pixelg
POZBUD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

POZBUD [POZ]

AKTUALNY KURS: 1,45 zł (-2,03%) 24-02-2020 16:45
kurtwallander
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-01-28
Wpisów: 88
Wysłane: 5 września 2014 09:29:25 przy kursie: 4,68 zł
pewnie kolejka jest spora acz proszę o dorzucenie omówienia wyników spółki do listy blackeye

Tomasz Nawrocki
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 712
Wysłane: 7 września 2014 08:15:34 przy kursie: 4,68 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ POZBUD T&R S.A. (GKP) NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ZA 1 PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W drugim kwartale b.r. GK Pozbud kontynuowała pozytywną tendencję z poprzedniego okresu sprawozdawczego pod względem poprawy r/r na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat, aczkolwiek przy jedoczesnym pogorszeniu w obszarze rentowności. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był znaczący wzrost głównych pozycji kosztowych w układzie rodzajowym, w tym zwłaszcza największej z nich – kosztów usług obcych (+127%). W rezultacie poprawę przychodów o 54% uzyskano przy wyraźnie niższej marży brutto (13 wobec 15,6% przed rokiem) i na poziomie zysku brutto na sprzedaży progres zmniejszył się do 29%. Znacznie mniejsze tempo wzrostu kosztów odnotowano natomiast w obszarze ogólnego zarządu i sprzedaży (łącznie wzrost o 10%) co na poziomie zysku netto na sprzedaży pozwoliło wykazać poprawę rzędu 43%. Niestety w ramach pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej Grupa zaprezentowała się nieco słabiej aniżeli przed rokiem – w pierwszym przypadku niższe przychody netto, a w drugim wyższe koszty netto – co przełożyło się na ponowne obniżenie tempa poprawy na kolejnych poziomach wynikowych – zysk operacyjny wzrósł o 23%, a zysk brutto już tylko o 19%. Ostatecznie po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie zysku netto GK Pozbud uzyskała progresję o 10% (w przypadku akcjonariuszy o 21%). Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia segmentów działalności największy wpływ na wyniki 2kw miała zwłaszcza „stolarka drewniana” (42-proc. udział w przychodach ogółem), w ramach której odnotowano r/r blisko 240-proc. wzrost sprzedaży przy spadku marży brutto o ok 16pp (z 38 do 22%). Mniejsze zmiany tym razem dotyczyły największego z segmentów (46-proc. udział) – „rewitalizacji i usług budowlanych”, gdzie sprzedaż poprawiła się r/r o 14%, przy spadku marży brutto o ok 2pp (z 8 do 6%). Z kolei w przypadku trzeciego z istotnych segmentów („lite podłogi drewniane”) odnotowano poprawę sprzedaży o 12%, przy spadku marży brutto o ok 12pp (z 19 na 7%).

Spoglądając na tendencje rozwojowe GK Pozbud w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) w pierwszej kolejności rzuca się w oczy wyraźny ostatnio wzrost przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie jednak widać, że Grupa kuleje nieco pod względem efektywności prowadzonej działalności, gdyż wspomniany wzrost przychodów nie przekłada się na większą poprawę pozostałych wyników finansowych – dobrze obrazują to wahające się od dłuższego czasu w wąskim przedziale poszczególne wskaźniki rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście wyników GKP w kolejnych okresach sprawozdawczych warto odnotować, że na dzień sporządzenia raportu półrocznego miała ona zakontraktowane umowy do realizacji w ciągu najbliższych dwóch lat na łączną kwotę ok 228 mln zł, przy spodziewanym przyjęciu w najbliższym czasie kolejnych zleceń na dodatkowe 90 mln zł. Większość z dużych zleceń przypada na segment rewitalizacji oraz innych usług budowlanych i dotyczy prac towarzyszących modernizacji linii kolejowych (współpraca ze spółką Torpol). Ponadto Grupa coraz większą część sprzedaży realizuje na rynkach zagranicznych (głównie kraje Eurpy Zachodniej oraz USA), które dotychczas nie stanowiły istotnego udziału w sprzedaży (mniej niż 10%). Zgodnie z przypuszczeniami Zarządu udział sprzedaży eksportowej w b.r. może wzrosnąć nawet do 30%.

Między innymi w związku z powyższym, GKP modernizuje i rozbudowuje swoje moce wytwórcze w segmencie stolarki drzewnej i litych podłóg drewnianych (w głównym zakładzie produkcyjnym stolarki drzewnej w Słonawach po ukończeniu projektu inwestycyjnego, co ma nastąpić do 1kw 2015r, powinny one wzrosnąć z 3,5 do 10 tys. mkw miesięcznie). Jednocześnie robione są przymiarki do powiększenia składu Grupy Kapitałowej. W tym względzie największe zainteresowanie skupione jest na notowanej na rynku New Connect spółce Baumal, która uzupełniłaby asortyment GKP o stolarkę okienną i drzwiową z PCV i wyraźnie in plus przełożyłaby się na skonsolidowane wyniki (w 2013r Baumal miał ok 34 mln zł przychodów i 4 mln zł zysku netto). Na razie jednak akwizycja tego podmiotu jest wstrzymana z uwagi na jego starania o dotację unijną (w trakcie tego procesu nie ma możliwości zmiany statusu własnościowego spółki). Zgodnie z aneksem do Umowy Inwestycyjnej przedłużono jej obowiązywanie do końca czerwca 2015r.

