pixelg
LENTEX - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

LENTEX [LTX]

AKTUALNY KURS: 7,40 zł (-1,07%) 30-03-2020 17:00
Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 15 czerwca 2014 10:49:12 przy kursie: 7,88 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Lentex za Q1 2014


Wyniki wygenerowane przez GK Lentex w ostatnich dwóch kwartałach na pierwszy rzut oka nie zachwycają. Najwięcej zastrzeżeń można mieć do przychodów ze sprzedaży. Jednakże analizując sprawozdanie Lentexu trzeba mieć na uwadze, iż grupa jest w dalszym ciągu w trakcie reorganizacji działalności podstawowej, co nie pozostało bez wpływu na raportowane wyniki.

Na początek wyjaśnienie spadku obrotów w całym zeszłym roku w podniesieniu do 2012. W 2013 GK Lentex zaraportowała 2% spadek obrotów, pomimo iż w poprzednich kwartałach wykazywała wysoką dynamikę przychodów. Wytłumaczenia regresu sprzedaży należy szukać w rozbiciu obrotów na segmenty oraz w uzgodnieniu przychodów w sprawozdaniu finansowym grupy za 2013 (str. 42). W rachunku segmentowym widać, iż jedna dywizja odstaje od pozostałych – chodzi oczywiście o wykładziny. Tutaj należy doszukiwać się działań podjętych przez zarząd pod koniec zeszłego roku, a konkretnie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przynależnego do tego segmentu, która została przeznaczona do sprzedaży a przychody przez nią wygenerowane zostały wykazane jako działalność zaniechana. Uwzględniając działalność zaniechaną GK Lentex w 2013 wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 558 MPLN, czyli o 15% więcej niż rok wcześniej.

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga spadek obrotów w 1Q 2014. Na początku bieżącego roku GK Lentex zaraportowała przychody w wysokości 77 MPLN, kiedy w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 111 MPLN – na pierwszy rzut oka przychody spadły o prawie 31% (r/r). Tutaj jednym z głównych powodów jest utrata kontroli nad Plast Boxem. Podmiot ten został wyłączony z konsolidacji pełnej, przez to grupa musiała wyłączyć obroty generowane przez ten podmiot z podstawowego rachunku zysków i strat. Realna dynamika sprzedaży powinna się opierać na danych porównywalnych. Wyniki sprowadzone do wspólnego mianownika mamy na stronie 30 sprawozdania GK Lentex za 1Q 2014. Tutaj okazuje się, iż po wyłączeniu z zeszłorocznego sprawozdania wyników Plast Boxu i zapewne zorganizowanej części przedsiębiorstwa z segmentu wykładzin grupa r/r urosła o ponad 18%, utrzymując trend ok. 20% przyrostu obrotów (r/r)

Wykres poniżej przedstawia przychody ze sprzedaży GK Lentex uwzględniające dwie powyższe korekty.Trochę inaczej wygląda sytuacja w obszarze rentowności. GK Lentex od dobrego roku systematycznie poprawia zyskowność na sprzedaży brutto. W ostatnim czasie odbiła również rentowność operacyjna, co było jedynym z moich zastrzeżeń przy omówieniu drugiego kwartału 2013. Tutaj upatrywałbym z jednej strony wyłączenia z głównych wyników Plast Boxu (segment wiader był mniej rentowny niż podstawowe segmenty) oraz wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie jej do działalności zaniechanej. Jednostka ta była również mniej zyskowna niż pozostałe segmenty. Jednym słowem czyszczenie działalności podstawowej uwidocznione jest w spadku obrotów, rentowność idzie w przeciwnym kierunku – co potwierdza skuteczność działań podjętych przez zarząd. Widać to szczególnie w wynikach pierwszego kwartału br. GK Lentex wygenerowała wyższy wynik na poziomie operacyjnym, niż rok wcześniej.Na wyniki pierwszego kwartału 2014 istotny wpływ miało również korzystne saldo na działalności finansowej. Aktualnie GK Lentex posiada zdecydowanie wyższe zasoby gotówki niż rok wcześniej, co pozwala jej generować całkiem solidne przychody finansowe, głównie odsetkowe z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych w różnego rodzaju instrumenty finansowe. W bieżącym roku Lentex płacił również mniej odsetek z tytuł obsługi zadłużenia. Jest to wynik z jednej strony z obniżki kosztu finansowania, a z drugiej strony ze spadku poziomu zadłużenia.

