pixelg
SONEL - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

SONEL [SON]

AKTUALNY KURS: 9,40 zł (-0,53%) 23-10-2020 16:21
Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 722
Wysłane: 30 sierpnia 2011 06:32:45 przy kursie: 5,95 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 2 kwartał 2011 roku Spółki Sonel

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku Sonel odnotował r/r w ujęciu kwartalnym wzrost przychodów o 38% (z 8,5 do 11,7 mln zł) oraz wzrost zysku brutto na sprzedaży o 29% (z 3,3 do 4,2 mln zł), co wskazuje na istotną poprawę w obszarze podstawowej działalności Spółki. Jednocześnie należy jednak zauważyć, że ze względu na szybsze tempo wzrostu przychodów aniżeli zysku brutto na sprzedaży zmniejszeniu r/r uległa marża na działalności podstawowej (spadek z 38,6% do 36,1%). Jako przyczynę takiego stanu rzeczy zarząd podaje przede wszystkim wdrożenia nowych produktów, które pociągają za sobą amortyzację kosztów ich opracowania (koszty zakończonych prac rozwojowych), a w początkowym okresie sprzedaży często nie osiągają one od razu wysokich wolumenów pozwalających na uzyskanie wystarczającego poziomu marży. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na pogorszenie marży wg zarządu jest dostrzegalna tendencja do obniżania cen w branży pomiarowej, w której działa Spółka. W strukturze sprzedaży podstawowe znaczenie ma produkcja mierników (ok 2/3) oraz usługi (ok. 1/3). W obu segmentach Spółka zanotowała w 1 półroczu 2011 roku wzrost względem porównywalnego okresu roku ubiegłego o odpowiednio 29% i 33% (niestety nie można określić jakie były zmiany kwartalne, gdyż komentarz do raportu za 1kw2011 był uboższy w informacje o sprzedaży). Idąc w głąb rachunku zysków i strat należy odnotować wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu – odpowiednio o 17% i 10%. Ponieważ tempo zmian tych kosztów było zdecydowanie niższe od tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży pozytywnie odbiło się to na tendencji w zakresie kolejnego poziomie wyniku – wyniku netto na sprzedaży –, który to wzrósł w ujęciu kwartalnym r/r o 59% (z 1 do 1,6 mln zł). Nieco niekorzystny wpływ na zmiany dalszych poziomów wyników miała natomiast pozostała działalność operacyjna oraz działalności finansowa. Wynik netto na pozostałej działalności operacyjnej (przychody – koszty) spadł r/r z +17 do -63 tys. zł), w związku z czym na poziomie operacyjnym tempo wzrostu zysku spadło do 50% (z 1,05 do 1,57 mln zł). Z kolei wynik netto działalności finansowej (przychody – koszty) zmniejszył się r/r ze 111 do 18 tys. zł, w związku z czym na poziomie zysku brutto Spółka zanotowała r/r w ujęciu kwartalnym już tylko wzrost o 37% (z 1,16 do 1,59 mln zł). Ostatecznie, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, wynik finansowy Sonela na poziomie netto wzrósł r/r w ujęciu kwartalnym o 41% (z ok. 1,06 do 1,49 mln zł). Należy w tym miejscu zauważyć, że w odniesieniu do obciążeń podatkowych Spółka korzysta z faktu, że część produkcji zlokalizowana jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Tak więc, wyniki Sonela w okresie 2kw 2011 roku, pomimo niewielkiego spadku marży brutto na sprzedaży, należy uznać raczej za pozytywne. Spółka odnotowała istotny wzrost zysków na poszczególnych poziomach rachunku wyników przy jednoczesnej poprawie wszystkich wskaźników rentowności (z wyłączeniem wspomnianej już sprzedaży).

