pixelg
DELKO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

3 4 5 6 7 8 9

DELKO [DEL]

AKTUALNY KURS: 9,70 zł (-0,51%) 15-11-2019 09:03
mimo
Dołączył: 2008-11-11
Wpisów: 116
Wysłane: 28 kwietnia 2017 15:05:52 przy kursie: 10,65 zł
witam
wyniki chyba rozczarowałyThink ?
Można prosić o analizę ?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 790

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 27 maja 2017 17:12:17 przy kursie: 10,69 zł
OBLANY TEST BIAŁEJ RĘKAWICZKI - OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW GK DELKO S.A. (GKD) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2017 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po słabym zakończeniu 2016r. w 1kw 2017r. GK Delko wróciła na ścieżkę wzrostu notując poprawę wyników na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, przy czym uczciwie trzeba zaznaczyć, że jej skala w dużym stopniu była efektem przejęcia kontroli nad RHS Sp. z o.o. (dalej RHS), która prowadzi 24 sklepy ogólnospożywcze pod nazwą SEDAL w woj. łódzkim, opolskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 11% (należy tu jednak odnotować, że nadwyżkę ponad wynik z okresu odniesienia tak naprawdę załatwiła konsolidacja przychodów RHS), szacunkowy zysk brutto na sprzedaży (przychody – wartość sprzedanych towarów i materiałów) o 23% (marża brutto wzrosła z 16,2 na 18%), zysk netto na sprzedaży o 1% (efekt wyraźnego wzrostu kosztów wynagrodzeń i usług obcych), zysk operacyjny o 32% (przy wzroście r/r przychodów netto z działalności pozostałej z 50 do 110 tys. zł Grupa wykazała dodatkowo 1,3 mln zł zysku z tytułu nabycia udziałów w RHS po cenie poniżej wartości godziwej), zysk brutto o 33% (nieco wyższe koszty finansowe netto: 0,53 wobec 0,44 mln zł przed rokiem), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto o 41%.

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanym okresie przedstawiono na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Tak więc zasadniczo, gdyby pominąć konsolidację i rozliczenie nabycia RHS wyniki GK Delko nie odbiegałyby specjalnie od tych zaraportowanych przed rokiem. Należy również mieć na uwadze, że przez kolejne 3 kwartały raportowane wyniki będą zniekształcone tym przejęciem (nie będą porównywalne z okresami odniesienia). Pomijając jednakże kwestie porównywalności, należy odnotować, że przeprowadzona transakcja oznacza z jednej strony rozszerzenie dotychczasowego asortymentu (artykuły spożywcze), a z drugiej próbę rozwoju drugiej odnogi biznesu (do handlu hurtowego dołączono detal). W rozpatrywanym okresie sprawozdawczym działalność kojarzona z RHS uzyskała ok 10% udział w przychodach ogółem Grupy. Największy udział utrzymała chemia gospodarcza (ok. 38%), gdzie odnotowano r/r spadek przychodów o 7%, a w dalszej kolejności mamy kosmetyki (24% udziału, wzrost przychodów o 6%), artykuły higieniczne (20% udziału, wzrost przychodów o 2%) i artykuły pozostałe (8% udziału, wzrost przychodów o 5%). Warto tu również odnotować, że poza pozyskaniem RHS Grupa rozwija również swój program franczyzowy pod szyldem Blue Stop (na dzień raportu kwartalnego w sieci tej funkcjonowało 339 sklepów).

Mimo wysiłków Grupy na rzecz rozwoju prowadzonego biznesu należy jednakże pamiętać również o dość istotnym zagrożeniu, na które jej Zarząd zwraca na to uwagę chyba w każdym raporcie okresowym. Chodzi o coraz większy spadek udziału w handlu kanałów tradycyjnych (w ramach których działalność prowadzi Delko) na rzecz kanałów nowoczesnych (supermarkety, hipermarkety, dyskonty).

Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe GKD z szerszej perspektywy czasowej
(wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że po pewnym załamaniu/zatrzymaniu w końcówce ubiegłego roku Grupa powróciła na ścieżkę wzrostu zarówno pod względem głównych wielkości wynikowych jak i wskaźników rentowności, przy czym pamiętać tu trzeba o wspomnianym wcześniej braku porównywalności z uwagi na przejęcie RHS. Jeśli w kategoriach urealnienia sytuacji przeliczyć wszystkie wielkości wynikowe na jednostkę aktywów to otrzymany obraz nie byłby już taki wzrostowy, lecz miejscami wręcz spadkowy (widać to zresztą chociażby po zupełnie innym przebiegu ROA i pozostałych wskaźników rentowności). Tak więc dotychczasowy rozwój poprzez przejęcia przełożył się na wyraźny wzrost poziomów raportowanych wyników, lecz z drugiej strony cały czas pozostawia pewne możliwości poprawy efektywności funkcjonowania Grupy jako całości.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKD, to w ujęciu r/r odnotowano tu wyraźną poprawę wyniku na poziomie salda ogólnego, gdzie wykazano 2,7 mln zł dopływu gotówki wobec odpływu przed rokiem na poziomie 2,1 mln zł (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). W głównej mierze za poprawę tę odpowiadał znacznie lepszy wynik obszaru operacyjnego (5,4 mln zł dopływu wobec 1,9 mln zł odpływu przed rokiem), przy jednoczesnej poprawie nadwyżki finansowej netto i ograniczeniu potrzeb w zakresie kapitału obrotowego. W ramach obszaru inwestycyjnego wykazano 0 wobec 0,6 mln zł wydatków netto. Z kolei w ramach obszaru finansowego zaraportowano 2,6 mln zł wydatków netto wobec 0,5 mln zł wpływów netto przed rokiem.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) GKD kontynuowała poprawę w zakresie salda ogólnego i operacyjnego (w obu przypadkach w obszarze wartości dodatnich). Poprawie uległa również struktura przepływów, w ramach której rośnie wpływ nadwyżki finansowej na przewagę między wpływami i wydatkami środków.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Od strony wskaźnikowej i bilansowej sytuacja GKD uległa nieznacznemu pogorszeniu w niektórych obszarach, przy czym generalnie większość wskaźników nadal jest w pobliżu poziomów uznawanych za graniczne. Potwierdzeniem raczej przeciętnej sytuacji finansowej jest również serwisowy rating wskazujący na koniec rozpatrywanego okresu na poziom B+.

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/delko,wy...

W bilansie Grupy względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa uległa zwiększeniu o 17%, czemu po stronie aktywów odpowiadał wzrost wartości składników trwałych o 19% (przejęcie RHS) i obrotowych o 17% (generalnie wszystkie kategorie), a w przypadku pasywów wzrost kapitałów własnych o 8% i zobowiązań ogółem o 22% (zadłużenie krótkoterminowe zwiększyło się o 22%, a długoterminowe o 30%; zadłużenie oprocentowane wzrosło o 1% i na koniec okresu stanowiło 58% zadłużenia ogółem).

Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja GKD uległa pewnemu pogorszeniu schodząc poniżej pełnego pokrycia aktywów trwałych kapitałami własnymi i zmniejszając nieznacznie nadwyżkę pokrycia kapitałami stałymi (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Głównym mankamentem sytuacji finansowej Grupy pozostaje struktura kapitału obrotowego netto, która wykazuje permanentną i zarazem rosnącą przewagę zapotrzebowania nad jego bieżącym stanem. Z drugiej jednak strony jest to sytuacja dość typowa dla działalności handlowej, więc nie ma też co przesadzać z negatywną wymową tego stanu rzeczy.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Na moment prezentowanego omówienia serwisowe automaty jako wypadkowa wskazują generalnie na optymalną wycenę akcji Delko na GPW. W głównej mierze jest to efekt bliskich rynkowej, lub poniżej niej, wycen metodami majątkowymi i mnożnikowymi. Cały czas natomiast na potencjał wzrostowy wskazują metody dochodowe, przy czym tu należy pamiętać o ich historycznym charakterze oraz obciążeniu in plus zdarzeniem jednorazowym (zysk z nabycia HRS poniżej wartości godziwej). Warto również wziąć pod uwagę kwestię niekorzystnych tendencji na rynku handlu, gdzie następuje wzrost udziału sprzedaży w kanałach nowoczesnych kosztem kanałów tradycyjnych.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/delko,wy... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/delko,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 maja 2017 09:33


Miras
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 292
Wysłane: 31 maja 2017 14:35:41 przy kursie: 10,55 zł
Ostatnio ukazały się 2 pozytywne informacje z Delko.