W bilansie w ciągu dwóch ostatnich kwartałów sporo się działo. Po pierwsze tak jak pisałem już wcześniej GK Lentex w zeszłym roku wydzieliła zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa z segmentu wykładzin przeznaczoną do sprzedaży i przeniosła ją do pozycji aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. W pierwszym kwartale została ona przedstawiona w aktywach finansowych przeznaczonych do sprzedaży (55,3 MPLN). Jak wiadomo z jednego z komunikatów bieżących grupa Lentex sprzeda te aktywa po 92,4 MPLN, czyli znacznie powyżej wartość księgowej.

Kolejna istotna operacja miała miejsce w pierwszym kwartale bieżącego roku. GK Lentex zaraportował znaczny spadek sumy bilansowej. Tutaj należy doszukiwać wyniku utraty kontroli nad Plast Boxem. Na początku 2014 trzech przedstawicielu grupy złożyło rezygnację z funkcji członków Rady Nadzorczej. Ze względu na coraz mniejszy wpływ na zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną spółek, GK Lentex podjęła decyzję o wyłączeniu powyższego podmiotu z konsolidacji pełnej. Z tego powodu najbardziej uszczupliły się kapitały mniejszości, gdyż grupa posiadała raptem 20% pakiet akcji Plast Boxu. Oczywiście, żeby zrównoważyć bilans zostały włączone również środki trwałe, aktywa obrotowe oraz zobowiązania, który bezpośrednio powiązane z działalnością producenta opakowań ze tworzyw sztucznych.

Oczywiście zarząd GK Lentex nie prowadzi tylko procesu dezinwestycji. Spółka ogłosiła wezwanie na zakup 33% akcji Novity po cenie 35PLN. Aktualnie grupa jest mniejszościowym akcjonariuszem tego podmiotu, po sukcesie wezwania Lentex obejmie kontrę nad Novitą. Więcej informacji m.in. odnośnie przesłanek kierujących Lentexem w zakresie akwizycji w poniższym odnośniku.

wiadomosci.stockwatch.pl/lente...

Podsumowując, wyniki czwartego kwartału 2013 i początku bieżącego roku zniekształcone przez restrukturyzację oraz optymalizację działalności podstawowej. Prowadzony proces dezinwestycji ma szczególnie negatywny wpływ na poziom generowanych przychodów. Ja jednak oceniam te działania pozytywnie, gdyż mają one dobry wpływ na rentowność. GK Lentex pomimo niższej bazie przychodowej generuje wyższe nominalne wyniki, co świadczy, iż zarząd sprzedaje aktywa, które odstają trochę pod względem rentowności od pozostałych podmiotów. GK Lentex przeszedł w ostatnich kwartałach dość drugą drogę z marudera do całkiem solidnego podmiotu o całkiem zdrowym bilansie, z rosnącymi marżami na sprzedaży oraz wynikami potwierdzonymi w przepływach pieniężnych.

Poniżej link do wycen, które wskazują na optymalną wycenę spółki na GPW. Metody dochodowe i mnożniki trafiają właściwie w punkt wyceny giełdowej. Gorzej wygląda sytuacja w przypadku metod majątkowych, trzeba jeszcze jednak pamiętać, iż Lentex dopiął transakcję sprzedaż Gamrat Wykładziny, na której zrealizuje prawie 40 MPLN nadwyżki co doda jeszcze ponad 0,60 PLN do WK.
Ja podtrzymuje swoje wcześniejsze opinie, iż Lentex wyceniany jest optymalnie z lekkim wskazaniem na dalszy wzrostu kurs, głównie ze względu na dalszą poprawę wyników, szczególnie na poziomie operacyjnym, które powinna mieć miejsce w kolejnych kwartałach prze co Gamrat będzie systematycznie poprawiał wyniki r/r.

www.stockwatch.pl/gpw/lentex,w...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Szczepan Łangowski
Dołączył: 2010-08-01
Wpisów: 446
Wysłane: 2 grudnia 2014 00:06:44 przy kursie: 8,40 zł
Omówienie sprawozdania finansowego GK Lentex za Q3 2014


