pixelg
VRG - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

65 66 67 68 69 70 71

VRG [VRG]

AKTUALNY KURS: 2,40 zł (+0,84%) 27-05-2020 17:04
Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 714
Wysłane: 29 marca 2018 07:48:32 przy kursie: 4,74 zł
Lewandowski wkłada marynarkę – omówienie wyników i sytuacji finansowej Vistula po 4kw. 2017 r.

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 4kw 2017r. GK Vistula kontynuowała pozytywne tendencje z poprzednich okresów sprawozdawczych notując poprawę r/r na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat, przy czym jednocześnie za sprawą działalności pozostałej i finansowej nie udało się w pełni przełożyć pozytywnego układu z działalności podstawowej na wyniki końcowe (odbiło się to również na nieznacznym braku pokrycia konsensusu rynkowego – o blisko 2% w przypadku wyniku operacyjnego i o blisko 4% w przypadku wyniku netto). Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły r/r o 19%, zysk brutto na sprzedaży o 21% (niższa aniżeli w przypadku przychodów dynamika kosztów własnych pozwoliła nieznacznie poprawić r/r marżę brutto – 53,9 wobec 52,7%), zysk netto na sprzedaży o 34% (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu były o 17% wyższe, a więc poniżej tempa wzrostu wyniku brutto na sprzedaży), zysk operacyjny o 26% (koszty netto wobec przychodów przed rokiem na działalności pozostałej – -1,6 wobec +0,5 mln zł; głównie z uwagi na zdarzenie jednorazowe – stratę z tytułu sprzedaży nieruchomości), zysk brutto i netto o 24% (zmniejszenie tempa wzrostu to efekt wyższych r/r kosztów finansowych netto – -1,6 wobec -1 mln zł, głównie z uwagi na mniejsze pozytywne rozliczenia forwardów; efektywna stopa podatkowa zbliżona do ubiegłorocznej – ok 20%).

Podobnego rzędu wielkości poprawę wyników Grupa odnotowała również w skali całego 2017 roku. Skonsolidowane przychody i zysk brutto na sprzedaży wzrosły o 15%, zysk netto na sprzedaży o 30%, zysk operacyjny o 23%, zysk brutto o 24%, a zysk netto o 23%.

Od strony graficznej przedstawioną wyżej sytuację zaprezentowano na rysunkach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia segmentów działalności (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) pełną poprawę r/r (przychody, wyniki, marże) zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym można odnotować w obszarze jubilerskim (W. Kruk). Z kolei w ramach działalności odzieżowej Grupa miała pewne problemy zarówno pod względem marż (4kw – marża netto, 12m – marża brutto na sprzedaży oraz marża netto), jak i utrzymania wzrostu wyników core businessu do końca rachunku zysków i strat (4kw i 12m – wynik netto).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Na pozytywne zmiany wyników Grupy w obszarze core businessu z jednej strony wpływał rozwój sieci sprzedaży (zarówno pod względem liczby salonów jak i powierzchni sprzedaży – wykres poniżej po lewej; celowały w tym głównie salony Vistuli oraz Wólczanki oraz w nieco mniejszym zakresie W. Kruk), a z drugiej utrzymujący się na wysokim poziomie sentyment konsumencki (związany chociażby z dobrą koniunkturą gospodarczą, spadkiem bezrobocia i wzrostem wynagrodzeń) oraz umocnienie PLN względem USD i EUR w 2017 r. (w USD realizowana jest blisko 35% zakupów, w EUR ok 24%, ale w przypadku tej waluty dochodzi również kwestia wynajmu powierzchni sprzedaży w centrach handlowych). W tym względzie warto również odnotować powrót do wzrostu efektywności Grupy, jeśli chodzi o przychody i wynik brutto na sprzedaży realizowany w przeliczeniu na m2 (wykres poniżej po prawej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na sytuację wynikową Grupy z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m, jednostki – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że mamy do czynienia z kontynuacją, dość stonowanej w swej dynamice, poprawy wyników końcowych i rentowności zapoczątkowanej stosunkowo niedawno. Warto przy tym odnotować, że o ile przychody i wynik brutto na sprzedaży od dłuższego czasu notowały systematyczny wzrost to niespecjalnie przekładało się to na dalsze poziomy wynikowe Grupy oraz poszczególne wskaźniki rentowności. W pełni pozytywne zmiany widoczne są dopiero w ostatnich kwartałach.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Plany rozwojowe Vistuli zakładają dalszy rozrost sieci sprzedaży (planowany wzrost powierzchni w 2018r. ma wynieść ok 9%), w tym zwłaszcza w odniesieniu do marek Vistula, Wólczanka oraz W. Kruk (w przypadku salonów Deni Cler nie przewiduje się powiększania sieci). Jednocześnie Grupa zamierza rozwijać również sprzedaż internetową, która obecnie ma udział w przychodach ogółem ok 8% - plany na 2018 r. zakładają przekroczenie progu 10% (trzeba tu jednak mieć na uwadze, że jakkolwiek sprzedaż przez internet może zdynamizować przychody, to zarazem cechuje się niższą marżowością). Pewne pozytywne oczekiwania Grupa wiąże również z kolekcją specjalną firmowaną przez Roberta Lewandowskiego oraz kolekcją reprezentacyjną związaną z piłkarskimi mistrzostwami świata w Rosji.