1/ Prezes spółki, w ostatnich dniach istotnie zwiększył swoje zaangażowanie i obecnie posiada powyżej 25 % akcji
- infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

2/ Spółka zadeklarowała chęć wypłaty dywidendy za 2016 r w wys.0,35 zł na akcję. W zeszłym roku Delko wypłaciło 0,29 zł dywidendy.
Proponowany dzień dywidendy to 14 lipca, a termin wypłaty - 2 sierpnia.

underground
underground PREMIUM
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 321
Wysłane: 2 czerwca 2017 16:04:57 przy kursie: 10,51 zł
Ostatnio jak Prezes kupował w październiku 2016 roku to w stosunkowo krótkim czasie kurs zaliczył spory wzrost. Teraz biorąc pod uwagę wolumeny dzienne na spółce zakup Prezesa jest "bardzo" spory.

Poza tym z punktu widzenia AT wydaje się, że kurs w ramach długoterminowego trendu wzrostowego książkowo dokonała korekty do zniesienia Finobacciego (23,6 % oraz odbił od ostatniego większego oporu oraz linii trendu przy zwiększonym obrocie.
Wygląda obiecująco, ale ciekawe jak będzie.

underground
underground PREMIUM
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 321
Wysłane: 13 czerwca 2017 18:21:40 przy kursie: 9,15 zł
Ale się podziało od ostatniego mojego wpisu. Wygląda na to, że nikt nie może być nawet prorokiem we własnym kraju (spółce). Pod koniec maja i na początku stycznia Prezes kupił sporo bo 75.000 akcji ze średnią ok. 10,50 zł przekraczając przy tym poziom 25 % akcji w spółce.

Nie minęło wiele dni, a kurs sporo niżej po dzisiejszym spadku o prawie 10 % przy nie najmniejszych obrotach bez jakiejkolwiek informacji, która mogłaby uzasadniać taki wpływ na kurs.

No i w dodatku linia trendu 5-letniego mocno nadwyrężona.

Robi się bardzo ciekawie.

Miras
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 292
Wysłane: 14 czerwca 2017 13:22:01 przy kursie: 9,86 zł
No cóż.
Nie ma sprawdzonych informacji , ale wiadomo, że 07.06.2017 nastąpiło przejęcie 32,8 % akcji Pekao za 10,6 mld zł. Z tej kwoty PZU miało zapłacić 6,46 mld zł.

Jeżeli zerkniemy na akcjonariat Delko, to mamy tutaj - TFI PZU SA z 4.63% akcji, tj. 276 865 akcji.
W ostatnim czasie zwiększyły się tez obroty, szczególnie po publikacji raportu. Być może to jest wytłumaczeniem ostatnich spadków. Można tez sprawdzić zachowanie i obroty na innych spółkach, w których akcjonariuszem są spółki z grupy PZU.

Zastrzegam, że nie jest to wiedza, a tylko jedna z możliwych spekulacji.

underground
underground PREMIUM
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 321
Wysłane: 23 czerwca 2017 15:35:23 przy kursie: 9,50 zł
Ciekawa sytuacja i rzadko spotykana ze Prezes spolki kolejna sesje jest odpowiedzialny w decydujacym stopniu poprzez swoje zakupy za obrot na spolce. Ostatnie dwie sesje to ponad 90 proc.obrotu.

Podsumowujac poprzednie wpisy ostatecznego rozstrzygniecia co do kierunku kursu dalej brak dlatego tym bardziej te zakupy sa frapujace

Miras
Dołączył: 2009-01-05
Wpisów: 292
Wysłane: 24 listopada 2017 09:22:49 przy kursie: 11,10 zł
Delko opublikowało dzisiaj bardzo dobre wyniki. Zysk/akcję za 1-3 kw. 2017 r to 2,-zł.
Niestety z jakiś powodów spółka nie budzi większego zainteresowania. Niestety obroty są marne, a wycena na poziomie wartości księgowej.

Czy to jest główny powód, trudno powiedzieć ? Spółka miała swoje problemy, ale dość odległe i dotyczą 2012 roku i wcześniejszych lat.
Od tego czasu Delko jest w delikatnym trendzie wzrostowym, ale ostanie 2 lata to trend boczny.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 790
Wysłane: 19 grudnia 2017 09:08:34 przy kursie: 10,60 zł
Total War: Polska dystrybucja – omówienie sprawozdania i sytuacji finansowej Delko po 3 kw. 2017 r.

