pixelg
MIRBUD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

7 8 9 10 11 12 13 14 15

MIRBUD [MRB]

AKTUALNY KURS: 1,09 zł (+1,40%) 24-01-2020 17:00
mobyone
Dołączył: 2009-10-19
Wpisów: 31
Wysłane: 12 stycznia 2018 22:01:00 przy kursie: 1,26 zł
No to jednak mamy wariant podobny do "trójki hossy" ( jedna środkowa świeczka więcej, ale wymowa formacji moim zdaniem identyczna) oraz "krzyż harami" gdzie doji jest umiejscowione wysoko czyli pokazuje wysoką cenę. A skoro tak to ruch powinien być dynamiczny. Dwie formacje zapowiadające odwrócenie średnioterminowego trendu spadkowego.

Exboss
Exboss PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-04-13
Wpisów: 51
Wysłane: 21 lutego 2018 12:45:08 przy kursie: 1,24 zł
Nasi się nie poznali to inwestują zagraniczni !
Szwedzka prywatna spółka inwestycyjna Peter Gyllenhammar poinformowała dzisiaj o przekroczeniu progu 5% .Znani są w Szwecji jako inwestor długoterminowy lokujący tylko w dobre spółki na świecie .
Wiedzą co robią Whistle

Exboss
Exboss PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2017-04-13
Wpisów: 51
Wysłane: 27 kwietnia 2018 09:00:59 przy kursie: 1,27 zł
Satysfakcjonujące wyniki za 2017 rok .Wszystko rośnie stabilnie sprzedaż , zyski .W krajobrazie GPW jakaś oaza spokoju , bez fajerwerków ale powoli do przodu .
Perspektywy wydają się niezagrożone , brakuje tylko dywidendy ale przy tym zadłużeniu nie ma na co liczyć .
Poczekamy zobaczymy .Niedługo wyniki za 1Q18 za miesiąc , powinny pokazać jaki szykuje się rok .
Prosiłbym o analizę sprawozdania .


EB
Dołączył: 2010-11-19
Wpisów: 3
Wysłane: 27 kwietnia 2018 09:16:58 przy kursie: 1,27 zł
Dołączam się do prośby.

jafi
jafi PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2013-03-16
Wpisów: 9
Wysłane: 4 maja 2018 20:28:01 przy kursie: 1,30 zł
Również proszę o analizę!

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 834
Wysłane: 7 maja 2018 09:38:30 przy kursie: 1,33 zł
Zrobimy, ale nie wiem, czy nie będzie to tekst już po wynikach za 1 kwartał - do raportu zostały tygodnie

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 712
Wysłane: 5 czerwca 2018 06:47:15 przy kursie: 1,16 zł
Rentowność to podstawa – omówienie sytuacji finansowej i wyników po 1 kw. 2018 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po wyjątkowo udanym zakończeniu 2017 roku wyniki za 1kw 2018 roku zaraportowane przez GK Mirbud (MRB) w ramach rachunku zysków i strat były zdecydowanie mniej okazałe i miejscami wskazywały na pogorszenie r/r. Dotyczyło to w szczególności obszaru działalności podstawowej, gdzie wzrost r/r przychodów ze sprzedaży o 18% okazał się wyraźnie mniejszy od wzrostu kosztów własnych (+24%, w tym głównie materiałów i energii oraz usług obcych) co przełożyło się na spadek zysku brutto na sprzedaży o 13% (marża brutto wyniosła 12,99 wobec 17,57% przed rokiem), a w rezultacie wzrostu łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 10% regres zysku netto na sprzedaży wyniósł 39%. Wskazane pogorszenie na początkowych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat Grupa udanie zneutralizowała w obszarze działalności pozostałej (2,6 mln zł przychodów netto wobec 1,2 mln zł kosztów netto przed rokiem - efekt dużo mniejszych kosztów innych) oraz finansowej (ograniczenie kosztów netto z 3,6 do 3 mln zł), notując tym samym kolejno zbliżony poziom zysku na poziomie operacyjnym (EBIT), nieznaczny (+2%) wzrost w przypadku wyniku EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz już wyraźniejszą (+11%) poprawę zysku na poziomie wyniku brutto. Ostatecznie, po uwzględnieniu kwestii podatkowych, które również dołożyły swoje przysłowiowe „trzy grosze” do podniesienia progresji wynikowej Grupy w ujęciu r/r (nieco niższa efektywna stopa podatkowa – 20 vs 21%), na poziomie wyniku netto zaraportowano wzrost zysku o 13%, przy czym o 9% dla akcjonariuszy.