Jeśli chodzi o kwartalne sprawozdanie z przepływów pieniężnych GK Pozbud to mamy tu zasadniczo potwierdzenie pozytywnych zmian w ramach rachunku zysków i strat (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł). Grupa wykazała na poziomie ogólnym dopływ gotówki rzędu 8,3 mln zł wobec niecałego 1 mln zł przed rokiem. Działalność operacyjna wygenerowała blisko 6,4 mln zł gotówki (przed rokiem -1,6 mln zł), przy poprawie r/r nadwyżki finansowej netto o 16% (4,1 wobec 3,5 mln zł). W pokryciu znacznych inwestycyjnych wydatków netto (ok 7,8 mln zł) pomogło natomiast pozyskanie środków z zewnątrz w ramach działalności finansowej (dopływ rzędu 9,7 mln zł).

Z perspektywy ujęcia narastającego za 12 miesięcy (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) przedstawione wyżej przepływy kwartalne wpłynęły in plus na poziom ogólnego salda gotówkowego, co biorąc pod uwagę ich strukturę, wynika głównie z pozyskiwaniem środków w ramach działalności finansowej (przepływy operacyjne generalnie wystarczają ostatnio na pokrycie wydatków inwestycyjnych netto). Niewątpliwie pozytywnym aspektem rachunku przepływów GKP jest także systematyczna zdolność do generowania coraz wyższej nadwyżki finansowej netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia zmian bilansowych w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego Grupa odnotowała wzrost sumy bilansowej o 11%, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem w zakresie aktywów trwałych o 8% (środki trwałe) oraz aktywów obrotowych o 15% (generalnie wszystkie składniki), a w odniesieniu do pasywów ze zwiększeniem kapitału własnego o 2% i zadłużenia o 28% (zadłużenie krótkoterminowe wzrosło o 32%, długoterminowe o 11%, a dług oprocentowany ogółem o 26%).

Powyższe zmiany przełożyły się nieco in minus na strukturę bilansową GKP, głównie z uwagi na zmniejszenie przewagi kapitału własnego nad zobowiązaniami ogółem z 66-34 do 61-39 oraz wzrost przewagi długu krótkoterminowego nad długoterminowym z 83-17 do 85-15. W rezultacie pewnemu zmniejszeniu uległ kapitał obrotowy netto, w tym jego nadwyżka nad bieżącym zapotrzebowaniem, oraz nadwyżka finansowania aktywów trwałych kapitałami stałymi (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). W związku z tymi zmianami, a także rosnącym portfelem zamówień, kierownictwo w perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych z wyprzedzeniem zamierza zareagować i dokonać przetasowań w ramach czasowej struktury zadłużenia (planowana jest zamiana oprocentowanego długu krótkoterminowego na długoterminowy).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Mimo pogorszenia szeregu relacji finansowych w następstwie wskazanych wyżej zmian w bilansie, sytuację finansową GKP na koniec czerwca b.r. można uznać za korzystną i bezpieczną zarówno w obszarze płynności jak i zadłużenia. Potwierdza to również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który mimo pewnego pogorszenia nadal wskazuje relatywnie wysoki poziom A-.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/pozbud,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty jako wypadkowa wskazują na optymalną wycenę rynkową akcji Pozbudu na GPW, choć generalnie więcej z nich wskazuje raczej na potencjał wzrostowy aniżeli spadkowy. Testem dla Emitenta będzie kolejny okres sprawozdawczy, w przypadku którego w ubiegłym roku podał on bardzo dobre wyniki finansowe. Obecna sytuacja wynikowo-finansowa oraz generalnie pozytywne informacje płynące z GKP pozwalają uznać bieżącą wycenę rynkową za dość atrakcyjną. Podstawowe ryzyko związane jest dalszym rozwojem wypadków w krajowej gospodarce oraz trwałością progresji produkcji budowlano-montażowej.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/pozbud,w... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/pozbud,w...
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

grum
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 278
Wysłane: 7 kwietnia 2016 11:01:00 przy kursie: 3,97 zł

