pixelg
WASKO - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

9 10 11 12 13 14 15

WASKO [WAS]

AKTUALNY KURS: 1,395 zł (+0,72%) 30-09-2020 10:49
damkal
0
Dołączył: 2010-08-27
Wpisów: 29
Wysłane: 11 maja 2016 10:55:50 przy kursie: 1,80 zł
Podejrzenia ws. Wasko SA. Prezes zatrzymany.

www.tvn24.pl/cba-podejrzewa-o-...

saturas
saturas PREMIUM
1
Dołączył: 2009-07-15
Wpisów: 126
Wysłane: 11 maja 2016 12:16:47 przy kursie: 1,80 zł
Jakiś czas temu przyglądałem się atrakcyjnie wyglądającej Wasko, ale ze względu na kontrakty z państwowym syfem nie zdecydowałem się na kupno. I bardzo dobrze zrobiłem.

Mamy właśnie wzorowy przykład realizacji ryzyka.

sasky
sasky PREMIUM
13
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 570
Wysłane: 12 maja 2016 08:11:50 przy kursie: 1,80 zł
Formacja CBA – analiza techniczna Wasko w porannym Wykresie dnia.kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/forma...


Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 721
Wysłane: 28 stycznia 2018 08:09:10 przy kursie: 2,22 zł
Dobry podkład pod przyszłe wyniki – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 3 kw. 2017 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Wyniki zaraportowane przez GK Wasko (WAS) za 3 kwartał 2017r. wypadły r/r słabo, w tym zarówno ogólnie jak i w porównaniu z jej dokonaniami w pierwszym półroczu. W obszarze core businessu Grupa wykazała co prawda wzrost przychodów r/r o 6%, lecz już w przypadku wyniku brutto na sprzedaży odnotowano spadek zysku o 23% (w wyniku wyższego aniżeli przychody tempa wzrostu kosztów własnych marża brutto spadła r/r z 21,8 do 15,8%), a na poziomie wyniku netto na sprzedaży stratę wobec zysku przed rokiem (pogorszenie wyniku o 260%; głównie w efekcie znacznego wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu – łącznie r/r o 28%). Mimo bardziej korzystnych księgowań w ramach działalności pozostałej (0,6 mln zł przychody netto wobec 1,2 mln zł kosztów przed rokiem), finansowej (nieco większe r/r przychody netto – 0,44 wobec 0,4 mln zł) i podatków (0,17 mln zł podatku odroczonego wobec 0,3 mln zł podatku do zapłacenia), ten negatywny charakter zmian utrzymano również na dalszych poziomach wynikowych aż do końca rachunku zysków i strat.

W skali 9m 2017 r. zmiany r/r w poszczególnych obszarach rachunku zysków i strat WAS prezentowały się już znacznie bardziej korzystnie, na co wpływ miało wspomniane na wstępie udane pierwsze półrocze – przychody ze sprzedaży wzrosły o 16%, zysk brutto na sprzedaży o 8%, zysk netto na sprzedaży o 113%, a w przypadku zysku operacyjnego, brutto i netto wykazano zyski wobec strat w okresie odniesienia.

Opisaną wyżej sytuację zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Zagłębiając się nieco bardziej szczegółowo w wyniki core businessu Grupy można stwierdzić, że jej kiepskie wyniki w rozpatrywanych okresach to głównie wina produkcyjno-usługowego obszaru jej działalności – spadek r/r przychodów, wyniku brutto i marży zarówno w 3kw jak i narastająco za 9m. W obszarze handlowym Grupa odnotowała z kolei dla obu okresów czasowych wzrost przychodów i zysku brutto na sprzedaży, przy czym o ile w 3kw towarzyszyła temu niższa marża to w ujęciu narastającym za 9m była ona zbliżona do ubiegłorocznej (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji rozwojowych WAS w ujęciu narastającym za 12m (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) bieżący okres sprawozdawczy spowodował zastopowanie wcześniejszej, relatywnie krótkiej, poprawy po wcześniejszym rocznym dynamicznym regresie.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Na wynikach Grupy (w tym zwłaszcza przychodach) dość mocno w ostatnich dwóch latach odbiło się przesunięcie w czasie przetargów w sektorze publicznym, w tym także (a może przede wszystkim) tych finansowanych ze środków unijnych, oraz dekoniunktura w sektorze górniczym. Obecnie sytuacja ta stopniowo ulega odwróceniu, co sprawia, że słabe wyniki Grupy w 3kw 2017r. tym bardziej prezentują się rozczarowująco. Z komentarza Zarządu do sprawozdania finansowego dowiadujemy się, że na taki stan rzeczy wpłynęły znaczące nakłady na przygotowanie ofert w dużych postępowaniach przetargowych (prace w zakresie sieci szerokopasmowych dla kolejnictwa oraz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), a także rozwój struktur sprzedażowych. Ponadto warto tu odnotować, że Grupa powiększyła się również o dwa podmioty – Logic Synergy (podmiot oferuje zintegrowany i kompleksowy system informatyczny w zakresie funkcjonalności bilingu, ERP, GIS i SCADA) oraz SPC-1 (spółka celowa dedykowana do realizacji projektu w ramach zamówienia publicznego dotyczącego projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R” na liniach kolejowych PKP PLK w ramach NPW ERTMS).

Co istotne wysiłki Grupy w zakresie postępowań przetargowych znalazły przełożenie na szereg podpisanych w okresie 3kw. 2017r. i po nim kontraktów, co powinno mieć pozytywne przełożenie na wyniki WAS w kolejnych okresach sprawozdawczych:
- sieć szerokopasmowa FTTH (107,4 mln zł netto),
- miejskie centrum usług wspólnych w Katowicach (20,6 mln zł netto),
- prace w ramach budowy obwodnicy Warszawy (24,6 mln zł netto),
- umowy wykonawcze z Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (6,4 mln zł netto),
- umowy wykonawcze z Polska Grupa Górnicza (5,8 mln zł netto),
- sieć światłowodowa szerokopasmowego dostępu do internetu dla Beskid Media (17,2 mln zł netto),
- budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R” na liniach kolejowych PKP PLK w ramach NPW ERTMS (2,3 mld zł netto, z czego udział przypadający na SPC-1, spółkę zależną Wasko, wynosi 22%),
- zaprojektowanie i budowa sieci NGA na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego (17,5 mln zł netto).

W zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych WAS również nie zachwyciła w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł), notując r/r większy odpływ środków na poziomie salda ogólnego (-6,4 wobec -5,8 mln zł). W obszarze operacyjnym co prawda odnotowano r/r wyraźnie wyższy dopływ środków (2,8 wobec 0,7 mln zł), lecz wynikało to głównie z dużego obciążenia wyniku netto zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy przed rokiem (pod względem nadwyżki finansowej netto oraz EBITDA mamy spory regres – odpowiednio 1,7 wobec 4,3 mln zł oraz 1,1 wobec 4,2 mln zł). Również lepszy wyniki odnotowano w obszarze finansowym – dopływ środków 0,4 mln zł wobec 6 mln zł wydatków netto przed rokiem (dywidenda). Jednocześnie głównym powodem słabego wyniku na poziomie ogólnym przepływów był obszar inwestycyjny, który zamknął się znacznie większymi r/r wydatkami netto (wspomniane wcześniej przejęcia + inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne; -9,5 wobec -0,5 mln zł).

W ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) mamy do czynienia lekkim pogłębieniem negatywnego poziomu salda ogólnego – efekt niedopasowania środków generowanych w ramach działalności operacyjnej i wpływów finansowych względem rosnących wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie zauważyć należy pewną poprawę struktury w obszarze przepływów operacyjnych (zmniejszenie korekt dot. głównie zapotrzebowania na kapitał obrotowy), które w coraz większym zakresie odpowiadają nadwyżce finansowej netto i raportowanej EBITDA.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Grupy wzrosła o 2%, co po stronie aktywów wiązało się ze wzrostem wartości składników trwałych o 4% (głównie wartości niematerialne, w tym wartość firmy) i względną stabilizacją ogólnej wartości składników obrotowych (wzrost zapasów i należności został zneutralizowany spadkiem środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze spadkiem kapitału własnego o 1% i zwiększeniem stanu zobowiązań o 14% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 15%, a długoterminowe spadły o 5%; jednocześnie dług oprocentowany zwiększył się o 12%, głównie w obszarze krótkoterminowym, i stanowił na koniec okresu 2% zobowiązań ogółem).

Zmiany te miały lekko negatywne przełożenie na strukturę kapitałowo-majątkową WAS, aczkolwiek mimo tego można ocenić ją jako korzystną – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni własnymi, oraz nadwyżka kapitału obrotowego netto względem bieżących potrzeb (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W zakresie sytuacji finansowej WAS widzianej przez pryzmat analizy wskaźnikowej również mimo lekkiego pogorszenia niektórych relacji w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego można stwierdzić utrzymanie bardzo korzystnego obrazu. Ten stan rzeczy potwierdza również serwisowy rating, który utrzymał się na najwyższym poziomie AAA.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/wasko,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy sytuacja w obszarze serwisowych automatów wyceny jest dość zróżnicowana. Wyceny majątkowe, mniej istotne w przypadku rozpatrywanego Emitenta, wypadają jako wypadkowa nieco poniżej jego notowań rynkowych. W przypadku metod mnożnikowych mamy spory rozstrzał w zależności od przyjętej wielkości ekonomiczno-finansowej, przy czym obecne notowania rynkowe Wasko trafiają mniej więcej w jego środek. Największy dystans do bieżącej ceny rynkowej Wasko można natomiast stwierdzić w odniesieniu do wyceny dochodowej na bazie renty wieczystej, gdzie przy obecnym zanualizowanym wyniku netto i koszcie kapitału 10% otrzymujemy 60gr za akcję. Oczywiście wycena ta jest pochodną historycznych wyników Grupy, które nie dość że dotyczyły słabej koniunktury w zamówieniach publicznych i sektorze górniczym (dwóch kluczowych grupach odbiorców rozwiązań Wasko), to były ostatnio obciążone kosztami pozyskiwania nowych kontraktów. Biorąc jednakże pod uwagę bieżące notowania Emitenta na GPW trzeba mieć świadomość, że sporo z oczekiwanej poprawy wyników jest już w cenie. Obecne notowania odpowiadają wycenie rentą wieczystą przy koszcie kapitału 10% i zanualizowanym wyniku ok 20 mln zł (po 3kw. 2017r. zanualizowany wynik netto Grupy wynosił 5,4 mln zł).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/wasko,wy... oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/wasko,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 28 stycznia 2018 15:51

bigptak
0
Dołączył: 2009-11-29
Wpisów: 29
Wysłane: 13 marca 2019 15:26:35 przy kursie: 1,56 zł
ORGRThink

krewa
krewa PREMIUM
82
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 6 943
Wysłane: 13 marca 2019 15:48:15 przy kursie: 1,56 zł
Tak jakby, czekamy na potyczkę z linią szyi> Zasięg, o ile dojdzie do ukształtowania formacji, to 2,38 zł.

kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 13 marca 2019 15:49

Skimixa
Skimixa PREMIUM
3
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 205
Wysłane: 13 marca 2019 17:10:50 przy kursie: 1,56 zł
Piękny wykres . faktycznie jak się potwierdzi to w książkach zamieszczać .

mackopl
mackopl PREMIUM
23
Dołączył: 2011-01-02
Wpisów: 982
Wysłane: 17 listopada 2019 16:17:47 przy kursie: 1,26 zł
stooq.pl/n/?f=1323266&c=1&...

Ładnie wyglądają te wyniki. Biznes rośnie, są piękne zyski, tylko jest pewna niepokojąca rysa. Przepływy pieniężne to jakiś dramat. Od razu nasuwa się pytanie czy to zysk papierowy??
Jest szansa na omówienie raportu?

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
71
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 278
Wysłane: 17 listopada 2019 20:41:06 przy kursie: 1,26 zł

maccc
maccc PREMIUM
8
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 75
Wysłane: 15 grudnia 2019 21:36:51 przy kursie: 1,26 zł
Show me the money - omówienie sprawozdania finansowego Wasko po III kw. 2019 r
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 14-12-2020 21:36:51.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 16026)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 17 grudnia 2019 10:27


Skimixa
Skimixa PREMIUM
3
Dołączył: 2012-05-19
Wpisów: 205
Wysłane: 1 września 2020 19:10:20 przy kursie: 1,375 zł
Jaki szacujecie wynik za ten rok?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
9 10 11 12 13 14 15

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,653 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +133,83% +26 766,77 zł 46 766,77 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d