pixelg
MERCOR - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

6 7 8 9 10 11 12

MERCOR [MCR]

AKTUALNY KURS: 10,15 zł (-1,46%) 25-11-2020 12:07
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
99
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 354
Wysłane: 23 lipca 2014 00:06:44 przy kursie: 7,62 zł
Niewątpliwie Mercor wypłacił jedną z najwyższych dywidend w historii GPW. Niestety wynik nie jest do powtórzenia w przyszłości, bo dywidenda pochodziła ze sprzedaży majątku. Mercor pod względem sumy bilansowej mocno się skurczy. Jeśli za aktywa produkcyjne uznamy aktywa trwałe, to potencjał wytwórczy spółki spadł prawie o połowę: 274M -> 142M

W poprzednich latach Mercorowi doskwierały nieco kredyty (zdarzało się łamać kowenanty inwestycyjnych), a w bilansie ciążyła wartość firmy. Po sprzedaży części oddzieleń pożarowych spółka znacząco unormowała bilans.

W związku ze sprzedażą i wymaganiami MSR spółka podzieliła rachunek wyników na działalność zaniechaną i kontynuowaną. Dodatkowo nieco zmieniła się prezentacja transakcji sprzedaży, która de facto miała miejsce jeszcze w III kwartale roku obrotowego, czyli IV kalendarzowego. Z tego powodu, pomimo faktu zaprezentowania odpowiedniej noty dotyczącej działalności zaniechanej, nie jest możliwe wyekstrahowanie prawdziwego, powtarzalnego wyniku za IV kwartał. Za to widzimy jak wyglądałby biznes już bez oddzieleń pożarowych. Spółka zarobiłaby na poziomie netto 8 mln zł. Czy to dużo? Raczej niewiele przy kapitalizacji na poziomie 120 mln. Można szacować, że rynek spodziewa się znaczącej poprawy wyniku w przyszłości. Z resztą nie tylko rynek, ale i zarząd, bo wartość firmy choć znacząco spadła to nadal wynosi ponad 10 proc. sumy bilansowej. Zwiększania wyniku nie ułatwi sytuacja na Ukrainie i w Rosji o czym między wierszami wspomina Prezes w liście do akcjonariuszy. Jeśli Zdejmiemy z aktywów Wnip to zostanie po spłacie kredytów majątek warty 240 mln zł i minus dywidenda, czyli około 95 mln. Innymi słowy wszyscy oczekują, że wynik będzie rósł.

Szersze omówienie będzie po wynikach za 1 kwartał, do których już nie tak dużo zostało.

sasky
sasky PREMIUM
20
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 601
Wysłane: 11 grudnia 2014 08:36:59 przy kursie: 7,89 zł
Alarm przeciwpożarowy – analiza techniczna Mercor w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/alarm...

hr-aabia
hr-aabia PREMIUM
2
Dołączył: 2012-03-10
Wpisów: 26
Wysłane: 11 września 2016 22:45:51 przy kursie: 9,18 zł
... ostatni raport wygląda dużo lepiej, może by się ktoś pokusił o analizę tej spółkiwave

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...
Edytowany: 11 września 2016 22:48


Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 16 września 2016 06:24:54 przy kursie: 9,35 zł
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCOR S.A. (GKM) NA PODSTAWIE RAPORTU ZA 1KW ROKU OBROTOWEGO 2016/2017 (II KW ROKU KALENDARZOWEGO)

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W pierwszym okresie sprawozdawczym nowego roku obrotowego GK Mercor podtrzymała pozytywne tendencje i odnotowała poprawę na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. Skonsolidowane przychody wzrosły r/r o 19%, zysk brutto na sprzedaży o 24% (marża brutto uległa zwiększeniu r/r z 28,9 do 30,2%), zysk netto na sprzedaży o 137% (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu zwiększyły się w dużo mniejszym zakresie aniżeli przychody i wynik brutto na sprzedaży), zysk operacyjny o 82% (0,64 mln zł kosztów netto wobec 0,26 mln zł przychodów przed rokiem na działalności pozostałej – efekt większych odpisów na należności), zysk brutto o 105% (0,24 mln zł przychodów wobec 0,14 mln zł kosztów na działalności finansowej – efekt dyskonta należności z tytułu kaucji gwarancyjnych), a zysk netto o 202%.