Od strony wartościowej omówione zmiany sytuacji wynikowej Grupy w rozpatrywanym okresie przedstawiono na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Z perspektywy rachunku segmentowego (wykres poniżej; jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że za pogorszeniem r/r wyników Grupy w obszarze działalności podstawowej w głównej mierze stał największy (75% przychodów ogółem) z segmentów (działalność budowlano-montażowa), gdzie odnotowano r/r spadek przychodów (-7%), zysków (brutto na sprzedaży -36% oraz operacyjny -34%) i marż (brutto na sprzedaży -5,0pp oraz operacyjna -2,1pp). Jeśli chodzi o pozostałe dwa segmenty wyodrębniane przez Grupę (działalność związana z najmem nieruchomości inwestycyjnej oraz działalność deweloperska), to w obu przypadkach odnotowała ona poprawę przychodów i wyników jednakże przy pewnych problemach z rentownością (w deweloperce marża brutto spadła r/r o 5,7pp, lecz na poziomie operacyjnym była już wyższa o blisko 4,7pp; z kolei w przypadku najmu rentowność brutto na sprzedaży wzrosła o 1,4pp, ale już operacyjna była niższa o 4,1pp).


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na rozwój sytuacji wynikowo-efektywnościowej MRB z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki – tys. zł oraz %) mamy ostatnio do czynienia ze zmianami w kratkę – wzrosty wielkości wynikowych i odpowiadających im wskaźników rentowności są przeplatane spadkami, przy czym, z wyłączeniem przychodów które stopniowo rosną, od pewnego czasu mamy tu odczyty oscylujące wokół zbliżonych poziomów.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W zakresie perspektyw na kolejne okresy sprawozdawcze z wywiadu, jakiego udzielił Prezes Mirbudu po raporcie za 1kw, wynika, że w odróżnieniu od wielu podmiotów z branży budowlanej Grupa jest nastawiona nie na obronę, lecz raczej walkę o poprawę wyników r/r.
Obecny portfel zamówień Grupy Mirbud sięga ok 1,2 mld zł, a przychody wraz z realizacją kolejnych inwestycji infrastrukturalnych i deweloperskich zbliżają się stopniowo do 1 mld zł. Co istotne, mimo pogarszających się ostatnio uwarunkowań kosztowych w branży budowlanej, Grupie udaje się utrzymywać na względnie stabilnym poziomie marżę brutto na sprzedaży (wykres poniżej).


kliknij, aby powiększyć


Jest to głównie efekt relatywnie niewielkiego znaczenia dla wyników Grupy kontraktów podpisywanych kilka lat temu przy zdecydowanie niższym poziomie cen materiałów i usług obcych, a także wynagrodzeń pracowniczych (które przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych generują często straty). Z drugiej strony kontrakty podpisywane przez Mirbud w ostatnim czasie uwzględniały już bieżące poziomy kosztowe, a nawet pewną rezerwę na ich dalszy wzrost, co wg Prezesa Mirgosa powinno zabezpieczyć rentowność Grupy również w przyszłości. Ponadto zwraca on również uwagę, że rosnące koszty działalności budowlanej nie dotyczą tylko wykonawców, lecz również zleceniodawców, którzy z uwagi na przewyższające ich budżety oferty są zmuszani unieważniać przetargi lub szukać dodatkowych środków na ich realizację.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych MRB, to w analizowanym okresie sprawozdawczym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) na poziomie salda końcowego mamy r/r mniejszy odpływ gotówki (-13,8 wobec -30 mln zł). Efekt ten osiągnięto głównie za sprawą dużo większych wpływów finansowych netto (48,5 wobec 33,1 mln zł). W obszarze operacyjnym również odnotowano pewną poprawę, aczkolwiek w ramach wartości ujemnych – sezonowy odpływ gotówki wyniósł -62,4 wobec -66,7 mln zł przed rokiem (wynik ten osiągnięto głównie poprzez ograniczenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto – 69,7 wobec 73,3 mln zł, choć w ramach samej nadwyżki finansowej netto również odnotowano poprawę – 7,3 wobec 6,6 mln zł). W obszarze inwestycyjnym z kolei wykazano znacznie mniejsze r/r wpływy netto (0,1 wobec 3,5 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) mamy dalszą poprawę na poziomie salda ogólnego, już w obszarze wartości dodatnich. W głównej mierze jest to efekt odmrażania środków zaangażowanych wcześniej w kapitał obrotowy oraz ograniczania wydatków finansowych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W bilansie Grupy w analizowanym okresie odnotowano względną stabilizację sumy bilansowej i niewielkie zmiany w zakresie jej głównych komponentów. Po stronie aktywów wystąpił wzrost wartości składników trwałych o 1% (głównie środków trwałych) i spadek wartości składników obrotowych o 1% (głównie zapasów i środków pieniężnych), a w przypadku pasywów zwiększenie kapitałów własnych o 1% i zmniejszenie zobowiązań ogółem o 1% (zadłużenie krótkoterminowe spadło o 7%, a długoterminowe wzrosło o 5%; dług oprocentowany wzrósł przy tym o 23% i stanowił na koniec okresu 47% zobowiązań ogółem).