Delko żywi swój wzrost akwizycjami. W 2015 r., a konkretnie w ostatnim kwartale tegoż roku przejęto Delkor za 9,3 mln zł oraz Doktor Leks za 17,2 mln zł. Pierwszy podmiot jest klasycznym dystrybutorem chemii gospodarczej i artykułów higienicznych i kosmetyków, natomiast drugi z wymienionych działa także w detalu. W lutym tego roku emitent nabył za to spółkę RHS, która prowadzi sieć sklepów pod marką Sedal. W przypadku dwóch pierwszych przejęć powstała wartość firmy (nadwyżka zapłaconej ceny ponad wartość przejętych aktywów netto) – 18,6 mln zł, natomiast w ostatnim przypadku pojawił się jednorazowy zysk z okazyjnego nabycia (ujemna wartość firmy) – 1,3 mln zł. Przejęcia finansowane były ze środków własnych, bez emisji akcji.

Po stronie aktywnej bilansu największy wzrost r/r notują zapasy - 12,2 mln zł (+25 proc.) oraz rzeczowe aktywa trwałe 8,5 mln zł (+16 proc.), co oczywiście wynika z przejęcia RHS. Po stronie pasywnej mamy 10,3 mln zł przyrostu kapitału własnego oraz 10,1 mln zł zwyżki zobowiązań handlowych i pozostałych.


kliknij, aby powiększyć


Dzięki akwizycjom Delko rośnie pod względem przychodowym. W 2016 r. przychody wzrosły o 11 proc., natomiast w ciągu 3 kwartałów 2017 r. o 13 proc. (w samym III kw. + 12 proc.). Warto także zauważyć, że to właśnie segment detaliczny robi cały wzrost sprzedaży w tym roku. Obroty w hurcie w ciągu 9 miesięcy wyniosły 636 mln zł i były na takim samym poziomie r/r.

Ale przejęcia wpłynęły nie tylko na poziom sprzedaży, ale także na marżę. W zakresie obrotu towarami rentowność po akwizycji Delkor i Doktor Leks wzrosła z poziomu 10,2 proc. w 1q15 czy 9,8 proc. w 2q15 do wartości 11,6 proc. w 1q16 czy 11,8 proc. w 2q16. Stało się tak ponieważ przed przejęciem Delko było głównym dostawcą do obydwu podmiotów, a zatem mamy do czynienia z wydłużeniem łańcucha wartości czyli tak naprawdę przejęciem marży.

Kolejny wzrost rentowności na tym poziomie (dla towarów) nastąpił po przejęciu RHS co jest zupełnie zrozumiałe skoro spółka mocniej weszła w detal. Marża brutto wyniosła w II kw. 14 proc. natomiast w III kw. 14,3 proc. w porównaniu odpowiednio do 11,8 i 11,7 proc. w analogicznych kwartałach ubiegłego roku.

Delko obraca również produktami i świadczy usługi, ale ze względu na rodzajowy układ rachunku wyników nie sposób ocenić rentowności na poziomie zysku brutto ze sprzedaży. Dodatkowo w związku ze zmianami modelu biznesowego (detal) zmienić się mogą także proporcje pomiędzy kosztami w niższych partiach rachunku wyników. Najlepszym miejscem do oceny rentowności i wyników wydaje się zysk ze sprzedaży czyli zysk brutto na sprzedaży po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Na tym poziomie rachunku wyników rentowność też ma tendencje wzrostowe. W 3 kw. 2017 r. wyniosła 3,5 proc. w porównaniu do 3,4 proc. przed rokiem (3,1 proc. w 2q17 względem 2,6 proc. w 2q16).


kliknij, aby powiększyć

Zysk ze sprzedaży wyniósł w 3 kw. 5,7 mln zł i był o 686 tys. zł wyższy r/r (14 proc.), ale szczególnie wysoką poprawę spółka odnotowała kwartał wcześniej - 39 proc. r/r.

