pixelg
TOYA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

TOYA [TOA]

AKTUALNY KURS: 5,00 zł (-0,79%) 05-06-2020 17:00
bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 313
Wysłane: 6 czerwca 2016 20:08:45 przy kursie: 4,38 zł
Bardzo dziękuję za analizę, też uważam, że spółka nie zwiększy skali zarówno przychodów jak i zysków bez akwizycji. Czy jednak przejęcie MaxCom, to krok w dobrym kierunku??
Szczegóły transakcji owiane tajemnicą, spółka nie podaje żadnych komunikatów poza tym, że podpisała Termsheet na objęcie ~20% akcji za 12.000.000,
mniejszościowi zgłaszają wniosek na walne odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2014, jednocześnie obligując Zarząd do wyjaśnienia zasadności zakupu MAxCom:
mojeinwestycje.interia.pl/news...

Myślę, że na spółce może się jeszcze coś ciekawego zadziać:)

bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 313
Wysłane: 29 czerwca 2016 22:14:20 przy kursie: 4,70 zł
Walne uchwaliło dywidendę 36 groszy na akcję co daje stopę w okolicach 7,65%.
Tylko czy to dobre dla spółki?Przejęcie miało być za te pieniądze, a tak trzeba będzie finansować się kredytami.
Ruch zrobił się większy na akcjach.Czyżby ktoś ze starego Akcjonariatu wychodził? Może Ci którzy kazali zaprotokołować swoje sprzeciwy co do dywidendy?

bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 313
Wysłane: 17 marca 2017 10:26:06 przy kursie: 5,72 zł
Spółka pokazała znów dobry raport zysk netto wzrósł o 7,5mln PLN, czyli 0,42 pln na akcję, co roku spółka wypłaca dywidendę. Wydaje się całkiem dobrą inwestycją na IKE, praktycznie zerowe zainteresowanie:)
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...saturas
Dołączył: 2009-07-15
Wpisów: 115
Wysłane: 26 kwietnia 2017 09:56:21 przy kursie: 6,50 zł
Można liczyć na analizę spółki uwzględniając raport za I kwartał 2017? Dziś nowe maksy, wczoraj dobre wstępne wyniki.

Z góry dzięki

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 27 kwietnia 2017 21:44:15 przy kursie: 6,77 zł

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 715
Wysłane: 15 maja 2017 07:38:46 przy kursie: 7,00 zł
Wszystko po staremu… czyli do góry

OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ TOYA S.A. (TOA) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2017 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
GK Toya udanie rozpoczęła 2017r raportując za 1kw solidną poprawę na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat przy jednoczesnej poprawie rentowności. Idąc po kolei od góry rachunku skonsolidowane przychody wzrosły o 20%, zysk brutto na sprzedaży o 28% (marża brutto wyniosła 36,6 wobec 34,4% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 61% (utrzymanie kosztów ogólnego zarządu na zbliżonym poziomie przy wzroście kosztów sprzedaży o 14%), zysk operacyjny o 58% (na działalności pozostałej wykazano nieznaczne koszty netto wobec przychodów przed rokiem: -65 wobec 118 tys. zł przed rokiem), zysk brutto o 57% (na działalności finansowej wystąpił wzrost kosztów netto: 148 wobec 47 tys. zł przed rokiem), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto o 58%.

Od strony wartościowej opisane wyżej zmiany w zakresie głównych pozycji wynikowych rachunku zysków i strat zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) należy zauważyć, że o wynikach core businessu Grupy w rozpatrywanym okresie zdecydował głównie segment hurtowy, gdzie odnotowano wyraźny wzrost przychodów, wyniku brutto na sprzedaży i marży. Nieco mniejszy wkład miał segment zagraniczny, gdzie również wykazano poprawę przychodów i wyniku, lecz przy nieco niższej marży. Z kolei trzeci z głównych segmentów wyodrębnianych przez Grupę, mimo iż podobnie jak sprzedaż hurtowa odnotował poprawę w wymienionych trzech kategoriach, wpłynął na wyniki ogólne w niewielkim stopniu.


kliknij, aby powiększyć


Z perspektywy ujęcia geograficznego sprzedaży (wykres poniżej, jednostka tys. zł oraz %) należy zauważyć, że w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym Grupa odnotowała wzrosty na wszystkich wyodrębnianych w raporcie rynkach, w tym największe w odniesieniu do Rosji i Chin (o ok 100%). Jednocześnie pod względem udziału w przychodach ogółem nadal dominuje rynek krajowy (ok 54% udział), przed Rumunią (ok 11%) i Chinami oraz Krajami Bałtyckimi (po ok 4%). Pozostałe kierunki sprzedaży mają udział w sprzedaży ogółem na poziomie 3%.


