pixelg
QUERCUS - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

3 4 5 6 7 8 9 10

QUERCUS [QRS]

AKTUALNY KURS: 4,52 zł (-3,42%) 26-02-2021 17:00
le rom
20
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 112
Wysłane: 30 sierpnia 2018 12:06:39 przy kursie: 3,12 zł
Eh?
Obecnie fundusz mając [0,064 mld zł] środków własnych zarządza [3,5 mld zł] środków obcych, generując ok. 0,035 mld zł zysku rocznie. Dług QRS to [(73-64)/64]100=14% Eq.

Zatem wycena, zależy tu od możliwości dalszego generowania zysków. Wskaźniki [0,18/0,035=5,1] oraz [0,064/0.035=1,8]; [(0,035/3,5)100=1,0%] oto ten prognostyk.

le rom
20
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 112
Wysłane: 9 listopada 2018 17:44:56 przy kursie: 2,30 zł
Anxious
Obecnie fundusz mając [0,037 mld zł] środków własnych zarządza [2,9 mld zł] środków obcych, generując ok/.- 0,0033 mld zł /strat rocznie. Dług QRS to [(48-37)/37]100=29,7% Eq.

Zatem wycena, zależy tu od możliwości dalszego generowania zysków. Wskaźniki [0,14/-0,0033=?] oraz [0,037/-0.0033=?]; [(-0,0033/2,9)100= (-0,1%)] oto ten prognostyk Nr 2.

maccc
maccc PREMIUM
17
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 107
Wysłane: 7 stycznia 2020 21:14:28 przy kursie: 2,45 zł
Pogetbackowa rzeczywistość - omówienie sprawozdania finansowego Quercus TFI po III kw. 2019 r


Quercus jest niezależnym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych z obecnie ok. 1,5-procentowym udziałem w polskim rynku. Na koniec września 2019 r. wartość aktywów netto pod zarządzaniem wyniosła ok. 2,54 mld zł i była zbliżona do stanu na koniec 2018 r. Znaczne odpływy z funduszy Quercusa miały jednak miejsce w 2018 r. (pokłosie afery Getbeck w I poł. roku oraz słabej sytuacji na rynku w II poł. roku), kiedy to aktywa pod zarządzaniem skurczyły się o 2,1 mld zł (spadek w całym 2018 r. o 45 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Odpływy netto z funduszy zarządzanych przez spółkę kontynuowane były aż do maja 2019 r. choć już w dużo mniejszej skali niż wcześniej. Poprawa nastąpiła od czerwca b.r., kiedy to pojawiły się pierwsze istotniejsze napływy netto. Saldo nabyć w ramach funduszy w samym III kw. 2019 r. było dodatnie i wyniosło 77,9 mln zł, a największe wpływy w tym okresie odnotowały fundusze dłużne. Do subfunduszu Quercus Dłużny Krótkoterminowy napłynęły aktywa w wysokości 35,9 mln zł, a do subfunduszu QUERCUS Obligacji Skarbowych 23,5 mln zł. Odpływy netto odnotowały z kolei fundusze z udziałem akcji. Zmiany w strukturze zarządzanych funduszy spowodowały spadek średniej stałej opłaty za zarządzanie, która wyniosła na koniec września 2019 r. 2,24 proc. wobec 2,47 proc. na koniec 2018 r. oraz 2,37 proc. na koniec 2017 r. Częściowo było to jednak dodatkowo spowodowane zmianą zasad rozliczania opłaty dystrybucyjnej. Zgodnie z obecnymi przepisami opłata ta jest należna bezpośrednio dystrybutorom (nie wchodzi w przychody spółki), podczas gdy wcześniej pobierana była ona przez TFI a dopiero później wypłacana podmiotom współpracującym.