Wzrost wyniku na poziomie zysku ze sprzedaży oczywiście przełożył się także na niższe partie rachunku zysków i strat. EBIT w 3 kw. wyniósł 5,9 mln zł (+1,1 mln zł, +23 proc. r/r), natomiast w 2 kw. 4,7 mln zł (+1 mln zł, +27 proc. r/r.), za to zysk netto wyniósł w III kw. 4,3 mln zł (+655 tys. zł, 18 proc. r/r), a w drugim 3,1 mln zł (+493 tys. zł, +19 proc. r/r). Skoro przejęta spółka w ciągu 2 pełnych kwartałów dała ok. 1,1 mln zł dodatkowego zysku, a zapłacono za nią 11 mln zł to wygląda na to, że transakcja faktycznie mogła zbudować wartość dla akcjonariuszy spółki, tym bardziej, że spożywczy detal ma sezonowo najlepszy 4 kw. roku (pod uwagę w rozważaniach nie biorę 1 kw. gdyż RHS konsolidowana jest od lutego, a przez wynik 1 kwartału przeszło zdarzenie jednorazowe w postaci zysku z okazyjnego nabycia).


kliknij, aby powiększyć


Przejęcie RHS miało także korzystny wpływ na przepływy operacyjne, w szczególności na kapitał obrotowy. W tym roku zmiana kapitału obrotowego (zapasy, należności, zobowiązania) jest dodatnia na ponad 3 mln zł, natomiast przed rokiem kapitał wchłonął 17 mln zł. W tym roku aby zrobić złotówkę obrotu Delko musiało zaangażować 16,5 grosza gotówki, natomiast przed rokiem 17,3 grosza. Wydaje się, że to efekt włączenia detalu i bezpośrednich płatności gotówkowych. Trzeba mieć jednak także świadomość, że IV kwartał może już tak świetnie pod względem przepływów operacyjnych nie wypaść. W poprzednich latach w związku z sezonowością hurtu kapitał obrotowy wracał do spółki, natomiast obecnie efekt ten może zostać popsuty przez detal. Może choć nie musi.


kliknij, aby powiększyć


Krocząca skorygowana o zysk z okazyjnego nabycia EBITDA wynosi 19,5 mln zł (przepływy operacyjne 24,8 mln zł), co przy długu netto na poziomie 69 mln zł daje umiarkowaną ocenę zdolności do obsługi zadłużenia – wskaźnik dług netto do EBITDA na poziomie 3,6 przy górnej granicy na poziomie 4. Spółka wydaje się mieć szansę na zaciągnięcie dodatkowego zadłużenia (choć przekroczenie 10 mln zł dodatkowego kredytu może być już trudne), co pomogłoby w finansowaniu kolejnej przygotowywanej akwizycji.

EV/Skoroygowanej EBITDA wynosi 7,1 co wydaje się wartością odpowiednią przynajmniej dla spółki która organicznie nie przejawia tendencji pro-wzrostowych. Wręcz odwrotnie – Delko podobnie jak cały hurtowy handel tradycyjny zmaga się z dynamicznym wzrostem skali działania marketów, a w szczególności dyskontów. Ze względu na skalę nowe kanały skutecznie odbierają rynek. Naturalną odpowiedzią na to zjawisko jest konsolidacja, co Delko czyni, ale efekty wojny o rynek poznamy dopiero za kilka lat.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


olotyracz
Dołączył: 2013-11-24
Wpisów: 73
Wysłane: 17 maja 2019 15:44:08 przy kursie: 8,10 zł
Na wątku cisza a sporo się w spółce w sumie dzieje. Czy słusznie można interpretować że podatek handlowy to dla Delko dobra wiadomość? Własna sprzedaż odbywa się głównie w małych sklepach lub hurtowo do małych sklepów, które powinny być beneficjentem całej ustawy.

Pierwsze efekty przejęć powinny być już widoczne w raporcie za Q1 (konsolidacja wyników od 01.03.2019).

addison
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 1 761
Wysłane: 17 maja 2019 16:00:03 przy kursie: 8,10 zł
oups, nie ten wątek
Edytowany: 17 maja 2019 16:00

maccc
maccc PREMIUM
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 13
Wysłane: 18 października 2019 17:38:43 przy kursie: 9,30 zł
Wzrost akwizycjami stoi - omówienie sprawozdania finansowego Delko po II kw. 2019 r
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 17-10-2020 17:38:43.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 13465)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 21 października 2019 11:46

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
3 4 5 6 7 8 9

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,409 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d