie ma rekinow ktorzy wiedza jak kupic taniej albo to moze oni tak zjechali kursem by taniej kupic. Tak czy tak warto obserwowac ta spolke (sam posiadam akcje).

goldenspiralintrading.wordpres...

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 708
Wysłane: 28 grudnia 2018 13:31:54 przy kursie: 39,00 zł
angry3
Wiele akcji spółek odjechało do nieba odrywając się od wyników i
zdolności generowania długoterminowo zysków. I tak zapewne było z KSW. Godzina prawdy nadchodzi. Przy obecnym poziomie przewidywania EPS i div, być może racjonalnym wydaje się zatrzymanie w przedziale 20-25 .

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 503
Wysłane: 6 lutego 2019 13:53:52 przy kursie: 39,50 zł
KRUSZWICA - analiza techniczna na życzenie


Najpierw spojrzenie na wykres długoterminowy w ujęciu tygodniowym. Zapoczątkowana w lipcu ubiegłego roku korekta zniosła już 61,8% hossy. Notowania znalazły się w strefie wsparcia, wynikającej z układu historycznych dołków. Jest to dogodne miejsce do wyprowadzenia korekty wzrostowej

kliknij, aby powiększyć


Przenosimy się na wykres w interwale dziennym. trwa konsolidacja po przecenie, która powinna zaowocować odreagowaniem. Wskaźniki techniczne (MACD i RSI) znajdują się na poziomach, z których łatwo o wygenerowanie sygnałów technicznych. Warto więc obserwować walor pod kątem kierunku wybicia z trwającej konsolidacji.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

oligas
oligas PREMIUM
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 214
Wysłane: 6 lutego 2019 16:08:18 przy kursie: 39,50 zł
Dzięki za analizę.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 708
Wysłane: 27 lutego 2019 14:02:38 przy kursie: 37,00 zł
angry3 Brak paweru
KSW- Bunge 64,22% WT&I 25,26%
Oczekiwać można div~1,5 zł,eps~4, Bvps=31,
Zatem obecna cena Pm=37zł, na dziś raczej nie oszałamia.
A dyć poziomów ~~1-5zł z 2003 roku nie osiągnie, ale bunge zniżyć się może do poziomu 20-25 zł.
Edytowany: 27 lutego 2019 14:05

Analityk Fundamentalny
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 298
Wysłane: 24 kwietnia 2019 18:46:22 przy kursie: 48,40 zł
Kruszwica jak oliwa na wierzch wypływa - omówienie sprawozdania finansowego Kruszwica po 4 kw. 2018 r.

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 23-04-2020 18:46:22.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 25006)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:03

kraszan777
Dołączył: 2018-11-22
Wpisów: 8
Wysłane: 17 maja 2019 10:01:57 przy kursie: 43,90 zł
Witam,

Jestem wielkim fanem kruszwicy i mam nadzie, ze zaplaci dobra dywidende.

Moim zdanie bardzo dobry moment na zainteresowanie sie ta spolka (opublikowlem moja analize techniczna). Uzywam mojej wlasnej metody do analizy opartej na ciagu fibonacciego.

Zaprzaszam do dyskusji i na mojego bloga

pozdrawiam
goldenspiralintrading.wordpres...

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,562 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d