pixelg
LUG - Spółki od A do Z - NewConnect - Forum StockWatch.pl
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

LUG [LUG]

AKTUALNY KURS: 5,84 zł (-17,75%) 07-05-2021 17:00
rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 15 listopada 2019 16:04:10 przy kursie: 4,02 zł
LUG podał wyniki za Q3 - co zaskakujące są dużo lepsze niż publikowany 6 listopada szacunek
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Cytat:
40,59 mln zł przychodów ze sprzedaży, spadek o 0,4 proc. w stosunku do II kwartale 2019 r. Łącznie przychody za dziewięć miesięcy 2019 r. przekroczyły 123,4 mln zł;
23,19 mln zł przychodów z eksportu w III kw. wzrost o 27,6 proc. r/r;
16,29 mln zł zysku brutto na sprzedaży w III kwartale 2019 r., wzrost o 6,5 proc. w stosunku do II kwartału 2019;
11,97 mln zł wynik EBITDA za ostatnie cztery kwartały i 2,52 mln zł wyniku EBITDA w III kwartale 2019 r.;
1,16 mln zł zysk netto w III kwartale 2019 r

strefainwestorow.pl/wiadomosci...

W poniedziałek czat z Prezesem Wtorkowskim - 18 Listopad, 2019 - 12:00

Kapitalizacja LUG pozostaje na poziomie niespełna 30kk - potrzeba stabilnych zysków aby myśleć o wzroście kursu a teraz ciągle nie wiadomo czego się spodziewać w kolejnych kwartałach.

maccc
maccc PREMIUM
25
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 119
Wysłane: 2 grudnia 2019 17:32:22
Wypad z kraju - omówienie sprawozdania finansowego LUG po III kw. 2019 r


Ostatnie dwa lata notowań akcji spółki pozostawiają wiele do życzenia. Po dynamicznym wzroście z 2017 r. nie pozostało śladu, a LUG w ostatnim czasie przeżywa spore problemy. Sprawdźmy więc jak wyglądają finanse spółki spółki mając do dyspozycji sprawozdanie za III kw. 2019 r.

Stagnacja przychodów, wzrost kosztów
LUG w ostatnim kwartale wypracował 40,6 mln zł przychodów (-2,3 mln zł r/r, -5,5%), a za spadek sprzedaży w tym okresie odpowiada zdecydowanie rynek krajowy (spadek z 24,8 mln zł do 17,3 mln zł, -30% r/r). Sprzedaż eksportowa wzrosła natomiast z 18,2 mln zł do 23,2 mln zł (+28% r/r).

W ujęciu narastającym za okres 9 miesięcy 2019 r. przychody LUG wyniosły 123,4 mln zł (+3,8 mln zł r/r, 3,2 %). Dłuższy okres również charakteryzuje się spadkiem sprzedaży krajowej (z 60,4 mln zł do 45,9 mln zł, -24% r/r) oraz zwiększeniem eksportu (z 59,2 mln zł do 77,5 mln zł, +31% r/r). Powyższe zmiany odbiły się na strukturze przychodów spółki. W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. udział sprzedaży krajowej i eksportowej był praktycznie równy (szczegółowo eksport to: 37% Europa, 3% Bliski Wschód i Afryka, a 9% pozostałe kraje). Natomiast, w 2019 r. udział sprzedaży krajowej w przychodach ogółem wynosił już tylko 37%, a eksportu aż 63% (39% Europa, 6% Bliski Wschód i Afryka, a 18% pozostałe kraje). Spółka wskazuje, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest utrzymująca się słaba kondycja w branży budowlanej w Polsce, przede wszystkim w zakresie budownictwa infrastrukturalnego, co znajduje odzwierciedlenie w poszukiwaniu klientów za granicą. O ile generalnie sytuacja ta znaduje swoje potwierdzenie (konkurencyjna Lena w 2019 r. również zanotowała spadek przychodów w kraju o ok. 10%), o tyle rozmiar spadku daje do myślenia.

Słaba sytuacja w krajowej działalności przełożyła się na pojawienie się stagnacji w ogólnej dynamice przychodów. Od II kw. 2019 r. widać utrzymujący się ich niewielki spadek w ujęciu kroczącym za 12 miesięcy.


kliknij, aby powiększyć


Dodatkowo, niezbyt dobrej sytuacji na poziomie sprzedaży towarzyszą rosnące koszty. W III kw. 2019 r. koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 24,3 mln zł (+1,6 mln zł r/r, +6,9%), a w ujęciu narastającym za 9m 74,6 mln zł (+6,9 mln zł, +10,2 % r/r). Spółka ich wzrost tłumaczy zmianą struktury produktowej (zwiększenie sprzedaży produktów materiałochłonnych) oraz wymogami dodatkowych płatnych badań certyfikacyjnych na poszczególnych rynkach zagranicznych. W takim wypadku wzrost podstawowych kosztów produkcji może nie być sytuacją przejściową, ale mieć długoterminowy wpływ na wyniki spółki.