W ostatnim czasie wiele się działo wokół GK Lentex. Po sprzedaży na początku bieżącego zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Gamrat Wykładziny) a co za tym idzie otrzymaniu solidnego zastrzyku gotówki, grupa w ostatnich kwartałach starała się dobrze zainwestować pozyskane środki pieniężne. Gotówka została przeznaczona na przejęcie spółki Plast Dach oraz objęcie pełnej kontroli na spółką Novita. Nie podaję tej informacji bez przyczyny, gdyż powyższe operacje miały istotny wpływ na wyniki wygenerowane przez GK Lentex.Do powyższego wykresu obrazującego przychody GK Lentex należy się słowo komentarza. W ostatnich kwartałach bardzo dużo działo się w zakresie struktury grupy - przeniesienie do działalności zaniechanej oraz finalna sprzedaż Gamrat Wykładziny, wyłączenie z konsolidacji Plast Box oraz przejęcie kontroli nad Novitą. Powyższe wydarzenia miały istotny wpływ na przychody ze sprzedaży. Obroty za 12 m-cy (niebieskie słupki) pokazują biznes nie sprowadzony to wspólnego mianownika, tak jak dane były prezentowany w oryginalnych sprawozdaniach. Dynamika kwartalnych obrotów odnosi się już jednak do danych porównywalnych, dlatego pomimo spadku obrotów za 12 m-cy mamy dodatnie dynamiki w kwartałach. Powyższy wykres można interpretować, iż skala działalności GK Lentex spada jednakże jest to wynik zabiegów księgowych w związku ze zmianami w grupie. Działalność podstawowa rośnie w miarę stabilnie ok. 20%. Dla potwierdzenia tego faktu wrzucam wykres obrazujący strukturę generowanego obrotu za 12 miesięcy.Warto jeszcze rzucić okiem na strukturę geograficzną, tutaj okazuje się, iż GK Lentex coraz mniej obrotów generuje poza granicami RP. W mojej ocenie słabnąca zagranica to wynik wyłączenia z konsolidacji Plast Boxu, który znaczną cześć obrotu planował poza granicami RP.Teraz skupmy się na danych porównywalnych. W trzecim kwartale GK Lentex w podniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego urosła o 19%, a od początku roku o niecałe 10%.Powyżej wykres obrazujący strukturę wzrostu. Widać wyraźnie, iż głównym driverem poprawy był segmenty powiązane z włókninami. Tutaj należy szukać pozytywnego wpływu konsolidacji GK Novita S.A.. W trzecim kwartale GK Lentex ogłosiła wezwanie na akcje Novity. Ostateczne grupa nabyła 739 652 akcji, tym samym GK Lentex posiada 63,17% kapitału zakładowego. Automatycznie Lentex objął kontrolę nad Novitą i zmienił sposób konsolidacji z metody praw własności na konsolidację pełną.

Zdecydowanie słabiej radzą sobie pozostałe segmenty. Wykładziny i profile wygenerowały przychody nieznacznie niższe niż rok temu. Najgorzej w tym zestawieniu wypada dywizja rur, tutaj obroty spadły o 14 MPLN. Pewnym znakiem zapytania jest pozycja pozostałe, która dynamicznie wzrosła w odniesieniu do zeszłego roku. Niestety w sprawozdaniu nie znalazłem z czego wynika tak wysoka dynamika obrotów.

Jeżeli chodzi o rentowność to tutaj mamy dwa trendy. Po pierwsze podstawowa marża na sprzedaży utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Zysk na sprzedaży brutto rośne właściwie liniowo z przychodami. Gorzej wyniki wyglądają na poziomie operacyjnym. Tutaj cały pozytywny efekt zostaje zjedzony przez koszty organizacji, które w samym trzecim kwartale były wyższe o prawie 5,5 MPLN w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Warto jeszcze rzucić okiem jak wynik operacyjny wyglądał w poszczególnych segmentach operacyjnych.
Po pierwsze widać pozytywny trend w zakresie rentowności w segmencie wykładzin. Pomimo spadku obrotów dywizja ta wygenerowała o 2 MPLN wyższy wynik niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największa wartościowa poprawa miała miejsce oczywiście w dywizji włóknin i hydronin. Trzeba jednak zauważyć, iż w trzecim kwartale spadła nieznacznie rentowność tego segmentu, w mojej ocenie może być to wynik konsolidacji Novity, która operuje na trochę niższej marży. Najsłabiej w całym zestawieniu wypada dywizji rur, która pozostaje ciągle pod kreską. W bieżącym roku wygenerowała straty na poziomie 2,8 MPLN vs. zysk 0,9 MPLN rok temu.

Istotny wpływ na finalny wynik ma działalność finansowa oraz operacje wynikające ze zmiany konsolidacji Novita S.A. . Co ciekawe w trzecim kwartale jak i w całym 2014 przychody finansowe przewyższają koszty. Z jednej strony jest to wynik posiadanych sporych zasobów gotówkowych, które zostały pozyskane ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. GK Lentex trzymała środki na lokatach, co dawało całkiem pokaźne odsetki. Z drugiej strony w przychodach finansowych księgowane były dywidendy otrzymane od spółek nieobjętych konsolidacją.

Pomimo wyższego zysku na poziomie operacyjnym oraz dodatniego salda na działalności finansowej trzeba zauważyć, iż wynik brutto wygenerowany w trzecim kwartale jest niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tutaj głównej przyczyny należy upatrywać w jednorazowej operacji związanej z sprzedażą części akcji w jednostce stowarzyszonej Prymus S.A. oraz wyniku na zmianie metody konsolidacji Novity, obciążyło to wynik kwotą 3,7 MPLN.