Powyższe zmiany nie wpłynęły istotnie na strukturę kapitałowo-majątkową MRB (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł), gdzie utrzymuje się nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym nie w pełni własnym. Jednocześnie nadal trzeba mieć tu na uwadze kiepską strukturę kapitału obrotowego netto, gdzie od dłuższego czasu utrzymuje się jego deficyt względem bieżących potrzeb w tym zakresie, co przekłada się na konieczność uzupełnień w postaci krótkoterminowych zobowiązań oprocentowanych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Od strony wskaźnikowej sytuacja finansowa MRB prezentuje się stabilnie na poziomie umiarkowanie korzystnym (serwisowy rating na podstawie modelu Altmana to od pewnego czasu BB+). Należy przy tym jednakże odnotować, że cały czas ocena ta bazuje głównie na obszarze płynności finansowej (nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi, w tym niemal w pełni przy wyłączeniu zapasów, oraz pewne wsparcie ze strony przepływów operacyjnych). Z kolei w obszarze zadłużenia sytuacja od dłuższego czasu prezentuje się dość ryzykownie – stosunkowo wysoki poziom zadłużenia ogółem (64% aktywów), przy znacznym udziale zobowiązań oprocentowanych (47% zobowiązań ogółem i 84% w relacji do kapitału własnego). Słabo wygląda tu zwłaszcza ocena zdolność do obsługi długu, gdzie relacja długu netto do wyników EBIT i EBITDA stosunkowo często przekracza tu ostatnio poziom 4-5 lat, uznawany za swoistą granicę.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/mirbud,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Z punktu widzenia serwisowych automatów wyceny nadal mamy wskazania wyraźnego niedowartościowania akcji Mirbudu na GPW. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych omówień dotyczy to wszystkich grup metod tj. majątkowych, dochodowych oraz mnożnikowych. Warto w tym miejscu jednakże mieć na uwadze, że Grupa ostatnimi czasy często w obszarze działalności pozostałej raportuje spore przychody i koszty o charakterze jednorazowym (najczęściej dot. aktualizacji wyceny składników majątkowych) wsparte dotacjami i nieopisanymi pozycjami inne. Per saldo dodaje to do wyniku netto w skali 12m blisko 10 mln zł. Jeśli by więc zastosować wycenę rentą wieczystą na podstawie takiego pomniejszonego anualizowanego wyniku netto i przyjmując za koszt kapitału 10% otrzymalibyśmy wycenę 1 akcji Mirbudu na poziomie 1,89 zł. Co prawda nadal wskazywałoby to na ich niedowartościowanie, lecz już dużo mniejsze aniżeli pierwotnie. Ponadto można przypuszczać, że na obecną słabość notowań Grupy duży wpływ ma psychoza związana z obawami o rentowność w sektorze budowlanym. W przypadku Mirbudu widać jednak, że sytuacja jest bardziej stabilna aniżeli u szeregu przedstawicieli sektora, co należy postrzegać niewątpliwie pozytywnie.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/mirbud,w... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/mirbud,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

kiba69
kiba69 PREMIUM
Dołączył: 2009-09-13
Wpisów: 50
Wysłane: 21 lutego 2019 09:02:17 przy kursie: 1,02 zł
Mirbud napisał na swojej stronie w odpowiedziach na pytania inwestorow:

Odpowiedź udzielona w dn. 1 lutego 2019 roku:

Z końcem 2018 roku MIRBUD S.A. i Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. zawarły i zrealizowały porozumienie stanowiące ostateczne rozliczenie zrealizowanej inwestycji hotelu w Warszawie. Wynegocjowane warunki porozumienia są satysfakcjonujące dla obu stron i wyczerpują wszelkie wzajemne roszczenia. Zawarcie porozumienia jest równoznaczne z zakończeniem wszystkich postępowań sądowych toczących się pomiędzy stronami.