W konsekwencji podstawowy wynik brutto na sprzedaży uległ zmniejszeniu i wyniósł w III kw. 16,3 mln zł (-3,9 mln zł r/r, -19,4%), a patrząc na okres od początku roku 48,8 mln zł (-3,1 mln zł r/r, -6% r/r). Marża brutto na sprzedaży wyniosła w III kw. 40,1% (vs. 47,1% rok wcześniej), a w okresie styczeń-wrzesień 39,6% (vs. 43,4% rok wcześniej). Ostatni okres sprawozdawczy był więc nieco lepszy niż I poł. roku.

Na kolejnym poziomie rachunku wyników sytuacja również nie wygląda dobrze. Jedynym pozytywnym sygnałem jest spadek w III kw. 2019 r. kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu jako % przychodów. Pod względem wartościowym koszty sprzedaży w ostatnim okresie wyniosły 11 mln zł (-1,2 mln zł r/r, -10,1%), a koszty ogólnego zarządu 5,2 mln zł (-0,3 mln zł r/r, -5,2 %). Patrząc jednak na te wartości w ujęciu narastającym za 9m, widzimy w zasadzie niezmieniony poziom kosztów sprzedaży 32,8 mln zł (+ 60 tys. zł r/r, +0,2%) oraz znacznie wyższe koszty ogólnego zarządu 16,9 mln zł (+2 mln zł r/r, +13,7%).


kliknij, aby powiększyć


Ostatecznie zysk netto ze sprzedaży wyniósł w III kw. 97 tys. zł (2,4 mln zł r/r, - 96,1%), a w ujęciu narastającym za 9m spółka pokazała stratę 0,9 mln zł r/r (-5,2 mln zł r/r, -120%). Na poziomie pozostałej działalności operacyjnej LUG podobnie jak rok temu wykazał nadwyżkę przychodów nad kosztami co poprawiło nieco wynik operacyjny (0,5 mln zł w III kw. oraz 0,2 mln zł za 9 miesięcy). Na poziomie finansowym spółka wykazała w III kw. przychody netto w kwocie 0,5 mln zł (rok wcześniej koszty netto 0,6 mln zł), co ostatecznie uratowało wyniki tego okresu (zysk brutto wyniósł 1,1 mln zł co było wynikiem gorszym r/r o 1 mln zł, -47,6%). Dodatkowo ujemny podatek dochodowy w kwocie -0,6 mln zł spowodował, że zysk netto w ostatnim kwartale wyniósł 1,7 mln zł i był gorszy r/r jedynie o 28%. Patrząc narastająco na okres 9 miesięcy na poziomie finansowym mieliśmy w zasadzie równowagę przychodów i kosztów, a wynik brutto wyniósł 132 tys. zł (-4,7 mln zł r/r, -97,2%). Ujemny podatek również tutaj pomógł spółce podnosząc zysk netto do poziomu 0,9 mln zł (-4 mln zł r/r, -82%).

Patrząc na poziomy marż widzimy, że trzeci kwartał roku na poziomie operacyjnym był nieco lepszy niż jego pierwsza połowa (marże brutto i netto na sprzedaży wyniosły odpowiednio w III kw. 40,1% oraz 0,2% a za okres 9 miesięcy 39,6% oraz -0,7%). Dodatkowo wyniki ostatniego okresu sprawozdawczego „podbiła” znacząco pozostała działalność operacyjna oraz finansowa. Niestety nie znamy dokładnej przyczyny takiego stanu rzeczy i musimy czekać na raport roczny.


kliknij, aby powiększyć


Analizując wyniki finansowe spółki należy pamiętać o obowiązującym od początku 2019 r. nowym standardzie rachunkowości MSSF 16 Leasing. LUG zastosował MSSF 16 retrospektywnie tj. z odniesieniem skumulowanego efektu pierwszego zastosowania jako korektę bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 r. W związku z tym wyniki poprzednich okresów nie do końca będą porównywalne, a efekt zastosowania nowego standardu przedstawia tabela poniżej. Ostateczny efekt nowego MSSF na wynik brutto jest znikomy, podnosi on jednak o 0,6 mln zł wynik EBITDA spółki.