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Zgodnie z komentarzem Zarządu do sprawozdania finansowego znaczne progresje wyników działalności r/r w 1kw roku obr. 2016/2017 to w dużym, lecz nie decydującym, stopniu efekt przejęcia węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem (bez jej uwzględnienia przychody wzrosłyby o 10%, zysk operacyjny o 53%, a zysk netto o 153%) oraz wyraźnej poprawy wyników działalności spółki zależnej na rynku rosyjskim (OOO Mercor Proof), która w rozpatrywanym okresie wypracowała zyski wobec strat przed rokiem.

Z punktu widzenia rachunku segmentowego należy odnotować wzrost sprzedaży w dwóch mniejszych segmentach działalności – systemach wentylacji pożarowej oraz zabezpieczeniach konstrukcji budowlanych (odpowiednio +23% i +56%) – oraz spadek w głównym segmencie systemów oddymiania i doświetleń dachowych (-7%). Jednocześnie rozliczane jeszcze kontrakty dot. sprzedanej działalności w obszarze oddzieleń przeciwpożarowych mają już znikomy wpływ na przychody i wyniki działalności Grupy.

Biorąc z kolei pod uwagę ujęcie geograficzne należy odnotować spadek sprzedaży o 8% na rynku krajowym (ok 48% udział w przychodach ogółem) oraz wzrosty na poszczególnych wyodrębnianych rynkach zagranicznych (Hiszpania +11%, Rosja +87%, Czechy i Słowacja +63%, Rumunia +58%, Ukraina +32%, pozostałe +47%).

Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe GKM w szerszej perspektywie czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] raport za 1kw roku obrotowego 2016/2017 wpisuje się w widoczną ostatnio systematyczną poprawę zarówno wyników finansowych jak i podstawowych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W kontekście perspektyw wynikowych GKM na kolejne okresy sprawozdawcze raport za 1kw nie jest zbyt treściwy. Dużo lepiej kwestię tę ujęto w nie tak odległym czasowo raporcie rocznym, gdzie wskazuje się na pozytywny rozwój biznesu Grupy na rynkach zagranicznych, finalizację istotnych dla konkurencyjności Grupy projektów B+R we wszystkich grupach produktowych, zamknięcie realizowanych inwestycji w moce produkcyjne, określenie strategii nastawionej na dalszy wzrost skali działalności poprzez wzrost organiczny i przejęcia, a także dewaluację złotówki, co przekłada się na wzmocnienie pozycji eksportowej. Jednocześnie jednak należy w tym miejscu odnotować, że pewnym ryzykiem dla finansów GKM są będące w toku sprawy sądowe, w tym m.in. ciągnąca się już kilka lat sprawa z Pomorskim US o nadpłatę podatku dochodowego.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych GKM to w skali 1kw (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) mamy do czynienia r/r ze sporo niższym wynikiem gotówkowym na poziomie salda ogólnego (3,7 wobec 8,4 mln zł). Należy jednocześnie zauważyć, że jest to głównie efekt znacznej różnicy w saldach inwestycyjnych (2,8 mln zł wydatków netto wobec 13,4 mln zł wpływów netto przed rokiem wynikających ze sprzedaży części majątku rzeczowego). Na działalności operacyjnej Grupa wykazała niewielką gotówkę wobec jej odpływu przed rokiem (0,2 wobec -1,7 mln zł), przy wyraźnej poprawie nadwyżki finansowej netto (5,2 wobec 2,7 mln zł). Podobna zmiana wystąpiła w odniesieniu do salda finansowego (6,3 mln zł wpływów wobec 3,3 mln zł wydatków netto przed rokiem).

