pixelg
MONNARI - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

28 29 30 31 32 33 34

MONNARI [MON]

AKTUALNY KURS: 3,42 zł (-1,16%) 18-11-2019 17:00
broker12
Dołączył: 2015-09-09
Wpisów: 23
Wysłane: 24 października 2015 20:54:08 przy kursie: 16,05 zł
Może ktoś bardziej doświadczony objaśnić amatorowi o co może chodzić w ostatnim raporcie ze spółki? Tutaj link:

biznes.pap.pl/pl/news/search/i...

MONNARI TRADE SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A.
Raport bieżący 40/2015

(...) A. W dniu 19.10.2015 r. wykonana została umowa pomiędzy Panem Mirosławem Misztalem oraz Modern Styles Sp. z o.o. S.K.A. pożyczki na rzecz tego podmiotu 5 000 000akcji zwykłych na okaziciela MONNARI TRADE S.A., co stanowi 16,36% wkapitale zakładowym oraz 13,95 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. (...)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 796
Wysłane: 26 października 2015 07:33:17 przy kursie: 16,05 zł

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 15 listopada 2015 22:46:45 przy kursie: 15,29 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW GK MONNARI TRADE S.A. (GMT) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3KW 2015 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Biorąc pod uwagę wcześniejsze tendencje wynikowe Grupy raport za 3kw należy uznać za rozczarowujący, choć jednocześnie uwzględniając ogólne uwarunkowania działalności (w tym w szczególności rosnący kurs USD/PLN i EUR/PLN oraz utrzymującą się deflację) oraz niezbyt sprzyjającą z punktu widzenia nowej kolekcji jesień/zima aurę pogodową we wrześniu (wysokie temperatury), należy podejść do niego z pewnym zrozumieniem. GMT ponownie odnotowała r/r wzrost przychodów ze sprzedaży (+16%), przy czym na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat z wyjątkiem ostatniego wykazała już regres. Za sprawą mocnego dolara oraz silniejszej wyprzedaży kolekcji wiosna/lato zysk brutto na sprzedaży zmniejszył się o 2% (marża brutto spadła z 59,5 do 50,3%). Na poziomie zysku netto na sprzedaży regres przyspieszył do -85%, choć odnotować należy, że ogólne koszty administracyjne (sprzedaży i ogólnego zarządu) wzrosły w tempie nieco poniżej przychodów (+15%). Dalsze przyśpieszenie regresu na kolejnych poziomach wynikowych (-88% na operacyjnym i -120% na brutto) to efekt kosztów wobec przychodów netto przed rokiem w zakresie pozostałej działalności oraz działalności finansowej. Ostatecznie jednak na poziomie wyniku netto Grupa wykazała znaczący (+421%) wzrost zysku, przy czym był on efektem rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego (wniesienie znaków towarowych związanych z marką MONNARI do wydzielonej spółki zależnej). Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanym okresie przedstawiono na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę zniekształcenie końcowych wyników Grupy w analizowanym okresie, a także zniekształcenia jakie pojawiały się w okresach wcześniejszych przy ocenie tendencji wynikowych i efektywnościowej GMT w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej, jednostki – tys. zł oraz %) należałoby się skupić właściwie głównie na core businessie. Z jednej strony widać tu systematyczny wzrost przychodów, lecz równocześnie słabnąca złotówka coraz mocniej daje się we znaki marży brutto wyhamowując tym samym przyrosty na poziomie wyniku brutto na sprzedaży i operacyjnym. Dopóki uwarunkowania te nie ulegną zmianie Grupie raczej trudno będzie wrócić na wzrostową ścieżkę wyników.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Przedstawione wyżej problemy z efektywnością core businessu widać jeszcze wyraźniej przy przeliczeniu wartości przychodów i zysku brutto na sprzedaży na m2 powierzchni handlowej (wykres poniżej po prawej), która podlega systematycznemu wzrostowi (wykres poniżej po lewej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyćJeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GMT, to w analizowanym okresie wypadło ono kiepsko (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). Na poziomie salda ogólnego odnotowano solidny odpływ gotówki wobec dopływu przed rokiem, na co zasadniczy wpływ miał znaczący ujemny wynik przepływu z działalności operacyjnej (wysoka nadwyżka finansowa netto została skorygowana o podatek oraz wzrost zapasów i spłatę zobowiązań handlowych), a w nieco mniejszym stopniu inwestycyjne wydatki netto (tym razem dotyczące rzeczowych i niematerialnych składników majątku).
W związku z powyższym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) mamy do czynienia z korektą w dół zdecydowanej poprawy sytuacji w zakresie salda ogólnego z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Należy przy tym także odnotować, że widoczny na wykresie wzrost nadwyżki finansowej ma sztuczny charakter, gdyż biorąc pod uwagę jakość zysku netto i uwzględniwszy korektę podatkową w ramach przepływów operacyjnych faktyczna nadwyżka finansowa w analizowanym okresie jest na znacznie niższym poziomie (ok 30 mln zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Od strony wskaźnikowej i bilansowej w GMT wszystko pozostaje po staremu – sytuacja finansowa utrzymuje się bardzo bezpieczna (serwisowy rating bez zagrożenia jest nadal na poziomie AAA), przy realizowanej nadal dość konserwatywnej strategii finansowania prowadzonej działalności.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/monnari,...