kliknij, aby powiększyć


Zarządzanie kapitałem obrotowym i przepływy pieniężne
Na koniec września 2019 r. cykl konwersji gotówki wynosił 116 dni, co oznacza jego skrócenie o 16 dni kw/kw oraz 13 dni r/r. Spółka nieco szybciej generuje więc gotówkę. Analizując jego poszczególne składowe widzimy, że rotacja należności była równa 68 dni (+5 dni kw/kw oraz -2 dni r/r), rotacja zapasów 130 dni (-5 dni kw/kw oraz -21 dni r/r), a rotacja zobowiązań 82 dni (+16 dni kw/kw oraz -10 dni r/r).

Szybszy obrót zapasami wcale nie oznacza jednak ich spadku. Na koniec III kw. ich wartość była największa w historii spółki i wyniosła 40,5 mln zł. W tym przypadku niższa wartość wskaźnika wynika z wyższych kosztów sprzedanych produktów. Z kolei wyższy stan zapasów na koniec września jest prawdopodobnie efektem sezonowości sprzedaży (zwykle jej najwyższy poziom to IV kw. roku) oraz budowaniem zapasów pod przyszłą sprzedaż.

W przypadku należności handlowych istotną rzeczą jest z kolei wartość należności przeterminowanych. Na koniec 2018 r. należności przeterminowane wyniosły 6,5 mln zł, w tym należności przeterminowane powyżej 90 dni nieobjęte odpisami wynosiły 662 tys. zł. Analogicznie na koniec września 2019 r. wartości te wynosiły odpowiednio 3,9 mln zł oraz 66 tys. zł. Pod tym względem zmiany należy więc ocenić pozytywnie.


kliknij, aby powiększyć


Analizując przepływy pieniężne spółki przede wszystkim w oczy rzuca się wysoka ujemna wartość przepływów operacyjnych w II kw. 2019 r. kiedy to wyniosły -9,5 mln zł. Pod tym względem III kwartał roku był dużo lepszy, choć słabszy niż przed rokiem z wynikiem 0,9 mln zł (-1 mln zł r/r, -51%). Weryfikacją w tym zakresie z pewnością będzie kolejny kwartał, ponieważ zwykle ostatni okres roku generował największe przepływy operacyjne.

Spółka regularnie inwestuje gotówkę w aktywa trwałe i wartości niematerialne generując ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej. W III kw. 2019 r. wyniosły one -2,1 mln zł. Aby zbilansować te wydatki LUG pozyskuje gotówkę z obcych źródeł systematycznie zwiększając przy tym zadłużenie (o czym będzie mowa jeszcze później).
W ostatnim czasie spółka dzieliła się częścią zysku ze swoimi akcjonariuszami wypłacając dywidendy: we wrześniu 2019 r. 1 mln zł, we wrześniu 2018 r. 1,2 mln zł oraz we wrześniu 2017 r. 1 mln zł. Biorąc jednak pod uwagę wyniki spółki w obecnym roku kontynuacja wypłaty dywidendy stoi pod znakiem zapytania.


kliknij, aby powiększyć


Sytuacja majątkowa
Na koniec września 2019 r. suma bilansowa wyniosła 148 mln zł (wzrost o 6,5 mln zł r/r, 5%, przy czym 3,3 mln zł stanowiły aktywa z tytułu prawa do użytkowania z MSSF 16). Największy udział w aktywach spółki stanowiły rzeczowe aktywa trwałe (32% aktywów ogółem). Skoro jesteśmy przy aktywach trwałych to zwróćmy uwagę na wartości niematerialne i prawne, które wyniosły na koniec III kw. 15,7 mln zł (+3,9 mln zł r/r, 33%), przy czym 14,4 mln zł stanowiły skapitalizowane koszty prac rozwojowych nad prototypami energooszczędnych opraw oświetleniowych oraz nowymi rozwiązaniami technologicznymi wykorzystywanymi w produkcji tychże opraw.