Salda w ramach podstawowych trzech działalności wyróżnianych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wskazują w Sonelu typowo rozwojowy układ. W 2kw br Spółka wypracowała ok. 2,5 mln zł gotówki na działalności operacyjnej wobec 1,2 mln zł przed rokiem oraz -0,9 mln zł w poprzednim kwartale. Przyczyn takiego stanu rzeczy, poza oczywiście korzystnymi tendencjami w zakresie wyników finansowych, należy upatrywać przede wszystkim w korzystnych zmianach poziomu zapasów (upłynnienie zamiast wzrostu w 2kw2010 oraz 1kw2011). Jeśli chodzi o przepływy inwestycyjne to w okresie analizowanego kwartału, podobnie jak w wielu wcześniejszych okresach sprawozdawczych były one na solidnym minusie (-1,3 mln zł). Należy przy tym zauważyć, że wydatki netto (wydatki – wpływy) na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne były nieco wyższe od amortyzacji, co oznacza, że w 2kw 2011 r Spółka rozwijała i odnawiała swój potencjał wytwórczy. Godne uwagi są również systematycznie prowadzone przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe, które zwłaszcza w tak konkurencyjnej i innowacyjnej branży jak elektromaszynowa (a konkretniej produkcji aparatury pomiarowej) mają istotny wpływ na pozycję przedsiębiorstwa na rynku oraz jego wyniki finansowe. Zgodnie z założeniami zarządu w perspektywie najbliższego roku prace te powinny zaowocować wprowadzeniem na rynek co najmniej 6 nowych produktów. W zakresie działalności finansowej saldo Sonela w analizowanym okresie było mocno ujemne (blisko -4,5 mln zł), co w blisko 100% wynikało z wypłaconej przez Spółkę dywidendy (33 gr na 1 akcję). Ogólnie rzecz biorąc zarówno w 1kw jak i 2kw br Sonel uzyskał per saldo istotny odpływ gotówki w wysokości odpowiednio -2 i -3,2 mln zł, przy czym w przypadku 2kw wynikał on zasadniczo z wypłaconej dywidendy.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2 kw. 2011 roku sytuacja finansowa Sonela przedstawia się bardzo bezpiecznie:
- suma bilansowa w stosunku do końca marca 2011 r. uległa niewielkiemu zmniejszeniu o 5% (z 69 do 66 mln zł); po stronie aktywów wpłynęły na to wyłącznie zmiany w zakresie majątku obrotowego (spadek zapasów o 4% i środków pieniężnych o 73%); po stronie pasywów decydujący wpływ miał natomiast spadek zadłużenia długoterminowego o 30%, oraz w mniejszym stopniu kapitału własnego (spadek o 5% związany z wypłatą dywidendy z zysku z lat ubiegłych);
- w aktywach dominuje majątek trwały (68-32), w tym głównie rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z pracami B+R (odpowiednio ok. 69% i 31% majątku trwałego); w odniesieniu do aktywów obrotowych w blisko 59% o ich wartości decydują zapasy a w 35% należności handlowe;
- w pasywach kapitał własny zdecydowanie przeważa nad obcym (88-12), przy blisko zerowym udziale zobowiązań finansowych (raptem ok. 200 tys. zł z tytułu leasingu finansowego); w strukturze zobowiązań zdecydowaną przewagę mają zobowiązania krótkoterminowe (86-14), które w blisko 100% mają charakter nieoprocentowany (handlowy);
- majątek obrotowy spółki na koniec czerwca 2011 roku wystarczał na pełną spłatę zobowiązań bieżących – bieżący likwidacyjny wskaźnik płynności wyniósł 3,05, a pomniejszony o zapasy wskaźnik szybki ukształtował się na poziomie 1,24;
- wskaźnik płynności dochodowej (cash flow operacyjny/zobowiązania krótkoterminowe) również wskazuje na bardzo bezpieczną sytuację Spółki i od dłuższego czasu przyjmuje wartości dodatnie bliskie jedności; obecna wartość wskaźnika na poziomie 0,9 oznacza, że roczne przepływy operacyjne generowane przez Spółkę pozwalają na spłatę 90% zadłużenia krótkoterminowego;
- struktura finansowania majątku trwałego jest bezpieczna (kapitały stałe z pewną nadwyżką finansują aktywa trwałe);
- kapitał obrotowy netto po raz pierwszy od czterech kwartałów uległ zmniejszeniu, przy czym jego poziom i tak wskazuje na pewną nadwyżkę Spółki w tym zakresie (cykl obrotu kapitału obrotowego netto wynosi 143 dni przy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającym okres zapotrzebowania na kapitał obrotowy, na poziomie ok. 136 dni); na uwagę zasługuje fakt, że w strukturze kapitału obrotowego ogółem zarówno jego składowa finansowa jak i operacyjna przyjmują od wielu kwartałów wartości dodatnie;
- tendencje w zakresie cyklu konwersji gotówki wyglądają w Spółce raczej stabilnie, choć biorąc pod uwagę długoterminowy zakres zmian w ramach poszczególnych jego składowych, można dostrzec nieco szybsze tempo spłaty zobowiązań handlowych aniżeli tempo skracania cyklu operacyjnego.