kliknij, aby powiększyć


Spadek aktywów funduszy pod zarządzaniem musiał przełożyć się na niższe przychody stałe spółki. W III kw. 2019 r. wyniosły one 14,1 mln zł (-5,3 mln zł r/r, - 27,2 proc.), a narastająco za okres 9m 40,7 mln zł (-25,7 mln zł r/r, -38,7 proc.). Przypomnę tutaj, że źródłem dochodów TFI są głównie: stała oraz zmienna opłata za zarządzanie (tzw. success fee). W przypadku Quercusa success fee praktycznie w całości (poza funduszem Multistrategy FIZ) rozliczane jest w przychodach czwartego kwartału. Do tego czasu na koniec każdego okresu sprawozdawczego opłata ta jest wykazywana pozabilansowo jako należności warunkowe (wyliczone przy założeniu rozliczenia opłaty przy aktualnych wynikach inwestycyjnych). Na koniec września 2019 r. wartość ta wyniosła 6,06 mln zł (prawie 100 proc. więcej niż na koniec III k. 2018 r., chociaż znacznie mniej niż we wcześniejszych latach). Najwyższy udział w powyższej kwocie ma opłata zmienna z funduszu Quercus Ochrony Kapitału (2,2 mln zł), co nie powinno dziwić ze względu na znaczny udział w łącznych aktywach (prawie 50 proc.) oraz samą konstrukcję wyliczenia opłaty (10 proc. nadwyżki ponad 0, przy ograniczeniu 0,5 proc. wartości aktywów).


kliknij, aby powiększyć


Ponieważ wynagrodzenie wynikowe naliczane jest w ostatnim kwartale roku, ułatwia nam to dalsze porównanie wyników. W RZiS przede wszystkim w oczy rzuca się obniżenie rentowności sprzedaży spowodowane po pierwsze spadkiem średniej stałej opłaty za zarządzanie, a po drugie mniejszą elastycznością kosztów spółki (wyższy udział kosztów stałych). W konsekwencji marża na sprzedaży spadła w III kw. do poziomu 23,5 proc. (z 28 proc. rok wcześniej), a w całym okresie od początku 2019 r. do 20,7 proc. (z 29,5 proc. rok wcześniej).

W połączeniu z niższymi przychodami spowodowało to znaczny spadek wyniku ze sprzedaży, który wyniósł w III kw. 3,3 mln zł (-2,1 mln zł r/r, - 38,7 proc.), a narastająco za 9m 8,4 mln zł (-11,2 mln zł, - 57 proc.). Zysk netto wyniósł z kolei 2,8 mln zł w samym III kw. oraz 7,2 mln zł za 9m. Na tym poziomie nie możemy jednak porównywać wyników do roku poprzedniego, ze względu na przeniesione na TFI z zarządzanych funduszy obligacje Getbacku, co skutkowało wtedy rozpoznaniem straty w kwocie ok. 31 mln zł (do tej kwestii jeszcze wrócimy). Gdybyśmy wykluczyli wpływ tego zdarzenia spadek zysku netto byłby porównywalny do spadku zysku ze sprzedaży.


kliknij, aby powiększyć


Majątek spółki
Na koniec III kw. 2019 r. przy łącznej sumie bilansowej 75 mln zł (+26,8 mln zł r/r, +55 proc.), spółka posiadała 38,6 mln zł środków pieniężnych (+18,2 mln zł r/r, +89 proc.). Wydaje się więc, że po chwilowym skurczeniu się gotówki do kwoty ok. 20,5 mln zł wywołanym przejęciem obligacji Getbacku, Quercus wraca do dużej pozycji gotówkowej. Warto tutaj zauważyć, że w przypadku TFI stały dopływ gotówki zależy w zasadzie jedynie od płynności aktywów funduszy i to od zarządzającego, czyli w tym przypadku Quercusa zależy regulowanie ich zobowiązań.

W bilansie spółki istotną pozycję stanowią również inwestycje długoterminowe w kwocie 25,2 mln zł, gdzie praktycznie całość tej kwoty stanowią certyfikaty inwestycyjne (głównie certyfikaty funduszu R2 FIZ, przez który przeprowadzona została transakcja zakupu obligacji). Na koniec września nie znamy dokładnej wartości certyfikatów R2, ale możemy przypuszczać, że na koniec 2018 r. wyniosła ona ok. 22,6 mln zł (wg. not do SF - pozycja certyfikaty inwestycyjne z ograniczoną zbywalnością), przy cenie nabycia w wysokości 45 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Getbackowa historia
W kwietniu 2018 r. spółka poinformowała o utworzeniu funduszu zamkniętego na który solidarnie zrzuciła się wraz z funduszem Q1 FIZ (znajdującym się pod zarządzaniem Quercusa i kontrolowanym przez Sebastiana Buczka) w proporcji 50/50. Cena nabycia certyfikatów zakupionych przez samo TFI wyniosła 45 mln zł. Nowo utworzony fundusz odkupił wszystkie obligacje spółki GetBack, będące w posiadaniu subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału wydzielonego w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Multistrategy FIZ i QUERCUS Absolute Return FIZ po cenie 100 proc. wartości nominalnej wraz z odsetkami. Decyzja ta była w rzeczywistości przerzuceniem strat klientów funduszy na akcjonariuszy Towarzystwa i miała zapobiec odpływowi klientów w związku z dużymi stratami. W rzeczywistości, jak już wiemy na niewiele to się jednak zdało.

Oczywiście możemy dyskutować o zasadności podjętych działań. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jedną kwestię. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami wzmożonych działań KNF-u, który dość dosłownie zaczął interpretować przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych. Przy wszystkich kontrowersjach związanych z przerzuceniem strat na akcjonariuszy, warto więc również wskazać na kwestie techniczne związane z samą konstrukcją transakcji.

Fundusz R2 FIZ został zasilony przez TFI oraz Q1 FIZ, który również pozostaje w zarządzaniu przez Quercusa. Tymczasem art. 146 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych mówi:
Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych innego funduszu zamkniętego zarządzanego przez to samo towarzystwo w ramach pierwszej emisji papierów wartościowych tego funduszu. Z taką sytuacją mieliśmy najprawdopodobniej w tym miejscu. Dodatkowo myślę, że możemy założyć, że znakomitą większość aktywów R2 FIZ stanowią obligacje jednej spółki. Niespełniony jest zatem wymóg dywersyfikacji portfela funduszu (max 20 proc. papierów wartościowych jednego emitenta). Co prawda FIZ-y od momentu utworzenia mają 12 miesięcy na dostosowanie struktury aktywów ale biorąc pod uwagę planowany harmonogram spłat, w tym przypadku jest to mało prawdopodobne. Oczywiście wiemy, że R2 FIZ został utworzony specjalnie w celu skupu zagrożonych obligacji i posiadaczami certyfikatów nie są „zwyczajni” inwestorzy, jednak ustawa nie przewiduje tutaj żadnych wyjątków (czego zresztą ostatnio trzyma się KNF, próbujący ograniczyć tworzenie „sztucznych” funduszy). Możemy zatem zauważyć zwiększone ryzyko regulacyjne.

Spółka 11 grudnia poinformowała o podpisaniu z GetBackiem umowy restrukturyzacyjnej w zakresie spłat wierzytelności z obligacji o wartości nominalnej 80,5 mln zł (łączna wartość z należnościami ubocznymi 91,2 mln zł). Zgodnie z tą umową spłata zobowiązań wynikających z ww. obligacji została ustalona na poziomie pomiędzy 35 a 40 mln zł (uzależnione od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się przyśpieszonego postępowania układowego), co oznacza redukcję zobowiązań na poziomie ok. 56-61 proc.

Beneficjentem ww. planowanych spłat będą Quercus TFI oraz Q1 FIZ w proporcji 50/50. Przy założeniu, że obecnie wierzytelności wobec GetBacku wycenione są na ok. 50 proc. wartości (22,6 mln zł z 45 mln), może to oznaczać dodatkową stratę TFI na poziomie 2,7-5 mln zł.

Oczywiście należy jednak mieć na uwadze, że kwota spłat przedstawiona w umowie restrukturyzacyjnej może ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji windykatora.

Zmiany w prawie
Od 21 października 2018 r. nastąpiła zmiana zasad rozliczeń TFI z dystrybutorami, związana z wdrożeniem MiFID2. Obecnie otrzymują oni wynagrodzenie za działania poprawiające jakość obsługi klientów, a opłata dystrybucyjna, o czym już mówiono wcześniej, jest im od razu przekazywana (nie przechodzi przez przychody TFI).

Dodatkowo od 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie FIO lub SFIO. Zgodnie z nowymi przepisami, maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi otwartymi i specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi będzie systematycznie obniżana, do docelowego poziomu 2 proc. w 2022 r. (w 2019 r. było to 3,5 proc., w 2020 r. będzie to 3 proc., a od 2021 r. 2,5 proc.). Tabela poniżej przedstawia obowiązujące opłaty w otwartych funduszach zarządzanych przez Quercusa w 2019 r. Widzimy, że spółka będzie zmuszona do obniżki opłat, w przypadku niektórych subfunduszy już od kolejnego roku.


kliknij, aby powiększyć


Zastosowanie stawki 2 proc. (zakładając braku wzrostu opłat w funduszach w których to możliwe), przy wartości WAN poszczególnych subfunduszy na koniec I poł. 2019 r. spowodowałoby zmniejszenie rocznych przychodów o ok. 7,5 mln zł (roczny spadek w granicach 14 proc.). Quercus musi więc poszukać dodatkowych klientów, co jest jednak utrudnione w związku ze zmianami w dystrybucji funduszy. Ewentualnie w celu ograniczenia negatywnych zmian będzie zmuszony do podwyżki opłat tam gdzie będzie to możliwe, co obniży konkurencyjność jego produktów.

Podsumowanie
Wyniki funduszy Quercusa w 2019 r. były przyzwoite. Stopy zwrotu i miejsca (wg. portalu analizy.pl) wybranych funduszy w poszczególnych kategoriach przedstawiłem poniżej.
Quercus Dłużny Krótkoterminowy – 5 msc w grupie funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych ze stopą zwrotu 3,3 proc.,
Quercus Obligacji Skarbowych – 6 msc w grupie funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych ze stopą zwrotu 5,2 proc.,
Quercus Agresywny – 5 msc w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych ze stopą zwrotu 12,5 proc.,
Quercus Global Balanced – 8 msc w grupie funduszy absolutnej stopy zwrotu uniwersalnych ze stopą zwrotu 7,3 proc.,
Quercus Global Growth – 7 msc w grupie funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych ze stopą zwrotu 27,8 proc.,
Quercus Stabilny – msc w grupie funduszy absolutnej stopy zwrotu konserwatywnych i mieszanych polskich stabilnego wzrostu ze stopą zwrotu 13,2 proc.

Spółka deklaruje powrót do buy-backów i podaje, że maksymalna kwota przeznaczona na ten cel w najbliższym okresie może wynieść do 14,6 mln zł. Zaznacza jednak, że decyzja o skupie akcji własnych oraz o wysokości kapitału przeznaczonego na ten cel, może być uzależniona od wyniku analizy ew. działań strategicznych związanych z rozwojem sieci dystrybucji. Widzi zatem potrzebę zwiększenia bazy klientów. Warto tu zauważyć, że rodzimych TFI oferty zarządzania PPK. Quercus na razie na ten rynek się nie wybiera (niskie opłaty za zarządzanie PPK z pewnością obniżyłoby marże spółki). Spółka chce się skupić na klientach private banking i podmiotach instytucjonalnych i wypracowywaniu solidnych stóp zwrotu.

O ile II połowę 2019 roku można uznać za udaną (zakończenie okresu spadków aktywów i dobre wyniki inwestycyjne), to kolejne lata nie będą jednak dla spółki łatwe. Obecny zannualizowany zysk netto spółki wynosi w granicach 10 mln zł (nie ma w nim success fee), co przy bieżącej cenie akcji daje poziom wskaźnika C/Z w okolicach 14. Począwszy od stycznia nowego roku spółka będzie musiała już jednak obniżyć opłaty dla pięciu subfunduszy, co przy założeniu stałej wartości aktywów pod zarządzaniem obniży roczne powtarzalne przychody i zysk w przybliżeniu o ok. 1,75 mln zł (poziom C/Z przy takim wyniku wzrasta już do ok. 17). Docelowo jednak (od 2021 r.) obniżenie stałej opłaty za zarządzanie obniżyłoby przychody i wynik (przy założeniu stałego poziomu WAN oraz braku success fee) o ok. 4,3 mln zł co podwyższa powtarzalny C/Z aż do poziomu prawie 25. Oczywiście wyniki spółki poprawia (w konsekwencji obniża C/Z) zmienna opłata za zarządzanie, która jest jednak uzależniona od sytuacji rynkowej oraz indywidualnych umiejętności zarządzających Quercusa. Ciężko więc prognozować wynik z tego tytułu. Dodatkowo rzeczywisty wskaźnik C/Z jest obniżany przez prawdopodobne buy-backi.

Należy również podkreślić dużo lepszy III kwartał w porównaniu z I poł. roku. Podstawowa działalność spółki nieco lepiej wygląda także już w IV kw. W październiku aktywa pod zarządzaniem wzrosły do 2,57 mld zł, w listopadzie do 2,58 mld zł, a w grudniu 2,68 mld zł. Całoroczne wyniki funduszy są również na lepszym poziomie niż po III kw., co z pewnością spowoduje wyższe success fee niż sygnalizowane na koniec września.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 8 stycznia 2020 10:49


Nanako
6
Dołączył: 2018-02-20
Wpisów: 196
Wysłane: 17 czerwca 2020 10:15:43 przy kursie: 3,68 zł
Czy ktoś mi wytłumaczy o co chodzi, że Quertus chce skupić 2 mln akcji własnych po 9,5 zł przy obecnej wycenie 3,5 zł za akcje?

cinis_
2
Dołączył: 2018-05-02
Wpisów: 229
Wysłane: 17 czerwca 2020 10:27:38 przy kursie: 3,68 zł
Wyprowadzanie kasy poprzez skup akcji od grubych? Łajba tonie.wave
Edytowany: 17 czerwca 2020 10:29

miras8
0
Dołączył: 2009-12-07
Wpisów: 12
Wysłane: 17 czerwca 2020 11:30:16 przy kursie: 3,68 zł
Cytat:
Łajba tonie
- nie bardzo rozumiem. Uważasz, że quercus ma jakieś problemy? rozwiniesz?

marekgielda
0
Dołączył: 2009-10-26
Wpisów: 1
Wysłane: 5 lipca 2020 12:08:34 przy kursie: 3,65 zł
Każdy inwestor posiadający akcje może sprzedać. Oczywiście po redukcji.
Nie rozumiem więc dlaczego grube ryby.

MrBlue2
43
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 383
Wysłane: 5 lipca 2020 12:54:51 przy kursie: 3,65 zł
QUERCUS zamiast wypłaty dywidendy stosuje politykę buybucku po wysokiej cenie.

Jest to bardzo korzystne dla dużych inwestorów.

Dlaczego? Na buy-buck zapisuje się 70-80% inwestorów pozostałe 20-30% zapomina lub ma zbyt mały pakiet aby się zapisać (koszt świadectwa depozytowego to 30-50 zł + wizyta w biurze maklerskim, a jak się mieszka gdzieś dalej to koszt dojazdu do biura maklerskiego + poświęcony czas.)

Czyli do grupy 70-80% inwestorów trafia 100% kasy.
I druga korzyść. Od dywidendy pobierany jest od razu podatek.
Od buybucku dopiero w pit za następny rok (i można odliczyć ewentualne straty).

Dlatego nie warto na tej spółce inwestować małych kwot.
Musi być to na tyle duża kwota aby opłacało zapisywać się na wezwania.

addison
22
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 145
Wysłane: 5 lipca 2020 21:03:56 przy kursie: 3,65 zł
Dokładnie, to się nazywa dywidenda po która należy się samemu zgłosić. Jak się nie zglosisz to tracisz. Buczek od lat gra w ten mało etyczny sposób.

Jozef99
Jozef99 PREMIUM
2
Dołączył: 2013-02-07
Wpisów: 38
Wysłane: 12 lipca 2020 15:24:08 przy kursie: 3,81 zł
I jeszcze jaka urocza redukcja / nadpodaż. Miałem ponad 2k akcji, skupili ode mnie 76 (ponad 96% redukcji).


GRAF78
38
Dołączył: 2010-11-28
Wpisów: 1 220
Wysłane: 12 lipca 2020 19:38:44 przy kursie: 3,81 zł
Ten skup akcji jest skrajnie nie korzystny dla drobnych!!! sprzedalem te akcje zdaje sie w okolicy 8PLN w 2014 roku w momencie ogłoszenia skupu akcji. Zawsze do skupu zgłasza cały swój pakiet mistrz Buczek i dlatego jest redukcja ponad 90%.

krewa
krewa PREMIUM
288
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 652
Wysłane: 14 lipca 2020 12:16:52 przy kursie: 3,89 zł
QUERCUS - analiza techniczna na życzenie


Wykres w interwale dziennym. Kurs akcji w trendzie wzrostowym, siłę którego należy określić jako umiarkowaną. Układ średnich względem siebie poprawny. Kurs akcji pokonał strefę oporu 3,60-3,70 z, wzmocnioną zniesieniem Fibonacciego i wykonał książkowy ruch powrotny. Jeżeli kupującym uda się utrzymać kurs powyżej niebieskiej strefy, kontynuacja wzrostów będzie jedynie kwestią czasu. Utrzymanie również nie powinno stanowić problemu, gdyż atak na strefę został poprzedzony konsolidacją, w trakcie której zebrano nawis podażowy. W wyznaczaniu poziomów docelowych posłużyłbym się zniesieniami Fibonacciego - niebieskie poziome linie na wykresie cenowym. Najtrudniej będzie w strefie 4,80-6,40 zł, gdyż w tym przedziale cenowym notowania spędziły 3 lata a to oznacza istnienie pokładów podaży.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

grabson
grabson PREMIUM
11
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-02-20
Wpisów: 157
Wysłane: 10 sierpnia 2020 18:49:24 przy kursie: 4,21 zł
Witam
Jaki wpływ na kurs może mieć informacja o zamiarze emisji akcji - może bardziej o wstępnym projekcie na walne o nowej emisji akcji w celu podniesienia kapitału??
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...
Dlaczego niedawno skupowali akcje w celu ich umorzenia, co pozbawiło zysku sporą część drobnych akcjonariuszy (brak dywidendy, kłopotliwe/kosztowne pozyskanie świadectwa depozytowego przy niewielkiej ilości akcji) wydając na to sporą część z zysku, a teraz szykują emisję bez prawa poboru.
Pozdrawiam

kolega
kolega PREMIUM
2
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 248
Wysłane: 10 sierpnia 2020 20:35:24 przy kursie: 4,21 zł
chyba chodzi o zakup Xeliona

addison
22
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 145
Wysłane: 10 sierpnia 2020 20:45:04 przy kursie: 4,21 zł
I akcje kupi Buczek? Sprzedał w skupie spółce po 9 wyemituje sobie po 4?

Po co robił skup skoro teraz emisja? Aaaaa no właśnie wydrukuje dla siebie. To gadanie finansowanie spokojnie spółka w wys 20 mln wzięłaby z rynku obligow. Ale tutaj chodzi o utrzymanie władzy.

Małych rozmienić podwójnie, wypłacić dywidendę nie wszystkim a z drugiej strony wydrukować akcje tylko dla siebie. Po ludzku to oszukiwanie pozostałych akcjonariuszy, żadna nowość na naszym bananie.
Edytowany: 10 sierpnia 2020 20:46

addison
22
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 145
Wysłane: 11 września 2020 15:52:28 przy kursie: 3,68 zł
Spółka informuje o nabyciu w dniu dzisiejszym 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki (100 udziałów o wartości 50 zł, uprawniających do 100% głosów), która będzie funkcjonować pod firmą Quercus Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka Zależna"). Głównym przedmiotem działalności Spółki Zależnej będzie prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych.
Zapłacona cena nie odbiega od standardowych warunków rynkowych zapłaty za spółki.

Hmmm, wyczerpująca informacja.

Nie podali nazwy spółki jaką kupili aby każdy mógł sprawdzić kto jest sprzedającym, ani od kogo kupili, ani za ile kupili.

Spiskowa teoria mówi, kupiliśmy od pana prezesa, drogo, ale to się opłaci :) Pozostaje poczekać i sprawdzić w krs kto był wcześniej właścicielem.

Maupa_w_niebieskim
28
Dołączył: 2016-02-29
Wpisów: 927
Wysłane: 18 września 2020 20:58:29 przy kursie: 3,65 zł
I już wszystko jasne: chsesz - masz. Za całe 10 tysięcy złotych kupili więc interesu życia sprzedający nie ubił. Nie od Pana Prezesa kupili, chyba nie drogo kupili więc po co teorie spiskowe?
Cena za wszystkie nabyte udziały, o których mowa w Raporcie wyniosła 10.000 zł, co jest standardową ceną rynkową za spółkę uprzednio nie prowadzącą działalności.
infostrefa.com/infostrefa/pl/w...

addison
22
Dołączył: 2009-01-06
Wpisów: 2 145
Wysłane: 18 września 2020 21:27:11 przy kursie: 3,65 zł
Miło, że uzupelnili. Zrobili to z czystego serca czy dostali zapytania od akcjonariuszy?

Dlaczego teoria spiskowa?

Bo pełny raport można było puścić od razu i nie byłoby znaków zapytania. Po drugie, na rynku jest plaga wyprowadzeń majątku ze spółek do głównych akcjonariuszy.

Po trzecie i być może najważniejsze, pan Buczek od lat prowadzi mało etyczny model dystrybucji zysków ze spółki. Od lat! Ci co kupili dawno temu i nie śledzą są systematycznie pomijani w udziale w zysku.

Ile stracili milczący akcjonariusze quercusa, którzy śledzą tylko kurs giełdowy ?

Edytowany: 18 września 2020 21:33

Maupa_w_niebieskim
28
Dołączył: 2016-02-29
Wpisów: 927
Wysłane: 18 września 2020 23:00:29 przy kursie: 3,65 zł
Może uzupełnili komunikat bo forum SW czytają? Think

krewa
krewa PREMIUM
288
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 652
Wysłane: 11 stycznia 2021 12:35:12 przy kursie: 4,12 zł
QUERCUS - analiza techniczna na życzenie


Wykres w interwale dziennym. Widać na nim jedynie, że kurs zbliża się do ubiegłorocznych ekstremów, natomiast nie daje on obrazu co do tego co kryje się w górnych partiach wykresu cenowego. Wzrostom towarzyszy wolumen wykraczający poza średnią, co jest pozytywnym sygnałem. Niemniej, bez korekty raczej się nie obejdzie - mamy 8 rekordowych świec, stanowiących szkielet Sakata (ostrzeżenie przed korektą) oraz mocne wykupienie. Zatem bez przystanku konsolidacyjnego lub korekty spadkowej raczej się nie obejdzie.

kliknij, aby powiększyć


Przenosimy się na wykres w interwale tygodniowym. Mocny opór znajduje się na poziomie 4,60 zł - opór który powstał w myśl zasady zmiany biegunów, wzmocniony kumulacją zniesień Fibonacciego.
Wnioski z analizy tych dwóch wykresów są takie, ze w obecnym impulsie wzrostowym raczej nie ma szans na sforsowanie oporu 4,60 zl i kurs akcji czeka korekta spadkowa lub konsolidacja. Pod koniec tygodnia będzie też widać, czy mamy do czynienia z negatywną dywergencją na RSI (wówczas większe szanse na korektę niż konsolidację), czy tez zostanie ona "rozjechana".

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
3 4 5 6 7 8 9 10

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,060 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +168,43% +33 685,15 zł 53 685,15 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d