pixelg
VRG - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

65 66 67 68 69 70 71

VRG [VRG]

AKTUALNY KURS: 2,58 zł (+1,98%) 22-01-2021 15:02
Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 29 marca 2018 07:48:32 przy kursie: 4,74 zł
Lewandowski wkłada marynarkę – omówienie wyników i sytuacji finansowej Vistula po 4kw. 2017 r.

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 4kw 2017r. GK Vistula kontynuowała pozytywne tendencje z poprzednich okresów sprawozdawczych notując poprawę r/r na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat, przy czym jednocześnie za sprawą działalności pozostałej i finansowej nie udało się w pełni przełożyć pozytywnego układu z działalności podstawowej na wyniki końcowe (odbiło się to również na nieznacznym braku pokrycia konsensusu rynkowego – o blisko 2% w przypadku wyniku operacyjnego i o blisko 4% w przypadku wyniku netto). Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły r/r o 19%, zysk brutto na sprzedaży o 21% (niższa aniżeli w przypadku przychodów dynamika kosztów własnych pozwoliła nieznacznie poprawić r/r marżę brutto – 53,9 wobec 52,7%), zysk netto na sprzedaży o 34% (łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu były o 17% wyższe, a więc poniżej tempa wzrostu wyniku brutto na sprzedaży), zysk operacyjny o 26% (koszty netto wobec przychodów przed rokiem na działalności pozostałej – -1,6 wobec +0,5 mln zł; głównie z uwagi na zdarzenie jednorazowe – stratę z tytułu sprzedaży nieruchomości), zysk brutto i netto o 24% (zmniejszenie tempa wzrostu to efekt wyższych r/r kosztów finansowych netto – -1,6 wobec -1 mln zł, głównie z uwagi na mniejsze pozytywne rozliczenia forwardów; efektywna stopa podatkowa zbliżona do ubiegłorocznej – ok 20%).

Podobnego rzędu wielkości poprawę wyników Grupa odnotowała również w skali całego 2017 roku. Skonsolidowane przychody i zysk brutto na sprzedaży wzrosły o 15%, zysk netto na sprzedaży o 30%, zysk operacyjny o 23%, zysk brutto o 24%, a zysk netto o 23%.

Od strony graficznej przedstawioną wyżej sytuację zaprezentowano na rysunkach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %)


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia segmentów działalności (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) pełną poprawę r/r (przychody, wyniki, marże) zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym można odnotować w obszarze jubilerskim (W. Kruk). Z kolei w ramach działalności odzieżowej Grupa miała pewne problemy zarówno pod względem marż (4kw – marża netto, 12m – marża brutto na sprzedaży oraz marża netto), jak i utrzymania wzrostu wyników core businessu do końca rachunku zysków i strat (4kw i 12m – wynik netto).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Na pozytywne zmiany wyników Grupy w obszarze core businessu z jednej strony wpływał rozwój sieci sprzedaży (zarówno pod względem liczby salonów jak i powierzchni sprzedaży – wykres poniżej po lewej; celowały w tym głównie salony Vistuli oraz Wólczanki oraz w nieco mniejszym zakresie W. Kruk), a z drugiej utrzymujący się na wysokim poziomie sentyment konsumencki (związany chociażby z dobrą koniunkturą gospodarczą, spadkiem bezrobocia i wzrostem wynagrodzeń) oraz umocnienie PLN względem USD i EUR w 2017 r. (w USD realizowana jest blisko 35% zakupów, w EUR ok 24%, ale w przypadku tej waluty dochodzi również kwestia wynajmu powierzchni sprzedaży w centrach handlowych). W tym względzie warto również odnotować powrót do wzrostu efektywności Grupy, jeśli chodzi o przychody i wynik brutto na sprzedaży realizowany w przeliczeniu na m2 (wykres poniżej po prawej).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Patrząc się na sytuację wynikową Grupy z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m, jednostki – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że mamy do czynienia z kontynuacją, dość stonowanej w swej dynamice, poprawy wyników końcowych i rentowności zapoczątkowanej stosunkowo niedawno. Warto przy tym odnotować, że o ile przychody i wynik brutto na sprzedaży od dłuższego czasu notowały systematyczny wzrost to niespecjalnie przekładało się to na dalsze poziomy wynikowe Grupy oraz poszczególne wskaźniki rentowności. W pełni pozytywne zmiany widoczne są dopiero w ostatnich kwartałach.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Plany rozwojowe Vistuli zakładają dalszy rozrost sieci sprzedaży (planowany wzrost powierzchni w 2018r. ma wynieść ok 9%), w tym zwłaszcza w odniesieniu do marek Vistula, Wólczanka oraz W. Kruk (w przypadku salonów Deni Cler nie przewiduje się powiększania sieci). Jednocześnie Grupa zamierza rozwijać również sprzedaż internetową, która obecnie ma udział w przychodach ogółem ok 8% - plany na 2018 r. zakładają przekroczenie progu 10% (trzeba tu jednak mieć na uwadze, że jakkolwiek sprzedaż przez internet może zdynamizować przychody, to zarazem cechuje się niższą marżowością). Pewne pozytywne oczekiwania Grupa wiąże również z kolekcją specjalną firmowaną przez Roberta Lewandowskiego oraz kolekcją reprezentacyjną związaną z piłkarskimi mistrzostwami świata w Rosji.

W kontekście przyszłych wyników Grupy należy również odnotować potencjalny wpływ zmian w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, a dotyczących zamiany leasingu operacyjnego na finansowy (MSSF 16) w odniesieniu do wynajmu powierzchni sprzedaży. Z szacunków Grupy wynika, że w rachunku zysków i strat zwiększeniu o 45 mln zł ulegnie amortyzacja oraz o 5 mln zł koszty odsetkowe, a zmniejszeniu o 60 mln zł koszty czynszów. Powinno mieć to również przełożenie na cash flow – pozytywny na obszar operacyjny (potencjalnie wyższe zyski i amortyzacja) oraz negatywny na finansowy (wyższe odsetki).

Podstawowymi zagrożeniami dla kontynuacji poprawy wyników Grupy to trwałość obecnego ożywienia gospodarczego (coraz częściej można spotkać się z opiniami, że jesteśmy blisko szczytu koniunktury bądź nawet już za nim) oraz odwrócenie tendencji na rynku walutowym (silniejszy dolar i euro to wyższe koszty Grupy w przeliczeniu na polskie złote). Na razie co prawda ryzyka te się nie materializują, ale oczekiwanie że w całym 2018 r. będą kontynuowane tendencje z 2017 r. może okazać się zbyt optymistycznym podejściem.

W kontekście planowanego połączenia Grupy Vistula z ZO Bytom warto odnotować zmianę parytetu wymiany – zamiast 0,82 będzie 0,72 akcji Vistuli za 1 akcję Bytomia. W rezultacie Vistula wyemituje o nieco ponad 7 mln mniej akcji, a dotychczasowi jej akcjonariusze powinni stanowić blisko 80% połączonej spółki. Planowane połączenie powinno dojść do skutku w 3kw. 2018 r.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych Vistuli, to w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) wypadło ono mniej korzystnie pod względem salda ogólnego aniżeli przed rokiem – dopływ rzędu 7,8 wobec 11 mln zł. W głównej mierze był to efekt znacznie wyższych r/r wydatków finansowych netto (45 wobec 25 mln zł; spłata zadłużenia), które wydatnie ograniczyły wpływ pozytywnych z gotówkowego punktu widzenia zmian w postaci mniejszych inwestycyjnych wydatków netto (3,6 wobec 7,2 mln zł) oraz wyższych wpływów z działalności operacyjnej (56,5 wobec 43,4 mln zł). W odniesieniu do przepływów operacyjnych warto odnotować, że jakkolwiek towarzyszyła im poprawa r/r nadwyżki finansowej netto i EBITD-y to sezonowo sporo dodały również zmiany w obszarze kapitału obrotowego netto.

W ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) kwartalne zmiany przepływów Vistuli z jednej strony przełożyły się na osłabienie salda ogólnego (jeszcze w obrębie wartości dodatnich), a z drugiej znacząco poprawiły obraz sytuacji w obszarze operacyjnym (choć dystans między przepływami operacyjnymi a raportowanym poziomem EBITDA, z uwagi na znaczne korekty in minus dot. kapitału obrotowego netto, pozostaje spory). Jednocześnie nieznacznemu ograniczeniu uległy wydatki inwestycyjne, a w obszarze finansowym dokonano przejścia z wpływów na nieznaczne wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Jeśli chodzi o sytuację w zakresie bilansu to jak widać na rysunkach poniżej (po lewej aktywa, po prawej pasywa, jednostka – tys. zł) względem poprzedniego okresu sprawozdawczego mamy do czynienia z nieznacznym spadkiem w zakresie sumy bilansowej (-1%). W przypadku aktywów wiązało się to z utrzymaniem wartości majątku trwałego na względnie stabilnym poziomie i spadkiem wartości składników obrotowych o 2% (głównie zapasów i należności). Z kolei w przypadku pasywów spadek ten odpowiadał zwiększeniu się kapitału własnego o 5% i spadkowi zadłużenia ogółem o 13% (dług krótkoterminowy zmniejszył się o 15%, a długoterminowy o 7%; dług oprocentowany zmniejszył się natomiast o 22%).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Zmiany te wpłynęły pozytywnie na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, która i tak od pewnego czasu prezentowała się dość korzystnie – aktywa trwałe są z dość wyraźną nadwyżką finansowane są kapitałami stałymi, w tym w pełni kapitałem własnym. Za pewien mankament w tym względzie można uznać co prawda deficytowy poziom kapitału obrotowego względem bieżących potrzeb, lecz generalnie jest to swoista specyfika spółek z sektora handlu.

Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2017 rok sytuacja finansowa Grupy uległa pewnej poprawie i generalnie prezentuje się korzystnie. W obszarze płynności mamy nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych majątkiem obrotowym, przy nieznacznym wsparciu ze strony przepływów operacyjnych oraz wspomnianym już wcześniej deficycie w zakresie kapitału obrotowego netto. Z kolei w odniesieniu do zadłużenia można stwierdzić niewielkie jego wahania na poziomie umiarkowanym (30-36% aktywów ogółem) oraz sygnalizowaną poprawę w zakresie długu oprocentowanego (spadek długu netto ze 140 do 100 mln zł) i tym samym znaczącą poprawę relacji dług/EBIT lub EBITDA. Pozytywną ocenę sytuacji finansowej Vistuli potwierdza również serwisowy rating, który utrzymuje się na poziomie AAA (choć szczerze powiedziawszy jest to ocena chyba trochę na wyrost).

Wskaźniki finansowe GK Vistula można znaleźć pod linkiem:
www.stockwatch.pl/gpw/vistula,...

Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wyceny wskazują generalnie na dość solidne przewartościowanie akcji Vistuli na GPW. Najmniejsze odstępstwa względem wyceny rynkowej mają miejsce w obszarze metod mnożnikowych/porównawczych, gdzie można nawet dopatrzyć się wskazań niedowartościowania (C/WK). Z kolei aktywowane metody majątkowe i dochodowe dość jednoznacznie wskazują na przewartościowanie. Przy aktualnym zanualizowanym wyniku netto Grupy oraz przyjętym koszcie kapitału na poziomie 10%, otrzymujemy wycenę jednej akcji rentą wieczystą na poziomie 2,4 zł, a więc w okolicy połowy wyceny rynkowej (niewiele w kalkulacjach zmienia uwzględnienie wyników Bytomia przy zwiększonej liczbie akcji). Tak więc wychodzi na to, że Vistula jest wyceniana, podobnie do spółek wzrostowych, już z uwzględnieniem kontynuacji systematycznej poprawy wyników. Biorąc pod uwagę jej tempo poprawy wyników w ostatnich latach można powiedzieć, że w obecnej wycenie rynkowej uwzględnione są już wyniki na 3-4 lata do przodu (przy założeniu, że przyszłe wyniki utrzymają tempo poprawy na poziomie ok 30% na rok).

Link do wskaźników rynkowych www.stockwatch.pl/gpw/vistula,... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/vistula,...

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 29 marca 2018 10:07

Nanako
6
Dołączył: 2018-02-20
Wpisów: 178
Wysłane: 11 kwietnia 2018 09:19:28 przy kursie: 4,84 zł
Czy wiadomo kiedy mija jakiś ostateczny termin w sprawie połączenia Vistuli i Bytomia? Mam wrażenie, że okres 4 miesięcy w którym miała być decyzja minął.

krewa
krewa PREMIUM
240
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 491
Wysłane: 7 lutego 2019 10:59:39 przy kursie: 3,96 zł
VISTULA - analiza techniczna na życzenie


Na chwilę obecną kurs akcji Vistuli nie ma określonego trendu. Widać to chociażby po wypłaszczonej średnioterminowej MA lub wstędze, jaką tworzą kierunkowe z linią wskaźnika ADX. Przecena, trapiąca walor praktycznie od początku 2018 roku ustała w strefie wsparcia, wywodzącej się z górnego pułapu długiej i mozolnej konsolidacji. Utrata zaznaczonej na zielono strefy poskutkowałaby zejściem jak minimum w kierunku 3,10 zł, lecz na chwilę obecną nie ma podstaw do brania tego scenariusza pod uwagę. Można będzie pochylić się nad podażowym scenariuszem dopiero w przypadku wybicia z zaznaczonego kanału dołem.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.


maccc
maccc PREMIUM
14
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 100
Wysłane: 8 października 2019 20:12:27 przy kursie: 4,15 zł
Pierwsze Bytomskie synergie - omówienie sprawozdania finansowego VRG po II kw. 2019 r

Ostatnio omawialiśmy sprawozdanie Vistuli po IV kw. 2017 r. Od tego czasu spółka włączyła do grupy inną markę odzieżową - Bytom i zmieniła nazwę na VRG S.A. Ze względu na powyższą transakcję wyniki finansowe nie do końca będą porównywalne z poprzednimi okresami (połączenie spółek miało miejsce w IV kw. 2018 r.). Problem z porównywalnością danych narasta ponadto w związku z wprowadzeniem od początku bieżącego roku MSSF 16: Leasing. Zanim przejdziemy do docelowej analizy chciałbym krótko przedstawić efekt zmian wywołanych przez nowy standard.

MSSF 16 znosi klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu finansowego (od strony leasingobiorcy) określoną dotychczas przez MSR 17. Nowy standard ma istotny wpływ na sprawozdanie finansowe spółki, ponieważ ta w ramach działalności, jest stroną umów najmu lokali oraz powierzchni biurowych. Umowy te dotychczas klasyfikowane były jako leasing operacyjny, w związku z czym opłaty z tego tytułu ujmowane były w całości w kosztach operacyjnych, a przedmioty leasingu nie pojawiały się w bilansie spółki. Od nowego roku zgodnie z MSSF 16 spółka ujęła w bilansie składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania wraz z odpowiednim zobowiązaniem leasingowym ustalonym w wysokości zdyskontowanych przyszłych płatności w okresie trwania leasingu. Opłaty leasingowe, uprzednio ujęte w całości w kosztach sprzedaży, obecnie częściowo prezentowane są w kosztach sprzedaży (amortyzacja), a częściowo w kosztach finansowych jako koszty odsetek. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania są amortyzowane liniowo, natomiast zobowiązania z tytułu umów leasingowych według zamortyzowanego kosztu.

VRG wprowadziła nowy standard retrospektywnie z łącznym efektem pierwszego zastosowania ujętym na dzień otwarcia okresu sprawozdawczego. MSSF 16 istotnie wpłynął na wzrost sumy aktywów i zobowiązań (+300 mln zł) oraz wzrost kosztów amortyzacji i kosztów finansowych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu usług. W efekcie zmniejszeniu uległ wynik operacyjny spółki (-149 tys. zł w II kw. 2019), zwiększyła się za to EBITDA (większa amortyzacja) i zysk netto (+1 875 tys. zł).
Być może nie jest jasne dla wszystkich dlaczego mamy wpływ na wynik netto, więc jeszcze dwa zdania na ten temat. Suma opłat leasingowych przez cały okres leasingu jest taka sama w starej i nowej notacji. Natomiast w nowej wykazywana w rachunku wyników opłata leasingowa nie jest stała w czasie – w związku z wykazywaniem zobowiązania leasingowego w zamortyzowanym koszcie jest większa na początku leasingu, bo większe jest zobowiązanie i naliczane od niego odsetki, natomiast jest mniejsza pod koniec, bo odsetki są liczone od znacznie mniejszego zobowiązania. Tak więc na wysokość opłaty wykazywanej w RZIS wpływa okres jaki pozostał do końca umowy najmu w stosunku do jej długości.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Widząc jaki wpływ wywołał nowy standard możemy przejść do docelowej analizy. Ponieważ spółka wyróżnia w swojej działalności dwa segmenty – odzieżowy i jubilerski, proponuję rozpocząć od ich omówienia, dopiero później przechodząc do wyników skonsolidowanych.

Segment odzieżowy
Przychody segmentu odzieżowego wyniosły w II kw. 2019 r. 183,6 mln zł (wzrost o 64,5 mln zł r/r, + 54 proc.). Za większą sprzedaż w znacznym stopniu odpowiada włączenie Bytomia, co dodało 53,3 mln zł. Przychody dotychczasowego biznesu zwiększyły się o 11,2 mln zł (+9 proc. r/r).
Wynik brutto na sprzedaży również wzrósł i wyniósł 98,7 mln zł (+35,8 mln zł r/r, 57 proc.), przy czym w tym wypadku Bytom odpowiada za 29,5 mln zł. Porównywalny wynik zwiększył się zatem o 6,3 mln zł (+10 proc. r/r).
Segment osiągnął wynik operacyjny 18,7 mln zł (+7,7 mln zł r/r, 71 proc.) oraz wynik netto 15,7 mln zł (+6,9 mln zł, 79 proc. r/r), przy czym za wzrost o 1,3 mln zł odpowiada MSSF 16. Widzimy więc, że segment ma za sobą dobry kwartał, a włączenie nowej marki nie spowodowało spadku marż (co jest częstym przypadkiem w transakcjach M&A) - uległy one nawet poprawie. Podstawowa rentowność sprzedaży brutto wyniosła 53,8 proc. (52,9 proc. rok wcześniej), przy czym marża Bytomia była na jeszcze wyższym poziomie tj. 55,3 proc. Rentowność EBIT wyniosła 10,2 proc. (vs 9,2 proc. rok wcześniej), a marża zysku netto 8,6 proc. (vs 7,4 proc. rok wcześniej). Musimy jednak pamiętać, że na wynik operacyjny i wynik netto pozytywnie wpływa nowy standard rachunkowości. (W wyniku operacyjnym nie mamy obecnie odsetek od leasingu, a wynik netto jest wyższy w związku z krótszym okresem do zakończenia najmu niż czasem od jego rozpoczęcia).


kliknij, aby powiększyć


Jak możemy się spodziewać istotnemu zwiększeniu uległa łączna powierzchnia sklepów. Na koniec czerwca 2019 r. wynosiła 43,2 tys. m2 (wzrost r/r o 18,3 tys. m2, +73 proc. przy czym nie uwzględniając Bytomia powierzchnia wzrosła o 9 proc. r/r). Jednocześnie mogliśmy zaobserwować spadek średniego poziomu przychodów osiąganych z 1 m2 – w II kw. 2019 wyniósł 4,2 tys. zł wobec 4,8 tys. zł rok wcześniej. Spółka podaje że spadek sprzedaży /m2 wywołany jest mniejszą liczbą dni handlowych, tyle że jak zobaczymy dalej taka sytuacja nie miała miejsca w segmencie jubilerskim, co może budzić wątpliwości. Ponadto powierzchnia sklepów dotychczasowych marek wzrosła w takim samym stopniu co ich przychody. Możliwe więc, że na tak istotny spadek wskaźnika wpłynął jego niższy poziom w sklepach Bytomia.


kliknij, aby powiększyć


W omawianym segmencie dynamicznie rozwijała się również sieć e-commerce, której dynamika przychodów w I poł. 2019 r. wyniosła +57 proc. (spółka nie podzieliła się jednak poziomem ich wartości).

Segment jubilerski
Analizując segment jubilerski nie będziemy mieć problemów związanych z konsolidacją nowej marki. Należy mieć jedynie na uwadze nowy MSSF, który tutaj również powiększa w niewielkim stopniu wyniki netto (pozostaje on jednak bez wpływu na wynik brutto na sprzedaży). Przychody segmentu wyniosły w II kw. 86,7 mln zł (wzrost o 12,8 mln zł r/r, + 17 proc.). Wynik brutto ze sprzedaży również uległ zwiększeniu i wyniósł 45,9 mln zł (+8,3 mln zł r/r, 22 proc.). Segment osiągnął wynik operacyjny w wysokości 9,9 mln zł (+1,7 mln zł r/r, 20 proc.) oraz wynik netto 8,1 mln zł (+2,8 mln zł, 79 proc. r/r), przy czym za poprawę o 0,6 mln zł odpowiada MSSF 16. Podstawowa marża na sprzedaży brutto wyniosła 52,9 proc. (vs 50,9 proc. rok wcześniej), marża EBIT 11,4 proc. (vs 11,1 proc. rok wcześniej), a marża zysku netto 9,4 proc. (vs 7,2 proc. rok wcześniej). Możemy zatem mówić o poprawie r/r w zasadzie na każdym poziomie rachunku wyników.


kliknij, aby powiększyć


W przypadku segmentu jubilerskiego również mogliśmy zaobserwować zwiększenie powierzchni sklepów. Oczywiście nie był to wzrost tak spektakularny jak w odzieżówce. Na koniec czerwca łączna ich powierzchnia wynosiła 10,2 tys. m2 (wzrost r/r o 1,2 tys. m2, +13 proc. r/r). W tym przypadku zwiększającej się powierzchni towarzyszył wzrost średniego poziomu przychodów osiąganych z 1 m2 – w II kw. 2019 wyniósł 8,5 tys. zł wobec 8,2 tys. zł rok wcześniej. Spółka wyjaśnia wzrost sprzedaży/m2 lepszym zatowarowaniem salonów.


kliknij, aby powiększyć


Wyniki skonsolidowane
W związku z lepszym kwartałem obu segmentów, poprawie uległy również wyniki skonsolidowane. Łączne przychody wyniosły w II kw. 2019 r. 270,2 mln zł (wzrost o 77,3 mln zł r/r, + 40 proc.), wynik brutto na sprzedaży również wzrósł i wyniósł 144,6 mln zł (+44 mln zł r/r, 44 proc.). Spółka osiągnęła wynik operacyjny na poziomie 28,6 mln zł (+9,4 mln zł r/r, 49 proc.),a w części finansowej rachunku wyników wykazała przychody netto 706 tys. zł (vs 1,5 mln zł kosztów netto rok wcześniej). Zmiana ta jest efektem dodatnich różnic kursowych, które w samym drugim kwartale podbiły wynik przed opodatkowaniem o 3,8 mln zł). Różnice te wynikają w znacznym stopniu z ujęcia w bilansie spółki lokali handlowych i powierzchni biurowych, których wartość zależy od kursu EUR/PLN (w dużej części czynsz jest opłacany w EUR). W konsekwencji grupa VRG pokazała wynik netto 23,9 mln zł (+9,8 mln zł, 69 proc. r/r), przy czym jak już wiemy za poprawę o 1,9 mln zł odpowiada MSSF 16.

Podstawowa rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 53,5 proc. (52,1 proc. rok wcześniej). Marża EBIT wyniosła 10,6 proc. (vs 9,9 proc. rok wcześniej), a rentowność zysku netto 8,8 proc. (vs 7,3 proc. rok wcześniej). Porównywalna marża zysku netto (wg dotychczasowych zasad rachunkowości) była na poziomie 8,1 proc.

Pozytywnie na marże spółki oddziaływała relacja kosztów prowadzenia działalności do przychodów. Podczas gdy sprzedaż wzrosła o 40 proc. r/r, to koszt własny sprzedaży zwiększył się o 36 proc. Wolniej niż przychody rosły również koszty ogólnego zarządu (+35,6 proc. r/r), jedynie dynamika kosztów sprzedaży była większa (+44,7 proc. r/r), na co wpłynął głównie segment odzieżowy (dynamika + 58 proc. r/r) i wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników salonów oraz wyższe koszty dystrybucji i logistyki towarów w sieci e-commerce. Patrząc na koszty w ujęciu rodzajowym możemy zaobserwować wzrost wartości sprzedanych towarów o 38 proc. r/r, wzrost wynagrodzeń o 17 proc. r/r oraz kosztów usług obcych o 9 proc. r/r. Ze względu na ujęcie w bilansie nowych aktywów i zmiany w prezentacji leasingu gwałtownie wzrosła amortyzacja (+23,7 mln zł r/r, 536 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Patrząc na wyniki w ujęciu półrocznym widzimy wzrost przychodów o 37 proc. r/r (484,5 mln zł). Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 249,6 mln zł (+71 mln zł r/r, 40 proc.), wynik EBIT 27,3 mln zł (+6,2 mln zł, 30 proc.), a wynik netto 21,5 mln zł (+7,3 mln zł r/r, 51 proc.). Podstawowa marża brutto na sprzedaży w całym półroczu wyniosła 51,5 proc. (vs 50,5 proc. rok wcześniej), marża EBIT 5,6 proc. (vs 6 proc. rok wcześniej), a marża zysku netto 4,4 proc. (vs 4 proc. rok wcześniej). Niższe marże półroczne wynikają w głównej mierze z gorszego pierwszego kwartału segmentu odzieżowego, gdzie dynamika przychodów wyniosła 43,5 proc., podczas gdy w II kwartale było to już 54 proc. Wprawdzie segment mody męskiej (garnitury etc.) nie jest aż tak bardzo sezonowy, to w tym roku mieliśmy znacznie cieplejszą zimę, co mogło spowodować niższą sprzedaż kolekcji zimowej. W efekcie strata operacyjna w I kwartale wyniosła 5,2 mln zł (wynik gorszy o 3,9 mln zł r/r).

Sezonowa sprzedaż – sezonowe przepływy operacyjne
Ponieważ branża odzieżowa charakteryzuje się wysoką sezonowością sprzedaży, to samo zjawisko będziemy obserwować dla przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co jest doskonale widoczne na poniższym wykresie. Dodatnie przepływy operacyjne występują w czwartym i drugim kwartale roku, a ujemne w pierwszym i trzecim (zwiększający się poziom zapasów przed okresami wzmożonej sprzedaży).


kliknij, aby powiększyć


W II kw. 2019 r. przepływy operacyjne netto grupy wyniosły 49,5 mln zł (o 28 mln zł więcej niż przed rokiem). Istotny wpływ na ich poziom miał jednak przywoływany często MSSF 16. Ze sprawozdania po drugim kwartale wiemy, że w całym półroczu odpowiada on za zwiększenie CFO o 45 mln zł, nie wiemy jednak jak to wygląda w rozbiciu na poszczególne kwartały. Zwiększenie przepływów operacyjnych związanych ze zmianami w ujęciu leasingu spowodowało jednocześnie zmniejszenie o taką samą kwotę przepływów z działalności finansowej. Ostatecznie łączne przepływy pieniężne netto wyniosły 2,5 mln zł wobec 9 mln zł rok wcześniej. Na koniec czerwca spółka posiadała 23 mln zł środków pieniężnych wobec 17,7 mln zł rok wcześniej.

Spuchnięty bilans
W związku z wprowadzeniem MSSF 16 spółka ujęła w bilansie składniki aktywów z tytułu prawa do użytkowania lokali i biur, które wynajmuje. Na koniec półrocza była to wartość 287 mln zł (20 proc. sumy bilansowej). Dodatkowo od IV kw. 2018 VRG konsoliduje przejęty Bytom. W konsekwencji poziom aktywów spółki wyniósł na koniec czerwca 1,44 mld zł (o 82 proc. więcej r/r).


kliknij, aby powiększyć


Istotną pozycję aktywów spółki stanowią jej zapasy. Na koniec II kwartału ich wartość wynosiła 507,6 mln zł (przyrost r/r o 194 mln zł, +62 proc.). Jednocześnie o 10 dni w porównaniu do roku poprzedniego wydłużył się cykl rotacji zapasów (169 dni na koniec II kw. 2019). Wzrost zapasów jest uzasadniony ze względu na powiększającą się sieć sklepów oraz nową markę. Warto jednak zwrócić uwagę na zwiększenie ich wartości w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni sklepów. Na koniec I półrocza 2019 r. wynosił on 9,5 tys. zł wobec 9,3 tys. zł rok wcześniej. Spółka liczy więc na mocne sprzedażowo drugie półrocze. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ewentualne gorsze wyniki na poziomie przychodów odbiją się na poziomach marż spółki w kolejnych okresach (konieczność wyprzedania zapasów po niższych cenach lub ewentualne odpisy ich wartości).


kliknij, aby powiększyć


Wprowadzenie nowego standardu negatywnie wpłynęło na strukturę kapitałowo-majątkową spółki.
Ujęcie zobowiązań z tytułu leasingu zmniejszyło udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów (57 proc. na koniec II poł. 2019 vs 71 proc. rok wcześniej). Jednocześnie zwiększył się udział długu oprocentowanego (kredyty i pożyczki +leasing) do poziomu 30 proc. (16 proc. rok wcześniej). Cały czas jednak powyższe wskaźniki kształtują się na bezpiecznym poziomie. Kapitał własny powiększony o dług długoterminowy z nawiązką finansuje również aktywa trwałe spółki.


kliknij, aby powiększyć


Podsumowanie i potencjalne ryzyka
Spółka ma za sobą dobry kwartał. Rozwój sieci sprzedaży (w tym zarówno salonów stacjonarnych jak również w segmencie e-commerce) oraz utrzymujący się na wysokim poziomie sentyment konsumencki (związany z dobrą koniunkturą gospodarczą, spadkiem bezrobocia i wzrostem wynagrodzeń) wywołały poprawę wyników spółki r/r.

Poprawa marż w segmencie odzieżowym może sygnalizować pojawienie się pierwszych synergii po połączeniu z Bytomiem. Po całkowitym zamknięciu procesu fuzji zarząd liczy na ok. 8-10 mln zł synergii marżowych rocznie oraz ok. 2 mln zł synergii kosztowych.

Plany rozwojowe na 2019 r. obejmują dalsze powiększanie sieci sprzedaży o 2,7 tys. m2 powierzchni nowych salonów w 2019 r. w segmencie odzieżowym (w I połowie roku zrealizowane 1,1 tys. m2) oraz 1,4 tys. m2 s segmencie jubilerskim – W.Kruk (0,6 tys. m2 już zrealizowane). Spółka zakłada również rozwój kanału e-commerce (14 proc. udziału sprzedaży online w przychodach grupy w 2019 r.).

Spółka istotną część kosztów zakupu materiałów do produkcji ponosi w dolarze. Dodatkowo umowy najmu lokali często wyrażone są w euro. W związku z tym, na poziom osiąganych marż negatywnie może wpłynąć długotrwała aprecjacja powyższych walut. Spółka przeprowadziła analizę wrażliwości wyników finansowych na zmiany kursów walutowych (bez uwzględnienia wpływu MSSF 16). W wynikach wskazuje, że średnioroczny wzrost kursu USD/PLN o 1 proc. zmniejszy wynik netto o 3 proc., natomiast średnioroczny wzrost kursu EUR/PLN o 1 proc. zmniejszy wynik o 4 proc.. Realnie (w uwzględnieniem MSSF 16) zmiana kursu EUR/PLN o 1 proc. może jednak spowodować zmniejszenie wyniku nawet o kilkanaście procent.

VRG zabezpiecza część ekspozycji związanej z zakupem materiałów (kontrakty forward) - nie jest to jednak 100 proc. Ponadto zawierane kontrakty terminowe nie neutralizują ryzyka wzrostów czynszów najmu w wyniku wzrostu kursu EUR/PLN.

W kolejnych okresach spółka wskazuje również na ryzyko spadku rentowności ze względu na dalsze ograniczanie handlu w niedziele (co niekoniecznie obserwowaliśmy w minionym kwartale). Dodatkowo wyniki mogą być obciążone planowanym wprowadzeniem podatku od sprzedaży detalicznej (efekt mógłby być widoczny od 2020 roku).


www.stockwatch.pl/gpw/vrg,noto...">>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 9 października 2019 10:14

maccc
maccc PREMIUM
14
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 100
Wysłane: 20 czerwca 2020 01:04:17 przy kursie: 2,52 zł
Kto by chciał płacić za zamknięte galerie? - omówienie sprawozdania finansowego VRG po I kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 20-06-2021 1:4:17.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 15033)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 22 czerwca 2020 10:44

bankrucik
43
Dołączył: 2011-03-26
Wpisów: 4 242
Wysłane: 23 lipca 2020 00:28:43 przy kursie: 2,30 zł
#vrg #mazgaj zwiększa zaangażowanie w vistula, tylko patrząc na dotychczasowe efekty dla pozostałych akcjonariuszy np #alma, #krakchemia to kiepskie info
Pogromca bajkopisarzy giełdowych:-)))

Brak kary w przeszłości rozzuchwala na przyszłość..

teraz również na twitter.com

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
65 66 67 68 69 70 71

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,384 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +158,21% +31 642,98 zł 51 642,98 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d