Reasumując można powiedzieć, że zarówno od strony płynności jak i zadłużenia Sonel prezentuje się bardzo bezpiecznie, czego wyrazem jest stabilny wysoki rating Spółki w serwisie na poziomie AAA.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/sonel,wy...

Z innych informacji zawartych w komentarzu zarządu do raportu półrocznego należy warto odnotować, że Spółka bardzo aktywnie działa na polu unowocześniania własnego potencjału wytwórczego, co zdaniem zarządu umożliwia realizację znacznie wyższych poziomów produkcji aniżeli obecne (niestety nie podano żadnych konkretów typu wykorzystane moce produkcyjne itp.). Jednocześnie zarząd nie zakłada w najbliższym czasie istotnych zakupów środków trwałych. Choć z drugiej strony informuje, że „w ramach ekspansji na rynki zagraniczne Spółka nie wyklucza przejęcia lub utworzenia podmiotu zagranicznego realizującego strategiczne dla Sonel SA działania. Możliwość taka dotyczy mariażu z firmami handlowymi, które realizowałyby sprzedaż wyrobów Emitenta na wybranych rynkach, lub z przedsiębiorstwem produkcyjnym potrafiącym produkować wyroby
uzupełniające ofertę Spółki”.

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień dzisiejszy wskaźniki rynkowe oraz stosowane w serwisie automatyczne metody wyceny wskazują na istotne przewartościowanie akcji Sonela na GPW w Warszawie. Obecna cena rynkowa Spółki jest wyższa zarówno od wycen porównawczych, dochodowych, jak i majątkowych. Z jednej strony jest to raczej typowa sytuacja przedsiębiorstw mocno rozwojowych, ale z drugiej niesie ze sobą spore ryzyko przeceny w przypadku wystąpienia jakiś turbulencji w bliskim otoczeniu Spółki lub w niej samej. Jak na razie od strony fundamentalnej przedsiębiorstwo prezentuje się bezpiecznie, pytanie tylko jak sobie poradzi w przypadku spowolnienia gospodarczego, z którego pierwszymi symptomami mamy od jakiegoś czasu do czynienia. Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/sonel,wy... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/sonel,wy...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

diR
0
Dołączył: 2009-07-21
Wpisów: 967
Wysłane: 6 października 2011 13:49:30 przy kursie: 3,75 zł
Co jest powodem niechęci inwestorów i tak niskiej wyceny ? Eh?
Nie nauczysz się pływać - nie wchodząc do wody

Oswald
0
Dołączył: 2011-05-24
Wpisów: 54
Wysłane: 28 października 2011 11:54:36 przy kursie: 4,54 zł
Dużo spółek jest teraz wycenianych niżej niż powinno. Taki mamy okres na rynku.
Sonel radzi sobie świetnie.

"Sonel, zdaniem DM Trigon, mógłby wypłacić nawet 100 proc. zysku bez szkody dla płynności finansowej i dalszego rozwoju firmy. Prognozy DM Trigon zakładają, że Aplisens wypracuje w całym roku 11,1 mln zł zysku netto (wzrost o 14 proc. rok do roku), Apator 49,7 mln zł (zwyżka o 6 proc.), a Sonel 5,4 mln zł (plus 17 proc.)."

Dobre prognozy dla Sonela:
www.parkiet.com/artykul/7,1109...Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 722
Wysłane: 17 listopada 2011 16:59:55 przy kursie: 4,80 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 3 kwartał 2011 roku Spółki Sonel