W kontekście przyszłych wyników Grupy należy również odnotować potencjalny wpływ zmian w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, a dotyczących zamiany leasingu operacyjnego na finansowy (MSSF 16) w odniesieniu do wynajmu powierzchni sprzedaży. Z szacunków Grupy wynika, że w rachunku zysków i strat zwiększeniu o 45 mln zł ulegnie amortyzacja oraz o 5 mln zł koszty odsetkowe, a zmniejszeniu o 60 mln zł koszty czynszów. Powinno mieć to również przełożenie na cash flow – pozytywny na obszar operacyjny (potencjalnie wyższe zyski i amortyzacja) oraz negatywny na finansowy (wyższe odsetki).

Podstawowymi zagrożeniami dla kontynuacji poprawy wyników Grupy to trwałość obecnego ożywienia gospodarczego (coraz częściej można spotkać się z opiniami, że jesteśmy blisko szczytu koniunktury bądź nawet już za nim) oraz odwrócenie tendencji na rynku walutowym (silniejszy dolar i euro to wyższe koszty Grupy w przeliczeniu na polskie złote). Na razie co prawda ryzyka te się nie materializują, ale oczekiwanie że w całym 2018 r. będą kontynuowane tendencje z 2017 r. może okazać się zbyt optymistycznym podejściem.

W kontekście planowanego połączenia Grupy Vistula z ZO Bytom warto odnotować zmianę parytetu wymiany – zamiast 0,82 będzie 0,72 akcji Vistuli za 1 akcję Bytomia. W rezultacie Vistula wyemituje o nieco ponad 7 mln mniej akcji, a dotychczasowi jej akcjonariusze powinni stanowić blisko 80% połączonej spółki. Planowane połączenie powinno dojść do skutku w 3kw. 2018 r.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych Vistuli, to w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) wypadło ono mniej korzystnie pod względem salda ogólnego aniżeli przed rokiem – dopływ rzędu 7,8 wobec 11 mln zł. W głównej mierze był to efekt znacznie wyższych r/r wydatków finansowych netto (45 wobec 25 mln zł; spłata zadłużenia), które wydatnie ograniczyły wpływ pozytywnych z gotówkowego punktu widzenia zmian w postaci mniejszych inwestycyjnych wydatków netto (3,6 wobec 7,2 mln zł) oraz wyższych wpływów z działalności operacyjnej (56,5 wobec 43,4 mln zł). W odniesieniu do przepływów operacyjnych warto odnotować, że jakkolwiek towarzyszyła im poprawa r/r nadwyżki finansowej netto i EBITD-y to sezonowo sporo dodały również zmiany w obszarze kapitału obrotowego netto.

W ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) kwartalne zmiany przepływów Vistuli z jednej strony przełożyły się na osłabienie salda ogólnego (jeszcze w obrębie wartości dodatnich), a z drugiej znacząco poprawiły obraz sytuacji w obszarze operacyjnym (choć dystans między przepływami operacyjnymi a raportowanym poziomem EBITDA, z uwagi na znaczne korekty in minus dot. kapitału obrotowego netto, pozostaje spory). Jednocześnie nieznacznemu ograniczeniu uległy wydatki inwestycyjne, a w obszarze finansowym dokonano przejścia z wpływów na nieznaczne wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Jeśli chodzi o sytuację w zakresie bilansu to jak widać na rysunkach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa, jednostka – tys. zł) względem poprzedniego okresu sprawozdawczego mamy do czynienia z nieznacznym spadkiem w zakresie sumy bilansowej (-1%). W przypadku aktywów wiązało się to z utrzymaniem wartości majątku trwałego na względnie stabilnym poziomie i spadkiem wartości składników obrotowych o 2% (głównie zapasów i należności). Z kolei w przypadku pasywów spadek ten odpowiadał zwiększeniu się kapitału własnego o 5% i spadkowi zadłużenia ogółem o 13% (dług krótkoterminowy zmniejszył się o 15%, a długoterminowy o 7%; dług oprocentowany zmniejszył się natomiast o 22%).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Zmiany te wpłynęły pozytywnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która i tak od pewnego czasu prezentowała się dość korzystnie – aktywa trwałe są z dość wyraźną nadwyżką finansowane są kapitałami stałymi, w tym w pełni kapitałem własnym. Za pewien mankament w tym względzie można uznać co prawda deficytowy poziom kapitału obrotowego względem bieżących potrzeb, lecz generalnie jest to swoista specyfika spółek z sektora handlu.

Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2017 rok sytuacja finansowa Grupy uległa pewnej poprawie i generalnie prezentuje się korzystnie. W obszarze płynności mamy nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych majątkiem obrotowym, przy nieznacznym wsparciu ze strony przepływów operacyjnych oraz wspomnianym już wcześniej deficycie w zakresie kapitału obrotowego netto. Z kolei w odniesieniu do zadłużenia można stwierdzić niewielkie jego wahania na poziomie umiarkowanym (30-36% aktywów ogółem) oraz sygnalizowaną poprawę w zakresie długu oprocentowanego (spadek długu netto ze 140 do 100 mln zł) i tym samym znaczącą poprawę relacji dług/EBIT lub EBITDA. Pozytywną ocenę sytuacji finansowej Vistuli potwierdza również serwisowy rating, który utrzymuje się na poziomie AAA (choć szczerze powiedziawszy jest to ocena chyba trochę na wyrost).

Wskaźniki finansowe GK Vistula można znaleźć pod linkiem:
www.stockwatch.pl/gpw/vistula,...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wyceny wskazują generalnie na dość solidne przewartościowanie akcji Vistuli na GPW. Najmniejsze odstępstwa względem wyceny rynkowej mają miejsce w obszarze metod mnożnikowych/porównawczych, gdzie można nawet dopatrzyć się wskazań niedowartościowania (C/WK). Z kolei aktywowane metody majątkowe i dochodowe dość jednoznacznie wskazują na przewartościowanie. Przy aktualnym zanualizowanym wyniku netto Grupy oraz przyjętym koszcie kapitału na poziomie 10%, otrzymujemy wycenę jednej akcji rentą wieczystą na poziomie 2,4 zł, a więc w okolicy połowy wyceny rynkowej (niewiele w kalkulacjach zmienia uwzględnienie wyników Bytomia przy zwiększonej liczbie akcji). Tak więc wychodzi na to, że Vistula jest wyceniana, podobnie do spółek wzrostowych, już z uwzględnieniem kontynuacji systematycznej poprawy wyników. Biorąc pod uwagę jej tempo poprawy wyników w ostatnich latach można powiedzieć, że w obecnej wycenie rynkowej uwzględnione są już wyniki na 3-4 lata do przodu (przy założeniu, że przyszłe wyniki utrzymają tempo poprawy na poziomie ok 30% na rok).

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/vistula,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/vistula,...

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 marca 2018 10:07

Nanako
Dołączył: 2018-02-20
Wpisów: 144
Wysłane: 11 kwietnia 2018 09:19:28 przy kursie: 4,84 zł
Czy wiadomo kiedy mija jakiś ostateczny termin w sprawie połączenia Vistuli i Bytomia? Mam wrażenie, że okres 4 miesięcy w którym miała być decyzja minął.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 331
Wysłane: 7 lutego 2019 10:59:39 przy kursie: 3,96 zł
VISTULA - analiza techniczna na życzenie


Na chwilę obecną kurs akcji Vistuli nie ma określonego trendu. Widać to chociażby po wypłaszczonej średnioterminowej MA lub wstędze, jaką tworzą kierunkowe z linią wskaźnika ADX. Przecena, trapiąca walor praktycznie od początku 2018 roku ustała w strefie wsparcia, wywodzącej się z górnego pułapu długiej i mozolnej konsolidacji. Utrata zaznaczonej na zielono strefy poskutkowałaby zejściem jak minimum w kierunku 3,10 zł, lecz na chwilę obecną nie ma podstaw do brania tego scenariusza pod uwagę. Można będzie pochylić się nad podażowym scenariuszem dopiero w przypadku wybicia z zaznaczonego kanału dołem.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


maccc
maccc PREMIUM
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 43
Wysłane: 8 października 2019 20:12:27 przy kursie: 4,15 zł
Pierwsze Bytomskie synergie - omówienie sprawozdania finansowego VRG po II kw. 2019 r
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 07-10-2020 20:12:27.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 19588)


www.stockwatch.pl/gpw/vrg,noto...">>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 9 października 2019 10:14

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
65 66 67 68 69 70 71

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,472 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +105,04% +21 008,06 zł 41 008,06 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d