W bilansie Grupy w analizowanym okresie odnotowano spadek sumy bilansowej o 5%, czemu odpowiadał po stronie aktywów wzrost wartości składników trwałych o 42% (głównie w związku z pojawieniem się aktywa z tytułu podatku odroczonego) i spadek wartości składników obrotowych o 25 (głównie należności i środków pieniężnych), a w przypadku pasywów zwiększenie się kapitałów własnych o 16%, przy jednoczesnym spadku zobowiązań ogółem (w całości krótkoterminowych nieoprocentowanych) o 64%.

Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja GMT utrzymała się na bardzo bezpiecznym poziomie – kapitały stałe, w tym w pełni własne, z dużą nadwyżką pokrywały aktywa trwałe (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty na dzień analizy wskazują jako wypadkowa solidne przewartościowanie akcji Monnari na GPW, czemu w odróżnieniu od poprzednich okresów sprawozdawczych towarzyszą słabe wyniki. Biorąc pod uwagę utrzymujące się niekorzystne uwarunkowania rynkowe działalności Grupy (w szczególności mocny dolar) oraz wysoką bazę z roku ubiegłego powrót na ścieżkę wzrostu wyników może być dość trudny.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/monnari,... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/monnari,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 15 listopada 2015 22:47


sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 483
Wysłane: 14 grudnia 2015 08:17:27 przy kursie: 12,90 zł
Początek sezonu wyprzedaży – analiza techniczna Monnari w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/pocza...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 483
Wysłane: 29 marca 2016 08:04:12 przy kursie: 15,20 zł
Wiosenna kolekcja w dyskretnej zieleni – analiza techniczna Monnari w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/wiose...

sasky
sasky PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 483
Wysłane: 13 października 2016 08:20:06 przy kursie: 10,49 zł
Czerwony szew przeceny – analiza techniczna MONNARI w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/czerw...

Washington Irving
Dołączył: 2014-04-10
Wpisów: 165
Wysłane: 13 października 2016 13:04:29 przy kursie: 10,30 zł
Jasne, rozumiem, że technika wygląda źle, ale czy słaby wrzesień (generalnie dla branży też był słaby - pogoda winowajcą) jest podstawą do tak silnej przeceny? C/Z 6,73 aktualnie wydaje się promocją...

