pixelg
Porozumienie obligatariuszy GetBack SA - GPW Catalyst - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Porozumienie obligatariuszy GetBack SA

Stowarzyszenie OSOG
Dołączył: 2019-06-04
Wpisów: 41
Wysłane: 11 lipca 2019 11:24:16
Szanowni Państwo,

w uzupełnieniu do artykułu w Parkiecie "Radosław Barczyński: Układ GetBacku to zdecydowanie sukces" przypominamy o innych "sukcesach" Pana Barczyńskiego.

1. Pan Barczyński, podjął decyzję o kandydowaniu do Rady Nadzorczej Dłużnika działając wbrew uchwale Rady Wierzycieli nr 14/08/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku o odstąpieniu od wskazywania kandydatów na członków Rady Nadzorczej GetBack. Został do niej wybrany głosami większościowego akcjonariusza DNLD/Abris.

W komunikacie RW nr 7/08/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku, w punkcie 8 czytamy:
„Rada Wierzycieli stanęła na stanowisku, że wobec braku możliwości wpływania na kierunek działalności Rady Nadzorczej (wobec odmowy zapewnienia kandydatom Rady Wierzycieli większości osobowej w składzie Rady Nadzorczej), w tym delegowania Członków Rady Nadzorczej do Zarządu Dłużnika oraz odwoływania i powoływania Członków Zarządu Dłużnika, na chwilę obecną wskazywanie kandydatów do Rady Nadzorczej Dłużnika jest bezcelowe i mogłoby zostać potraktowane jako legitymizacja aktualnych działań organów korporacyjnych Dłużnika”.

2. Konflikt interesów, wynikający z pełnienia przez Pana Barczyńskiego jednocześnie funkcji przewodniczącego Rady Wierzycieli i przewodniczącego Rady Nadzorczej Dłużnika, budzi wątpliwości kogo właściwie reprezentuje Pan Barczyński. Rada Wierzycieli powinna działać w interesie ogółu wierzycieli, natomiast Rada Nadzorcza działa w interesie Spółki, w tym jej akcjonariuszy, a większościowym akcjonariuszem Spółki jest nadal DNLD/Abris.

3. Pod kierownictwem Pana Barczyńskiego nadzór Rady Wierzycieli nad transakcją z Hoistem okazał się nieskuteczny. Pan Barczyński mylnie oceniał szanse na zrealizowanie transakcji z inwestorem, popierał w Sądzie odroczenie głosowania. W efekcie Spółka straciła kilka miesięcy na rozmowy z Inwestorem, nie osiągnięto istotnych efektów działań restrukturyzacyjnych, pieniądze obligatariuszy z miesiąca na miesiąc topnieją, a termin ewentualnej spłaty pierwszej raty oddala się coraz bardziej. Rada Wierzycieli, ale i Rada Nadzorcza przeszła do porządku nad faktem, że nie została wykonana decyzja Sądu o wpłacie zabezpieczenia na depozyt sądowy i bez konsekwencji finansowych Hoist mógł zerwać umowę o zakup całych aktywów oraz został nabywcą wybranych przez siebie najlepszych aktywów, co jest wbrew interesom obligatariuszy niezabezpieczonych. To Sędzia-Komisarz podjął słuszną decyzję zobowiązując Spółkę do wpłaty do depozytu sądowego kwoty 30 mln zł tytułem zadatku celem uwiarygodnienia podmiotu chętnego nabyć aktywa. Niestety wbrew tym wyraźnym zaleceniom Sędziego-Komisarza zadatek został wpłacony na depozyt notarialny.

4. Rada Wierzycieli, w której Pan Barczyński pełni funkcję przewodniczącego Rady Wierzycieli nie spełniła swojego podstawowego zadania - propozycje układowe RW zostały wycofane i nie były głosowane na ZW 22 stycznia 2019 r. Ponadto, pomimo iż na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 9 października 2019 roku Sędzia-Komisarz zobowiązał Nadzorcę Sądowego do złożenia w porozumieniu i konsultacji z Radą Wierzycieli i Kuratorem propozycji układowych, to Nadzorca Sądowy swoich propozycji nie złożył ponieważ nie zostały one uzgodnione i poparte uchwałą przez RW.
Wyjaśnienie Nadzorcy:
„Propozycje układowe nadzorcy sądowego nie zostały złożone, ponieważ nie zostały uzgodnione i poparte uchwałą przez Radę Wierzycieli. Pomimo posiadanej w tym zakresie wiedzy Rada Wierzycieli dopiero w dniu 22 stycznia 2019 r. podczas Zgromadzenia Wierzycieli podjęła uchwały przedstawiając nadzorcy sądowemu projekt propozycji układowych, który odbiegał od wcześniejszych rozmów i ustaleń. W związku z tym propozycje nadzorcy sądowego nie zostały z Radą Wierzycieli uzgodnione. Stosownie do zobowiązania Sędziego – Komisarza z dnia 9 października 2018 r. miały one zostać sporządzone w porozumieniu z Radą Wierzycieli i Kuratorem dla obligatariuszy.”

Skutkowało to tym, że na Zgromadzeniu Wierzycieli 22 stycznia 2019 r. głosowane były niespodziewanie tylko propozycje układowe przedstawione przez Spółkę.

5. Pisanie i podejmowanie uchwał Rady Wierzycieli (m.in. o odstąpieniu od konwersji) podczas Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 22 stycznia 2019 r. dodatkowo świadczy o złej organizacji pracy Rady Wierzycieli pod kierownictwem Pana Barczyńskiego. Uchwała RW w temacie konwersji nr 5/01/2019, podjęta w czasie Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 22.01.2019 r., nie została podana do wiadomości uczestników Zgromadzenia Wierzycieli.

6. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne przy wykonywaniu obowiązków Rada Wierzycieli kieruje się interesem ogółu wierzycieli. Podczas podejmowania uchwały nr 5/01/2019 Rada Wierzycieli nie uwzględniła interesu ogółu wierzycieli, ponieważ:

- tylko konwersja wierzytelności na akcje spółki Getback S.A. była rękojmią kontroli nad wykonaniem układu, zwłaszcza, że warunki układowe przewidują spłatę w ciągu 8 lat.

- brak konwersji uniemożliwia rozliczenie straty podatkowej.

W dniu głosowania nad propozycjami układowymi tj. 22 stycznia 2019 r. od Prezesa Dąbrowskiego dowiedzieliśmy się, że to Rada Wierzycieli prosiła o wycofanie konwersji.

7. Pan Barczyński, wbrew swoim wcześniejszym zapowiedziom przy kandydowaniu do RW, po objęciu funkcji członka RW, nie konsultował żadnych decyzji ze swoimi wyborcami. Na posiedzeniach RW pod adresem obligatariuszy kierowano obraźliwe określenia, np. „tłuszcza”, „dzieci z zapałkami” o czym wspominał na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych w dniu 14 maja Pan Mariusz Wójcik, były członek RW.


8. Pan Barczyński był za przyznaniem funduszowi Abris 10% spłaty wierzytelności, pomimo apeli obligatariuszy – których miał reprezentować - o 1% dla Abrisu. Zwracamy uwagę, że w propozycjach złożonych przez Kuratora Obligatariuszy również było przewidziane 1% spłaty dla Abrisu.


9. Pod kierownictwem Pana Barczyńskiego Rada Wierzycieli zaprzestała publikacji komunikatów przewodniczącego po posiedzeniach RW, co ograniczyło dostęp do informacji z prac RW, przebiegu postępowania układowego i utrudniło racjonalną ocenę propozycji układowych.


10. Pod kierownictwem Pana Barczyńskiego Rada Wierzycieli nie reaguje dostatecznie na niepokojące sygnały dotyczące wydatków Spółki, np. wynagrodzenia członków RN.


11. Pan Barczyński, przy kandydowaniu do Rady Wierzycieli, w swoim życiorysie nie zamieścił informacji o współpracy z firmą Lama Gold z Poznania, w której przez ponad trzy lata był prokurentem (17.02.2011 - 16.04.2014 – KRS nr 000298913, Lama Gold). Nie została również podana informacja na temat działalności Pana Barczyńskiego na terenie Rosji i Białorusi. W rosyjskich bazach Radosław Barczyński figuruje jako założyciel i dyrektor generalny, rejestracja 11.07.2012, INN 6732040605, KPP 673201001, "Лама Голд Раша". Pan Barczyński posiadał 10% udziałów.