Czy tak istotna informacja nie powinna być podana przez spółkę w formie raportu bieżącego?

relacje.mirbud.pl/strony/pytan...
Kupując regionalne produkty tworzysz miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.

investkid
investkid PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2008-12-30
Wpisów: 470
Wysłane: 14 maja 2019 09:44:18 przy kursie: 1,11 zł
Oferta złożona przez Konsorcjum spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Wartość oferty: 1 378 952 702, 84 zł brutto
Przedmiotem Umowy będzie realizacja zadania p.n.: Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała Żywiec Zwardoń, odcinek Przybędza Milówka (obejście Węgierskiej Górki) .

link www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Dempster_Mill
Dołączył: 2019-01-02
Wpisów: 43
Wysłane: 14 maja 2019 15:03:01 przy kursie: 1,11 zł
jakiekolwiek wyobrażenie o tym, jakiego rodzaju marże mogą oczekiwać w takim projekcie?


mysiauek
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2013-03-08
Wpisów: 176
Wysłane: 14 maja 2019 17:50:48 przy kursie: 1,11 zł
Zaczekajmy z decyzją Mirbudu czy w ogóle podpisze umowę po takim czasie oczekiwania na wybór oferty...

investkid
investkid PREMIUM
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2008-12-30
Wpisów: 470
Wysłane: 3 lipca 2019 13:38:23 przy kursie: 1,10 zł
mirbud zdobywa kolejne kontrakty

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 817
Wysłane: 11 września 2019 15:02:04 przy kursie: 0,85 zł
angry3 MRB - upodlony i to dość znacznie. Bukowany na 4 a brzęczy poniżej 1. A dyć denko 0,8? .Łatwiej mu na południe niż na północ.

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 817
Wysłane: 25 września 2019 10:45:37 przy kursie: 0,75 zł
angry3 Oj,oj,wielki zamęt na MRB- dziś zapuścił się aż do 0,74. Jak widać wyczerpuje się siła ciężkości ale strach pozostaje. Obecna cena to spoko. Nie zagłębiam się w odczucia zakupna tych powyżej 1,1. Emisje ostatnie po 1,08 poszły jak bułeczki. I oto jest psychologia kwotowań..
Dyć, aby uzyskać dziś ich efekt, obecna cena musiałaby spaść do 0,5 , a dziś Eps szacuje się na 0,25, stąd mamy obraz owej siły ciężkości.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 834
Wysłane: 25 września 2019 12:20:28 przy kursie: 0,75 zł
niby zyski są a przepływy?

kiba69
kiba69 PREMIUM
Dołączył: 2009-09-13
Wpisów: 50
Wysłane: 25 września 2019 21:30:34 przy kursie: 0,75 zł
Od 2012 roku przepływy operacyjne co roku na plusie
www.biznesradar.pl/raporty-fin...
Chyba że masz co innego na myśli?
Kupując regionalne produkty tworzysz miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 834
Wysłane: 26 września 2019 09:05:34 przy kursie: 0,78 zł
zerknąłem na szybko tylko w przepływy za I pół 2019 i z operacyjnych jest -64mln, inwestycyjnych -10mln a finansowych aż 51mln. Tym samym WK w rok urosło o 10mln a bilans o 80mln.

Kilka dni temu zrobili szybką emisję. rozmieni się trochę wartość pojedynczej akcji.

kiba69
kiba69 PREMIUM
Dołączył: 2009-09-13
Wpisów: 50
Wysłane: 26 września 2019 09:38:43 przy kursie: 0,78 zł
Specyfika branży budowlanej jest taka, że największe potrzeby finansowe są w szczycie sezonu i wtedy wszystkie firmy mają ujemne przepływy operacyjne, a dodatnie finansowe. Moim zdaniem na przepływy operacyjne firm budowlanych trzeba patrzeć pod kątem pełnego roku - ostatni kwartał cechuję się wysokimi wpływami należności (rozliczenie kontraktów), co generuje dodatnie przepływy operacyjne, a ujemne finansowe.

Przepływy operacyjne za pełny rok:

2012 + 18 830 tys. pln
2013 + 22 086
2014 + 70 863
2015 + 80 013
2016 + 32 774
2017 + 68 439
2018 + 48 916
Kupując regionalne produkty tworzysz miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.
Edytowany: 26 września 2019 09:39

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 834
Wysłane: 26 września 2019 09:48:05 przy kursie: 0,78 zł
domyślam, się, że roczne to roczne i sezon prac ma swoje nasilenia.

To w czym tkwi problem, że przy WK 4.7 pln rynkowa jest 0.75, gdzie zgubiło 4 PLN?
Edytowany: 26 września 2019 09:50

kiba69
kiba69 PREMIUM
Dołączył: 2009-09-13
Wpisów: 50
Wysłane: 26 września 2019 10:08:08 przy kursie: 0,78 zł
Nie mam pojęcia skąd taka niska wycena, jedyne co mi przychodzi do głowy, to że rynek dyskontuje bankructwo spółki...
Kupując regionalne produkty tworzysz miejsca pracy dla siebie i swojej rodziny.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość, Refugee
7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,644 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d