Jeżeli chodzi o aktywa obrotowe to najistotniejszą pozycję stanowią zapasy o wartości 40,5 mln zł (+0,5 mln zł r/r, 1%), których głównym składnikiem są materiały (23 mln zł). Należności handlowe wyniosły 30 mln zł (-2,2 mln zł r/r, -7%), a gotówka 3,3 mln zł (+1,85 mln zł r/r, 127%).


kliknij, aby powiększyć


Przy analizie przepływów pieniężnych spółki wspominałem już o jej rosnącym zadłużeniu, co jest widoczne na wykresie poniżej. Na koniec września 2019 r. kapitał własny finansował 35% aktywów, co oznacza, że nie pokrywał on nawet aktywów trwałych. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 79,3 mln zł, co przy aktywach obrotowych na poziomie 77,7 mln zł oznaczało, że spółka miała ujemny kapitał obrotowy netto. Dodatkowo słabe wyniki spowodowały wzrost wskaźnika Dług Netto (oprocentowany)/EBITDA do wartości 4,9, co jest poziomem skrajnie negatywnym. Takie wskaźniki zadłużenia mogą ewentualnie negatywnie wpłynąć na zdolność do pozyskania dodatkowego finansowania.


kliknij, aby powiększyć


Podsumowanie
Spółka przedstawiła w swoim raporcie dwa badania dotyczące globalnego rynku oświetlenia LED. Z raportu LEDinside wynika, iż w latach 2018-2023 wartość globalnego rynku oświetlenia LED będzie sukcesywnie wzrastać przy wartości CAGR równej 9%. Natomiast raport Global Market Insights wskazuje, że sam europejski rynek LED będzie rósł w tempie 15,5% CAGR w latach 2017 – 2024. Ma to swoje uzasadnienie szczególnie w Europie, gdzie mamy nacisk na rozwiązania energooszczędne (a jak wiemy do takich należą lampy LED).

Mimo to miniony kwartał oraz cały okres od początku 2019 r. był dla spółki bardzo ciężki. Trudna sytuacja na polskim rynku nieco wymusiła (chociaż już wcześniej planowane) skoncentrowanie się na eksporcie, co mogło mieć wpływ na zwiększone koszty (większa materiałochłonność oraz dodatkowa certyfikacja). W najbliższym czasie kluczowa dla spółki będzie więc optymalizacja produkcji w celu ich ograniczenia (może to być jednak trudne biorąc pod uwagę zmianę struktury produktowej).

Dodatkowym ryzykiem pozostają kapitalizowane w bilansie koszty prac rozwojowych, ponieważ ewentualne odpisy mogłyby jeszcze bardziej „dobić” wyniki. Rosnące wskaźniki zadłużenia mogą z kolei ograniczyć dostęp do finansowania działalności rozwojowej.
>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 15 stycznia 2020 12:25:22 przy kursie: 4,16 zł

Czy idzie ku lepszemu? Analiza techniczna przy tak niskich obrotach nie ma większego sensu gdyż wykres może "rysować" nawet jedna osoba :) Oczywiście dobrze by było gdyby kurs się wybił powyżej ostatniego lokalnego szczytu (4,24).

Bieżąca kapitalizacja LUG do ok. 30kk. Spółka oferuje produkty dające znaczącą ograniczenie zużycia energii elektrycznej - więc obszar jak najbardziej "na czasie". Cały czas zastanawiam się dlaczego LUG rozwija się zdecydowanie wolniej niż moje oczekiwanie przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w tą spółkę trzy lata temu. Wydawać by się mogło, że powinno pojawić się "ssanie" rynku na oprawy infrastrukturalne:
www.lug.com.pl/pl/produkty/osw...
a jednak nie widać "pędu" miast do wymiany oświetlenia sodowego na LEDowe. Zapewne występuje zasada "świeci to świeci" jak się przepali to pomyślimy - póki co są ważniejsze wydatki ;)

Za dwa/trzy tygodnie LUG zaprezentuje wstępne wyniki za Q4 i wtedy się dowiemy czy "idzie ku lepszemu"


rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 16 stycznia 2020 14:15:44 przy kursie: 4,14 zł

Na rynku obecnie oprócz dojrzałej hossy na gamedevie (od czasu wielkiego sukcesu TWoM) od jakiegoś czasu zainteresowaniem cieszą się spółki związane z ekologią (odnawialne źródła energii i otoczenie) a ostatnio wywóz odpadów (geotrans).

Zastanawiam się, czy w jakiejś nieodległej przyszłości Inwestorzy zaliczą LUG do spółek związanych z działalnością pro-ekologiczną - zatem godną zainwestowania. Produkcja źródeł światła (i oprogramowania) istotnie ograniczających zużycie energii elektrycznej jest niewątpliwie działalnością proekologiczną.

Absolutnie nikt w obliczu "zielonego ładu" nie powinien mieć wątpliwości, że energia elektryczna będzie drożeć (zwłaszcza w Polsce ze względu na strukturę miksu energetycznego), zatem chęć do wymiany źródeł oświetlenia powinna rosnąć.