Mamy Spółkę z "kasą" (dodatnie przepływy, kutwiarskim podejście do dywidendy w okresie ostatnich 3 lat) i strategią ukierunkowaną na .... właściwie sprzedaży wydzielonej zorganizowanej formy przedsiębiorstwa.
Z pewną nieśmiałością zakładam, że Spółka podzieli się nie tylko tym co trzyma w skarpecie z trzech ostatnich lat ale również, w pewnej perspektywie czasowej tym co uzyska z ewentualnej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Owa strategia - strukturyzacja, tak dosyć enigmatycznie opisana w komunikacie, jak dobrze rozumiem polegała by na poszukiwaniu partnera w "celu potencjalnego przejęcia" tak aby "trwale i dynamicznie powiększyć potencjał wykonawczy w ramach działalności budowlanej" - czyli de facto sprzedaży zawiązanej spółki celowej ("okna").
Zakładając owy scenariusz, można by pokusić się na stwierdzenie, że trochę by to ożywiło kurs w sytuacji, gdy spółka "dławiła" by się gotówką uzyskaną ze sprzedaży owej zorganizowanej części.
Oczywiście moje założenia mogą być zbiorem "pobożnych życzeń", które zacząłem subiektywnie budować tuż po drobnych zakupach akcji Spółki przez jego c-ve Prezesa.

Proszę mądrzejszych o wgląd do sprawozdań, odnośnie możliwości spółki do podzielenia się zyskiem oraz nieuwzględnienia faktu, że ze względu na lokalizację Spółki, Prezesi mogą pochodzić ze polskiej stolicy kutw i dusigroszy... tj. Poznania.


ps. Ostatnia mam słabość do branży budowlanej.


Deogracias
Deogracias PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 441
Wysłane: 17 kwietnia 2016 23:55:19 przy kursie: 4,01 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. (dalej POZBUD) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku (sprawozdanie roczne )

Cytat:
Proszę mądrzejszych o wgląd do sprawozdań, odnośnie możliwości spółki do podzielenia się zyskiem oraz nieuwzględnienia faktu, że ze względu na lokalizację Spółki, Prezesi mogą pochodzić ze polskiej stolicy kutw i dusigroszy... tj. Poznania.

Poniżej próba wyjaśnienia powyższej kwestii, choć lojalnie zwracam uwagę, że, podobnie jak omawiana spółka, analityk również pochodzi z polskiej stolicy kutw i dusigroszy.


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

Przychody spółki w 2015 roku wzrosły o 9%, ale w rozbiciu na poszczególne kwartały sytuacja nie wygląda jednoznacznie.
Z kwartału na kwartał widać duże wahania osiąganych przychodów i nie rysuje się również żaden wyraźny wzorzec sezonowy.
Spółka prowadzi działalność w 2 obszarach:
- produkcyjnej - produkcja stolarki drewnianej - okna, drzwi i podłogi
- usługowej - prace budowlane na zlecenie

Pierwszy z tych segmentów to typowa działalność produkcyjna i "koń pociągowy" wyników spółki. Mimo, że produkcja stolarki stanowiła 43% sprzedaży to jednak wypracowała ponad 80% zysku brutto na sprzedaży.
Usługi budowlane stanowią większą część przychodów ale charakteryzują się dużo mniejszą rentownością. Wzrost sprzedaży spółki został wygenerowany w tym segmencie, co skutkuje spadkiem średniej osiąganej marży.

Warto zwrócić uwagę, że większość usług budowlanych (ponad 90%) jest realizowana na rzecz jednego klienta - notowanego na giełdzie TORPOL-u. Niesie to ze sobą określone ryzyka. Wahania sprzedaży wynikają głównie z terminów zakończenia realizacji poszczególnych projektów budowlanych. Teoretycznie zasady MSR związane z księgowaniem przychodów z projektów budowlanych mają temu zapobiegać, ale jak widać na wykresie przychodów tak się jednak nie dzieje.


kliknij, aby powiększyć

Ostateczny wynik POZBUD-u w 2015 był nieznacznie gorszy niż w 2014 - zysk spadł o 3,3%. Warto zwrócić uwagę, że rok temu spółka raportowała wyraźnie wyższy zysk (12 mln zł), lecz z uwagi na korektę błędów w raportowaniu został obniżony wynik za 2014.
Wynik za 2015 spadł z uwagi na obniżenie marży na sprzedaży (zysk brutto na sprzedaży niższy o 1 mln zł) oraz wyższe obciążenie podatekiem dochodowych (2,2 mln zł w 2015 vs 1,0 w 2014).


kliknij, aby powiększyć

Cykl konwersji gotówki systematycznie się zmniejsza, co jest pozytywnym zjawiskiem. Warto jednak zwrócić uwagę, że poprawa następuje głównie z powodu wydłużania się cyklu regulowania zobowiązań. Poza tym widać również wydłużenie okresu spływu należności i utrzymywania zapasów, co nie jest pozytywnym zjawiskiem.
Wracając do okresu regulowania zobowiązań przez POZBUD - patrząc na kwotę posiadanych przez spółkę środków finansowych (62,8 mln zł w porównaniu do 46,7 mln zł zobowiązań z tytułu dostaw i usług) - raczej nie mamy do czynienia z problemami dotyczącymi płynności spółki.


kliknij, aby powiększyć

POZBUD wygenerował w 2015 roku prawie 25 mln zł gotówki z działalności operacyjnej - zdecydowanie więcej niż zysk spółki (10,2 mln zł). Główną przyczyną jest uwolnienie kapitału obrotowego, widoczne w skróceniu cyklu konwersji gotówki.
POZBUD ponosi jednak duże wydatki inwestycyjne - w 2015 zakończył budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej. Wielkość utrzymywanych przez spółkę środków finansowych jest cały czas bardzo wysoka.