Część osób może się jeszcze zastanawiać z czego wynika ponad 30 MPLN zysku na działalności zaniechanej, która była zaksięgowana w I połowie 2014. Tutaj wytłumaczenia należy szukać w transakcji sprzedaży Gamrat Wykładziny, która została sprzedana za 92 MPLN, kiedy jego wartość księgowa wynosiła ponad 55 MPLN. Zysk skorygowany o podatek został wykazany jako wynik na działalności zaniechanej.

W bilansie największa zmiana dotyczy zmiany konsolidacji Novity. Po nabyciu większościowego pakietu akcji GK Lentex musiała zmienić sposób konsolidacji na metodą pełną. W porównaniu do I półrocza znacznie spadła pozycja inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności, w zamian za to w sprawozdaniu GK Lentex zostały uwzględnione wszystkie pozycje bilansu Novity. Należy również zauważyć, iż zmiany nastąpiły również w kapitałach a konkretnie w kapitałach mniejszości. Tutaj prezentowana tak część aktywów netto, która nie należy do GK Lentex. Ta sytuacja jest jednak przejściowa, gdyż zgodnie zapowiedziami Lentex docelowo ma połączyć się z Novitą. Z tego powodu w ostatnim czasie zostało skupione na rynku 6 mln akcji Lentexu, które zostaną zapewne przekazane akcjonariuszom Novity. Parytet wymiany na dzień dzisiejszy nie został jeszcze określony.

Podsumowując, wyniki trzeciego kwartału w mojej ocenie neutralne. GK Lentex jest w trakcie solidnej reorganizacji biznesu, co ma istotny wpływ na prezentowane wyniki. Biorąc pod uwagę dane porównywalne rośnie skala biznesu, podstawowe marże utrzymują się na w miarę stabilnym poziomie, jednakże na wyniki negatywnie oddziaływają koszty organizacji oraz jednorazowe operacje zmian w strukturze grupy. Grupa stara skupić się na podstawowym segmencie włóknin i wykładzin, jednakże sporo trzeba zrobić również w dywizjach pobocznych gdyż one dołuj tegoroczny wynik. (głownie segment rur).

www.stockwatch.pl/gpw/lentex,k...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

tomekstan24
tomekstan24 PREMIUM
Dołączył: 2010-03-25
Wpisów: 47
Wysłane: 17 lutego 2015 12:56:42 przy kursie: 8,45 zł
szkoda ze watek taki zaniedbany , moim zdaniem spólka ma duży potencjał wzrostowy ,od roku jest na poziomie 8 zł + . prognoza zysku 4 razy rewidowana w górę . no i wystarczy spojrzeć na wykres od początku i widac ze spółka w ciągu tygodnia moze podwoić swoja wartość . oby raport za 4q był tym impulsem.

Kod:
mod: jak spojrzałeś i widzisz to pokaż innym, zaznacz, będzie o czym rozmawiać
Edytowany: 17 lutego 2015 22:01


saturas
Dołączył: 2009-07-15
Wpisów: 115
Wysłane: 5 marca 2015 15:27:38 przy kursie: 8,50 zł
Jest wycena parytetu wymiany Novita/Lentext. W przeliczeniu wychodzi iż przy obecnym kursie Lentexu trzeba by płacić po około 60 zł(akcjami) za jedną akcję Novity.

przytaczam najistotniejszy fragment:

Cytat:
Ponadto Zarząd informuje, że niezwłocznie zwróci się do Rady Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania dalszej realizacji procesu połączenia obu spółek, biorąc pod uwagę rekomendowaną przez Niezależnego Doradcę wysokość parytetu wymiany akcji i wskazane powyżej przez Zarząd okoliczności. Opinia Rady Nadzorczej zostanie niezwłocznie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Zarząd podejmie ostateczną decyzję po szczegółowej analizie wszystkich czynników i uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie, wskazując jednocześnie, że na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę przytoczone powyżej okoliczności, wstępna ocena Zarządu co do zasadności dalszej realizacji procesu połączenia jest negatywna. Dodatkowo Zarząd informuje, że do czasu podjęcia ostatecznej decyzji wstrzymuje dalszą realizację procesu połączenia.