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) na wielkości wynikowe i podstawowe wskaźniki rentowności, można stwierdzić kontynuację dotychczasowej korzystnej sytuacji – wszystko od pewnego czasu pnie się stopniowo w górę.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z komentarza Zarządu do sprawozdania finansowego można wywnioskować, że nastawienie co do kolejnych okresów sprawozdawczych jest generalnie pozytywne. W szczególności dotyczy to rynku wschodniego, gdzie Zarząd zauważa uspokojenie sytuacji po licznych napięciach z ostatnich lat. Dodatkowo Grupa powinna nadal korzystać na uaktywnionym ostatnio impulsie wzrostowym w polskiej i generalnie europejskiej gospodarce. Co do działań samej Grupy TOYA to cały czas monitoruje ona rynek pod kątem potencjalnego przejęcia, które pozwoliłoby zwiększyć skalę działalności, a jednocześnie podejmuje działania optymalizacyjne celem poprawy efektywności obecnej postaci biznesu (rozwój oferty produktowej, internetowego kanału sprzedaży, dalsze wsparcie rozwoju spółki zależnej Yato Tools).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych TOA to pod względem ogólnego salda przepływów w ujęciu kwartalnym (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) wypadło ono r/r wyraźnie słabiej (0,6 wobec 2,7 mln zł), przy czym w decydującym stopniu złożyły się na to 3x większe wydatki netto w obszarze działalności finansowej (-12,9 wobec -4,2 mln zł; głównie spłata zadłużenia oprocentowanego). W obrębie przepływów operacyjnych mamy solidną poprawę (14,2 wobec 7,7 w ujęciu ogólnym i 11,8 wobec 7,8 mln zł w odniesieniu do samej nadwyżki finansowej netto), a w przypadku obszaru inwestycyjnego sytuację zbliżoną do tej sprzed roku wydatki netto w okolicy 0,7 mln zł.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy nieznaczne pogorszenie ogólnego stanu gotówkowego, w czym główny udział miało ograniczenie zadłużenia finansowego. Strukturę przepływów można przy tym ocenić generalnie pozytywnie – nadwyżka finansowa netto pokrywa nadwyżkowo zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz finansowe i inwestycyjne wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W obszarze bilansu TOA można stwierdzić, że w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano spadek sumy bilansowej o 1%, co po stronie aktywów wiązało się z minimalnymi (0-1%) zmianami ogólnych wartości aktywów trwałych jak i obrotowych (spadek zapasów zneutralizował wzrost należności i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze zwiększeniem kapitału własnego o 6% i zmniejszeniem zadłużenia zadłużenia ogółem o 16% (zobowiązania krótkoterminowe spadły o 16%, a długoterminowe o 8%; zadłużenie oprocentowane spadło o 41% i na koniec okresu wynosiło 32% zobowiązań ogółem).

Przedstawione zmiany nie przełożyły się w istotny sposób na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, w ramach której nadal utrzymuje się solidna nadwyżka pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym, w tym w pełni własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Jednocześnie ciągnącym się od dłuższego czasu mankamentem jest dość znaczny deficyt kapitału obrotowego względem jego bieżących potrzeb, co wymaga uzupełnień w postaci zobowiązań oprocentowanych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Pod względem wskaźnikowym sytuacja finansowa GK TOYA S.A. utrzymuje się stabilnie na bezpiecznym poziomie – płynność finansowa Grupy opiera się na pokryciu zobowiązań bieżących majątkiem obrotowym (w tym również z wyłączeniem zapasów) uzupełnionym dodatkowo dodatnimi przepływami operacyjnymi; zadłużenie jest względnie nieznaczne (24%), a relacje długu netto do EBIT i EBITDA niskie (poniżej 1), co dobrze świadczy o możliwościach spłaty długu generowanymi wynikami finansowymi. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który dla rozpatrywanego okresu utrzymał najwyższy możliwy poziom AAA.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/toya,wyk...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy serwisowe automaty wskazują na znaczne przewartościowanie akcji TOA na GPW – dotyczy to zarówno wycen majątkowych, dochodowych, jak i mnożnikowych. Wygląda na to, że Grupa przyzwyczaiła inwestorów do systematycznej poprawy wyników i zdecydowali się oni nie czekać na ich publikację tylko dyskontować dalszą poprawę z wyprzedzeniem (w cenie jest już poprawa wyniku netto za 12m o blisko 50%). Jednocześnie jednak wydaje się, że trochę w tym dyskontowaniu się zagalopowano i na teraz, mimo dobrych wyników i utrzymaniu korzystnej ich tendencji, trudno postrzegać obecną cenę rynkową TOA jako okazję inwestycyjną.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/toya,wyk...
oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/toya,kom...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 15 maja 2017 10:39:43 przy kursie: 7,00 zł
A ja uważam, że jeszcze nie jest to jeszcze tak droga spółka jeśli utrzyma poprawę wyników. Martwi mnie bardziej konflikt między głównymi akcjonariuszami. Jednak wszystkich łączy chęć zarabiania więc może nie będzie źle w tej materii.

oligas
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 24 kwietnia 2018 21:48:14 przy kursie: 13,45 zł
Wycena TOYA przekracza miliard, zawiera już wiele dobrego, teraz już nie jest tanio:)

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 381
Wysłane: 6 lutego 2019 13:18:50 przy kursie: 5,76 zł
TOYA - analiza techniczna na życzenie


Na przestrzeni ostatniego miesiąca gracze/ animatorzy zawierali średnio 11 transakcji dziennie. Walor niepłynny, więc ograniczam się do podstawowych technik analizy wykresu.

