pixelg
VINDEXUS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

4 5 6 7 8 9 10

VINDEXUS [VIN]

AKTUALNY KURS: 7,86 zł (-1,50%) 24-02-2020 15:57
addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 9 maja 2018 12:49:43 przy kursie: 8,68 zł
wycena niska, perturbacje po getbacku miną, kwestia czasu.

mamy nowy fund >10%, z takim pakietem zameldował się trigon.

struktura i zmiany w akcjonariacie widać tutaj, to zmiany w II połowie 2017 plus potem raportowane.

https://stooq.pl/q/h/?s=vin

Silverr
Dołączył: 2017-02-02
Wpisów: 178
Wysłane: 14 maja 2018 22:48:39 przy kursie: 8,76 zł
Czytam właśnie raport roczny i pojawiło mi się jedno pytanie dotyczące informacji ze stron 15-17.

Jeśli od wartości pakietów wierzytelności na koniec roku 2016 odejmiemy przychody operacyjne uzyskane w 2017 i dodamy 34,1mln zainwestowane w nowo nabyte pakiety to uzyskamy wartość 147,7mln zł. Wartość bilansowa pakietów na koniec roku wynosiła 213,65mln, a więc była o ~66mln wyższa. Jak od tych 66mln odejmiemy jeszcze "zwiększenie nadwyżki z przeszacowania portfeli wierzytelności o 14 061 tys. zł" to zostaje w przybliżeniu 51,9mln. Czy to oznacza, że Vindexus zakłada, że za te pakiety nabyte w 2017 roku za 34,1mln uzyska 51,9mln przychodów? Dobrze to liczę?

Drugie pytanie - czy w ten sposób liczona rentowność przekraczająca 50% to standard w tej branży czy jakś wyjątkowo wysoki wynik?

Będę wdzięczny za odpowiedź :)
Edytowany: 14 maja 2018 22:52

DS
Dołączył: 2018-06-30
Wpisów: 1
Wysłane: 1 lipca 2018 13:10:36 przy kursie: 8,80 zł
Wzrosty w oczekiwaniu na zmiany - omówienie wyników i sytuacji finansowej GPM Vindexus SA po I kw. 2018 r.

BRANŻA
W branży windykacyjnej dużo się ostatnio dzieje. Przede wszystkim nastąpiła zmiana przepisów prawa (kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, ustawa o komornikach) utrudniająca podmiotom z branży windykacyjnej egzekwowanie długów. Zmiany przede wszystkim zmierzają do większej ochrony dłużników przed zakusami windykatorów (skrócono okres przedawnienia, wprowadzono badanie przedawnienia z urzędu przez sąd oraz nałożono nowe obowiązki na komorników). Oczywiście nie można zapominać, że w ostatnim miesiącu najważniejsze były wydarzenia związane z inną spółką windykacyjną – GetBack SA. Sprawa dla branży windykacyjnej stała się niestety medialna, przez co zaufanie dla podmiotów jest coraz niższe. Mniejsze zaufanie może przełożyć się na mniejszą ilość polubownego załatwiania spraw bezpośrednio pomiędzy windykatorem a dłużnikiem. Jednocześnie przy najprawdopodobniej wyższych kosztach komorniczych, oddawanie spraw do sądów, a następnie komorników przełoży się na mniejszy poziom zyskowności podmiotów z branży. Natomiast z drugiej strony spółki z branży windykacyjnej nader często korzystają z finansowania zewnętrznego w postaci obligacji. Brak wykupu obligacji przez GetBack na pewno utrudni ten sposób finansowania przez podmioty branżowe. Ostatnie pytanie, które się nasuwa to co się stanie z GetBackiem i jego portfelem wierzytelności (który nie jest mały).

ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Grupa Kapitałowa GPM Vindexus księguje w przychodach wierzytelności nabyte oraz usługi windykacyjne na rzecz innych jednostek. Do końca 2017 r. spółka przez przychód z tytułu wierzytelności księgowała kwoty odzyskane z kupionego portfela (+odsetki i odzyskane koszty sądowe), co nie było typowe dla branży i zamazywało porównywalność pomiędzy spółkami (Kruk pokazuje przychód jako spłatę pomniejszoną o amortyzację portfela oraz aktualizację). W części dotyczącej kosztów spółka księgowała koszty nabycia wierzytelności, proporcjonalnie do wielkości uzyskiwanych odzysków. Przeszacowania portfela do wartości godziwej dokonywane były co kwartał. Zmiana wartości godziwej portfela nie „przechodziła” przez RZiS jako to ma miejsce niemal we wszystkich branżowych podmiotach i była odnoszona od razu na kapitał własny (kapitał z aktualizacji wyceny).
Natomiast od początku 2018 r., wraz z wejściem MSSF 9, wycena wierzytelności nabytych księgowana jest w zamortyzowanym koszcie, w związku z czym zmieniła się prezentacja i obecnie przychodem jest odzysk pomniejszony o koszt nabycia czyli amortyzację. W konsekwencji poziom przychodów nie jest zawyżany, a dane są łatwiejsze w porównaniu z innymi spółkami w branży. Spółka przeanalizowała również wpływ wejścia w życie MSSF 15 (rozpoznawanie momentu przychodów wynikających z umów z klientami). W ocenie podmiotu wpływ jest ten nieistotny wobec wyników finansowych spółki i nie zostały w związku z tym dokonane żadne korekty.

WYNIKI
W pierwszym kwartale przychody spółki wzrosły o 85 proc. r/r. Co najważniejsze wzrost (przynajmniej w 1 kw.) przychodów nie został wywołany wyższymi kosztami działalności. Rachunkowy poziom EBITDA wzrósł do ok. 6 mln zł przy poziomie ok. 2,3 w 1 kw. 2017 r. Największy efekt pozytywnych działań widoczny jest na poziomie zysku netto przypadającego na jedną akcję-wzrost z 0,12 zł do 0,38 zł. Za pozytywny czynniki trzeba uznać także propozycję wypłaty dywidendy za 2017 r. na poziomie 0,25 zł/akcje. Trzeba jednak mieć na względzie, że od początku 2018 r. zmienił się sposób księgowania w spółce, co wiąże się z utrudnioną możliwością porównania danych z innymi kwartałami przynajmniej na poziomie przychodów. Choć wzrost wyników w 1 kw. br. wygląda bardzo dobrze, to na tle poprzednich 3 kwartałów nie robi takiego wrażenia. W 2 kw. i 4 kw. poprzedniego roku spółka raportowała już większe zyski i to przy mniejszym poziomie odzysków.

kliknij, aby powiększyć


Różnica portfela wierzytelności pomiędzy kwartałami nie jest duża. Podobnie jak spłata na portfelu wierzytelności. Spółka podała natomiast już poziom spłat w 2 kw. 2018 r. (do 25.06), która wyniosła rekordowy poziom ponad 20 mln zł. Rentowność portfela na stabilnym poziomie około 9%, zarówno na koniec 2017, jak i 2 kw. 2018 r.


kliknij, aby powiększyć

W bilansie nie zaszły żadne istotne zdarzenia. Nabyte wierzytelności w aktywach wzrosły do 216 mln zł wobec 214 mln zł na koniec 2017 r. W aktywach spółki w dalszym ciągu wiszą pożyczki do podmiotów powiązanych. Księgowo „oficjalnie” uległy one znaczącemu zmniejszeniu w przeciągu kwartału (z 10,6 mln zł na koniec 2017 r. do 1,9 mln zł na koniec analizowanego kwartału). Pożyczki udzielone są głownie do dwóch podmiotów powiązanych:
• Fiza-Bud Sp. z o.o. – SPV inwestycji mieszkaniowej w Warszawie, ul. Grochowska 152: aktualny stan niespłaconych pożyczek do Vindexusa to 632 tys. zł płatnych do końca roku obrachunkowego. Spłata pożyczki w wysokości 8,2 mln zł miała nastąpić do 30.03.2018 r. Spółka podaje, że uzyskała jedynie 3,45 mln zł (0,45 mln zł w terminie, oraz 3 mln zł po dniu bilansowym) z kwoty 8,5 mln zł (kapitał + odsetki). Pozostałe 4,75 mln zł zostało przeniesione z pożyczek do pozostałych należności spółki,
• Master Finance S.A. – spółka zajmująca się odzyskiwaniem wierzytelności oraz odszkodowań z polis ubezpieczeniowych: aktualny stan niespłaconych pożyczek to 1,2 mln zł z wysokim prawie 9% oprocentowaniem, płatnych do końca sierpnia 2018 r.,
Zastanawiająca jest jedynie częściowa spłata pożyczki od Fiz-Bud Sp. z o.o. Biorąc pod uwagę, że w inwestycji deweloperskiej zostały do sprzedania dwa lokale za łączną kwotę 1,1 mln zł, wątpliwe wydaje się posiadanie przez spółkę powiązaną środków na dokonanie całkowitej spłaty pożyczek wobepodmiotu spółki.. Po stronie pasywów Vindexus wykupił przed terminem wykupu obligacje na poziomie 1 mln zł (w kolejnych kwartałach powinny spaść koszty odsetkowe, natomiast wzrosnąć zysk netto). W dalszym ciągu jednak na rachunkach wiszą środki pieniężne w kwocie 30 mln zł, co w kontekście posiadania zadłużenia z obligacji wydaje się być mocno nieefektywne.

kliknij, aby powiększyć

W 1 kw. 2018 r. spółka zakupiła wierzytelności na poziomie nieco ponad 8 mln zł, co nie jest niczym spektakularnym. W tym czasie jednak skutki wyceny w zamortyzowanym koszcie wyniosły przeszło 9 mln zł, czyli prawie tyle samo ile w całym 2017 r. Przychody z wierzytelności przekroczyły 10 mln zł w 1 kw. 2018 r., przy wpływach gotówkowych na poziomie około 19 mln zł daje różnice dla spółki w wysokości prawie 9 mln zł. W dalszym ciągu opłaty komornicze utrzymują się na poziomie około 1 mln zł/miesięcznie. Istnieje dalsze ryzyko wzrostu tych kosztów. Zwracam uwagę, że po dniu bilansowym podmiot nabył wierzytelności na łączną na ponad 21,5 mln zł, głównie od Orange Polska oraz General Logistic System Poland. Nabycie wierzytelności pojawi się w wynikach finansowych za 2 kw. 2018 r. Z kwestii poza core businessowych spółka nabyła także nieruchomość biurową o wartości prawie 4 mln zł ze środków własnych.


kliknij, aby powiększyćkliknij, aby powiększyć

Poziom dźwigni finansowej w spółce jest tradycyjnie niski. Dług netto/EBITDA liczony krocząco nie przekracza 2, zarówno w 2017, jak i w 1 kw. 2018 r. Sugeruje to, że w przypadku pojawienia się na rynku istotnego i korzystnie biznesowo pakietu wierzytelności, spółka będzie w stanie wesprzeć się finansowaniem obcym. Trzeba pamiętać jedynie o aktualnej sytuacji w branży, która może nie sprzyjać tego typu działaniom.

PODSUMOWANIE
Vindexus znajduje się trochę między młotem, a kowadłem. Pod względem kondycji ekonomiczno-finansowej należy ocenić sytuację, jako: „z nadzieją można patrzyć w przyszłość”. Spółka posiada spore zasoby środków pieniężnych, ma niskie zadłużenie w stosunku do poziomu EBITDA, jednak ostatnie kwartały nie przyniosły sukcesu w postaci dużych zakupów wierzytelności, które mogłyby wpłynąć na poprawę wyników. Zarząd tłumaczy swoje działania koncentracją na rentowności. Potwierdzenie słów można znaleźć w wynikach finansowych, nie mniej jednak spółka przegrywała walkę o pakiety wierzytelności z innymi podmiotami. Aktualna sytuacja rynkowa jest jednak co najwyżej średnia. Koszty działalności mogą wzrosnąć, a zaufanie do firm w branży spadło. Z drugiej strony po odpadnięciu z wyścigu najaktywniejszego gracza pojawia się szansa na zakupy.


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 2 lipca 2018 12:20


addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 6 września 2018 15:25:59 przy kursie: 8,50 zł
tu jest trigon w akcjonariacie na 15%, to chyba wzrosty na bok.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 23 stycznia 2019 13:35:21 przy kursie: 6,78 zł
było 8.5 jest 6.7, urwało sporo z kursu i nie zanosi się na poprawę. Obroty się zapadły, trigon straszy, spółka jakich wiele, małych zapomnianych.

Od kilku lat spółka wypłaca dywidendy, deklaracja była o podnoszeniu dywidendy o 5gr rocznie i do tej pory to działało. Spółka zaczęła wypłacać od 5gr dochodząc do 25gr za 2017r. Jeżeli będzie kontynuacja także w tym roku i wypłacą 30gr będzie stopa dywidendy około 5%.

Pytanie co w kolejnych latach? Może przy okazji ZWZ zarząd podtrzyma tę deklarację.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 851
Wysłane: 15 lutego 2019 13:55:21 przy kursie: 7,40 zł
Kilka dni temu poszły spore wymiany umówione, dzisiaj kolejne pakiety.

światełko równowagi. Może trigon znalazł kolegę do transackji.
Edytowany: 15 lutego 2019 13:56

michal_08
Dołączył: 2019-07-17
Wpisów: 2
Wysłane: 27 sierpnia 2019 19:04:55 przy kursie: 7,94 zł
Strach przed komornikiem – omówienie sprawozdania Vindexus po I kw. 2019 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 26-08-2020 19:4:55.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 17684)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 30 sierpnia 2019 11:55

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,495 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d