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 17 listopada 2016 06:27:35 przy kursie: 9,30 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW GK MONNARI TRADE S.A. (GMT) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3KW 2016 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Podobnie jak przed rokiem Grupa Monnari Trade w 3kw zaraportowała słabe wyniki finansowe, notując pogorszenie efektywności w obszarze core businessu oraz straty na dalszych poziomach rachunku zysków i strat. Grupie ponownie nie sprzyjała sytuacja na rynku walutowym (słabnąca złotówka do EUR i USD) oraz relatywnie ciepły wrzesień, a do tego doszły jeszcze problemy z efektywnością procesów logistycznych. W rezultacie w obszarze działalności podstawowej, mimo wzrostu r/r przychodów ze sprzedaży o 8%, na poziomie wyniku brutto zysk poprawił się jedynie o 3% (spadek marży brutto z 50,3 do 48,1%), a na poziomie wyniku netto zaraportowano stratę wobec zysku przed rokiem (wzrost łącznych kosztów sprzedażowo-administracyjnych, w tym głównie sprzedażowych, o 20%). Sytuacja ta utrzymała się również na poziomie operacyjnym; za sprawą przychodów wobec kosztów netto przed rokiem udało się nawet nieco ograniczyć jej negatywny wydźwięk. Jeszcze bardziej wynik ubiegłoroczny i bieżący zbliżyły się do siebie na poziomie brutto (w obu przypadkach straty), co związane było z wykazaniem przychodów (zwrotu podatku od czynności cywilno-prawnych) wobec porównywalnych wartościowo kosztów finansowych netto przed rokiem. Jednakże na końcowym poziomie netto ponownie pojawiła się spora dysproporcja wynikowa, przy czym pamiętać trzeba, że wysoce dodatni wynik netto w ubiegłym roku był głównie efektem rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego (wniesienie znaków towarowych związanych z marką MONNARI do wydzielonej spółki zależnej).

Tym samym w ujęciu narastającym za 9m GMT przy wzroście przychodów r/r o 13% notuje mniejszą progresję na poziomie zysku brutto na sprzedaży (+11%) oraz niższe zyski na kolejnych poziomach wynikowych.

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanym okresie przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji wynikowo-efektywnościowych w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej, jednostki – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że w Grupa ma coraz większe problemy. O ile jeszcze w obszarze wyników core businessu kontynuowana jest poprawa, choć przy spadającej marży brutto, to w odniesieniu do dalszych wielkości wynikowych oraz bazujących na nich wskaźników rentowności widać już znaczny regres (w tym drugim przypadku cofnięto się do poziomów sprzed 3 lat). Co więcej, przy obecnych uwarunkowaniach (słabnąca złotówka, coraz bardziej rozczarowujący wzrost gospodarczy) może być trudno o zmianę tych tendencji.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Przedstawione wyżej problemy z efektywnością core businessu widać jeszcze wyraźniej przy przeliczeniu wartości przychodów i zysku brutto na sprzedaży na m2 powierzchni handlowej (wykres poniżej po prawej), która podlega systematycznemu wzrostowi (wykres poniżej po lewej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GMT, to podobnie jak rachunek zysków i strat wypadło ono w analizowanym okresie kiepsko (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). Na poziomie salda ogólnego odnotowano większy odpływ gotówki aniżeli przed rokiem (-20,2 wobec -17,7 mln zł), na co jednakże zasadniczy wpływ miał znaczący ujemny wynik przepływu z działalności finansowej związanego z wypłaconą dywidendą (-6,1 wobec 0 mln zł). Pod względem sald w obszarze operacyjnym i inwestycyjnym, mimo zaraportowanych odpływów, Grupa wypadła korzystniej aniżeli przed rokiem (-12,5 wobec -15,9 mln zł w obszarze operacyjnym oraz -1,7 wobec -1,8 mln zł w obszarze inwestycyjnym).

W związku z powyższym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) mamy do czynienia z dalszym pogorszeniem sytuacji w zakresie salda ogólnego, przy czym jednocześnie nadal przyjmuje ono wartości dodatnie a strukturę przepływów można ocenić pozytywnie (nadwyżka finansowa netto pokrywa zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz inwestycyjne i finansowe wydatki netto).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Od strony wskaźnikowej i bilansowej w GMT wszystko pozostaje po staremu – sytuacja finansowa utrzymuje się bardzo bezpieczna (serwisowy rating bez zagrożenia jest nadal na poziomie AAA), przy realizowanej nadal dość konserwatywnej strategii finansowania prowadzonej działalności.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/monnari,...

W bilansie Grupy w analizowanym okresie odnotowano spadek sumy bilansowej o 4%, czemu odpowiadał po stronie aktywów wzrost wartości składników trwałych o 2% i spadek wartości składników obrotowych o 8 (głównie należności i środków pieniężnych), a w przypadku pasywów brak istotnych zmian w zakresie kapitałów własnych, przy jednoczesnym spadku zobowiązań ogółem (w całości krótkoterminowych, nieoprocentowanych) o 23%.

Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja GMT utrzymała się na bardzo bezpiecznym poziomie – kapitały stałe, w tym w pełni własne, z dużą nadwyżką pokrywały aktywa trwałe (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty na dzień analizy wskazują jako wypadkowa optymalną wycenę akcji Monnari na GPW. Należy jednak zauważyć, że ocena ta jest jednak trochę zawyżona wynikami metod mnożnikowych. Pod względem dochodowym i majątkowym jesteśmy wyraźnie poniżej wyceny rynkowej, a jak zauważono wcześniej bieżące uwarunkowania rynkowe nie sprzyjają za bardzo poprawie wyników przez GMT.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/monnari,... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/monnari,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 718
Wysłane: 18 stycznia 2018 06:52:06 przy kursie: 8,32 zł
Moda na… poprawę? – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 3kw. 2017 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Po dłuższym okresie rozczarowań w 3kw 2017r. Grupa Monnari Trade (MON) zaraportowała wyraźnie lepsze wyniki w ujęciu r/r na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat notując przy tym poprawę efektywności działania. W dużym stopniu za poprawą tą stało odwrócenie sytuacji na rynku walutowym, tj. niższe r/r poziomy kursowe USDPLN (koszty kolekcji) i EURPLN (koszty najmu powierzchni sprzedaży), która wcześniej w znacznym stopniu torpedowała wyniki Grupy. W rezultacie, w obszarze core businessu MON odnotowała r/r wzrost przychodów ze sprzedaży o 17% oraz zysku brutto na sprzedaży o 28% (marża brutto wyniosła 52,75 wobec 48,11% przed rokiem). Z kolei począwszy od poziomu wyniku netto na sprzedaży zaraportowano zyski wobec strat przed rokiem. Warto przy tym odnotować, że w obszarze działalności podstawowej wykazano zarazem dość wyraźny, aczkolwiek niższy niż na poziomie przychodów, wzrost r/r kosztów sprzedaży (+11%), a w odniesieniu do pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej wyraźny spadek r/r przychodów netto (odpowiednio 79 wobec 403 tys. zł oraz 98 wobec 1.373 tys. zł). Nie bez wpływu pozostały również kwestie podatkowe – w rozpatrywanym okresie Grupa zapłaciła podatek, podczas gdy przed rokiem odnotowała podatek odroczony.

Jednocześnie za sprawą słabych dokonań MON we wcześniejszych okresach sprawozdawczych 2017r., w ujęciu narastającym za 9m poszczególne zmiany wynikowe r/r prezentują już znacznie słabiej. Przychody i zysk brutto na sprzedaży rosną o 8%, z kolei na dalszych poziomach mamy już regresy kolejno o 34% w przypadku zysku netto na sprzedaży, o 33% w przypadku zysku operacyjnego, o 51% w przypadku zysku brutto i o 61% w przypadku zysku netto.