Jakie jest Wasza opinia w tym zakresie?

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 301
Wysłane: 20 stycznia 2020 19:03:45 przy kursie: 4,14 zł
Cytat:
a jednak nie widać "pędu" miast do wymiany oświetlenia sodowego na LEDowe

A może to spółka (tudzież branża) nie potrafi "się sprzedać"? Stworzyć rynku, dotrzeć do decydentów itp.

A może po prostu tylko sprzedać swoich produktów.
Ja wkoło siebie widzę, że każdy nowy skwerek czy parczek, każda oświetlana alejka, wszystko, co jest aktualnie remontowane, oświetlane jest już po nowemu LEDami. Do tego dochodzi doświetlenie przejść dla pieszych. Plus nowe przejścia. Parkingi strzeżone - LEDy, targowisko na osiedlu - też LEDy.
Może nie jest to tsunami w rodzaju wymiany świateł w całym mieście, ale coś się dzieje.

Notabene, pamiętam, jak zmienialiśmy rtęciówki na sodówki. Kraj był biedny i zacofany, ale daliśmy radę. 30 lat później ociągamy się (bo pewnie "drogo" i "nie stać nas") z wymianą na LEDy. Słabo to świadczy o minionych 30 latach i drodze, którą przeszliśmy.

rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 21 stycznia 2020 11:47:49 przy kursie: 4,14 zł

Niewątpliwie istnieje jakaś bariera (ograniczenie) które blokuje wzrost sprzedaży produktów LUG. Nie potrafię zidentyfikować, czy problem jest na poziomie wewnętrznym: produkt, dział sprzedaży, marketingu, cena czy też zewnętrznym: ograniczone zainteresowanie, specyfika przetargowa.

Zgadzam się z @rafsty, że obecnie każda nowa inwestycja/modernizacja obejmuje oświetlenie LED. Nie widać natomiast chęci do masowej wymiany opraw w celu ograniczenia zużycia energii. Drugi nabór w programie SOWA to raptem dofiansowania 50 kk PLN w skali kraju.

Zastanawiam się, czy w 2020 LUG dopracuje swoje rozwiązania smart i zacznie na nich zarabiać. Drożejąca energia, rosnąca świadomość konieczności wzrostu elektroefektywności (ograniczenia emisji CO2) będą powodować wzrost popytu na oprawy LED - tylko czy LUG to wykorzysta?

ES System został kupiony przez Norwegów za 150kk przy wynikach za 2020: 220kk przychodów, zysk netto 6,9kk, EBID 7,5kk

Niech LUG w 2020 zrobi wynik ES-System z 2019 i będzie dobrze ;)

rafsty
rafsty PREMIUM
9
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 301
Wysłane: 21 stycznia 2020 14:31:00 przy kursie: 4,14 zł
Potrzebny im jest gość pokroju Muska, który nie mając nic do położenia na stole, przekonał NASA, żeby potraktowała SpaceX poważnie. A teraz zrobił to samo z Chińczykami w kwestii Tesli.
Albo Jordan Belford / Wilk z Wall Street! To też guru sprzedaży.
Takich ludzi tu trzeba!!! :)

rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 24 kwietnia 2020 11:58:37 przy kursie: 2,10 zł
Także i LUG ma produkt pomocny w walce z coronavirusem

Cytat:
Nowa oferta produktowa LUG dedykowana do sterylizacji pomieszczeń!

Poznaj naszą ofertę rozwiązań w technologii UV-C przeznaczonych do sterylizacji pomieszczeń m.in. w placówkach medycznych, firmach usługowych i zakładach produkcyjnych.


W ramach "uruchomienia gospodarki" będą prowadzone w UE projekty infrastrukturalne - może w ramach "zielonego ładu" pójdzie nacisk na wymianę źródeł oświetlenia ulicznego?

rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 29 kwietnia 2020 12:20:08 przy kursie: 2,20 zł

Do posłuchania:
www.wzielonej.pl/informacje/zi...

Szykuje się spowolnienie - tarcza 3.0 powinna pomóc przetrwać

rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 5 czerwca 2020 12:46:23 przy kursie: 3,08 zł

Może LUG zdobędzie kontrakty w dużych miastach:
zdm.waw.pl/aktualnosci/warszaw...

Wizyta była - ale co z tego wyniknie?
polskatimes.pl/rafal-trzaskows...

Teoretycznie zainteresowanych placówek moze być sporo ale czy produkt "chwyci"
gorzow.tvp.pl/48362965/trwaja-...