Analiza wypłacalności

W serwisie jest już dostępna analiza wypłacalności przeprowadzona pod kątem wyemitowanych obligacji:

>> Analiza wypłacalności emitenta obligacji - POZBUD

Poglądowo zamieszczam dodatkowo wykresy prezentująca strukturę aktywów, pasywów i podstawowych wskaźników wypłacalności.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Podsumowanie

Wyniki POZBUD-u za 2015 rok można określić jako neutralne - zyski spadły, a spółka rozwijała raczej działalność w obszarze usług budowlanych, które dają dużo mniejszą wartość dodaną niż produkcja stolarki drewnianej.

Trzeba zwrócić uwagę na niską jakość prezentowanego przez POZBUD sprawozdania finansowego. Sprawozdanie za 2015 koryguje 4 błędy w poprzednich sprawozdaniach. W konsekwencji wynik za 2014 zmniejszył się o 1,5 mln zł (do 12 mln zł), a wynik za 2013 o 3,2 mln zł (do 8,2 mln zł). Świadczy to o sporym bałaganie w spółce w kwestiach księgowych i zarządczych.
Stoi to z kolei w pewnej sprzeczności z zapewnieniami zarządu spółki o dużym doświadczeniu w realizacji prac budowlanych na zlecenie - przy niskich marżach w tym biznesie do osiągnięcia sukcesu nie wystarczą tylko umiejętności techniczno-konstrukcyjne. Błędy w kalkulacji rentowności, rozliczeniu lub zapewnieniu finansowania projektu mogą być przyczyną negatywnego wyniku na danym projekcie.

W stosunku do wyniku za 2015 również warto zachować sporą rezerwę - znaczna część (5,4 mln zł z 27,4 mln zł) wyniku na sprzedaży pochodzi z realizowanych kontraktów budowlanych (segment prac rewitalizacyjnych i budowlanych). Jeżeli spółka wykryje kolejne błędy - wynik może się istotnie zmienić.

POZBUD jest w dużym stopniu uzależniony od TORPOL-u, realizując dla niego jako podwykonawca prace typowo budowlane. Oczywiście nadmierne uzależnienie od 1 odbiorcy nie jest niczym dobrym, ale wydaje się, że taki układ ma szanse powodzenia. TORPOL powinien mocno zwiększyć swoje portfolio projektów w związku z kolejnym rozdaniem unijnych pieniędzy i realizować głównie prace specjalistyczne związane z liniami kolejowymi. Elementy związane z pracami ogólnobudowlanymi nie wymagają aż tak dużej specjalizacji i mogą być zlecane podwykonawcom. W tym miejscu pojawia się nisza, w której może rozwijać swoją działalność POZBUD. Oczywiście spółka musi cały czas zwracać uwagę na rentowność przyjmowanych zleceń.

POZBUD ogłosił zakup działki budowlanej w Poznaniu i plany rozpoczęcia działalności deweloperskiej. Byłaby to już 3 odnoga działalności spółki. Rynkowo jest to dobra decyzja - budownictwo mieszkaniowe rozwija się bardzo dobrze i pozwala osiągać przyzwoite marże. POZBUD ma zarówno kompetencje po stronie wykonawczej, jak również może wykorzystać swoje produkty zwiększając skalę produkty. Warto dodać, że na rynku poznańskim POZBUD jest już rozpoznawalny w branży deweloperskiej, jako wykonawca projektów deweloperskich (grupa Akropol Inwestycje).

Pojawia się pytanie, czy spółka będzie w stanie prowadzić efektywnie działalność we wszystkich 3 obszarach. Przyszłość pokaże, aczkolwiek problemy w raportowaniem finansowym za 2013 i 2014 nie są tu dobrym prognostykiem. Tego rodzaju konglomeraty są również trudniejsze w analizie dla inwestorów, co przekłada się na niższy popyt na ich akcje. Zwłaszcza, że mamy tu do czynienia ze spółką o stosunkowo małej kapitalizacji, która w każdym z 3 obszarów mogłaby wielokrotnie zwiększyć skalę działania.

Pojawiło się pytanie, czy POZBUD ma możliwość podzielenia się z akcjonariuszami zyskiem poprzez wypłatę dywidendy. Technicznie rzecz biorąc - nie ma przeszkód. Wynik jest dodatni, a w kasie spółki są zgromadzone bardzo duże kwoty. Z jakiegoś powodu spółka jednak nie ma zwyczaju wypłacania dywidendy, więc trudno liczyć na to w tym roku, zwłaszcza że spółka może chcieć zabezpieczyć finansowanie dla nowego projektu deweloperskiego. POZBUD może oczywiście może zmienić swoją politykę, co jest o tyle możliwe, że większość udziałów mają inwestorzy finansowi. Wydaje się jednak, że spółka utrzymuje zdecydowanie zbyt wysokie kwoty gotówki - jest to prawie 60% kapitalizacji spółki. Na pewno aż takie kwoty nie są potrzebne do prowadzenia działalności operacyjnej.