Spójrzmy więc na wykres historyczny w ujęciu tygodniowym. Kurs znacznie poniżej długoterminowej średniej. Struktura falowa przeceny sugeruje, że po zakończeniu 5 fali możemy liczyć przynajmniej na chwilowe odreagowanie Szczególnie, że notowania dotarły do poziomu wsparcia, wynikającego z historycznego układu szczytów i dołków. Utrata wsparcia zielonej strefy oznacza kontynuację przeceny jak minimum do poziomu 3,75 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 20 września 2019 15:10:11 przy kursie: 4,34 zł
Kursowe igraszki – omówienie sprawozdania finansowego Toya po II kw. 2019 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 19-09-2020 15:10:11.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 14785)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 23 września 2019 11:50


Amphibious
Amphibious PREMIUM
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 446
Wysłane: 22 września 2019 10:03:29 przy kursie: 4,34 zł
Co do tego akcjonariusza który wnosi sprzeciwy to jest wręcz przeciwnie , on chce za wszelką cenę wyjść ze spółki i chce to zrobić jak najszybciej dlatego ostatno protestował że zbyt niską cena minimalna skupu została ustalona i zbyt długi czas został przeznaczony na tą operację , jest również odpowiedzialny za przeszło 90% redukcję przy ostatnim skupie w 2017 r , nie widziałem żeby narzekał wtedy że za wysoka cena została uchwalona . W maju równiez chciał sprzedać swoje akcje w ABB ale nie znalazł się chętny . Cała ta przepychanka na walnym w praktyce miała na celu ustalenie ceny za jaką podczas najbliższego skupu spółka skupi od tego akcjonariusza część jego akcji bo można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa graniczącą z pewnością że teraz znowy wywali swoje akcje powodując bardzo dużą redukcję skupu .Wydaje się ze problem jest w tym że spadki kursu akcji są bardzo na rękę większościowemu akcjonariuszowi , odrzucił propozycję dywidendy i uchwalił skup bo bardzo niskim kursie który w chwili obecnej stał się już atrakcyjny .
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 087
Wysłane: 22 września 2019 16:40:40 przy kursie: 4,34 zł
W idei skupu akcji jest tak, że należy przedstawić do niego całość, jeśli jest wezwanie. Tylko w takim wypadku jest miejsce na proporcjonalność skupu o ile jest on prowadzony powyżej ceny rynkowej. Tak czy owak mocno w ten konflikt nie wnikałem, bo dla mnie liczą się fundamenty i płynąca z nich wycena

KaWalec
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-04-29
Wpisów: 20
Wysłane: 8 maja 2020 07:53:08 przy kursie: 4,66 zł
Muszę przyznać ze raport robi wrażenie:
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...
Zarobili blisko 2mln więcej netto niż w roku który dla spolki był rekordowy!
I to w dobie Covid, gdzie wydawało się ze ich uzależnienie od dostaw z Chin jest olbrzymie-Chińczycy praktycznie styczeń, luty stali! Pomogły na pewno stany magazynowe ale ze na wyniku zrobią 13mln to nikt nie wierzył raczej.
Jakby tak ekipa zrobiła analizę ??Chetnie poczytalbym

bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 313
Wysłane: 8 maja 2020 09:38:50 przy kursie: 4,76 zł
A spółka faktycznie zarabia 0,18 na akcję za I kwartał- kwartał, który według wszelkich znaków na niebie i ziemi mógł być najgorszy:) owszem na magazynach mieli sporo towaru, ale jednak w dobie covida to raczej nikt nie kupuje aż takiej ilości narzędzi(Chiny stały)
Sprzedaż hurtowa robi robotę, gigantyczne ilości:)
Sam chętnie poczytałbym, bo to jedna z najbardziej niedocenianych spółek:)

KaWalec
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-04-29
Wpisów: 20
Wysłane: 11 maja 2020 10:21:11 przy kursie: 4,76 zł
Nie ma chętnych na analizę spółki, która systematycznie rozwija biznes, w 2019 zarobiła 0,6 pln na akcję, rozwija się globalnie: sprzedaż zagraniczna widzę na poziomie 39,9 mln, hurtowe ilości towaru upłynnia, przejmuje spółki w Chinach i naprawdę stabilnie rośnie??
Ma kolejny rekordy kwartał r/r, chciałbym poznać co tam siedzi głębiej w sprawozdaniu za I kwartał

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,746 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +106,64% +21 328,00 zł 41 328,00 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d