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Okres od 1 lipca do 30 września 2011 roku dla Sonela był generalnie kolejnym dość udanym kwartałem pod względem uzyskanych wyników finansowych:
- kwartalne przychody Spółki (w blisko 100% dotyczące produkcji mierników oraz świadczonych usług) wzrosły r/r o 23% (z 8,9 do 11 mln zł);
- za sprawą niższych marż (spadek r/r z 40 do 35%), spowodowanych rozliczanymi dopiero kosztami rozwojowymi dotyczącymi nowych rozwiązań, zysk brutto na sprzedaży zanotował progresję r/r jedynie o 8% (z 3,6 do 3,9 mln zł);
- na plus należy zaliczyć natomiast 5-proc. ograniczenie r/r ogólnych kosztów administracyjnych, dzięki czemu na poziomie wyniku netto ze sprzedaży Spółka może pochwalić się 36% progresją (z 1,1 do 1,5 mln zł);
- pozostała działalność operacyjna nie miała istotnego wpływu na wynik operacyjny, aczkolwiek przyczyniła się do lekkiego jego pogorszenia i ograniczenia dotychczasowej progresji – w 3kw b.r. Spółka uzyskała na poziomie operacyjnym zysk w wysokości 1,4 mln zł wobec 1,1 mln zł przed rokiem (wzrost o 25%);
- to co Sonel stracił na pozostałej działalności operacyjnej z niewielką nawiązką odrobił na działalności finansowej (wynik netto tej działalności wyniósł w analizowanym okresie b.r. +131 tys. zł wobec -58 tys. zł przed rokiem), w związku z czym na poziomie zysku brutto Spółka zanotowała r/r wzrost o 43% (z 1,1 do 1,6 mln zł);
- ostatecznie, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, wynik finansowy Sonela na poziomie netto wzrósł r/r o 46% (z ok. 1 do 1,5 mln zł), przy czym należy w tym miejscu zauważyć, że w odniesieniu do obciążeń podatkowych Spółka korzysta z faktu, że część produkcji zlokalizowana jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Poprawa wyników finansowych przełożyła się również na niewielki bo niewielki ale jednak wzrost wszystkich wskaźników rentowności z wyłączeniem wspomnianej już sprzedaży.

Salda w ramach podstawowych trzech działalności wyróżnianych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wskazują w Sonelu na typowo rozwojowy układ (+ – +) przy ogólnym dodatnim saldzie przepływów na poziomie 0,85 mln zł. Zaglądając w głąb rachunku z przepływów pieniężnych można stwierdzić dodatkowo m.in. że:
- księgowy zysk netto znalazł w blisko 100% potwierdzenie w dodatnich przepływach operacyjnych (wyniosły one 1,4 mln zł), co wynikało z wzajemnego zniesienia się dodatniego wpływu amortyzacji i ujemnego dotyczącego zmian w operacyjnym kapitale obrotowym;
- przepływy inwestycyjne w okresie analizowanego kwartału, podobnie jak w wielu wcześniejszych okresach sprawozdawczych, były one na solidnym jak na Spółkę minusie (-1,1 mln zł), przy czym wydatki netto (wydatki – wpływy) na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne były nieco niższe od amortyzacji, co oznacza, że w 3kw 2011 r Spółka nie w pełni odtwarzała swój potencjał wytwórczy;
- w zakresie działalności finansowej saldo Sonela w analizowanym kwartale, w odróżnieniu od dwóch wcześniejszych okresów sprawozdawczych, było dodatnie (ok. 0,6 mln zł) i wynikało z bliżej nieokreślonych wpływów (inne wpływy).
Tak więc ogólnie rzecz biorąc pod względem przepływów finansowych w 3kw b.r. sytuacja Sonela prezentuje się całkiem dobrze.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 3 kw. 2011 roku sytuacja finansowa Sonela przedstawia się bardzo bezpiecznie:
- majątek jest w nadal w zdecydowanej przewadze (87 – 13) finansowany kapitałem własnym, przy blisko zerowym udziale zobowiązań finansowych;
- majątek obrotowy spółki na koniec września 2011 roku wystarczał na pełną spłatę zobowiązań bieżących – bieżący likwidacyjny wskaźnik płynności wyniósł 3,18, a pomniejszony o zapasy wskaźnik szybki ukształtował się na poziomie 1,33;
- wskaźnik płynności dochodowej również wskazuje na bardzo bezpieczną sytuację Spółki i od dłuższego czasu przyjmuje wartości dodatnie bliskie jedności; obecna wartość wskaźnika na poziomie 1,01 oznacza, że roczne przepływy operacyjne generowane przez Spółkę pozwalają na pełną spłatę zadłużenia krótkoterminowego;
- struktura finansowania majątku trwałego jest bezpieczna (kapitały stałe z wyraźną nadwyżką finansują aktywa trwałe);
- kapitał obrotowy netto powrócił na wzrostową ścieżkę i wyniósł na koniec września b.r. blisko 16 mln zł; należy przy tym zauważyć że Spółka uzyskała a analizowanym okresie równowagę w kategoriach stanu posiadania i zapotrzebowania na kapitał obrotowy (cykl obrotu kapitału obrotowego netto wyniósł 137 dni przy cyklu konwersji gotówki, wyznaczającym okres zapotrzebowania na kapitał obrotowy, na poziomie ok. 138 dni); na uwagę zasługuje fakt, że w strukturze kapitału obrotowego ogółem zarówno jego składowa finansowa jak i operacyjna przyjmują od wielu kwartałów wartości dodatnie;
- tendencje w zakresie cyklu konwersji gotówki wyglądają w Spółce nadal raczej stabilnie, choć w bieżącym kwartale był on krótszy o 4 dni.