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanym okresie przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia długoterminowych tendencji wynikowo-efektywnościowych w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej, jednostki – tys. zł oraz %) również można dostrzec pewne symptomy zatrzymania dotychczasowego regresu, choć na razie trudno mówić o jakimś przełamaniu. Wcześniej również bywały pojedyncze okresy poprawy, po których negatywna tendencja była kontynuowana. Niewątpliwie jednak, z uwagi na słabnącego od blisko roku dolara oraz euro w relacji do polskiego złotego, a także przy utrzymującej się dobrej koniunkturze w handlu krajowym i rosnącym wynagrodzeniom społeczeństwa uwarunkowania działalności Grupy należy uznać za korzystne. Odrębną kwestię stanowi natomiast trafienie w gusta klientek z kolekcjami, ale to już jest obszar zależny od MON. Biorąc pod uwagę przychody i zysk brutto na sprzedaży można powiedzieć, że coś tu stopniowo zaczyna się faktycznie zmieniać na lepsze, gdyż ostatnie okresy sprawozdawcze sygnalizują pewną poprawę po dłuższym okresie przestoju. Jednocześnie jednak miesięczne raporty o sprzedaży w 4kw nadal nie napawają zbytnim optymizmem, gdyż wskazują na wzrost przychodów r/r rzędu 3%, a więc niewiele. Korzystnie na wyniki może natomiast wpłynąć kurs USDPLN, który w 4kw będzie szczególnie korzystny dla Grupy (w 4kw 2016r. USDPLN notował maksima roczne, podczas gdy w 2017r. minima).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Próby odwrócenia negatywnych tendencji widać również w odniesieniu do efektywności core businessu, gdzie zarówno przychody, jak i zysk brutto na sprzedaży w przeliczeniu na m2 powierzchni handlowej po dłuższym okresie spadku zaczynają powoli zawijać w górę (wykres poniżej po prawej). Jednocześnie kontynuowana jest tendencja względnego spadku kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu na m2 powierzchni sprzedaży, co powinno in plus przekładać się na dalsze poziomy wynikowe w rachunku zysków i strat. Z kolei co do samej powierzchni sprzedaży oraz liczby sklepów to ostatnio widzimy tu raczej stabilizację (wykres poniżej po lewej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych MON w rozpatrywanym okresie kwartalnym, można odnotować r/r pewną poprawę w postaci ograniczenia o blisko połowę odpływu środków na poziomie salda ogólnego (-10,7 wobec 20,2 mln zł przed rokiem), choć przy utrzymaniu negatywnych wyników w ramach poszczególnych obszarów funkcyjnych (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). W największym zakresie poprawę odnotowano w obszarze operacyjnym, gdzie odpływy ograniczono do -3,7 z -12,5 mln zł, przy jednoczesnym wzroście nadwyżki finansowej netto (1,8 wobec 0,4 mln zł) oraz wyniku EBITDA (2 wobec -1,5 mln zł). Swoje przysłowiowe trzy grosze dorzucił obszar finansowy (-1,9 wobec -6,1 mln zł; skup akcji własnych vs dywidenda). Z kolei w obszarze inwestycyjnym odnotowano wzrost wydatków netto (-5,2 wobec -1,7 mln zł; inwestycje rzeczowe + nieruchomości inwestycyjne).

W związku z powyższym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) mamy do czynienia z kontynuacją poprawy sytuacji w zakresie salda ogólnego, w tym zwłaszcza w obszarze operacyjnym, który bazując głównie na nadwyżce finansowej netto nadwyżkowo pokrywa inwestycyjne i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W bilansie MON w analizowanym okresie odnotowano symboliczny jednoprocentowy wzrost sumy bilansowej, czemu po stronie aktywów odpowiadał wzrost wartości składników trwałych o 2% i względna stabilizacja składników obrotowych na dotychczasowym poziomie (wzrost zapasów i należności zneutralizował spadek środków pieniężnych), a w przypadku pasywów spadek kapitału własnego o 1% (efekt skupu akcji własnych) i wzrost zobowiązań ogółem o 12% (Grypa nadal posiada wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe, w tym w całości nieoprocentowane).

Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja MON utrzymała się na bardzo bezpiecznym poziomie – kapitały stałe, w tym w pełni własne, z dużą nadwyżką pokrywają aktywa trwałe (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Od strony wskaźnikowej i bilansowej, mimo ostatnio gorszej passy, wszystko w MON pozostało po staremu – sytuacja finansowa utrzymuje się bardzo bezpieczna (serwisowy rating bez zagrożenia jest nadal na poziomie AAA), przy realizowanej nadal dość konserwatywnej strategii finansowania prowadzonej działalności.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/monnari,...


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty na dzień analizy wskazują umiarkowany rozrzut wycen – wyceny majątkowe są nieco poniżej notowań rynkowych, dochodowe w ich pobliżu, a mnożnikowe w większości mniej lub bardziej powyżej. Bieżące notowania Monnari na GPW kształtują się mniej więcej na poziomie wyceny rentą wieczystą po bieżącym wyniku netto za 12m oraz przy koszcie kapitału rzędu 11%. W perspektywie najbliższych okresów sprawozdawczych można oczekiwać pewnej poprawy pod względem wynikowym, głównie w związku z korzystnymi uwarunkowaniami walutowymi, lecz przy dość zachowawczej polityce wzrostu powierzchni sprzedaży poprawa ta może okazać się krótkotrwała.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/monnari,... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/monnari,...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 650
Wysłane: 26 stycznia 2018 20:21:55 przy kursie: 10,02 zł
MONNARI - analiza techniczna na życzenie