Jak dla mnie bardzo fajna reakcja zarządu. Novitę można było brać po 30 zł, ale nie po 60 zł.

bobart
bobart PREMIUM
Dołączył: 2012-01-27
Wpisów: 12
Wysłane: 25 czerwca 2015 01:36:43 przy kursie: 7,97 zł
Kto mi odpowie? Na poczatku kurs spolki za zadne skarby nie mogl przebic 8.80 .Po wystraszeniu potencjalnych kupcow lub akcjonariuszy,ktorzy nie mieli cierpliwoscii Kurs spadl do 8.0 Od jakichs 4 dni ,zauwazylem ,ze okolo 16.53 regularnie pojawia sie zlecenie kupna PKC rosnac od 50 tys.do 200 tys. Trwa to jakas minute .teoretyczny Kurs na zamkniecie wzrasta o pare % i wszystko wraca do normy . Przy czym zazwyczaj pojawia sie zanizone zlecenie sprzedazy. Co mozna w Ten sposob osiagnac? Teoretycznie mozna zobaczyc o ile skoczylby kurs gdyby kupic na raz np. 200tys akcji. Co to da? Mozna wyliczyc jaki jest nawis Papieru? Tylko po co? Macie doswiadczenie w takiej strategii? Czy ma ktos Wytlumaczenie?

totmes4
totmes4 PREMIUM
Dołączył: 2012-04-07
Wpisów: 106
Wysłane: 16 listopada 2016 18:32:33 przy kursie: 9,84 zł
Proszę o analizę raportu.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 710
Wysłane: 24 listopada 2016 07:29:25 przy kursie: 9,83 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ I WYNIKÓW GK LENTEX S.A. (LTX) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3KW 2016 ROKU

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 3kw 2016 r. GK Lentex kontynuowała dotychczasową tendencję wynikową notując poprawę na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, przy czym in minus należy odnotować że od pewnego czasu poprawie tej nie towarzyszy wzrost efektywności działania – wzrosty na poszczególnych poziomach wynikowy mają charakter gasnący. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 51%, zysk brutto na sprzedaży o 36% (marża brutto wyniosła 30,1% wobec 33,6% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 25% (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły dość wyraźnie – o 45%, zwłaszcza w tym pierwszym obszarze), zysk operacyjny o 24% (mniejsze przychody netto z działalności pozostałej: 0,09 wobec 0,24 mln zł), zysk brutto o 18% (koszty finansowe netto wobec przychodów przed rokiem: -0,34 wobec 0,41 mln zł), a zysk netto o 22%, w tym dla akcjonariuszy o 136%.

Tym samym w ujęciu narastającym za dziewięć miesięcy skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 49%, zysk brutto na sprzedaży o 40%, zysk netto na sprzedaży o 39%, zysk operacyjny o 36% (przy niższych r/r przychodach netto z działalności pozostałej), zysk brutto o 26% (koszty finansowe netto wobec przychodów przed rokiem), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto o 27%, w tym dla akcjonariuszy o 74%.

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanych okresach przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z jednej strony warto tu odnotować, że wyniki odniesienia w raporcie za 3kw 2016 r. GK Lentex zostały skorygowane w dół z uwagi na sprzedaż akcji Novity, a z drugiej ich znaczną progresję w sporej części należy wiązać z konsolidowaniem wyników „Baltic Wood”, które zostało przejęte w grudniu 2015 r. W ujęciu jednostkowym LTX co prawda również poprawił r/r wyniki w obszarze działalności podstawowej, ale były to wzrosty wyraźnie mniejsze od tych przedstawionych wyżej dla ujęcia skonsolidowanego (w przypadku końcowych wielkości wynikowych był już natomiast regres).