Jeśli chodzi o zmiany w zakresie bilansu to za dużo się w analizowanym okresie nie działo – suma bilansowa wzrosła kw/kw o 3%, co po stronie aktywów wynikało wyłącznie z przyrostu majątku obrotowego o 11% (wzrosły zarówno zapasy, należności jak i środki pieniężne), a po stronie pasywów wiązało się z 3% przyrostem kapitału własnego oraz 8% wzrostem zobowiązań nieoprocentowanych.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/sonel,wy...

Reasumując można powiedzieć, że zarówno od strony płynności jak i zadłużenia Sonel prezentuje się bardzo bezpiecznie, co w połączeniu z progresją wyników finansowych skutkuje stabilnym i wysokim ratingiem Spółki w serwisie na poziomie AAA.

Jeśli chodzi o prognozy odnośnie przyszłych wyników Sonela to w komentarzu do raportu Zarząd zauważa z jednej strony wyraźny wzrost sprzedaży produktów Spółki na rynkach zagranicznych (niestety nie podaje konkretów czyli liczb) oraz dynamiczny rozwój krajowego rynku energetyki (głównego odbiorcy produktów Spółki), ale z drugiej wskazuje na zjawiska związane z kryzysem finansowym a także pewnym nasyceniem rynku wyrobami Spółki i wzrostem konkurencji w branży, jako czynniki mogące wpłynąć na pewne zahamowanie dalszego dynamicznego wzrost sprzedaży wyrobów spółki, tak na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień dzisiejszy wskaźniki rynkowe oraz stosowane w serwisie automatyczne metody wyceny wskazują na optymalną wycenę akcji Sonela na GPW w Warszawie. Obecna cena rynkowa Spółki jest w okolicy wyższych wartości wycen dochodowych i porównawczych oraz trochę powyżej wycen majątkowych.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/sonel,wy... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/sonel,wy...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

kurtwallander
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-01-28
Wpisów: 90
Wysłane: 2 kwietnia 2014 10:53:02 przy kursie: 9,50 zł
czy mozna liczyc na analize raportu i perspektyw spolki ?
z gory dziekuje

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
83
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 308
Wysłane: 2 kwietnia 2014 16:57:54 przy kursie: 9,50 zł

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 722
Wysłane: 7 kwietnia 2014 06:54:53
OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SONEL S.A. (SON) NA PODSTAWIE RAPORTU ZA 2013 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 4kw 2013r GK Sonel kontynuowała poprawę wyników finansowych z wcześniejszego okresu sprawozdawczego, notując r/r progresje na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat (RZiS). Przychody ze sprzedaży wzrosły o 26%, zysk brutto na sprzedaży o 18% (marża brutto wyniosła 32 wobec 34% przed rokiem), zysk netto ze sprzedaży o 29%, zysk operacyjny o 58% (głównie pozytywny wpływ rozliczenia dotacji na działalność B+R), zysk brutto o 56%, a netto o 47%. W rezultacie Grupie prawie w pełni udało się zneutralizować słabsze dokonania w okresie pierwszego półrocza i także w skali 12 miesięcy 2013 roku pochwalić się na większości pozycji wynikowych RZiS niewielką poprawą wyników: przychody wzrosły o 5%, zysk brutto ze sprzedaży spadł o 2% (marża brutto wyniosła 31,3 wobec 33,5% przed rokiem), zysk netto ze sprzedaży wzrósł o 4%, zysk operacyjny poprawił się o 15%, a zysk brutto i netto o odpowiednio 16% i 14%.

Od strony wartościowej przedstawioną wyżej sytuację zobrazowano na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej zmiany w zakresie rachunku zysków i strat należy zauważyć, że poza zmianami w zakresie przychodów (zależnymi od bieżącej koniunktury gospodarczej) wyniki Sonela w dużym stopniu są determinowane aktywnością w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Z jednej strony Grupa przeznacza spore środki na działalność badawczą, co obciąża koszty danego okresu i tym samym wynik na poziomie sprzedaży brutto, a z drugiej sukcesywnie wdraża nowe rozwiązania, co z kolei przekłada się na wyższe odpisy amortyzacyjne zakończonych prac rozwojowych. Z tego też względu zniżkująca marża brutto w przypadku Sonela jest w pewnym sensie standardem. Nie jest to może korzystna sytuacja z punktu widzenia oceny efektywności działalności, ale też z racji jej specyfiki trudno ją uznać za jednoznacznie niekorzystną. Warto również zwrócić uwagę, że Grupa generalnie dobrze sobie radzi w obszarze pozostałych kosztów działalności podstawowej (zwłaszcza kosztów sprzedaży, które udaje się systematycznie ograniczać), dzięki czemu negatywny wpływ kosztów działalności B+R jest z nadwyżką neutralizowany i na poziomie wyniku netto na sprzedaży sytuacja prezentuje się już znacznie lepiej. Za sprawą rozliczeń dotacji działalność B+R ma również spory wpływ na wyniki operacyjne Sonela (tym razem pozytywny), co również można uznać za pewną specyfikę tego podmiotu. Z racji znikomego udziału zadłużenia oprocentowanego w finansowaniu Grupy obszar finansowy ma niewielki wpływ na wyniki końcowe.

W zakresie rachunku segmentowego Sonel wyróżnia 3 główne obszary działalności – mierniki, akcesoria oraz usługi montażu – ograniczając podawane informacje jedynie do przychodów. Podobnie jak przed rokiem głównym obszarem działalności Grupy była sprzedaż mierników (ok. 75% udział w przychodach ogółem, wzrost r/r o 14%). W przypadku usług montażu (ok. 18% udział w przychodach) odnotowano spadek sprzedaży o ok. 14%, a w przypadku akcesoriów (ok 7% udziału w przychodach) jej wzrost o 9%.

Z punktu widzenia struktury sprzedaży w podziale na rynki zbytu mamy porównywalny udział eksportu przyrządów pomiarowych i akcesoriów oraz ich sprzedaży na rynku krajowym. W przypadku sprzedaży eksportowej głównymi rynkami zagranicznymi są Indie, Chiny oraz Rosja, co w obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej nie działa na korzyść Grupy (w Indiach i Chinach cały czas występują problemy z powrotem do wyższej dynamiki wzrostu gospodarczego, a w przypadku Rosji dochodzi jeszcze ryzyko polityczne związane z interwencją na Krymie).

Zarząd mimo wszystko spodziewa się jednak w bieżącym roku przełomu w kwestii koniunktury na rynkach dalekowschodnich stąd też poczynione inwestycje w postaci powołania do życia spółki dystrybucyjnej na rynek indyjski (SONEL INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED). Jednocześnie na początku b.r. Sonel utworzył wraz z podmiotem chińskim (ok 20% udział) spółkę FOXYTECH, która ma pozwolić mu rozszerzyć działalność o nowy (perspektywiczny) segment dotyczący liczników energii elektrycznej. Spółka ma również ambicje wejścia ze swoimi produktami na rynek amerykański, co w opinii prezesa powinno nastąpić w perspektywie roku-dwóch.

Jeśli chodzi o tendencje rozwojowe Sonela w ujęciu narastającym za 12m [wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %] to wyniki uzyskane w 4kw u.r. wprowadziły tu nieco ożywienia. Po długim okresie powolnego spadku poszczególnych wielkości wynikowych i względnej stabilizacji wskaźników rentowności (wyjątek stanowi tu wspomniana już wcześniej marża brutto) mamy stosunkowo wyraźne odbicie. Jednocześnie jednak Zarząd Grupy tonuje oczekiwania co do dalszej poprawy wyników, głównie ze względu na napiętą sytuację na rynku rosyjskim (ok 15% udziału w sprzedaży).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych Sonel w analizowanym okresie kwartalnym wypadł korzystniej pod względem ogólnego salda gotówkowego aniżeli w 4kw 2012r – 4,2 wobec 2,5 mln zł – [wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł], przy jednoczesnym zachowaniu „rozwojowej” struktury sald (choć nieco mniej korzystnej pod względem wartościowym aniżeli w okresie porównawczym). W obszarze działalności operacyjnej wypracowano 4,1 mln zł gotówki (5 mln zł nadwyżka finansowa netto zostało uszczuplone gotówkochłonnymi zmianami w zakresie kapitału obrotowego netto) wobec 4,5 mln zł przed rokiem, działalność inwestycyjna zamknęła się wydatkami netto rzędu 1,3 mln zł wobec ok. 2,6 mln zł przed rokiem, a działalność finansowa wpływami netto 1,3 mln zł wobec 0,6 mln zł przed rokiem. Tym samym w ujęciu narastającym za 12m w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego mamy generalnie utrzymanie dotychczasowej (bardzo korzystnej) sytuacji w zakresie struktury przepływów pieniężnych oraz wyraźny wzrost w zakresie ogólnego salda gotówkowego [wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W zakresie sytuacji finansowej Sonela mamy cały czas bardzo bezpieczny stan rzeczy. Grupa może pochwalić się niskim poziomem zadłużenia aktywów oraz bardzo bezpieczną sytuacją w zakresie płynności finansowej (we wszystkich trzech ujęciach – statycznym, dochodowym i strukturalnym – ma spore zapasy względem poziomów granicznych). Nie może zatem dziwić utrzymujący się tu od dłuższego czasu serwisowy rating na poziomie AAA.

W odniesieniu do sytuacji bilansowej Sonela można zauważyć, że względem stanu na koniec września 2013r odnotował on wzrost sumy bilansowej o blisko 8%, co po stronie aktywów wiązało się zasadniczo ze wzrostem wartości składników obrotowych o 25% (głównie należności i środków pieniężnych), a w przypadku pasywów ze wzrostem o 5% kapitałów własnych oraz o 25% zadłużenia (zmiany w zakresie zadłużenia dotyczyły zasadniczo składników nieoprocentowanych; zadłużenie krótkoterminowe wzrosło o 24%, a długoterminowe o 30%). Jednocześnie utrzymano zdecydowaną przewagę finansowania aktywów po stronie kapitału własnego (84-16) oraz bezpieczną strukturę kapitałowo-majątkową, czyli pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym (w tym głównie własnym) [wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe wskaźniki dotyczące sytuacji finansowej GK Sonel można znaleźć pod linkiem
www.stockwatch.pl/gpw/sonel,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Mimo poprawy wyników finansowych w analizowanym okresie automaty wycen stosowane w serwisie, jako wypadkowa, wskazują na przewartościowanie akcji Sonela na GPW. Na największe przewartościowanie wskazują metody majątkowe i dochodowe. Z kolei w przypadku metod mnożnikowych mamy dość duży rozrzut wskazań. Rynek w ostatnich dwóch latach udzielił Sonelowi sporego kredytu zaufania na fali oczekiwań związanych ze zwiększonym zapotrzebowaniem na rozwiązania z zakresu e-meteringu oraz ekspansją Spółki na rynki zagraniczne. Póki co wyniki gonią te oczekiwania, a właściwie próbują, gdyż koniunktura na głównych rynkach zbytu Sonela cały czas jest daleka od komfortowej. Jednocześnie warto pamiętać, że mamy tu do czynienia z podmiotem dywidendowym, co powinno nieco wspierać wycenę. Jakkolwiek w bieżącym roku, z racji większych nakładów inwestycyjnych, zarząd rekomenduje niższą dywidendę aniżeli w roku ubiegłym (0,3 wobec 0,44 zł), to i tak jest ona na poziomie dobrych lokat bankowych.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/sonel,wy... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/sonel,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

underground
underground PREMIUM
0
Dołączył: 2012-04-25
Wpisów: 340
Wysłane: 7 maja 2020 06:40:43 przy kursie: 8,80 zł
Sonel ma w swojej ofercie kamery termowizyjne do mierzenia gorączki
www.sonel.pl/pl/produkty/urzad...
Tego rodzaju rozwiązania są bardzo popularne w Azji i widać, że teraz zyskują na zainteresowaniu w innych częściach świata. Nie dziwi więc, że cena akcji amerykańskiego producenta kamer termowizyjnych Flir Systems od długiego czasu rośnie
www.nasdaq.com/market-activity...
U nas na razie widać takie rozwiązania w szpitalach i niektórych dużych państwowych spółkach. Czy uważacie, że te rozwiązania będą zyskiwać na zainteresowaniu ze strony różnych podmiotów, a spółka ma szansę znacząco zwiększyć sprzedaż tych produktów w Polsce czy też nie?

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,562 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +135,80% +27 160,25 zł 47 160,25 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d