W mijającym tygodniu kurs Monnari z impetem wybił opór na 9,37 zł, otwierając tym samy drogę do wyżej położonych poziomów cenowych. Wspomniany opór stanowił górny pułap 7-miesięcznej formacji horyzontalnej i w przeszłości 3-krotnie powodował odejścia w dół. Wybiciu towarzyszył skokowy wzrost wolumenu, a więc niegdysiejszy opór zgodnie z zasadą zmiany biegunów zamienia się we wsparcie. Potencjał wybicia z horyzontalnej formacji powinien wystarczyć na sięgnięcie poziomu 12 zł, co jednak nie będzie najłatwiejszym zadaniem.
Droga do celu obfituje w opory, zaznaczone na wykresie czerwonymi przerywanymi liniami. Jak widać, podaż nie ma zamiaru tanio sprzedać skóry i stawia czynny opór. Dzisiejszej świecy towarzyszył słupek wolumeny większy od wczorajszego, ale korpus uległ kompresji i dodatkowo został oszpecony knotem.
Niemniej, wybicie jest faktem a na wskaźnikach obowiązują sygnały kupna. To powinno wystarczyć kupującym do sięgnięcia poziomu 12 zł. Przekreślić szanse na realizację tego scenariusza mogłoby jedynie cofnięcie poniżej 9,37 zł.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


norbert80
Dołączył: 2014-10-30
Wpisów: 209
Wysłane: 28 stycznia 2018 11:44:44 przy kursie: 10,02 zł
opinie o spolce wsrod pracownikow sa bardzo negatywne ocena 2 na max 6 o czyms swiadczy


www.gowork.pl/opinie_czytaj,16...

GRAF78
Dołączył: 2010-11-28
Wpisów: 1 084
Wysłane: 28 stycznia 2018 12:40:27 przy kursie: 10,02 zł
Im gorsze opinie wśród pracowników tym lepiej sie spółka ma i inwestorzy tez nie narzekaja (podobne glosy było o CDprojekt)

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 650
Wysłane: 7 marca 2019 15:29:14 przy kursie: 5,85 zł
MONNARI - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji spółki Monnari podejmuje próby odreagowania spadków, ale idzie to nader opornie. Obserwujemy obecnie kolejne podejście pod strefę oporu, zaznaczoną na wykresie cenowym czerwonym cieniem. Patrząc na słabnący impet zwyżki trudno jest oczekiwać pomyślnego wyniku konfrontacji z oporem. Istnieje ryzyko powstania negatywnej dywergencji, co niewątpliwie przyczyni się do kolejnego odejścia na niższe poziomy cenowe. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 5 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 331
Wysłane: 19 marca 2019 13:32:53 przy kursie: 6,27 zł
Małgosia Socha Monnari kocha, ale co dalej - omówienie sprawozdania finansowego Monnari po 4 kw. 2018 r.

Spółka Monnari została przez nas przeanalizowana ostatnio przy okazji wyników po 3 kwartałach 2017 roku. Zobaczmy jak kolejne 5 kwartałów zmieniło postrzeganie spółki i jej perspektywy na przyszłość.
Co dosyć ciekawe spółka podaje, że na koniec roku konsolidowała 195 sklepów, przypuszczam (choć nie mam pewności), że jest to chyba rekord jeśli chodzi o ilość posiadanych spółek zależnych 😊. Spółka zaraportowała na pierwszy rzut oka dość mieszane wyniki za czwarty kwartał 2018 roku.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 18-03-2020 13:32:53.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 22231)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 7 maja 2019 19:06

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 650
Wysłane: 21 października 2019 13:28:51 przy kursie: 3,18 zł
MONNARI - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji spółki Monnari znajduje się w silnym trendzie spadkowym, który jednak stopniowo wytraca swój impet. Notowania znalazły się w pobliżu poziomu, który w przeszłości miał istotny wpływ na kształtowanie się wykresu cenowego - patrz długoterminowy wykres w ujęciu tygodniowym. Daje to szanse na wyprowadzenie korekty wzrostowej.

kliknij, aby powiększyć


Przenieśmy się na interwał dzienny. Kurs akcji dotarł do dolnego pułapu kanału spadkowego. Linia ADX sygnalizuje możliwość wystąpienia lokalnego przesilenia a RSI kreśli słabiutką - bo wypada w strefie sygnalnej - ale jednak pozytywną dywergencję. W tej sytuacji pojawia się szansa na wyprowadzenie kontry w okolice 4 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
28 29 30 31 32 33 34

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,652 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d