>> Porównanie na tle sektora materiałów budowlanych

POZBUD jest notowany ze wskaźnikiem cena/zysk na poziomie 10,6, co jest dość atrakcyjną wartością. Trudno jednak oczekiwać od spółki jakiegoś przełomu w wynikach- ewentualne zyski z działalności deweloperskiej pojawią się najwcześniej w 2017. W najbliższej perspektywie akcjonariusze mogą liczyć za zatrzymanie sie trendu spadkowego cen akcji, który trwał od ponad pół roku, ale w ostatnich tygodniach w pewnym stopniu wyhamował.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Inwestowanie w czasach zarazy – koronawirus i giełdy
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

grum
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 278
Wysłane: 19 kwietnia 2016 10:40:02 przy kursie: 4,03 zł
[... raczej nie mamy do czynienia z problemem płynności spółki.]. Dla Spółki, która generuje 2,5 krotność gotówki więcej niż zyski, ocena dosyć umiarkowana, może lepiej napisać wyważona.
Niemniej to tylko akcenty. DZIĘKUJE ZA ANALIZĘ.
Spółka przed olbrzymią zmianą tzn. przeniesienie ciężaru działalności na tzw. "trzecią nogę" - według mnie jednorazowy skokowy zysk ze sprzedaży części "okienno-podłogowo-etc", segment pokaźny - wystarczy chociażby przeanalizować wkład UE w dofinansowanie projektów realizowanych przez Spółkę i marże na oknach klasy Premium (nie nie jest DRUTEXAngel.
" [...] Świadczy to o sporym [...] w spółce w kwestiach księgowych i zarządczych.". Ostre. Raczej bym tu kwestie "zarządcze" nie wymieniał. Kwestia gustu albo mojego subiektywizmu.
Edytowany: 19 kwietnia 2016 10:47

grum
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 278
Wysłane: 21 listopada 2016 13:09:12 przy kursie: 2,77 zł
Poproszę o analizę raportu za III kwartał. Z góry dziękuje.

Deogracias
Deogracias PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 441
Wysłane: 29 listopada 2016 00:41:07 przy kursie: 2,70 zł
Omówienie wyników oraz sytuacji finansowej i rynkowej Grupy Kapitałowej POZBUD T&R S.A. (dalej POZBUD) za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku (sprawozdanie kwartalne)

POZBUD nie zachwycił wynikami za ostatni kwartał. Co dalej czeka producenta stolarki otworowej z Wielkopolski, który ambitnie próbuje rozwijać działalność w kolejnych obszarach biznesowych?


Analiza sprawozdania finansowego


kliknij, aby powiększyć

2016 rok jest dla POZBUD-u wyraźnie mniej szczęśliwy niż 2015. Przychody spółki wyraźnie spadły: o -49,5% w 3 kwartale (w porównaniu do 2015Q3) i -26,1% dla 3 pierwszych kwartałów 2016 w porównaniu do 2015. Jako, że przychody są bazą do budowy zyskowności spółki, zwiastuje to problemy w dalszych liniach sprawozdania finansowego. Pogorszyła się również rentowność, co powiększa skalę problemów z jakimi musi się borykać spółka.

Lokomotywą wyników w dalszym ciągu jest produkcja stolarki drewnianej (okna, drzwi) oraz podłóg, ale i w tym obszarze nie działo się najlepiej. Łączne przychody tych segmentów (spółka wyróżnia 2 segmenty dla stolarki otworowej i 1 dla podłóg) za 3 kwartały 2016 spadły do 72,4 mln w porównaniu do 78,4 w 3 pierwszych kwartałach 2015. Podobnie jest z wynikami na poziomie operacyjnym - wypracowana nadwyżka spadła z 18,3 do 13,1 mln zł.

Wyniki jednak najbardziej pogorszyły się w segmencie "Rewitalizacji i usług budowlanych" - przez 3 pierwsze kwartały tego roku przychody wyniosły 51,4 mln zł, podczas gdy rok temu - 89,1 mln zł. Oczywiście odbiło się to na zyskach - wynik operacyjny spadł z 4,7 do 1,7 mln zł. Warto dodać, że wyniku segmentów są obliczane bez uwzględnienia kosztów zarządu i sprzedaży, więc jest niewykluczone, że cała działalność tego segmentu przyniosła straty.
Łączny wynik operacyjny wszystkich segmentów po 3 kwartałach to 15 mln zł, z czego muszą zostać pokryte koszty sprzedaży i zarządu - (w sumie 6,1 mln zł ) i koszty finansowe (3,1 mln zł).