Wpływ wspomnianego wyżej przejęcia „Baltic Wood” na wyniki LTX w rozpatrywanych okresach sprawozdawczych dobrze pokazuje rachunek segmentowy (wykresy poniżej, jednostki – tys. zł oraz %), gdzie największe zmiany przychodów oraz EBIT dotyczą właśnie obszaru podłóg. Jednocześnie jednak mimo znacznych progresji widać tu w obu ujęciach czasowych pogorszenie marży. Jeśli chodzi o inne obszary działalności to o ile w przypadku włóknin można mówić o względnie pozytywnym rozwoju sytuacji (choć w samym 3kw odnotowano tu już nieco niższe przychody r/r), to segment profili wypadł już słabiej (niższe przychody, niższy EBIT, a w ujęciu narastającym za 9m dodatkowo spadek marży), a rur w ogóle negatywnie (niższe przychody, strata na poziomie EBIT i wyraźnie niższa marża).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe LTX z szerszej perspektywy czasowej
(wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %) z jednej strony widać systematyczny wzrost wielkości wynikowych, czemu jednakże towarzyszy stopniowe osuwanie się poszczególnych wskaźników rentowności. Należy w tym miejscu pamiętać o wpływie przejęcia Baltic Wood (4kw 2015r.) na wielkości wynikowe, co generalnie dopiero od przyszłego okresu sprawozdawczego umożliwi bardziej obiektywną ocenę sytuacji.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście perspektyw wynikowych Grupy w kolejnych okresach sprawozdawczych należy odnotować brak istotnych zaburzeń na głównych rynkach działalności (Polska oraz USA). Z kolei z uwagi na fakt, że LTX eksportuje ponad połowę produkcji in plus można postrzegać ostatnie osłabienie złotówki względem głównych walut.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych LTX, to w ujęciu r/r ponownie odnotowano tu poprawę sytuacji na poziomie salda ogólnego, gdzie wykazano 48,6 mln zł dopływu gotówki wobec 4 mln zł odpływu przed rokiem (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). Jednocześnie jednak należy odnotować, że poprawa ta to w głównej mierze efekt sprzedaży pakietu akcji Novity, w rezultacie czego Grupa wykazała 63,1 mln zł wpływów netto wobec 0,9 mln zł wydatków netto przed rokiem. Na poziomie operacyjnym wielkość wygenerowanej gotówki był r/r dużo niższy (12,3 wobec 29,1 mln zł), o czym w dużym stopniu zdecydowały potrzeby w zakresie kapitału obrotowego (sama nadwyżka finansowa netto była r/r nieco wyższa, ale w dużym stopniu należy to wiązać z nabyciem Baltic Wood w grudniu u.r. i nie uwzględnianiem jeszcze jej wyników w okresie odniesienia). Z kolei w obszarze finansowym Grupa odnotowała r/r nieco mniejsze wydatki netto (26,8 wobec 32,2 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) LTX odnotował skokowy wzrost w zakresie salda ogólnego, przy czym jak zauważono wyżej głównie miał on związek ze sprzedażą udziałów w spółce zależnej. Grupa utrzymuje pozytywny trend w zakresie generowanej nadwyżki finansowej netto, przy czym warto tu pamiętać, że dokonany jakiś czas temu skokowy jej wzrost to efekt przejęcie Baltic Wood.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Od strony wskaźnikowej i bilansowej sytuacja LTX uległa poprawie, przy czym dotychczas również prezentowała się generalnie korzystnie. Potwierdzeniem tego jest również serwisowy rating wskazujący na koniec rozpatrywanego okresu na poziom AAA.

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/lentex,w...

Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Grupy uległa zmniejszeniu o 7%, czemu po stronie aktywów odpowiadał spadek wartości składników trwałych o 21% (głównie związana ze sprzedażą pakietu akcji Novity) oraz wzrost wartości składników obrotowych o 18% (głównie za sprawą należności i środków pieniężnych), a w przypadku pasywów wzrost kapitałów własnych o 1% i spadek wartości zobowiązań ogółem o 20% (zadłużenie krótkoterminowe, w tym zwłaszcza nieoprocentowane, spadło o 44%, przy wzroście zadłużenia długoterminowego o 3%; zadłużenie oprocentowane spadło o 2% i stanowiło na koniec okresu 59% zadłużenia ogółem).

Pod względem struktury kapitałowo-majątkowej sytuacja LTX uległa poprawie wskazując na nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych już kapitałem własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Wyraźnie poprawiła się zarazem struktura kapitału obrotowego netto, która wykazuje jego nadwyżkę nad bieżącymi potrzebami Grupy w tym zakresie. Ciężko stwierdzić na ile trwała jest to sytuacja, gdyż generalnie częściej występuje w tym obszarze deficyt kapitału obrotowego netto i konieczność uzupełnień w postaci krótkoterminowych zobowiązań oprocentowanych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Na moment prezentowanego omówienia serwisowe automaty jako wypadkowa wskazują na optymalną wycenę akcji Lentex-u na GPW. Relatywnie najbardziej pozytywne odczyty uzyskujemy w obszarze metod dochodowych, wyceny mnożnikowe są na poziomie rynkowym, a majątkowe nieco poniżej rynkowego.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/lentex,w... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/lentex,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 310
Wysłane: 30 sierpnia 2017 12:19:02 przy kursie: 8,80 zł
Spółka wypłaciła 50gr dywidendy więc na poziomie 5%, bardzo dobra dywi na tle rynku.

Zakończyła sporą inwestycję w II kw i pewnie zajmie jej trochę czasu zanim zacznie się to zwracać.

Kurs zleciał o ponad 20%(bez uwzględnienia dywi) w ostatnich 2 miesiącach. Czy jutro poznamy przyczynę? A arkuszu podaż narasta.

Proszę o analizę raportu półrocznego, który zostanie opublikowany 31 sierpnia.

bzdkas
bzdkas PREMIUM
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 310
Wysłane: 7 września 2017 21:34:57 przy kursie: 9,00 zł
Jest szansa na raport? rynek wyniki przyjął słabo, spora wywrotka wyrzucała akcje. Moska zebrał trochę z rynku, ale zanosi się na to, że to nie było ostatnie słowo podaży.