LUG zapewne przetrwa - ale kiedy znów zacznie przynosić zyski trudno powiedzieć.


rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 17 czerwca 2020 12:43:42 przy kursie: 3,44 zł
Wstępne wyniki finansowe:
Cytat:

I kwartał 2020 roku przyniósł Grupie poziom przychodów w wysokości 45,39 mln zł, co oznacza 7,9% wzrostu względem analogicznego kwartału przed rokiem.
W analizowanym okresie zysk brutto na sprzedaży wyniósł 18,28 mln zł, wzrastając o 6,0% r/r z poziomu 17,25 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku. W I kw. 2020 marża brutto na sprzedaży nieznacznie spadła o 0,8 p.p. r/r i osiągnęła poziom 40,28%, co potwierdza, że Grupa LUG wciąż pracuje nad utrzymaniem marży ze sprzedaży na stałym poziomie przekraczającym 40%.
Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 3,40 mln zł, marża EBITDA wyniosła tym samym 7,5%
Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG S.A. wobec pozytywnego wpływu różnic kursowych odnotowanych przez spółkę zależną LUG Argentina Ltda. wzrósł r/r o 47,4% notując wynik 1,91 mln zł.

www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Kapitalizacja: 25KK

Wyniki dobre ale perspektywy niepewne - potrzebne się duże projekty infrastrukturalne stymulujące gospodarkę.

rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 18 czerwca 2020 15:06:03 przy kursie: 3,76 zł
Cytat:
LUG nie czeka jednak biernie na poprawę sytuacji. W odpowiedzi na nowo identyfikowane potrzeby związane z lękiem społecznym przed rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, LUG postanowił opracować nowe skuteczne rozwiązania.

- Zmieniły się też priorytety stawiane przed producentami oświetlenia. Obecnie głównym czynnikiem napędzającym rozwój rynku oświetlenia jest wzrost zapotrzebowania na oświetlenie specjalistyczne, w tym do dezynfekcji. Chcąc włączyć się w ogólnoświatową walkę z pandemią wykorzystując nasze najważniejsze kompetencje, opracowaliśmy rodzinę opraw do sterylizacji powierzchni i powietrza za pośrednictwem światła UV-C. Ich potwierdzona badaniami skuteczność zdecydowanie przewyższa inne dostępne na rynku rozwiązania i można je stosować w obecności ludzi np. w placówkach medycznych, edukacyjnych czy usługowych. – mówi Ryszard Wtorkowski

Promieniowanie UV-C to jedna z najskuteczniejszych metod dezynfekcji powietrza i powierzchni. Eliminuje do 99,9 proc. bakterii i wirusów w pomieszczeniu. Urządzenia do sterylizacji UV-C są zalecane w walce z SARS-CoV-2. Oprawy PURELIGHT produkowane przez LUG zwiększają poziom bezpieczeństwa pracy w placówkach medycznych, oświatowych, a także administracji publicznej. Nowe produkty mogą być szeroko stosowane w transporcie publicznym, firmach usługowych i produkcji.

- To bardzo szybkie wdrożenie rodziny opraw UV-C o nadzwyczaj wysokiej skuteczności dezynfekcji potwierdza ogromne kompetencje naszego zespołu R&D w zakresie emisji światła i zarządzania promieniowaniem UV-C. Potwierdziliśmy tym samym słuszność naszych nieustających inwestycji w rozwój dywizji badawczo-rozwojowej – komentuje Ryszard Wtorkowski

Światowy rynek UV-LED wyceniany jest na 268 mln USD w 2020 r., a do końca 2026 roku ma osiągnąć 1 044 mln USD.1 Globalny rynek sprzętu do dezynfekcji UV według prognoz ma osiągnąć 3,4 mld USD do 2026 r.2

www.biznesradar.pl/a/91344,zys...

W Q2 LUG będzie walczył aby wyjść na plus - jednak w Q3 sytuację mogą "ratować" oprawy PURELIGHT. Do zmiany obrazu technicznego kursu potrzebne jest wybicie powyżej 4,20.

rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 22 czerwca 2020 13:51:58 przy kursie: 3,56 zł
PURELIGHT LUG. Dezynfekcja pod kontrolą. Promieniowanie UV-C sterowanie z aplikacji i automatycznie.

kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć

https://luglightfactory.eu/uv-c/

Rozwiązanie LUG prezentuje się rewelacyjnie - pytanie tylko jaka jest wielkość rynku na tego typu rozwiązania.