kliknij, aby powiększyć

POZBUD osiągnął dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej (+0,2 mln zł) i osiąga pewne przychody z finansowe (+0,4 mln zł), ale to nie było w stanie uratować wyniku.
Zysk netto za 3 kwartały to 5,8 mln zł, co jest spadkiem o 40,9% w porównaniu do wyniku rok wcześniej.


kliknij, aby powiększyć

Cykl konwersji gotówki wyraźnie się wydłużył. Przyczyna nie leży jednak w opisanych powyżej segmentach działalności, a w rozpoczęciu działalności deweloperskiej przez spółkę. Co ciekawe, nie znalazło to odbicia w rachunku segmentowym. Spółka rozpoczęła w 2016 realizację projektu "Zacisze Strzeszyn" i wykazuje jako zapasy wartość gruntu i poniesionych nakładów na budowę.


kliknij, aby powiększyć

Widać, że przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej się pogorszyły. Jest to związane z rozpoczętym projektem deweloperskim. Tego rodzaju wydatki długo jeszcze nie będą widoczne w rachunku wyników, ale rachunek przepływów pozwala na wychwycenie takich informacji. Widać, że zmniejsza się kwota gotówki posiadanej przez spółkę - póltora roku temu na jej kontach było prawie 70 mln zł, teraz jest to około 40. Koszty utrzymywania takiej rezerwy gotówkowej (odsetki) widać w ujemnych przepływach z działalności finansowej.

Analiza wypłacalności

kliknij, aby powiększyć

Zadłużenie odsetkowe jest od kilku okresów stałe i w dużym stopniu zabezpieczone posiadaną gotówką. Widać jednak, że zapasy gotówki zaczynają powoli topnieć (są wydatkowane na projekt deweloperski) więc kwestia zdolności do obsługi zadłużenia staje się coraz bardziej istotna.

Wskaźniki zadłużenia są niskie, ale trzeba pamiętać, że są one odnoszone do księgowych wartości kapitału własnego. POZBUD ma wskaźnik cena/wartość księgowa na poziomie 0,44 co oznacza, że biorąc pod uwagę wartości rynkowe długu i kapitału własnego wskaźniki zadłużenia byłyby dużo wyższe.
Przez ostatnie kwartały wyraźnie spadły wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia. Wskaźnik EBITDA/odsetki na poziomie 3,4 mieści się jeszcze w zakresie wartości bezpiecznych. Tempo pogarszania się tego wskaźnika (a także EBIT/Odsetki) może jednak skłonić do zapalenia lampki ostrzegawczej.

Spółka wyemitowała obligacje serii POZ0219 na kwotę 50 mln zł, które będą wymagały spłaty lub refinansowania na początku 2019 roku. W tej chwili bardzo trudno ocenić, jak wtedy będzie wyglądała sytuacja spółki.

Podsumowanie

Przez ostatnie 12 miesięcy kurs akcji POZBUD-u spadł o 54%. Spółka zamiast iść do przodu, ciągle drobi w miejscu, a może nawet zrobiła kilka kroków wstecz. Zarząd w sprawozdaniu z działalności akcentuje fakt spowolnienia inwestycji (szczególnie w sektorze publicznym) w Polsce. Jest to prawda, ale trudno nie dostrzec błędów popełnianych przez spółkę. Pozwolę sobie przypomnieć fragment analizy z kwietnia:
Cytat:
Pojawia się pytanie, czy spółka będzie w stanie prowadzić efektywnie działalność we wszystkich 3 obszarach. Przyszłość pokaże, aczkolwiek problemy z raportowaniem finansowym za 2013 i 2014 nie są tu dobrym prognostykiem. Tego rodzaju konglomeraty są również trudniejsze w analizie dla inwestorów, co przekłada się na niższy popyt na ich akcje. Zwłaszcza że mamy tu do czynienia ze spółką o stosunkowo małej kapitalizacji, która w każdym z 3 obszarów mogłaby wielokrotnie zwiększyć skalę działania.


Jak na razie wygląda to nieciekawie w każdym z 2 dotychczasowych obszarów działalności.
Segment robót budowlanych popadł w problemy, czego przyczyną jest nadmierne uzależnienie od głównego odbiorcy (mający swoje problemy TORPOL). Problemy w tym obszarze faktycznie mogą być spowodowane zastojem w wydatkowaniu środków unijnych na infrastrukturę.
Segment produkcji stolarki również wyraźnie pogorszył wyniki. Słabsza koniunktura w Polsce jest faktem, ale nasuwa się pytanie, czemu na przykład spółka nie próbuje rozwijać działalności eksportowej (sprzedaż zagraniczna to jedynie 8% całości przychodów). Udziały w polskim rynku to mniej więcej 1% (wielkość produkcji), więc pole do rozwoju również jest duże.