Podobnie proszę o rozpatrzenia zrobienia analizy dla odlewni polskich.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 442
Wysłane: 27 września 2017 00:19:26 przy kursie: 8,39 zł
Tkaniny malowane, zyski farbowane - omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej LENTEX S.A. (dalej LENTEX) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 rokuAnaliza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Ogólne spojrzenie na sprzedaż LENTEX-u może być nieco mylące. W związku z intensywną działalnością w obszarze fuzji, przejęć i wewnętrznych reorganizacji przychody, zyski i rentowność notują dużą zmienność. Skokowy wzrost sprzedaży w 4 kwartale 2015 wynika z przejęcia NOVITY i rozpoczęcia konsolidowania jej sprawozdania finansowego. Od połowy 2016 widzimy spadek przychodów w ujęciu 12 miesięcznym, co z kolei wynika ze sprzedaży tej spółki. W ostatnim półroczu doszło do dalszych tego typu ruchów - przeniesienia części aktywności do działalności zaniechanej (GAMRAT - produkcja energii) i sprzedaż spółki zależnej PD Profil.
Ogólny obraz jest taki, że mimo fuzji i restrukturyzacji spółka zmaga się z malejącą rentownością, co zwłaszcza widać w ostatnim kwartale. Co ciekawe, obszary przeniesione do działalności zaniechanej mają wyższą rentowność niż działalność podstawowa.

kliknij, aby powiększyć

Trochę więcej na temat podstawowej działalności LENTEX-u może nam powiedzieć rachunek segmentowy. Jak widać, w 3 z 4 głównych grup produktowych spółka zanotowała wzrost sprzedaży. Łączne przychody za pierwsze półrocze 2017 są minimalnie niższe niż rok wcześniej, ale każda z tych grup zanotowała spadek zysku operacyjnego. Duży wpływ na wyniki ma działalność zaniechana (inna w każdym z 2 prezentowanych półroczy), co dodatkowo utrudnia ocenę sytuacji.

kliknij, aby powiększyć

Kwartalne i półroczne wyniki LENTEX-u nie wyglądają najlepiej. Mamy wyraźny spadek począwszy od zysku brutto na sprzedaż (-10,9% w porównaniu do 1 półrocza 2016) aż po zysk netto (-18,5%). Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę działalność zaniechaną, która dała w ostatnim półroczu 4,3 mln zł, a rok wcześniej 7,2. Po uwzględnieniu tego zysk w tym roku robi się porównywalny do tego w 1 półroczu 2016. Cieniem kładą się jednak wyniki samego 2 kwartału 2017, kiedy LENTEX odnotował spadek zysków o 43% do poziomu 5,9 mln zł, a do tego 3,6 mln zł pochodziło ze sprzedaży spółki zależnej PD Profil (one-off).

kliknij, aby powiększyć

Tradycyjnie liczone cykle spłaty należności, regulowania zobowiązań i utrzymywania zapasów mogą być nieco mylące z uwagi na duże zmiany po stronie bazy (przychodów i kosztów). Alternatywnie można zweryfikować wartość zaangażowanego kapitału obrotowego – jak widać zapotrzebowanie nań rośnie. Jak pamiętamy, w przychodach była widoczna stagnacja, więc nie jest to korzystne dla finansów spółki zjawisko.


kliknij, aby powiększyć

Przepływy operacyjne w 2017 roku wyglądają słabo. Winowajcą jest duży wzrost należności i innych składników kapitału obrotowego, który pochłonął dodatni wynik operacyjny. Na wykresie widać duże inwestycje związane z przejęciami lub sprzedażą spółek zależnych. W bieżącym roku wyraźnie spadło zadłużenie spółki, chociaż przyczyną jest bardziej sprzedaż podmiotów zależnych z ich zadłużeniem niż sama spłata kredytów i pożyczek. Ogólnie w 2017 saldo wydatków związanych z działalnością finansową jest zbliżone do zera, w czym pomogła również sprzedaż akcji spółek zależnych przez LENTEX .


kliknij, aby powiększyć

Pod względem wskaźników zadłużenia i zdolności do spłaty odsetek LENTEX prezentuje się bardzo dobrze. Właściwie wszystkie wskaźniki są na bezpiecznym poziomie.
Po 2 kwartale 2017 spadł wskaźnik Altmana co wynika z przyczyn księgowych. Mimo tego ten wskaźnik cały czas jest na wysokim poziomie.

Podsumowanie

Po ogłoszeniu wyników 2 kwartału przez LENTEX rynek zareagował negatywnie. Stagnacja w przychodach i pogarszająca się rentowność w jakimś stopniu zostały przykryte zdarzeniami jednorazowymi, ale ma to jedynie krótkoterminowy efekt. Dodatkowo spółka prowadzi ciągła restrukturyzację swojej działalności i składu grupy kapitałowej, co utrudnia ocenę działalności.

Spółka osiąga dodatnie wyniki na transakcjach kapitałowych, ale w wyniku tego zmniejsza się skala prowadzonego biznesu. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na transakcje związane z emisją udziałów należącego do grupy kapitałowej producenta paneli "Baltic Wood". Była ona kierowana do zewnętrznych podmiotów (spółka nawet nie informowała do kogo) i w jej efekcie zwiększył się mocno udział udziałowców mniejszościowych, co w przyszłości obniży zyski z tego segmentu działalności, do których prawo będą mieli akcjonariusze LENTEX-u.

Wskaźnik cena/zysk na poziomie 6,8 wygląda bardzo atrakcyjnie, podobnie jak stopa dywidendy na poziomie 6,0%. Trzeba jednak podejść do tych wskaźników z bardzo dużą rezerwą. Wynikają one w sporej mierze z działalności jednorazowej, a z kolei działalność operacyjna zanotowała wyraźne pogorszenie rentowności w ostatnich okresach. Dotyczy to zwłaszcza ostatniego kwartału, co jest złym prognostykiem na przyszłość. Warto jednak pamiętać, że sama spółka ma swoje plusy (spora sprzedaż, niezła rentowność, niskie zadłużenie), więc jest potencjał do poprawy wyników.

Kluczowa dla LENTEX-u będzie poprawa wyników działalności operacyjnej - jeśli spółka będzie w stanie wrócić do zyskowności (rzeczywistej, a nie podkręcanej zdarzeniami jednorazowymi) z wcześniejszych lat, kurs powinien zareagować pozytywnie. Na razie cena akcji osiągnęła 12-miesięczne minimum, więc rynek ocenia prawdopodobieństwa takiego scenariusza nisko.

>>; Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>>; Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Inwestowanie w czasach zarazy – koronawirus i giełdy
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki
Edytowany: 27 września 2017 09:08


wazar
Dołączył: 2008-08-17
Wpisów: 70
Wysłane: 26 lutego 2018 22:25:49 przy kursie: 6,88 zł
Tkaniny malowane, zyski farbowane, spadki reżyserowane...
Analiza OK, spadki nieadekwatne do sytuacji spółki.

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 710
Wysłane: 6 maja 2019 20:16:16 przy kursie: 7,30 zł
Stabilnie z nutką niepewności – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 4 kw. 2018 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 05-05-2020 20:16:16.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 12908)Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/lentex,w... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/lentex,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2.... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Edytowany: 7 maja 2019 19:01

krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 062
Wysłane: 15 lipca 2019 08:56:48 przy kursie: 7,56 zł
LENTEX - analiza techniczna na życzenie


Będzie krótko, bo nie ma nad czym się zbytnio rozwodzić - trendu brak. Widać to zarówno po układzie średnich względem siebie, jak i linii ADX.
W tej sytuacji możemy jedynie czekać na zakończenie ruchu bocznego. Naruszenie sekwencji opadających szczytów lub zejście poniżej zielonej strefy wsparcia wskaże kierunek poruszania się cen przynajmniej w średnim terminie.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 15 lipca 2019 08:57

Iza100
Dołączył: 2015-06-29
Wpisów: 16
Wysłane: 25 listopada 2019 18:06:51 przy kursie: 7,38 zł
Hej hello1 ,
przeczytałam komunikat na swoim koncie maklerskim o możliwości sprzedaży akcji spółki po cenie dużo wyższej niż rynkowa (10,50 zł). Czy ktoś z Was mi podpowie gdzie może tkwić haczyk? Nie rozumiem, czemu w tej sytuacji nie było jakiejś konkretnej reakcji na rynku (spodziewałam się wzrostów) ? :)

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 9 926
Wysłane: 25 listopada 2019 18:57:52 przy kursie: 7,38 zł
Spółka może płacić dywidendę, albo skupować akcje z rynku - to dwie różne formy dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. Nie ma reakcji rynku gdyż wezwanie jest tylko na 5 proc. kapitału własnego spółki. Jeśli wszyscy złożą zapis na sprzedaż akcji, to redukcja w tym wezwaniu będzie wynosić 95 proc. i sprzedaż tylko 1/20 swoich akcji w tej wyższej cenie. W prosty sposób można powiedzieć, że na rynek wpływ ma tylko 1/20 tego dyskonta kursu.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,142 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d