Z perspektywy ujęcia narastającego za 12m zmiany te wpłynęły co prawda na kolejne zmniejszenie salda ogólnego (nadal w ramach wartości dodatnich), lecz jednocześnie należy odnotować pozytywne zmiany jeśli chodzi o strukturę przepływów – poprawa nadwyżki finansowej, która w całości (przy nieznacznej pomocy ze strony korekt związanych ze zmianami kapitału obrotowego) pokrywa inwestycyjne i finansowe wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GKM uległa zwiększeniu o 5%, co po stronie aktywów wiązało się ze spadkiem wartości aktywów trwałych o mniej niż 1% i wzrostem wartości aktywów obrotowych o 11% (wzrost generalnie wszystkich istotnych pozycji), a po stronie pasywów ze wzrostem kapitału własnego o 4% i zobowiązań ogółem o 6% (dług krótkoterminowy zwiększył się o 11%, a długoterminowy zmniejszył o 9%; dług oprocentowany wzrósł przy tym o 20% i stanowił 42% zadłużenia ogółem).

Przedstawione zmiany w zakresie głównych pozycji bilansowych wpłynęły nieco in plus na sytuację w zakresie ogólnej struktury kapitałowo-majątkowej Grupy, którą generalnie od dłuższego czasu można uznać za korzystną – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym niemal w pełni własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Jednocześnie jednak negatywne zmiany wystąpiły w zakresie struktury kapitału obrotowego netto, gdzie utrzymuje się dość wyraźna dysproporcja między zapotrzebowaniem i bieżącym jego stanem.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Poszczególne relacje finansowe dotyczące płynności finansowej i zadłużenia, z wyłączeniem kwestii nierównowagi w obszarze kapitału obrotowego, są w przypadku GKM na generalne bezpiecznych poziomach. Serwisowy rating bazujący na modelu Altmana od pewnego czasu wskazuje na ocenę BB+.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/mercor,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień prezentowanego omówienia serwisowe automaty wskazują na pewne przewartościowanie akcji GKM na GPW – dotyczy to wszystkich grup metod wyceny. Biorąc pod uwagę, że rozpatrywany okres sprawozdawczy był kolejnym z rzędu pozytywnym pod względem wynikowym, a oczekiwania co do dalszego rozwoju Grupy sformułowane przez Zarząd w raporcie rocznym rysowały się korzystnie, wyższą wycenę rynkową można traktować jako dyskontowanie dalszej poprawy wyników Mercora. Stanowisko takie wspierają również dane o wielkości zamówień w okresie luty-lipiec, które są wyższe r/r o 26%.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/mercor,w... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/mercor,w...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 16 września 2016 13:53

hr-aabia
hr-aabia PREMIUM
2
Dołączył: 2012-03-10
Wpisów: 26
Wysłane: 16 września 2016 13:45:19 przy kursie: 9,38 zł

... dzieki za omówienie raportu za IQ, został nam jeszcze ten za IIQ wave wave

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
99
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 354
Wysłane: 16 września 2016 13:52:52 przy kursie: 9,38 zł
Ale ten za IIQ będzie dopiero w listopadzie, bo Mercor ma przesunięty rok obrotowy

hr-aabia
hr-aabia PREMIUM
2
Dołączył: 2012-03-10
Wpisów: 26
Wysłane: 16 września 2016 16:58:14 przy kursie: 9,38 zł
ok

hr-aabia
hr-aabia PREMIUM
2
Dołączył: 2012-03-10
Wpisów: 26
Wysłane: 18 września 2016 17:56:24 przy kursie: 9,38 zł
Altus TFI zwiększył pakiet Mercora do 12,57% ff spadł nam poniżej 20%
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

jacubo
0
Dołączył: 2011-09-13
Wpisów: 21
Wysłane: 18 grudnia 2019 11:03:55 przy kursie: 9,44 zł
Można prosić o raport? Grudzień już mamy..

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
99
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 354
Wysłane: 18 grudnia 2019 12:23:37 przy kursie: 9,44 zł
Marcor nie jest przewidziany do omówienia (przynajmniej na tę chwilę). O analizę spółki nikt poza Tobą nie poprosił, a próśb o analizy mamy setki i musimy przyjąć jakiś klucz ich wybierania


1ketjoW
1ketjoW PREMIUM
26
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2012-08-02
Wpisów: 1 010
Wysłane: 18 grudnia 2019 16:15:28 przy kursie: 9,44 zł
Super spółka. Ładnie wzrosła ostatnio. Problemem może być tylko powrót do rozmów o emisji akcji.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
6 7 8 9 10 11 12

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,448 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +130,08% +26 016,80 zł 46 016,80 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d