Do tego spółka rozpoczęła nowy obszar działalności i zajęła się deweloperką:
"Raport bieżący" napisał(a):
Spółka rozpoczęła budowę I etapu Osiedla Zacisze Strzeszyn, obejmującą 3 budynki wielorodzinne wraz z halą garażową. W budynkach będzie 120 mieszkań o powierzchni od 28 m2 do 93 m2. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wraz z antresolami ustalona została łącznie na poziomie 6.628,45 m2 (PUM), w tym: powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w wysokości 6.648,16 m2 i powierzchnia użytkowa antresoli w wysokości 380,29 m2. W dniu dzisiejszym, tj. 17 października 2016 roku Spółka rozpoczęła sprzedaż mieszkań w ramach budowy I etapu Osiedla Zacisze Strzeszyn.
Zakończenie realizacji I etapu Inwestycji planowane jest na koniec 2018 roku, co powinno przełożyć się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.


Przychody z projektu można oszacować na 35-40 mln zł. Biorąc pod uwagę datę oddania do użytku (2018) widać, że długo trzeba będzie poczekać na pozytywne efekty w rachunku wyników. Warto dodać, że firmy powiązane z właścicielami spółki prowadzą już działalność deweloperską i mają w tym pewne doświadczenia, choć nie zawsze były one pozytywne.

Podsumowując, POZBUD podejmuje ambitną próbę złapania 3 srok za ogon, co może się okazać dużym wyzwaniem dla zarządu spółki. Po 3 kwartałach 2016 widać wyraźne pogorszenie wyników, co jest negatywnym niespodzianką po bardzo dobrym 2014 i przyzwoitym 2015 roku.


kliknij, aby powiększyć

Cena akcji POZBUD-u w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadła o 52%, co znaczy, że rynek podszedł bardzo sceptycznie do osiągnięć spółki. Można odnieść wrażenie, że spółka jest tania. Widać jednak, że wyniki pogarszają się i jak na razie nie pojawił się znak, żeby ta tendencja miała się odwrócić.

W zasadzie, popuszczając nieco wodze fantazji, POZBUD byłby ciekawym kandydatem do przejęcia. Spółka ma ciekawe, atrakcyjne parametry finansowe - kapitalizacja 75 mln zł, 40 mln zł gotówki w kasie, zyski za ostatnie lata w przedziale 6-10 mln zł. W aktywach można znaleźć również majątek produkcyjny i nieruchomości. Właściciele kontrolują niecałe 30% głosów, a reszta akcjonariatu to inwestorzy finansowi i indywidualni, więc nawet wrogie przejęcie kontroli byłoby możliwe. Przeszkodą do realizacji takiego scenariusza jest jednak mała wielkość spółki.

Wracając do notowań na GPW, sprawa jest raczej prosta. Aby trend spadkowy się odwrócił, będą potrzebne dobre wyniki fundamentalne.

>> Wyceny, wskaźniki oraz inne informacje dotyczące spółki - tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych - tutaj


Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Nowy wpis >>> Inwestowanie w czasach zarazy – koronawirus i giełdy
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

grum
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 278
Wysłane: 7 grudnia 2016 21:28:04 przy kursie: 2,98 zł
"puszczając wodze fantazji [...]" (kwestia przejęcia) - możliwy scenariusz. Chociaż wydaje mi się, że rynek szybko zniweluje cenę akcji - wartość kapitalizacji i jej wielkość do gotówki, czy też zysków nie będzie aż tak zaskakująca.


grum
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 278
Wysłane: 10 lutego 2017 13:58:01 przy kursie: 3,25 zł
Oferta Torpolu została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza w przetargu na modernizację jednego z odcinków linii kolejowej z Warszawy do Poznania. Jej wartość to ok. 1,03 mld zł brutto. Prawdopodobnie, analogicznie jak w latach poprzednich, podwykonawcą może być POZBUD.

LuckyTony
Dołączył: 2010-05-20
Wpisów: 27
Wysłane: 3 października 2017 23:33:54 przy kursie: 2,69 zł
http://zacisze-strzeszyn.pl/ - tymczasem deweloperka ruszyła pełna parą. 18% ze 120 mieszkań sprzedanych albo w rezerwacji. Zaczyna to wyglądać ciekawie w kontekście rekordowego backlogu Torpolu. Macie może porównanie skali współpracy Torpolu i Pozbudu w poprzednich latach? Może się przydać do określenia skali wzrostu przychodów w tym segmencie. No i pytanie do speców od wykończeniówki mieszkań: o jakich kwotach mówimy przy wykończeniu 120 mieszkań stolarką Pozbudu? Jest ktoś kto ma od nich stolarkę i może określić ją cenowo?

Szkoda jedynie, że rynek drewna w Polsce jest tak regulowany, bo gdyby nie to, cena surowców powinna być sporym katalizatorem dla wyników spółki.


grum
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 278
Wysłane: 26 października 2017 13:19:48 przy kursie: 2,92 zł
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26 października 2017 r. otrzymał informację od spółki zależnej SPC-2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: SPC-2) o wyborze oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi ww. spółka zależna, w przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) pod nazwą Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS (Zamówienie).Oferta została złożona przez konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), SPC-1 , SPC-2 oraz SPC-3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Konsorcjum). Przedmiotem oferty jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej. Cena oferty złożonej przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi SPC-2, wynosi 2 268 mln zł netto tj. 2 789 mln zł brutto, z czego na spółkę zależną Emitenta SPC-2 przypada około 31,77 % kwoty netto.

mindek
Dołączył: 2009-09-03
Wpisów: 1 078
Wysłane: 26 października 2017 16:26:39 przy kursie: 2,92 zł
niezła ciekawostka, ich przychody mają sięgnąć 700mln. Czy dadzą radę zrobić to bez problemów. To skok na głęboką wodę.

grum
Dołączył: 2009-03-11
Wpisów: 278
Wysłane: 27 października 2017 08:45:13 przy kursie: 2,92 zł
O ile mnie pamięć nie myli, Spółka realizowała, bez problemów, tego typu zamówienia. Przychody możliwe, matmy nie oszukasz - wkład spółki w konsorcjum jest jasno określony, przychody również.krewa
krewa PREMIUM
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 5 898
Wysłane: 17 grudnia 2017 13:16:38 przy kursie: 3,39 zł
POZBUD - analiza techniczna na życzenie


Najpierw proponuję spojrzenie na wykres historyczny w ujęciu tygodniowym. Dynamika spadków i wzrostów jest typowa dla każdego z cykli giełdowych - szybkie zjazdy i mozolne wspinaczki. W maju bieżącego roku kupującym udało się obronić wsparcie na poziomie 2,21 zł i w ten sposób notowania ukształtowały długoterminowy kanał boczny. Młot, naruszający wsparcie, wygenerował mocny sygnał kupna i dał początek kolejnemu impulsowi wzrostowemu.


kliknij, aby powiększyć


Przechodzimy do wykresu rocznego w interwale tygodniowym. Mamy do czynienia z trendem wzrostowym, przebiegającytm wg schematu "wybicie - konsolidacja lub korekta - kontynuacja". Gracze mieli problem z oporem na poziomie 2,80 zł i wielokrotnie musieli uznawać wyższość podaży w tej strefie. Niemniej, popyt się nie poddał i ostatecznie sforsował opór. Teraz, zgodnie z zasadą zmiany biegunów, poziom 2,80 zł stanowi solidne wsparcie.
Wskaźniki techniczne wspierają kupujących i na razie nie sygnalizują wytracania impetu zwyżki. Jedynie spore wykupienie może przyczynić się do rozpoczęcia korekty, która nie powinna sięgnąć głębiej niż do poziomu 3 zł.
Teraz naturalnym celem kupującyc będzie strefa 3,84-4,05 zł. To właśnie tam należy oczekiwać kolejnego przystanku na konsolidację. Sama strefa wywodzi się z lokalnego tegorocznego szczytu, ale z uwagi na niewielki wolumen towarzyszący jego powstaniu gracze nie powinni mieć problemów z przejściem tego oporu.kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 17 grudnia 2017 21:35

le rom
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 853
Wysłane: 29 listopada 2018 12:18:54 przy kursie: 2,58 zł
angry3
Nie ma przeszkód w dołowaniu tego waloru, bowiem nawet złotówkę można tu jeszcze zgubić, aczkolwiek wydaje się ,że mamy denko.

Analityk Fundamentalny
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 362
Wysłane: 10 grudnia 2019 13:56:44 przy kursie: 1,71 zł
Okno na świat czy kamień u szyi? - omówienie sprawozdania finansowego Pozbud po III kw. 2019 r.

GK Pozbud jest notowana na GPW od ponad 11 lat i jednoznacznie kojarzyła się z produkcją i sprzedażą okien drewnianych. Panta rei, więc i w tym wypadku okazuje się, że nie musi być to do końca już prawidłowe, a przynajmniej jedyne, skojarzenie. W chwili obecnej spółka wzbudza zainteresowanie inwestorów w związku z realizacją istotnego kontraktu dla PLK PKP SA. Dodatkową wartością jest również realizacja i sprzedaż mieszkań w Poznaniu. I dopiero na samym końcu znajduje się produkcja okien drewnianych.

W zasadzie przy takiej dywersyfikacji projektów kapitalizacja spółki powinna rosnąć. Jak spojrzymy na kurs w momencie ostatniego omówienia wyników (minęły już ponad 3 lata) i porównamy z obecnym to widzimy jednak spadek ponad 25 procentowy. W ostatnich dniach kurs zanurkował o ponad 10 procent w dół - zobaczmy więc jak wygląda sytuacja finansowa i co się zmieniło.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 09-12-2020 13:56:44.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 37919)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 11 grudnia 2019 11:13

Dempster_Mill
Dołączył: 2019-01-02
Wpisów: 44
Wysłane: 8 stycznia 2020 16:55:09 przy kursie: 1,86 zł
Dobrze jest zobaczyć tutaj jakąś wewnętrzną aktywność

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,808 sek.

AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d