12. Pan Barczyński nie wypełnia należycie obowiązków przewodniczącego Rady Wierzycieli. Z informacji podanej przez innych członków Rady Wierzycieli wynika, że Pan Barczyński utrudnia zwoływanie posiedzeń rady i uchwalanie uchwał, i dzieje się tak od kiedy obligatariusze niezabezpieczeni, po rezygnacji BGŻ i mBanku, uzyskali większość w Radzie.

Same "sukcesy"...
Edytowany: 11 lipca 2019 11:34

GetOblig
Dołączył: 2018-11-07
Wpisów: 56
Wysłane: 11 lipca 2019 11:55:10
Nie wiem ile ten "omnibus"w topił ale musiał gigantycznie skoro gotów był tak się ze..... Chociaż po aktywności na płaszczyźnie pościeli powyższy post dziwi nieco mniej. Jeśli jeszcze ktoś ma jakieś wątpliwości apropos barczyńskiego nie sięgnie do początku forum i jego pierwszych wpisów i porówna deklaracje z rzeczywistością. Mam nadzieję, że wkrótce ktoś, być może stowarzyszenie, dobierze się prawnie temu.... do ...... za jego "pracę" na rzecz obligatariuszy niezabezpieczonych. Moim zdaniem nawet na chwilę RW bez barczyńskiego będzie działała na naszą korzyść dlatego będę głosował za odwołaniem tego... i powołaniem Pana Marka.

muaddib77
Dołączył: 2010-11-12
Wpisów: 103
Wysłane: 11 lipca 2019 14:18:28
Wybór Barczyńskiego do RW i jak się obecnie zachowuje powoduje, że na przykład u mnie pojawia się teraz lampka ostrzegawcza przy kolejnych głosowaniach, dodam że głosowałem na tego szkodnika RB i żałuję niesamowicie, ale dałem się nabrać. Później głosowałem za Bukosem, nawet sprawdzałem go w krsie i internetach, mam nadzieję że z racji tego kim jest z zawodu (powołania mam nadzieję) posiada kręgosłup moralny, w przeciwieństwie do pana "kołdrowo-garnkowego" mister LamaGoldowego. Ja zagłosuję za odwołaniem Radosława i powołaniem nowego mam nadzieję Naszego i działającego w Naszym imieniu człowieka i obym się znowu nie zawiódł, czego sobie i Wam wszystkim życzę.


Maupa_w_niebieskim
Dołączył: 2016-02-29
Wpisów: 807
Wysłane: 11 lipca 2019 16:19:48
@bog41
Czyli dla chorych ambicji paru osób mamy 'odmrozić sobie uszy' i dokładać wszelkich starań żeby do uprawomocnienienia się układu doszło jak najpóźniej albo w ogóle? Zakładając, że nawet jak sąd odrzuci zażalenia to właśnie dobrowolnie wierzyciele takimi działaniami przesunęli sobie wypłaty rat układowych o jakiś rok. Przypominam też, że dopóki postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu się nie uprawomocni nie można ruszyć sprawy ustanowienia na majątku GBK zastawu na rzecz wierzycieli objętych układem (czyli nas). O tej części układu mało kto pamięta bo wszyscy widzą tylko 25% i 8.. o nie sorry już 9 lat. Spółka pomimo restrukturyzacji ma zdolnośc procesową tzn może pozywać i być pozywana i lepiej by było gdyby to co z jej majątku zostało było jak najszybciej zabezpieczone na naszą rzecz zarówno na wypadek upadłości (gdyby do niej doszło) jak i ewentualnych innych roszczeń. Lada moment mogą się wobec spółki (nie wobec Abris/DNLD) pojawić chociażby roszczenia drobnych akcjonariuszy z tytułu IPO, które zostaną zabezpieczone na tym na czym my byśmy już byli zabezpieczeni. A wtedy to już 'kaplica' na wszystkich frontach. No ale w sumie kogo to obchodzi, prawda?

voyager747
Dołączył: 2018-05-11
Wpisów: 526
Wysłane: 11 lipca 2019 16:35:01
Mało kto dożyje tych 25 % :(

Maupa_w_niebieskim
Dołączył: 2016-02-29
Wpisów: 807
Wysłane: 11 lipca 2019 16:51:32
1/Jeżeli ktoś innym zarzuca brak transparentności to sam powinien być transparentny. I piszę to w kontekście użytkownika forum (obecnie w RW) , który nie był skory do ujawnienia swojej profesji (to, że jest duchownym wyszło na jaw przypadkiem) a mnie na grzeczną prośbę o przybliżenie spółek w których ponoć od 15 roku życia zdobywał doświadczenie biznesowe zaproponował podanie numeru swojego obuwia...
2/ Rada Wierzycieli nie jest organem kontrolnym spółki - jest organem postępowania o ściśle określonych ustawą uprawnieniach (art 128 ustawy 'prawo restrukturyzacyjne). Nadzór nad wykonaniem układu nie leży w ustawowych uprawnieniach RW. Osobą właściwą sprawującą nadzór nad wykonaniem układu jest Nadzorca Wykonania Układu.
3/ Powodzenie wykonania układu (jakikolwiek by on nie był) zależy od kondycji spółki więc (o zgrozo!) interes spółki staje się tutaj tożsamy z interesem wierzycieli i należy o tym pamiętać.
4/ Kontrola wierzycieli nad spółką 'tak' ale tylko pod warunkiem, że jest na tych samych warunkach dla wszystkich: jeżeli konwersja to taki sam % dla wszystkich albo bez konwersji w ogóle. Wszelkie inne formy niż "wszystkim po równo" otwierałyby drogę do przejęcia spółki dysponującej wielomilionowym majątkiem przez kilka-kilkanaście osób.
5/ Emocje są złym doradcą. Nie warto za sobą palić wszystkich mostów bo być może trzeba będzie wracać tą samą drogą.

Maupa_w_niebieskim
Dołączył: 2016-02-29
Wpisów: 807
Wysłane: 11 lipca 2019 16:53:23
voyager747 napisał(a):
Mało kto dożyje tych 25 % :(


A ja mam zamiar na złość ZUSowi żyć jak najdłużej, zresztą jestem z długowiecznej rodziny!

Okradziona
Dołączył: 2019-01-22
Wpisów: 154
Wysłane: 11 lipca 2019 17:54:43
Maupa_w_niebieskim napisał(a):
1/Jeżeli ktoś innym zarzuca brak transparentności to sam powinien być transparentny. I piszę to w kontekście użytkownika forum (obecnie w RW) , który nie był skory do ujawnienia swojej profesji (to, że jest duchownym wyszło na jaw przypadkiem) a mnie na grzeczną prośbę o przybliżenie spółek w których ponoć od 15 roku życia zdobywał doświadczenie biznesowe zaproponował podanie numeru swojego obuwia...
2/ Rada Wierzycieli nie jest organem kontrolnym spółki - jest organem postępowania o ściśle określonych ustawą uprawnieniach (art 128 ustawy 'prawo restrukturyzacyjne). Nadzór nad wykonaniem układu nie leży w ustawowych uprawnieniach RW. Osobą właściwą sprawującą nadzór nad wykonaniem układu jest Nadzorca Wykonania Układu.
3/ Powodzenie wykonania układu (jakikolwiek by on nie był) zależy od kondycji spółki więc (o zgrozo!) interes spółki staje się tutaj tożsamy z interesem wierzycieli i należy o tym pamiętać.
4/ Kontrola wierzycieli nad spółką 'tak' ale tylko pod warunkiem, że jest na tych samych warunkach dla wszystkich: jeżeli konwersja to taki sam % dla wszystkich albo bez konwersji w ogóle. Wszelkie inne formy niż "wszystkim po równo" otwierałyby drogę do przejęcia spółki dysponującej wielomilionowym majątkiem przez kilka-kilkanaście osób.
5/ Emocje są złym doradcą. Nie warto za sobą palić wszystkich mostów bo być może trzeba będzie wracać tą samą drogą.


Czy ktokolwiek wie lub słyszał, żeby Marcin Bukowski, bo o nim piszesz ( Ty nie masz odwagi się przedstawić) oszukiwał ludzi, prowadził nielegalne interesy? A to, że przewodniczący RN spółki giełdowej był prokurentem firmy, która stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe i manipulowała starszymi ludźmi teraz wie już wiele osób.I to nie dzięki Tobie! Co zrobiłeś/ zrobiłaś dla okradzionych obligatariuszy? Bukos stara się i mu zależy! A to, że jest księdzem w niczym mi nie przeszkadza. Ważne, że jest uczciwy i walczy o pieniadze dla wszystkich! Do ministerstwa finansów poszedł na spotkanie nie po to, żeby gdzieś dostać robotę i komuś się przypodobać! Albo może ktoś go do rady nadzorczej gdzieś wsadzi!

leonek7
Dołączył: 2018-06-10
Wpisów: 454
Wysłane: 11 lipca 2019 17:57:40
Maupa_w_niebieskim napisał(a):
voyager747 napisał(a):
Mało kto dożyje tych 25 % :(


A ja mam zamiar na złość ZUSowi żyć jak najdłużej, zresztą jestem z długowiecznej rodziny!
Kochani obligatariusze ,my też mamy szansę dożyć spłat naszych ukradzionych pieniędzy .Choćby to miało i 300 lat trwać.Wystarczy poprosić p Barczyńskiego o zorganizowanie dla nas specjalnego pokazu ,,uzdrawiających kołder i cudownych garnków''.Zakupimy po komplecie i będziemy czekać na pierwsze 500zł choćby i 50 lat!
Edytowany: 11 lipca 2019 17:58

leonek7
Dołączył: 2018-06-10
Wpisów: 454
Wysłane: 11 lipca 2019 18:05:38
Okradziona napisał(a):
Maupa_w_niebieskim napisał(a):
1/Jeżeli ktoś innym zarzuca brak transparentności to sam powinien być transparentny. I piszę to w kontekście użytkownika forum (obecnie w RW) , który nie był skory do ujawnienia swojej profesji (to, że jest duchownym wyszło na jaw przypadkiem) a mnie na grzeczną prośbę o przybliżenie spółek w których ponoć od 15 roku życia zdobywał doświadczenie biznesowe zaproponował podanie numeru swojego obuwia...
2/ Rada Wierzycieli nie jest organem kontrolnym spółki - jest organem postępowania o ściśle określonych ustawą uprawnieniach (art 128 ustawy 'prawo restrukturyzacyjne). Nadzór nad wykonaniem układu nie leży w ustawowych uprawnieniach RW. Osobą właściwą sprawującą nadzór nad wykonaniem układu jest Nadzorca Wykonania Układu.
3/ Powodzenie wykonania układu (jakikolwiek by on nie był) zależy od kondycji spółki więc (o zgrozo!) interes spółki staje się tutaj tożsamy z interesem wierzycieli i należy o tym pamiętać.
4/ Kontrola wierzycieli nad spółką 'tak' ale tylko pod warunkiem, że jest na tych samych warunkach dla wszystkich: jeżeli konwersja to taki sam % dla wszystkich albo bez konwersji w ogóle. Wszelkie inne formy niż "wszystkim po równo" otwierałyby drogę do przejęcia spółki dysponującej wielomilionowym majątkiem przez kilka-kilkanaście osób.
5/ Emocje są złym doradcą. Nie warto za sobą palić wszystkich mostów bo być może trzeba będzie wracać tą samą drogą.


Czy ktokolwiek wie lub słyszał, żeby Marcin Bukowski, bo o nim piszesz ( Ty nie masz odwagi się przedstawić) oszukiwał ludzi, prowadził nielegalne interesy? A to, że przewodniczący RN spółki giełdowej był prokurentem firmy, która stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe i manipulowała starszymi ludźmi teraz wie już wiele osób.I to nie dzięki Tobie! Co zrobiłeś/ zrobiłaś dla okradzionych obligatariuszy? Bukos stara się i mu zależy! A to, że jest księdzem w niczym mi nie przeszkadza. Ważne, że jest uczciwy i walczy o pieniadze dla wszystkich! Do ministerstwa finansów poszedł na spotkanie nie po to, żeby gdzieś dostać robotę i komuś się przypodobać! Albo może ktoś go do rady nadzorczej gdzieś wsadzi!
Proszę odpowiedzieć , czy poparłaby Pani kandydaturę Radosława Barczyńskiego, gdyby Pani wiedziała, że pracował w firmie LamaGold, która zajmowała się "wyciskaniem" emeryta.

"Wyjątkowy produkt, wysoka jakość rzemieślnicza i terapeutyczne działanie podczas snu. Do tego 100 proc. żywej wełny, która jeszcze kilka miesięcy temu ganiała po stepach. Wszystko w promocji. Gratulujemy, został pan oszukany!"

wiadomosci.onet.pl/kiosk/wycis...
Edytowany: 11 lipca 2019 18:06


Joker
Dołączył: 2009-03-01
Wpisów: 1 463
Wysłane: 11 lipca 2019 20:40:17
Barczynskiego mozna nie lubic. Nie zgadzac sie z jego pogladami. Nie rozumiec. Ale trzeba jemu oddac, ze ma jakas wizje i stara sie ja realizowac. Wiedza i doswiadczeniem tez odbiega in plus od przecietnego uzytkownika forum.
Ja wierze w szczere intencje bukosa i wielu jemu podobnych ale nie wierze w ich umiejetnosci. Bez wsparcia kancelarii oraz kogos od finansow wiecej szkody moga wyrzadzic niż dobrego.

Ps. Na miescie mowia ze Spolka upomniala sie o zwrot pieniedzy od wszystkich posrednikow tak ochoczo rozliczajacych sie za sprzedaz obligacji przez umowy marketingowe. Termin zwroru kilka dni.

Uwierzcie ze na zapleczu jest bardzo goraco i Panowie nie proznuja.

Wiecej uwagi powinniscie poswiecic bankom co swoj interes zabezpieczyly i ogromne pieniadze zarobily na wspolpracy z GB a nie niszczeniu ppu.

Visit68
Dołączył: 2018-11-23
Wpisów: 121
Wysłane: 11 lipca 2019 21:11:45
Chciałbym być Joker takim optymistą jak Ty. Spółka niestety wiecej kasy przejada niż odzyskuje. Sferą roszczeń zajmuje się Pani Paulina .Niestety pytana przez rok trwania PPU mówiła ze nie złożyła żadnego pozwu ...
Zobacz wyliczenia Hektorka co do PPU i oceń ich realność..Think

Zorganizowana grupa przestępcza która nas okradła musi zostać rozliczona !

maciej_61
Dołączył: 2018-04-22
Wpisów: 745
Wysłane: 12 lipca 2019 05:45:36
1fast1 napisał(a):
Dla klientów (w tym przypadku obligatariusza GetBack), którzy zostali skutecznie namówieni przez przedstawicieli LB lub IB jest korzystny tzw. istotny pogląd wydany przez Rzecznika Finansowego w sprawie przeciwko Idea Bank. To jest chyba pewien przełom dla pokrzywdzonych. Czyżby światełko w tunelu ?

Żródło: law24.pl
law24.pl/wp-content/uploads/20...


I tak i nie. Tutaj głównym argumentem RF jest że nie było odpowiedzi IB po 60 dniach (taki wtedy obowiązywał maksymalny termin) ani pisma informującego Klienta o przedłużeniu terminu z 30 do 60 dni (też obligo). Jeżeli tak faktycznie było to reklamację z automatu uważa się za rozpatrzoną pozytywnie. Natomiast pierwsza część uzasadnienia RF pasuje chyba jak ulał do wszystkich którzy kupowali przez IB (i nie tylko).

maciej_61
Dołączył: 2018-04-22
Wpisów: 745
Wysłane: 12 lipca 2019 06:40:49
Cytat:
Ps. Na miescie mowia ze Spolka upomniala sie o zwrot pieniedzy od wszystkich posrednikow tak ochoczo rozliczajacych sie za sprzedaz obligacji przez umowy marketingowe. Termin zwroru kilka dni.

Uwierzcie ze na zapleczu jest bardzo goraco i Panowie nie proznuja.

Wiecej uwagi powinniscie poswiecic bankom co swoj interes zabezpieczyly i ogromne pieniadze zarobily na wspolpracy z GB a nie niszczeniu ppu.


Dodatkowo może IB nie "pójdzie pod wodę". Jak wynika ze słów Leszka Cz. "..zostało dopuszczonych kilka podmiotów do Due diligence w IB...". Czy to jest prawda czy nie - nikt nie potwierdził. Nie podano też żadnych szczegółów. Także oczywiście wynik owego "Due diligence" może być co najmniej różny. No i kurs od razu 20% w górę.
A w zdecydowanej większości interesie obligatariuszy i akcjonariuszy leży to, by całość się udała.

I fakt. Na zapleczu bardzo gorąco. Panowie nie próżnują bo kombinują jak to zrobić żeby żadna konkretna informacja do nas nie dotarła a Abrisa zaspokoić.

maciej_61
Dołączył: 2018-04-22
Wpisów: 745
Wysłane: 12 lipca 2019 07:16:39
No i dzieje się...

Z Wyborczej:

Cytat:
Czarnecki pozwie Polskę o miliard euro. To pokłosie afery korupcyjnej KNF
Prawnicy Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku, złożą pozew w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym w Sztokholmie. Według źródeł „Wyborczej” pozew ma być złożony w ciągu kilku tygodni. Co najmniej dwie instytucje państwowe – Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny – mają być w nim oskarżone o działanie na szkodę banków Czarneckiego oraz próbę ich przejęcia.
Łapówka za spokój
Zanim wiosną 2018 r. Czarnecki dostał od ówczesnego szefa KNF Marka Chrzanowskiego słynną propozycję łapówki w zamianza „spokój” (biznesmen spotkanie nagrał, żądaną łapówkę wycenił na 40 mln zł), musiał na wniosek BFG dokapitalizowywać swoje banki i podnosić poziom ich rezerw. Groziło mu, że państwo przejmie banki za symboliczną złotówkę, bo takie prawo było procedowane w parlamencie.
....
Za to w środę rano CBA weszło do siedzib banków Czarneckiego, zabierając komputery i zabezpieczając korespondencję mailową. Oficjalnie chodzi o sprawę nadużyć byłego zarządu Idea Bank przy sprzedaży obligacji firmy GetBack. Tu też zawiadomienie przeciwko swoim dawnym pracownikom złożył Czarnecki. I też nie ma statusu pokrzywdzonego.


No skoro doniósł, to i sprawdzają. Ale może będzie miał z czego płacić.... Wszak za sprawę wziął się sam Giertych ! Mo i po raz kolejny - sam Leszek Cz. przyznaje że IB dokonała nadużyć "... przy sprzedaży obligacji firmy GetBack...". A nie "informowaniu"...
Edytowany: 12 lipca 2019 07:21

pinw
Dołączył: 2018-04-27
Wpisów: 48
Wysłane: 12 lipca 2019 16:56:08
Joker napisał(a):
Ps. Na miescie mowia ze Spolka upomniala sie o zwrot pieniedzy od wszystkich posrednikow tak ochoczo rozliczajacych sie za sprzedaz obligacji przez umowy marketingowe. Termin zwroru kilka dni.


Pośrednik przyprowadza klienta, klient wykłada pieniądze, spółka inkasuje pieniądze klienta, pośrednik dostaje prowizję, klient dostaje odsetki, spółka kradnie pieniądze i mówi:

- do klienta - nie mam twoich pieniędzy, goń się,
- do pośrednika - oddaj prowizje.

Lepszym numerem jest już tylko sprzedaż kolumny Zygmunta.

Jedynymi realnie poszkodowanymi w tym cyrku są naiwni wierzyciele i pazerni pośrednicy.

Czy ucierpiał któryś z podmiotów i reprezentujących ich ludzi, który pasersko zagospodarował pozyskany kapitał?

I nie, nigdy nie bronię cwaniaków którzy zarobili fortuny na wciskaniu ludziom kitu, ale również nigdy nie będę tolerował cwaniaków, którym wydaje się, że wystarczy głośno krzyczeć "łap złodzieja", żeby odwrócić od siebie uwagę.

Cała premia za ryzyko poszła do Getbacku i sprzedawców wierzytelności, całe ryzyko poszło na rynek, do dawców i organizatorów kapitału. Tu nie ma nad czym dywagować - ten rozkład jest nieuczciwy, podobnie jak ludzie, którzy go forsują.


Pogromca
Dołączył: 2019-07-11
Wpisów: 23
Wysłane: 12 lipca 2019 18:14:21
Joker napisał(a):
Barczynskiego mozna nie lubic. Nie zgadzac sie z jego pogladami. Nie rozumiec. Ale trzeba jemu oddac, ze ma jakas wizje i stara sie ja realizowac. Wiedza i doswiadczeniem tez odbiega in plus od przecietnego uzytkownika forum.
Ja wierze w szczere intencje bukosa i wielu jemu podobnych ale nie wierze w ich umiejetnosci. Bez wsparcia kancelarii oraz kogos od finansow wiecej szkody moga wyrzadzic niż dobrego.

Ps. Na miescie mowia ze Spolka upomniala sie o zwrot pieniedzy od wszystkich posrednikow tak ochoczo rozliczajacych sie za sprzedaz obligacji przez umowy marketingowe. Termin zwroru kilka dni.

Uwierzcie ze na zapleczu jest bardzo goraco i Panowie nie proznuja.

Wiecej uwagi powinniscie poswiecic bankom co swoj interes zabezpieczyly i ogromne pieniadze zarobily na wspolpracy z GB a nie niszczeniu ppu.

Super ,spółka wzięła się za drobnych pośredników i będzie ich ścigać za pobrane prowizje (w sumie drobne w porównaniu z tym co zarobiły banki) Nam, okradzionym obligatariuszom zostawia barowanie się z bankami i ich sztabami prawników. Pogratulować pomysłu.

Pogromca
Dołączył: 2019-07-11
Wpisów: 23
Wysłane: 12 lipca 2019 18:20:06
Maupa_w_niebieskim napisał(a):
1/Jeżeli ktoś innym zarzuca brak transparentności to sam powinien być transparentny. I piszę to w kontekście użytkownika forum (obecnie w RW) , który nie był skory do ujawnienia swojej profesji (to, że jest duchownym wyszło na jaw przypadkiem) a mnie na grzeczną prośbę o przybliżenie spółek w których ponoć od 15 roku życia zdobywał doświadczenie biznesowe zaproponował podanie numeru swojego obuwia...
2/ Rada Wierzycieli nie jest organem kontrolnym spółki - jest organem postępowania o ściśle określonych ustawą uprawnieniach (art 128 ustawy 'prawo restrukturyzacyjne). Nadzór nad wykonaniem układu nie leży w ustawowych uprawnieniach RW. Osobą właściwą sprawującą nadzór nad wykonaniem układu jest Nadzorca Wykonania Układu.
3/ Powodzenie wykonania układu (jakikolwiek by on nie był) zależy od kondycji spółki więc (o zgrozo!) interes spółki staje się tutaj tożsamy z interesem wierzycieli i należy o tym pamiętać.
4/ Kontrola wierzycieli nad spółką 'tak' ale tylko pod warunkiem, że jest na tych samych warunkach dla wszystkich: jeżeli konwersja to taki sam % dla wszystkich albo bez konwersji w ogóle. Wszelkie inne formy niż "wszystkim po równo" otwierałyby drogę do przejęcia spółki dysponującej wielomilionowym majątkiem przez kilka-kilkanaście osób.
5/ Emocje są złym doradcą. Nie warto za sobą palić wszystkich mostów bo być może trzeba będzie wracać tą samą drogą.
Proszę aby odpowiedziała Pani na pytanie .Czy poparłaby Pani kandydaturę Radosława Barczyńskiego, gdyby Pani wiedziała, że pracował w firmie LamaGold,? PS Pozdrowienia od leonka7 Pani Anno.

maciej_61
Dołączył: 2018-04-22
Wpisów: 745
Wysłane: 12 lipca 2019 18:22:18
Cytat:
Barczynskiego mozna nie lubic. Nie zgadzac sie z jego pogladami. Nie rozumiec. Ale trzeba jemu oddac, ze ma jakas wizje i stara sie ja realizowac. Wiedza i doswiadczeniem tez odbiega in plus od przecietnego uzytkownika forum.


Tu zgadzam się z @Joker. Jakby na to nie patrzyć, RB ma duże doświadczenie w robieniu wszystkich w konia, w tym nas. Jest po prostu dobry w tych gierkach i dlatego niebezpieczny. A jak go oceniają inni - zdaje mi się że wisi mu to jak kilo kitu.

Maupa_w_niebieskim
Dołączył: 2016-02-29
Wpisów: 807
Wysłane: 12 lipca 2019 18:50:51
@Pogromca
@Leonek7
Za pozdrowienia dziękuję. Przypominam, że KRS jest jawny, no ale jak ktoś szukać informacji w powszechnie dostępnych i bezpłatnych źródłach nie potrafi to trudno.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,623 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d