pixelg
VINDEXUS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10

VINDEXUS [VIN]

AKTUALNY KURS: 4,89 zł (+4,04%) 25-09-2020 16:00
addison
14
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 016
Wysłane: 9 maja 2018 12:49:43 przy kursie: 8,68 zł
wycena niska, perturbacje po getbacku miną, kwestia czasu.

mamy nowy fund >10%, z takim pakietem zameldował się trigon.

struktura i zmiany w akcjonariacie widać tutaj, to zmiany w II połowie 2017 plus potem raportowane.

https://stooq.pl/q/h/?s=vin

Silverr
0
Dołączył: 2017-02-02
Wpisów: 179
Wysłane: 14 maja 2018 22:48:39 przy kursie: 8,76 zł
Czytam właśnie raport roczny i pojawiło mi się jedno pytanie dotyczące informacji ze stron 15-17.

Jeśli od wartości pakietów wierzytelności na koniec roku 2016 odejmiemy przychody operacyjne uzyskane w 2017 i dodamy 34,1mln zainwestowane w nowo nabyte pakiety to uzyskamy wartość 147,7mln zł. Wartość bilansowa pakietów na koniec roku wynosiła 213,65mln, a więc była o ~66mln wyższa. Jak od tych 66mln odejmiemy jeszcze "zwiększenie nadwyżki z przeszacowania portfeli wierzytelności o 14 061 tys. zł" to zostaje w przybliżeniu 51,9mln. Czy to oznacza, że Vindexus zakłada, że za te pakiety nabyte w 2017 roku za 34,1mln uzyska 51,9mln przychodów? Dobrze to liczę?

Drugie pytanie - czy w ten sposób liczona rentowność przekraczająca 50% to standard w tej branży czy jakś wyjątkowo wysoki wynik?

Będę wdzięczny za odpowiedź :)
Edytowany: 14 maja 2018 22:52

DS
0
Dołączył: 2018-06-30
Wpisów: 1
Wysłane: 1 lipca 2018 13:10:36 przy kursie: 8,80 zł
Wzrosty w oczekiwaniu na zmiany - omówienie wyników i sytuacji finansowej GPM Vindexus SA po I kw. 2018 r.

BRANŻA
W branży windykacyjnej dużo się ostatnio dzieje. Przede wszystkim nastąpiła zmiana przepisów prawa (kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, ustawa o komornikach) utrudniająca podmiotom z branży windykacyjnej egzekwowanie długów. Zmiany przede wszystkim zmierzają do większej ochrony dłużników przed zakusami windykatorów (skrócono okres przedawnienia, wprowadzono badanie przedawnienia z urzędu przez sąd oraz nałożono nowe obowiązki na komorników). Oczywiście nie można zapominać, że w ostatnim miesiącu najważniejsze były wydarzenia związane z inną spółką windykacyjną – GetBack SA. Sprawa dla branży windykacyjnej stała się niestety medialna, przez co zaufanie dla podmiotów jest coraz niższe. Mniejsze zaufanie może przełożyć się na mniejszą ilość polubownego załatwiania spraw bezpośrednio pomiędzy windykatorem a dłużnikiem. Jednocześnie przy najprawdopodobniej wyższych kosztach komorniczych, oddawanie spraw do sądów, a następnie komorników przełoży się na mniejszy poziom zyskowności podmiotów z branży. Natomiast z drugiej strony spółki z branży windykacyjnej nader często korzystają z finansowania zewnętrznego w postaci obligacji. Brak wykupu obligacji przez GetBack na pewno utrudni ten sposób finansowania przez podmioty branżowe. Ostatnie pytanie, które się nasuwa to co się stanie z GetBackiem i jego portfelem wierzytelności (który nie jest mały).

ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Grupa Kapitałowa GPM Vindexus księguje w przychodach wierzytelności nabyte oraz usługi windykacyjne na rzecz innych jednostek. Do końca 2017 r. spółka przez przychód z tytułu wierzytelności księgowała kwoty odzyskane z kupionego portfela (+odsetki i odzyskane koszty sądowe), co nie było typowe dla branży i zamazywało porównywalność pomiędzy spółkami (Kruk pokazuje przychód jako spłatę pomniejszoną o amortyzację portfela oraz aktualizację). W części dotyczącej kosztów spółka księgowała koszty nabycia wierzytelności, proporcjonalnie do wielkości uzyskiwanych odzysków. Przeszacowania portfela do wartości godziwej dokonywane były co kwartał. Zmiana wartości godziwej portfela nie „przechodziła” przez RZiS jako to ma miejsce niemal we wszystkich branżowych podmiotach i była odnoszona od razu na kapitał własny (kapitał z aktualizacji wyceny).
Natomiast od początku 2018 r., wraz z wejściem MSSF 9, wycena wierzytelności nabytych księgowana jest w zamortyzowanym koszcie, w związku z czym zmieniła się prezentacja i obecnie przychodem jest odzysk pomniejszony o koszt nabycia czyli amortyzację. W konsekwencji poziom przychodów nie jest zawyżany, a dane są łatwiejsze w porównaniu z innymi spółkami w branży. Spółka przeanalizowała również wpływ wejścia w życie MSSF 15 (rozpoznawanie momentu przychodów wynikających z umów z klientami). W ocenie podmiotu wpływ jest ten nieistotny wobec wyników finansowych spółki i nie zostały w związku z tym dokonane żadne korekty.

WYNIKI
W pierwszym kwartale przychody spółki wzrosły o 85 proc. r/r. Co najważniejsze wzrost (przynajmniej w 1 kw.) przychodów nie został wywołany wyższymi kosztami działalności. Rachunkowy poziom EBITDA wzrósł do ok. 6 mln zł przy poziomie ok. 2,3 w 1 kw. 2017 r. Największy efekt pozytywnych działań widoczny jest na poziomie zysku netto przypadającego na jedną akcję-wzrost z 0,12 zł do 0,38 zł. Za pozytywny czynniki trzeba uznać także propozycję wypłaty dywidendy za 2017 r. na poziomie 0,25 zł/akcje. Trzeba jednak mieć na względzie, że od początku 2018 r. zmienił się sposób księgowania w spółce, co wiąże się z utrudnioną możliwością porównania danych z innymi kwartałami przynajmniej na poziomie przychodów. Choć wzrost wyników w 1 kw. br. wygląda bardzo dobrze, to na tle poprzednich 3 kwartałów nie robi takiego wrażenia. W 2 kw. i 4 kw. poprzedniego roku spółka raportowała już większe zyski i to przy mniejszym poziomie odzysków.

kliknij, aby powiększyć


Różnica portfela wierzytelności pomiędzy kwartałami nie jest duża. Podobnie jak spłata na portfelu wierzytelności. Spółka podała natomiast już poziom spłat w 2 kw. 2018 r. (do 25.06), która wyniosła rekordowy poziom ponad 20 mln zł. Rentowność portfela na stabilnym poziomie około 9%, zarówno na koniec 2017, jak i 2 kw. 2018 r.


kliknij, aby powiększyć

W bilansie nie zaszły żadne istotne zdarzenia. Nabyte wierzytelności w aktywach wzrosły do 216 mln zł wobec 214 mln zł na koniec 2017 r. W aktywach spółki w dalszym ciągu wiszą pożyczki do podmiotów powiązanych. Księgowo „oficjalnie” uległy one znaczącemu zmniejszeniu w przeciągu kwartału (z 10,6 mln zł na koniec 2017 r. do 1,9 mln zł na koniec analizowanego kwartału). Pożyczki udzielone są głownie do dwóch podmiotów powiązanych:
• Fiza-Bud Sp. z o.o. – SPV inwestycji mieszkaniowej w Warszawie, ul. Grochowska 152: aktualny stan niespłaconych pożyczek do Vindexusa to 632 tys. zł płatnych do końca roku obrachunkowego. Spłata pożyczki w wysokości 8,2 mln zł miała nastąpić do 30.03.2018 r. Spółka podaje, że uzyskała jedynie 3,45 mln zł (0,45 mln zł w terminie, oraz 3 mln zł po dniu bilansowym) z kwoty 8,5 mln zł (kapitał + odsetki). Pozostałe 4,75 mln zł zostało przeniesione z pożyczek do pozostałych należności spółki,
• Master Finance S.A. – spółka zajmująca się odzyskiwaniem wierzytelności oraz odszkodowań z polis ubezpieczeniowych: aktualny stan niespłaconych pożyczek to 1,2 mln zł z wysokim prawie 9% oprocentowaniem, płatnych do końca sierpnia 2018 r.,
Zastanawiająca jest jedynie częściowa spłata pożyczki od Fiz-Bud Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę, że w inwestycji deweloperskiej zostały do sprzedania dwa lokale za łączną kwotę 1,1 mln zł, wątpliwe wydaje się posiadanie przez spółkę powiązaną środków na dokonanie całkowitej spłaty pożyczek wobepodmiotu spółki.. Po stronie pasywów Vindexus wykupił przed terminem wykupu obligacje na poziomie 1 mln zł (w kolejnych kwartałach powinny spaść koszty odsetkowe, natomiast wzrosnąć zysk netto). W dalszym ciągu jednak na rachunkach wiszą środki pieniężne w kwocie 30 mln zł, co w kontekście posiadania zadłużenia z obligacji wydaje się być mocno nieefektywne.