Potencjalnych odbiorców jest wielu:
Szpitale i kliniki
Gabinety lekarskie i zabiegowe
Apteki
Laboratoria
Przemysł farmaceutyczny
Firmy usługowe
Hotele
Przemysł spożywczy
Restauracje
Szkoły
Biura

Trzeba jednak do nich dotrzeć i uświadomić skuteczność rozwiązania LUG. Jak produkt "chwyci" to może i LUG zostanie zaliczony przez Inwestorów do WIG Corona ;)


rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 23 czerwca 2020 11:47:29 przy kursie: 5,00 zł

kliknij, aby powiększyć


Wygląda na to, że po prawie rocznym "pobycie w domu" kurs LUG szykuje się na "wyprawę" w kierunku 8 PLN ;)

rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 14 lipca 2020 13:38:09 przy kursie: 5,00 zł
LUG realizuje pierwsze wdrożenia lamp antywirusowych

kliknij, aby powiększyć


Cytat:
Jestem przekonany, że rozwiązania z rodziny opraw PURELIGHT LUG spełnią oczekiwania dotyczące sterylizacji powierzchni i powietrza w obiektach medycznych zarówno w Nowej Soli, jak i w kolejnych obiektach medycznych na całym świecie. Ich efektywność potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych, które z dumą prezentujemy.

www.lug.com.pl/firma/aktualnos...

Skuteczność na poziomie 99% po 20h wygląda dobrze:
www.lug.com.pl/pl/produkty//im...

Teraz pozostaje czekać na wyniki Q3 - paradoksalnie może być tak, że epidemia coronavirusa wesprze wyniki LUG - by pobudzić gospodarkę rządy muszą wspierać inwestycje infrastrukturalne - z drugiej strony pojawi się znaczący wzrost popytu na oświetlenie antywirusowe.

Rok 2019 przyniósł ogromne rozczarowanie wynikami i znaczącą przecenę spółki - cały czas produkty LUG mają problem by przebić się na rynku - pozostaje pytanie jak będzie tym razem.

Raport kwartalny za Q2: 8 sierpnia (o ile uda się go przygotować w terminie).

piterson
piterson PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2014-12-18
Wpisów: 45
Wysłane: 14 lipca 2020 14:28:41 przy kursie: 5,00 zł
Bez przesady te lampy "bakteriobójcze" ma w ofercie już większość producentów opraw LED.
Ma je np. Lena:
www.lenalighting.pl/produkty/4...

Wszystko będzie się rozchodzić o cenę a z tą nigdy u Luga nie było najlepiej.


rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 22 lipca 2020 10:23:40 przy kursie: 6,00 zł

Ile "dadzą" lampy UV-C produkowane przez LUG zobaczymy w wynikach za Q3. Wcześniej - już za 2-3 tygodnie dowiemy się jak LUG przeszedł lockdown.

Technicznie kurs "dojrzewa" do kolejnej fali wzrostowej do oporu w okolicach 9 zł - jednak do spełnienia pozytywnego scenariusza konieczne jest przełamanie naruszonego oporu w okolicach 6,00-6,40 zł

rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 27 lipca 2020 18:01:28 przy kursie: 5,90 zł
Cytat:
Nasze zainteresowanie tą technologią (IoT) jest szczególnie duże odkąd utworzyliśmy spółkę zależną BIOT i postawiliśmy przed nią zadanie opracowania systemu zarządzania oświetleniem wykorzystującego IoT.

Cel został spełniony a LUG oferuje na rynku system „Urban” – uniwersalny i bardzo wszechstronny system bezprzewodowy, który z jednej strony może być stosowany w zwartej strukturze miejskiej, z drugiej strony doskonale radzi sobie w rozproszonych obszarach wiejskich, a szybkość działania i dynamika systemu pozwala go stosować tam gdzie wymagania są największe czyli na autostradach i drogach ekspresowych. To system zarządzania oświetleniem, który pozwala na monitorowanie stanu każdej oprawy, pomiar zużytej energii elektrycznej, harmonogramowanie i automatyczne dostosowywanie oświetlenia do panujących warunków np. pogody czy natężenia ruchu.

Spółka BIOT cały czas rozwija system o nowe obszary. Nie chcemy mówić o szczegółach ponieważ to istotne źródło naszych przewag rynkowych. Obecnie system Urban funkcjonuje już na kilku projektach. Najbardziej rozpoznawalna realizacja, którą właśnie finalizujemy to obwodnica Poznania na A2. Dostarczyliśmy tam nasze oprawy wraz z systemem zarządzania, a dzięki dużemu skomplikowaniu instalacji zdobyliśmy ogromne doświadczenie i kompetencje w zakresie reagowania na indywidualne potrzeby inwestora.