kliknij, aby powiększyć

W 1 kw. 2018 r. spółka zakupiła wierzytelności na poziomie nieco ponad 8 mln zł, co nie jest niczym spektakularnym. W tym czasie jednak skutki wyceny w zamortyzowanym koszcie wyniosły przeszło 9 mln zł, czyli prawie tyle samo ile w całym 2017 r. Przychody z wierzytelności przekroczyły 10 mln zł w 1 kw. 2018 r., przy wpływach gotówkowych na poziomie około 19 mln zł daje różnice dla spółki w wysokości prawie 9 mln zł. W dalszym ciągu opłaty komornicze utrzymują się na poziomie około 1 mln zł/miesięcznie. Istnieje dalsze ryzyko wzrostu tych kosztów. Zwracam uwagę, że po dniu bilansowym podmiot nabył wierzytelności na łączną na ponad 21,5 mln zł, głównie od Orange Polska oraz General Logistic System Poland. Nabycie wierzytelności pojawi się w wynikach finansowych za 2 kw. 2018 r. Z kwestii poza core businessowych spółka nabyła także nieruchomość biurową o wartości prawie 4 mln zł ze środków własnych.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć

Poziom dźwigni finansowej w spółce jest tradycyjnie niski. Dług netto/EBITDA liczony krocząco nie przekracza 2, zarówno w 2017, jak i w 1 kw. 2018 r. Sugeruje to, że w przypadku pojawienia się na rynku istotnego i korzystnie biznesowo pakietu wierzytelności, spółka będzie w stanie wesprzeć się finansowaniem obcym. Trzeba pamiętać jedynie o aktualnej sytuacji w branży, która może nie sprzyjać tego typu działaniom.

PODSUMOWANIE
Vindexus znajduje się trochę między młotem, a kowadłem. Pod względem kondycji ekonomiczno-finansowej należy ocenić sytuację, jako: „z nadzieją można patrzyć w przyszłość”. Spółka posiada spore zasoby środków pieniężnych, ma niskie zadłużenie w stosunku do poziomu EBITDA, jednak ostatnie kwartały nie przyniosły sukcesu w postaci dużych zakupów wierzytelności, które mogłyby wpłynąć na poprawę wyników. Zarząd tłumaczy swoje działania koncentracją na rentowności. Potwierdzenie słów można znaleźć w wynikach finansowych, nie mniej jednak spółka przegrywała walkę o pakiety wierzytelności z innymi podmiotami. Aktualna sytuacja rynkowa jest jednak co najwyżej średnia. Koszty działalności mogą wzrosnąć, a zaufanie do firm w branży spadło. Z drugiej strony po odpadnięciu z wyścigu najaktywniejszego gracza pojawia się szansa na zakupy.


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 2 lipca 2018 12:20


addison
14
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 016
Wysłane: 6 września 2018 15:25:59 przy kursie: 8,50 zł
tu jest trigon w akcjonariacie na 15%, to chyba wzrosty na bok.

addison
14
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 016
Wysłane: 23 stycznia 2019 13:35:21 przy kursie: 6,78 zł
było 8.5 jest 6.7, urwało sporo z kursu i nie zanosi się na poprawę. Obroty się zapadły, trigon straszy, spółka jakich wiele, małych zapomnianych.

Od kilku lat spółka wypłaca dywidendy, deklaracja była o podnoszeniu dywidendy o 5gr rocznie i do tej pory to działało. Spółka zaczęła wypłacać od 5gr dochodząc do 25gr za 2017r. Jeżeli będzie kontynuacja także w tym roku i wypłacą 30gr będzie stopa dywidendy około 5%.

Pytanie co w kolejnych latach? Może przy okazji ZWZ zarząd podtrzyma tę deklarację.

addison
14
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 016
Wysłane: 15 lutego 2019 13:55:21 przy kursie: 7,40 zł
Kilka dni temu poszły spore wymiany umówione, dzisiaj kolejne pakiety.

światełko równowagi. Może trigon znalazł kolegę do transackji.
Edytowany: 15 lutego 2019 13:56

michal_08
0
Dołączył: 2019-07-17
Wpisów: 2
Wysłane: 27 sierpnia 2019 19:04:55 przy kursie: 7,94 zł
Strach przed komornikiem – omówienie sprawozdania Vindexus po I kw. 2019 r.


Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” działa na rynku zarządzania wierzytelnościami. Grupa zajmuje się przede wszystkim skupowaniem pakietów wierzytelności konsumenckich i ich egzekwowaniem na własny rachunek, a także zarządzaniem wierzytelnościami jednostek zewnętrznych.
W ramach segmentu zarządzania własnymi wierzytelnościami grupa skupuje przeterminowane długi takie jak niespłacone kredyty bankowe, należności z tytułu wystawionych faktur itp. W obszarze zainteresowania spółki są wierzytelności sprzedawane przez instytucje bankowe, operatorów telekomunikacyjnych, a także firmy zajmujące się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek tzw. „chwilówek”.


kliknij, aby powiększyć


2018 r. był dla spółki rekordowy pod względem odzyskanych należności, gdzie wpływy sięgnęły prawie 90 mln zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 45 proc. Natomiast poziom zakupów wyniósł 40 mln i był niższy w stosunku do najlepszego pod tym względem 2016 r. o ok. 20 proc.


kliknij, aby powiększyć


Spółka kupując dany portfel przeterminowanych wierzytelności, w zależności od rodzaju długu, okresu przeterminowania, płaci za niego niewielką część wartości nominalnej. Każdy zakup spółka przeprowadza w oparciu o określoną procedurę zakupową, która jest następująca. Spółka po otrzymaniu informacji o postępowaniu przetargowym podejmuje decyzję co do wzięcia udziału w przetargu. Jeśli zdecyduję się wziąć udział w postępowaniu kolejną fazą jest analiza portfela wierzytelności wystawionego przez pierwotnego właściciela. Podczas tej fazy spółka w oparciu o zestaw charakterystycznych dla branży parametrów dokonuje analizy formalno-prawnej portfela pod kontem możliwości windykacji. Końcowym efektem tej fazy jest wycena portfela, która zostanie przedstawiona sprzedającemu w kolejnej części procedury. Podczas fazy oferty zakupu sprzedający portfel wierzytelności, w oparciu o otrzymane wyceny decyduje o sprzedaży portfela. Po decyzji o sprzedaży portfela spółka wykonuje umowę przelewu i z tą chwilą staje się właścicielem prawa do windykacji długów z zakupionych wierzytelności.


kliknij, aby powiększyć


W celu odzyskania wierzytelności spółka najpierw stosuje windykację polubowną. Ma ona na celu zachęcenie dłużnika do spłaty zadłużenia bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. W tym celu spółka uświadamia dłużnika o dodatkowych kosztach związanych z postępowaniem sądowym i komorniczym, które będą przez niego poniesione w przypadku nieprzychylnej decyzji sądu. Spółka pozwala również rozłożyć zadłużenie na raty, które nie pogorszą sytuacji finansowej dłużnika. Jeśli dłużnik nie rozpocznie współpracy i nadal nie będzie spłacać zadłużenia spółka podejmuje odpowiednie kroki prawne w celu odzyskania wierzytelności. Najpierw spółka składa pozew sądowy przeciw dłużnikowi. W przypadku niekorzystnej dla dłużnika decyzji sądu może on spłacić zadłużenie i zakończyć sprawę ponosząc dodatkowe koszty sądowe. Jeśli jednak tego nie zrobi spółka w oparciu o nakaz zapłaty wydany przez sąd rozpoczyna postępowanie komornicze, mające na celu zajęcie majątku należącego do dłużnika i po licytacji komorniczej odzyskanie kwoty wierzytelności.


kliknij, aby powiększyć


W ramach zarządzania wierzytelnościami jednostek zewnętrznych spółka realizuje jedynie niewielki udział swoich przychodów. W ramach tego segmentu spółka prowadzi windykację wierzytelności, które nie są jej własnością, a także nie bierze udziału w procesie zakupu tych wierzytelności.
Głównym kosztem ponoszonym przez spółkę w procesie zarządzania wierzytelnościami są koszty ogólnego zarządu. Spółka w swoim sprawozdaniu w przeciwieństwie do tradycyjnych branż nie wykazuje kosztów związanych z wytworzeniem produktów sprzedanych oraz kosztów sprzedaży. W latach 2015-2018 koszty te rosły w średniorocznym tempie 30 proc. przewyższając w tym okresie o 9 p.p. dynamikę wpływów ze sprzedaży. Zdecydowana większość kosztów ogólnego zarządu to koszty związane z wynagrodzeniami oraz koszty usług obcych, które w 2018 r. odpowiadały kolejno za 45 proc. i 47 proc. kosztów ogólnego zarządu.


kliknij, aby powiększyć


Wyniki 1 kwartału

Przy opisywaniu wyników spółki należy mieć na uwadze specyfikę przepisów rachunkowości oraz wskaźników rentowności stosowanych przy analizie spółek działających w branży windykacyjnej. I tak w sprawozdaniach spółki „przychód z wierzytelności jest identyfikowany jako suma odsetek, zysków/ strat z tytułu uzyskanych płatności, zysków /strat z tytułu wzrostu lub utraty wartości portfeli, pomniejszona o faktycznie zrealizowane zapłaty kosztów egzekucyjnych (opłaty sądowe i komornicze)”. Ze względu na skomplikowany proces rozpoznawania przychodów oraz wysoką podatność na manipulację, przy analizie spółek z branży windykacyjnej warto zwrócić uwagę na poziom wpływów z wierzytelności. Natomiast do oceny efektywności kosztowej często stosuje się wskaźnik koszty zarządu/wpływy z wierzytelności. Dodatkowo, analizując wyniki spółki za okres przed 01 stycznia 2018 r. należy mieć na uwadze wpływ zmian wynikających z wprowadzenia MSSF 9, który wpłynął na sposób rozpoznawania przychodów. I tak w naszej analizie, chcąc ułatwić porównywalność danych skorygowaliśmy przychody oraz poszczególne linie zysków we wszystkich kwartałach 2017 r. o koszty nabycia wierzytelności oraz zysk (stratę) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych.

Wpływy z wierzytelności będące odzwierciedleniem pieniędzy wpływających do spółki z tytułu prowadzenia podstawowej działalności i w 1 kw. 2019 wyniosły 22 mln zł ( wzrost o 18 proc. r/r). Warto jednak zwrócić uwagę na znaczny spadek ich dynamiki vs. 3 i 4 kw. 2018 r., gdzie wzrost r/r kształtował się na poziomie odpowiednio 44 proc. oraz 48 proc.

W 1 kw. 2019 r. przychody wyniosły 10 mln zł (-9.4 proc. r/r). Spadek wynika z faktu mniejszej ilości spraw skierowanych na drogę egzekucji. Co prawda koszty te pomniejszają przychód w kwartale w którym są ponoszone (i tutaj oddziaływanie było korzystne, bo koszty były niższe - 1.6 mln zł vs. 3.0 mln zł w 1Q18), ale jednocześnie powodują wyższe wpływy w kolejnych kwartałach. W tym kontekście w trakcie roku spółka mocno redukowała nakłady – w 2 kw. wyniosły 5.8 mln zł, w 3 kw. 4.1 mln zł, w 4 kw. 2.4 mln zł. To musiało się odbić na poziomie spłat.
Przyczyną takiego postępowania jest niepewność odnośnie przepisów, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. (w szczególności odnośnie opłat za bezskuteczną egzekucję).
W związku z powyższym, spółka przekazała więcej spraw do windykacji polubownej, a ta choć może być efektywniejsza w długim terminie (czego przykładem jest Kruk), to bardzo często wiąże się z rozłożeniem zadłużenia na raty (a nie jednorazowym strzałem z zajęcia komorniczego), i rozłożeniem wpływów w dłuższym okresie czasu.
Niekorzystnie na poziom przychodów realizowanych przez spółkę wpłynęła również konieczność rozpoznania straty z tytułu utraty wartości portfela w kwocie 3 mln zł. Normalizując przychody o tę wielkość przychody kształtują się na zbliżonym r/r poziomie.


kliknij, aby powiększyć


W ślad za wzrostem wpływów z wierzytelności poszły kosztu ogólnego zarządu, jednakże ich wzrost nie był aż tak dynamiczny. Koszty te w 1 kw. 2019 r. wzrosły o 0.5 mln zł do 5.8 mln zł (+10 proc. r/r). Ich wzrost był głównie spowodowany wyższymi o 14 proc. r/r kosztami wynagrodzeń. Natomiast koszty usług obcych udało się utrzymać w ryzach i były one r/r wyższe jedynie o 1 proc. Pozostałe koszty ponoszone przez spółkę, ze względu na ich niewielki udział w całkowitej strukturze miały niewielki wpływ na wynik w 1 kw. 2019 r.


kliknij, aby powiększyć


Wskaźnikiem, który jest często wykorzystywany przy analizie spółek z sektora windykacyjnego jest stosunek kosztów zarządu do wpływów z wierzytelności. Przedstawia on poziom kosztów, które były niezbędne do poniesienia przy odzyskaniu danej kwoty wierzytelności, z wyłączeniem kosztów wpisów sądowych oraz kosztów komorniczych. Im niższy wskaźnik tym większa efektywność kosztowa danego windykatora. W 1 kw. 2019 wskaźnik ten był niższy r/r o 2pp i wyniósł 26 proc. Poprawa wskaźnika była spowodowana wyższymi wpływami z wierzytelności przy relatywnie niewielkim wzroście kosztów ogólnego zarządu. Najbardziej korzystny wpływ na wielkość tego wskaźnika miał relatywnie niewielki wzrost wcześniej wspomnianych kosztów usług obcych. Jednakże zwrócić należy uwagę na pogorszenie tego wskaźnika w stosunku do roku 4 kw. 2018 r., kiedy kształtował się na poziomie 23 proc., a jego wzrost kw./kw. to w dużej mierze efekt wyższych o 18 proc. kosztów wynagrodzeń.


kliknij, aby powiększyć


Ze względu na rosnące r/r o 10 proc. koszty zarządu, w tym przede wszystkim wzrost wynagrodzeń, przy gorszych o 8 proc. przychodach znacznie pogorszył się poziom zysku operacyjnego. Mimo wyższych pozostałych przychodów operacyjnych na poziomie 86 tys. zł (vs. 2 tys. zł w 1Q18), zysk EBIT w 1 kw. 2019 r. był gorszy r/r o 23 proc. i wyniósł 4.5 mln zł. W efekcie marża EBIT w spółce wyniosła 44 proc. (vs. 55 proc. w 1 kw. 2018 r.). Jednakże należy przypomnieć, że niższy r/r zysk operacyjny jest spowodowany częściowo wpływem zabiegów księgowych nie mających wpływu na poziom generowanych przez spółkę wpływów z wierzytelności w bieżącym okresie. Jednym z takich czynników jest, wcześniej wspomniane, rozpoznanie straty w wysokości 3 mln z tytułu utraty wartości portfela. Normalizując wynik o tę wielkość EBIT w 1 kw. wyniósłby 7.5 mln zł i kształtowałby się na poziomie zbliżonym do znormalizowanego EBIT z 1 kw. 2018 r. Ze względu na duży wpływ niegotówkowych wielkości warto przyjrzeć się poziomowi wpływów z wierzytelności pomniejszonych o koszty ogólnego zarządu oraz koszty wpisów sądowych i opłat komorniczych, który lepiej przedstawia efektywność spółek z branży windykacyjnej. I tak w spółce Vindexus wielkość ta w 1 kw. 2019 r. kształtowała się na poziomie 15 mln zł (+41 proc. r/r).


kliknij, aby powiększyć


Spółka dzięki spadkowi poziomu zadłużenia finansowego w 1 kw. 2019 o 9 proc. zmniejszyła również poziom ponoszonych kosztów finansowych netto, które były niższe r/r o 8 proc. Nie pomogło to jednak poziomowi zysku brutto, który r/r był niższy o 26 proc. W efekcie marża zysku brutto pogorszyła się o 9 pp r/r do poziomu 35 proc.


kliknij, aby powiększyć


Spółka w 1 kw. 2019 zaraportował podatek dochodowy 154 tys. zł, przy efektywnej stopie podatkowej na poziomie 4 proc. (vs. 9 proc. w 1 kw. 2018 r.). Przede wszystkim w efekcie niższego zysku z działalności operacyjnej, zysk netto pogorszył się aż o 23 proc. i wyniósł 3.4 mln zł


kliknij, aby powiększyć


Zadłużenie finansowe spółki na koniec 1 kw. 2019 r. składało się praktycznie w całości z obligacji i wyniosło 85 mln zł (-9 proc. r/r), niestety spadł również poziom gotówki, co zaowocowało relatywnie niższym spadkiem długu netto, który na koniec omawianego kwartału wyniósł PLN 57 mln zł (-7 proc. r/r). Mimo spadku zadłużenia wzrósł wskaźnik długu netto/EBIT do 12.6x (vs. 10.6x w 1 kw. 2018 r.). Jednakże należy przypomnieć, że wskaźnik ten jest mocno uzależniony od sposobu rozpoznawania przez spółkę przychodów, dlatego powinno się również zwracać uwagę na wskaźniki dług netto/wpływy z wierzytelności, który r/r kształtował się na lepszym poziomie i wyniósł 2.6x (vs. 3.3x w 1 kw. 2018 r.).


kliknij, aby powiększyć


Podobnie jak inne spółki windykacyjne w naszym kraju Vindexus finansuje zakup wierzytelności, wpływami z emisji obligacji. Na koniec 1 kw. 2019 r. spółka posiadała cztery serie wyemitowanych obligacji, których łączna nominalna wartość wynosiła 101 mln zł. Zwracamy uwagę, że spółka emituje obligacje z możliwością wcześniejszego wykupu, co wpływa na zmniejszenie ryzyka stopy procentowej.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć


Niestety za spadkiem poziomu zadłużenia nie poszła sytuacja płynnościowa spółki, która pogorszyła się w stosunku do roku poprzedniego, ze względu na znaczny wzrost zobowiązań krótko terminowych, kosztem tych z długim terminem zapadalności. Zmiana ta w jest przede wszystkim spowodowana przeksięgowaniem obligacji do zobowiązań krótkoterminowych, które zapadają w najbliższych latach. I tak wskaźnik płynności bieżącej wyniósł w 1 kw. 2019 6.7x (vs. 15.6x rok wcześniej), natomiast wskaźnik płynności gotówkowej kształtował się na poziomie 0.7x vs. 1.6x w 1 kw. roku poprzedniego.

Prezentowane przepływy pieniężne niewiele mówią o działalności spółki w związku z czym dokonaliśmy stosownych korekt o zmianę wartości portfela i nakłady inwestycyjne. W takim ujęciu w 1 kw. 2019 r. w spółce poprawił się poziom generacji który wyniósł 13 mln zł (vs. 11 mln zł w 1 kw. 2018). Poziom skorygowanych przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej wyniósł 5.9 mln zł (-27% r/r), w tym wydatki na nabycie nowych wierzytelności kształtowały się na poziomie 5 mln zł (vs. 8 mln zł w 1 kw. 2018 r.). Natomiast dzięki spadkowi poziomu zadłużenia zmniejszył się poziom odsetek płaconych przez spółkę, co pozytywnie przełożyło się na przepływy z działalności finansowej.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 30 sierpnia 2019 11:55

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,701 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +138,44% +27 688,68 zł 47 688,68 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d