Dostarczyliśmy też system zaprojektowany przez BIOT do najbardziej innowacyjnej gminy w Polsce – Gminy Moszczenica. Przed nami kilka kolejnych projektów.

www.isbtech.pl/2020/07/lug-zde...

Czekam na "przełom" już trzy lata - może w końcu rozwiązania oferowane przez LUG staną się na tyle dopracowane, że zaczną wygrywać z konkurencją. W ofercie LUG pojawiła się nowa mocna oprawa uliczna:
www.lug.com.pl/firma/aktualnos...

Wszystko to wygląda bardzo obiecująco - jednak już kilka razy było:
"...gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby się nie potknął była by rzecz wielka..."

Uwaga na ryzyko płynności - jest bardzo trudno otworzyć/zamknąć pozycję bez istotnej zmiany kursu.

rubik
rubik PREMIUM
17
Dołączył: 2015-02-21
Wpisów: 537
Wysłane: 4 sierpnia 2020 10:30:40 przy kursie: 6,10 zł

W ciągu kilku dni LUG powinien opublikować wstępne wyniki za Q2 - przekonamy się jak trudny był dla spółki kwartał lockdownu.

LUG jest stawiany za przykład jak przetrwać czasy COVID-19

kliknij, aby powiększyć

www.weforum.org/agenda/2020/07...

Jednak czy w ślad za PR pójdzie poprawa wyników w Q3?

Spin
11
Dołączył: 2010-07-21
Wpisów: 363
Wysłane: 6 sierpnia 2020 01:45:37 przy kursie: 5,90 zł
Szacunkowe wyniki zostały już opublikowane :)
Zakładałem, że wyniki będą kolejnym ciosem albo przedłużeniem stagnacji, a tu miłe zaskoczenie:

Cytat:
Grupa Kapitałowa LUG S.A. zanotowała w II kwartale 2020 roku 45,12 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 10,7% wzrost w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Sprzedaż w ujęciu narastającym za I półrocze 2020 osiągnęła poziom 90,51 mln zł przy dodatniej dynamice 9,3% r/r (wzrost o 7,70 mln zł)


Cytat:
Poziom przychodów Grupy Kapitałowej LUG w II kwartale br. przełożył się na zysk brutto na sprzedaży w wysokości 19,44 mln zł względem 15,29 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku (+27,2% r/r), a tym samym na 37,72 mln zł w I połowie br. wzrastając o 15,9% r/r z 32,5 mln zł przed rokiem. Marża brutto na sprzedaży wzrosła w II kwartale o 5,6pp r/r osiągając poziom 43,1%, wobec poziomu 37,5% w II kwartale 2019 roku. W ujęciu narastającym za dwa kwartały osiągnęła poziom 41,7% (+2,4 pp r/r) głównie za sprawą optymalizacji kosztów produkcji. Wynik operacyjny Grupy LUG wzrósł w II kwartale br. o 4,9 mln zł do poziomu 3,12 mln zł względem straty 1,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, na co istotny wpływ miały operacyjne działania prewencyjne wynikające z rozwoju pandemii COVID-19 oraz przychód ze świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP w kwocie 935 tys. zł.


Cytat:
II kwartał br. przyniósł poprawę skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej LUG. Wartość EBITDA w II kw. w 2020 r. wzrosła do 5,36 mln zł względem 0,29 mln zł w 2019 r.


Link do raportu:
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

PR LUG'u ostatnio odżył, skoro ten kwartał moim zdaniem jest pozytywnym zaskoczeniem, to teraz będzie test czy spółka dzięki swoim rozwiązaniom podepnie się pod WIG-COVID i wykorzysta globalną sytuacje. Warto przypomnieć, że przez ostatnie miesiące spółka skupiła się na Ameryce Południowej, pytanie czy publicznych kapitał w tym rejonie rzeczywiście skoncentruje się na walce z wirusem i może skorzysta z rozwiązań LUG'a. Wysłałem kilka zapytań i bez zwłowki dostałem odpowiedź, że jest większe zainteresowanie od strony B2B/B2C odnośnie rozwiązań UV-C.

Pytanie czy walor będzie bardziej płynny- zainteresowanie rynku(obrót), wygląda kiepsko. Może ten raport albo za Q3 okaże się zapalnikiem(oby nie gaśnicą).

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,997 sek.

PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło