pixelg
Porozumienie obligatariuszy GetBack SA - GPW Catalyst - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Porozumienie obligatariuszy GetBack SA

FiddlerOnTheRoof
0
Dołączył: 2018-04-19
Wpisów: 27
Wysłane: 22 lipca 2020 11:26:49
Dzień dobry!

Tak z kronikarskiego obowiązku: "Altus TFI otrzymał informację o zajęciu praw majątkowych z wniosku GetBack":

www.bankier.pl/wiadomosc/Altus...

Pozdrawiam!

dario10
0
Dołączył: 2018-11-30
Wpisów: 56
Wysłane: 27 lipca 2020 13:48:17
Decyzją UOKiK klienci, którzy zakupili certyfikaty Trigona oparte o Getback mogą domagać się od Trigona aktualnie Lartiq, naprawienia szkody czyli unieważnienia umowy...
Dlaczego taka decyzja nie została podjęta wobec wszystkich innych sprzedawców ?

Obligatariusz72
0
Dołączył: 2020-07-29
Wpisów: 3
Wysłane: 29 lipca 2020 11:42:19
Jest kolejny wyrok przeciwko Idea Bank w sprawie getback - http://pozew-obligacje.pl/getback-wyroki/321-wygrywamy-z-idea-bank-w-sprawie-obligacji-getback-wyrok-so-w-krakowie-z-dnia-20-lipca-2020-sygn-i-c-784-19

Bank ma zapłacić obligatariuszce odszkodowanie - zwrócić cała kwotę, którą zainwestowała w obligacje GetBack i odsetki za opóźnienie!


morka
3
Dołączył: 2020-03-01
Wpisów: 75
Wysłane: 29 lipca 2020 18:06:06
Wniosek 1. o wszczęcie śledztwa z urzędu

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu
53-510 Wrocław, ul. Kolejowa 63/65
sygn. Akt w Sądzie I instancji: VIII GRp 4/18

Wniosek 1. (dot. I-go etapu afery GetBack – Podstępne wyłudzenie)
Uprzejmie proszę o wszczęcie śledztwa z urzędu w sprawie niewątpliwego popełnienia przestępstwa, nazwanego przez media w 2018 r. aferą GetBack, polegającego na podstępnym wyłudzeniu, z wielokrotnym naruszeniem ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o nieuczciwych praktykach rynkowych, od ponad 9000 obywateli ich oszczędności w kwocie ok. 2,5 mld zł. na nabycie niezabezpieczonych obligacji spółki GetBack S.A. będącej obligacyjną piramidą finansową. Przestępstwa dokonała zorganizowana grupa przestępcza w składzie:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
doprowadzając do pokrzywdzenia obligatariuszy krzywdą wielkich rozmiarów.

Inspiracją niniejszego wniosku była informacja w obligacje.pl z dnia 06 lutego 2020 zawierająca wypowiedź/opinię na posiedzeniu senatu 05 lutego 2020 zastępcy Prokuratora Generalnego Pana Roberta Hernanda: ...”Mimo, że GetBack nie spłacił obligacji na około 2,3 mld zł oraz zostawił na lodzie akcjonariuszy i inwestorów funduszy wierzytelności, to prowadzone przez prokuraturę postępowanie dotyczy szkody na około 503 mln zł. - Prokurator opiera się na kwocie, którą ma w zarzutach (…) i tak określa wysokość szkody. W tej kwocie ponad 500 mln zł (…) 120 mln zł to jest kwota oszustw dokonanych w stosunku do osób, które kupiły obligacje. W pozostałym zakresie to jest pojęcie szkody (…), czyli niegospodarności – powiedział Robert Hernand, zastępca Prokuratora Generalnego. Jak podano, w toku postępowania przesłuchano ponad 1,4 tys. osób. Akta postępowania liczą 1528 tomów.” Nawiązując do cytowanej informacji pragnę zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt, że zdecydowana większość niezabezpieczonych obligatariuszy nie złożyła zawiadomienia o przestępstwie na ich szkodę, bo kwota 120 mln zł. to mniej niż 5% wszystkich zobowiązań (2,9 mld – 3,5 mld łącznie z narosłymi odsetkami) GetBack wobec niezabezpieczonych obligatariuszy.

Nasze oszczędności ok. 2,5 miliarda zł. (wartość nominalnego długu obligacyjnego) przejęli głównie GetBack i Abris zasłaniający się obecnie statusem pokrzywdzonych oraz (w mniejszej części) pośrednicy za pomocą wyjątkowo wysokich prowizji 5% - 10% z kwoty nabycia obligacji (w rzeczywistości bardziej łapówek niż prowizji) za dystrybuowanie obligacji bez pokrycia, bo emitowanych przez spółkę będącą obligacyjną piramidą finansową. Getback, Abris i pośrednicy są beneficjentami afery GetBack i jednocześnie jej głównymi twórcami. Status pokrzywdzonych nie zwalnia GetBack i Abris nawet w najmniejszym stopniu z obowiązku spłacenia długu, tj. ok. 3,5 mld zł licząc z odsetkami. W praworządnym państwie nie spłacanie długu przez dłużników skutkuje ich upadłością, a nie wywłaszczaniem obligatariuszy z wierzytelności w postaci długu obligacyjnego z odsetkami, które jest przestępstwem, bo w połączeniu z wcześniejszym podstępnym wyłudzeniem naszych oszczędności, prowadzi łącznie do naruszenia Konstytucji RP art. 21 ust. 1. i 2. – dlatego występuję z wnioskiem o wszczęcie przez prokuraturę z urzędu śledztwa w tej sprawie. Jest oczywiste, że nie byłoby afery GetBack, gdyby KNF, GPW, UOKiK oraz audytor należycie wypełnili swoje obowiązki. Tak nie było i dlatego te cztery podmioty są istotnymi współtwórcami afery GetBack. To zaniechania organów kontrolnych skutkowały dopuszczeniem spółki będącej obligacyjną piramidą finansową do obrotu giełdowego, co było istotnym elementem tworzenia dobrego wizerunku spółki. Dalsza współpraca tych organów ze spółką owocowała wyróżnianiem i nagradzaniem spółki na giełdzie, co utwierdzało w przekonaniu o dobrej kondycji finansowej spółki i skłaniało do nabywania obligacji spółki. Od 16-go kwietnia 2018 r. spółka zaprzestała spłacania odsetek i wykupu obligacji. Do wykupu pozostało ok. 2,3 mld zł. długu nominalnego i odsetki od niego. I cicho sza, chociaż jest to afera trzy-krotnie większa od afery Amber Gold.

Podstępne wyłudzenie ok. 2,5 mld zł polegało na:
wprowadzaniu w błąd publikowaniem przez GB sfałszowanych przez spółkę i jej głównego właściciela raportów informujących o dobrej kondycji finansowej spółki, z których wynikało, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna, a inwestowanie w obligacje jest bezpieczne;
zatwierdzaniu sfałszowanych raportów przez audytora;
zatwierdzaniu/firmowaniu prospektów emisyjnych ze sfałszowanymi raportami przez KNF;
świadomym (wyjątkowo wysokie prowizje to uświadamiały) dystrybuowaniu przez licznych pośredników, w tym banki, toksycznego produktu nie dostosowanego do potrzeb klienta;
nieinformowaniu klientów przez pośredników o wyjątkowo wysokich prowizjach za dystrybuowanie obligacji, np. w Alior Banku 5%, a w Idea Banku nawet do 10% - raczej łapówki niż prowizje (pytającym o prowizję za dystrybuowanie obligacji odmawiano udzielenia informacji mimo iż pośrednicy wiedzieli jak wysokie były prowizje, bo wiedzieli, że gdyby poinformowali o ich wysokości, to potencjalni kupujący odstąpili by od zakupu) co w gruncie rzeczy oznaczało, że pośrednicy i reprezentujący ich w bezpośrednim kontakcie z nabywcą obligacji tzw. doradcy świadomie wybrali swoje korzyści i przez to świadomie krzywdzili swoich klientów;
dopuszczeniu obligacyjnej piramidy finansowej na giełdę (liczba osób zatrudnionych w spółce w dziale windykacji była w relacji do liczby osób zatrudnionych w dziale sprzedaży jak 1 do 13 – to wiedza wyniesiona z rozpraw, na których prezes P. Dąbrowski informował, że działalność windykacyjna spółki była tylko przykrywką rzeczywistej działalności jaką było tworzenie i rozwój obligacyjnej piramidy finansowej), a przez to poświadczenie nieprawdy o dobrej kondycji finansowej spółki będącej obligacyjną piramidą finansową, za co odpowiedzialność ponoszą oprócz GPW także KNF i UOKiK;
tworzeniu bardzo dobrego wizerunku obligacyjnej piramidy finansowej, poprzez jej wyróżnianie i nagradzanie przez GPW;
niewywiązaniu się przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego na czas i w dostatecznym stopniu z obowiązku nadzoru nad KNF, GPW i UOKiK – Pan Premier zareagował kilka miesięcy po wybuchu afery (dopiero gdy Komisja Śledcza ds Amber Gold zarzuciła Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi nie wywiązywanie się z obowiązku nadzoru nad KNF) powodując kontrolę NIK w spółce i instytucjach współtworzących aferę;
czym wielokrotnie naruszono ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o nieuczciwych praktykach rynkowych.
Przy nabywaniu obligacji pośrednicy podsuwali nam do podpisania obszerną listę ryzyk jakie niesie sobą inwestycja w obligacje. Jednakże podpisane przez nas listy ryzyk nie zawierały żadnego z w/w ryzyk.. Nie byliśmy nawet w stanie wyobrazić sobie, że takie ryzyka istnieją.

Nie byliśmy też w stanie wyobrazić sobie naruszeń ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 o nieuczciwych praktykach rynkowych poprzez liczne kontrowersyjne działania spółki i innych instytucji związanych z rynkiem kapitałowym, np.:
skandalicznego przepłacania przez GB przy zakupie portfeli wierzytelności banków państwowych („Operacja Czyściciel”), np. zakup za 148 mln zł w Banku PeKao S. A. portfela wierzytelności, wycenionego przez Komitet Wierzytelności spółki GB na 66 mln zł (źródło: DGP 6 grudnia 2017);
wprowadzania nas w błąd przez wszystkie (bez wyjątku) agencje ratingowe nadające spółce rating inwestycyjny;
przekształcenie profilu działalności spółki GB z firmy windykacyjnej na obligacyjną piramidę finansową poprzez zmianę struktury zatrudnienia: w dziale windykacji zmniejszono zatrudnienie do niewiele ponad 60 osób, a w dziale sprzedaży. jednocześnie zwiększono zatrudnienie do ponad 800 osób (źródło: informacja podana przez prezesa P. Dąbrowskiego na rozprawie);
szokująco wielkiego rozstępu przedziału oprocentowania obligacji w emisjach prywatnych, bo od 4,5% do 28% (źródło: raport spółki za rok 2017) w emisjach pozostałych do wykupu - wśród emisji prywatnych już wykupionych były wyżej oprocentowane, a rekord oprocentowania to 12% za obligację miesięczną czyli 144% w skali roku (z doniesień w internecie po wybuchu afery GB);
emitowania obligacji z oprocentowaniem powyżej 15% (łącznie na kwotę ok. 170 mln zł, za które spółka zdążyła wypłacić 15,8 mln zł odsetek) z jednoczesnym emitowaniem przez GB obligacji z oprocentowaniem 5%-6% - według jakiego klucza przydzielano te papiery konkretnym osobom lub firmom? (źródło: Jagoda Fryc, 14 lis. 2019, Business Insider);

Wysokie oprocentowanie obligacji, przewyższające poziom ustalony w ustawie antylichwiarskiej było bez wątpienia działaniem na szkodę spółki, a beneficjenci tych obligacji są współwinni powstaniu tej szkody, a w ślad za tym także afery GetBack.

Znaczący udział w tworzeniu afery GetBack mieli pośrednicy podejmujący się dystrybuowania toksycznych obligacji. Wyjątkowo wysokie prowizje, a raczej łapówki, bo od 5% do 10 % z kwoty nabycia obligacji, uświadamiały im, że były to produkty niezgodne z oczekiwaniami klientów. Pośrednicy, poprzez świadome dystrybuowanie toksycznych obligacji, stali się filarami zorganizowanej grupy przestępczej utworzonej dla zrealizowania I-go etapu afery GetBack – Podstępne wyłudzenie, w którym dokonano zamiany naszej własności w postaci oszczędności zdeponowanych na rachunkach bankowych na wierzytelność w postaci długu obligacyjnego i narastających od niego odsetek, w celu wywłaszczenia nas z tej wierzytelności w II-gim etapie afery GetBack przez inną zorganizowaną grupę przestępczą, o czym szczegółowo we wniosku 2.


morka
3
Dołączył: 2020-03-01
Wpisów: 75
Wysłane: 30 lipca 2020 22:14:21
Moje drugie pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości
morka, Opole, dnia 16.09.2019 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
AL. UJAZDOWSKIE 11, 00-950 WARSZAWA P-33
BM-VII.0511.3065.2019

Wprowadzenie
Z nadzieją odbierałem działania Urzędów Centralnych, do których wysłałem pismo dotyczące afery GetBack (Rządowe Centrum Legislacji i Ministerstwo Sprawiedliwości) albo którym przedłożono do ustosunkowania się moje pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości (Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii). Jednakże pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do mnie z dnia 08 sierpnia 2019 r. (Załącznik 1.) zrodziło we mnie ogromne zakłopotanie. M. P. i T., przekazując do Ministerstwa Finansów moje pismo do MS z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Załącznik 2.), zaakceptowało moje starania i podstawę prawną dla nich, ale z drugiej strony w piśmie do mnie uchyliło się od zajęcia stanowiska wobec meritum sprawy (Załącznik 2, str. 2). Z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 01 lipca 2019 r. (Załącznik 3) do M. P. i T., wynika, że nie jest możliwe kontynuowanie starań o pomoc publiczną w formie pożyczki bez interpretacji obecnego stanu prawnego i bez odpowiedzi na moje pytanie zawarte w Załączniku 2 na str. 2. W związku z tym, że organem zobowiązanym w zakresie ustawy Prawo restrukturyzacyjne jest Minister Sprawiedliwości, a rzecz dotyczy interpretacji stanu prawnego wynikającego z niewydania rozporządzenia wykonawczego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, uprzejmie proszę Ministerstwo Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Wniosek
Uprzejmie proszę, by moje pismo z dnia 23 kwietnia br. do Ministerstwa Sprawiedliwości przekazane przez MS 23 maja br. do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z prośbą o stosowne rozpatrzenie faktycznie rozpatrzono:
1. dokonując interpretacji stanu prawnego wynikającego z niewydania rozporządzeń wykonawczych do prawomocnej ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.,
2. odpowiadając na pytanie: czy spółce giełdowej będącej w restrukturyzacji i spełniającej warunki określone art. 140 – 144 może być udzielona pomoc publiczna na restrukturyzację w formie pożyczki, przeznaczona na realizację planu restrukturyzacyjnego zawierającego m. in.:
restrukturyzację zobowiązań wobec obligatariuszy (wykupy części zapadających obligacji);
inwestycje niezbędne do przywrócenia spółce długookresowej zdolności do konkurowania na rynku (np. zakupy wierzytelności i/lub zakup nowego systemu informatycznego)?,
bo w piśmie do mnie z dnia 08.sierpnia br. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uchyliło się od zajęcia stanowiska w tych sprawach.

Ustosunkowanie się do pisma M. P. i T. z dnia 08 sierpnia 2019 r. do mnie
1. M. P. i T. oznajmia:
„W chwili obecnej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii trwają prace nad przygotowaniem nowej regulacji prawnej, która będzie określała m. in. warunki i zasady udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorstwom będącym w sytuacji kryzysowej, które podjęły działania naprawcze.”
Po otrzymaniu pisma z M. P. i T. wysłałem zapytanie w tej sprawie do Rządowego Centrum Legislacji. Odpowiedź RCL (Załącznik 4.): „Na podstawie posiadanych informacji, Rządowe Centrum Legislacji nie jest w stanie określić czy na poziomie ministerialnym zainicjowano prace nad projektami rozporządzeń, jakie stanowią przedmiot Pańskiego zapytania.”
2. M. P. i T. twierdzi:
„Niestety aktualnie brak takiej regulacji w systemie prawa uniemożliwia przyznanie pomocy publicznej na restrukturyzację.”
Jest taka regulacja. W moim piśmie do MS z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Załącznik 2.) przywołuję uprawomocnioną 01 lutego 2018 r. ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2018 poz. 149), która jest taką regulacją.
W praworządnym państwie okres od uprawomocnienia się ustawy do zakończenia prac nad rozporządzeniami wykonawczymi i ich publikacją nie może być okresem bezprawia. Obowiązuje prawomocna ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. Stąd moje starania.
3. M. P. i T. informuje:
„Prawo restrukturyzacyjne z dnia 18 stycznia 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 243) wyznacza ogólne kierunki i założenia pomocy publicznej udzielanej na restrukturyzację, ale nie określa, jaki podmiot jest właściwy do udzielania tej pomocy, jak również nie przedstawia szczegółowych zasad postępowania w sprawie o udzielenie pomocy publicznej.”
Ta informacja jest w moim piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia br.:
„Wprowadzenie do pytania:
Dnia 10.01.2018 Prezydent podpisał Nowelizację Ustawy Nowe Prawo Restrukturyzacyjne o zasadach udzielania pomocy publicznej spółkom przed restrukturyzacją i w restrukturyzacji. Wraz z wejściem w życie Ustawy poinformowano, że minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia w odniesieniu do pomocy publicznej przeznaczonej na realizację restrukturyzacji, podmiot udzielający pomocy publicznej oraz tryb i formy jej udzielania. Dotąd nie ukazał się projekt rozporządzeń wykonawczych do Ustawy.
Pytanie:
Czy w tej sytuacji prawnej (w ciągu 14 miesięcy od uprawomocnienia się ustawy nie pojawiły się akty wykonawcze do niej) spółce giełdowej będącej w restrukturyzacji i spełniającej warunki określone art. 140 – 144 może być udzielona pomoc publiczna na restrukturyzację w formie pożyczki, przeznaczona na realizację planu restrukturyzacyjnego zawierającego m. in.:
restrukturyzację zobowiązań wobec obligatariuszy (wykupy części zapadających obligacji)
inwestycje niezbędne do przywrócenia spółce długookresowej zdolności do konkurowania na rynku (np. zakupy wierzytelności i/lub zakup nowego systemu informatycznego)?”
„Wprowadzenie do pytania” i „Pytanie” zawierają informację M. P. i T. w obszerniejszej i dokładniejszej postaci i wskazują, że w ciągu 14 miesięcy od uprawomocnienia się ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. nie pojawiły się akty wykonawcze do niej, co jest przyczyną mojego pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości (wcześniej do RCL), które MS przekazało 23 maja 2019 r. z prośbą o stosowne rozpatrzenie do M. P. i T. (Załącznik 5) - ministra właściwego do spraw gospodarki, który zgodnie z art. 139a. Ust. 4. pkt. 1) ma określić w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do pomocy publicznej przeznaczonej na realizację restrukturyzacji, podmiot udzielający pomocy publicznej oraz tryb i formy jej udzielania.
Ponadto w moim piśmie cytuję dwa wybrane wątki z artykułów 139a – 144 i w oparciu o nie przedstawiam uzasadnienie wniosku o możliwości udzielenia pomocy publicznej w formie pożyczki na restrukturyzację i spłacania z niej długu obligacyjnego.
4. M. P. i T. poucza:
„Należy podkreślić, że w praworządnym państwie wszelka działalność władcza, a do takiej należy udzielenie pomocy publicznej, wymaga podstaw prawnych, tzn. legitymacji w prawnie nadanym upoważnieniu do działania. Oznacza to, że sposób wykorzystywania kompetencji przez organy państwowe nie jest wyrazem arbitralności ich działania, lecz wynikiem realizacji przekazanych im uprawnień. Działania wyrastające poza ramy tego systemu pozbawione są zaś legitymacji. Nie ma tu pola dla decyzji samowolnych ani też nadmiernego marginesu swobody w działalności organu.”
Ściśle stosuję się do tego pouczenia, bo starania o pomoc publiczną dla spółki GB będącej w restrukturyzacji poprzedzam prośbą o interpretację stanu prawnego wynikającego z niewydania rozporządzenia wykonawczego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, kierowaną do najbardziej kompetentnych organów państwa, tj. do Rządowego Centrum Legislacji 07 kwietnia 2019 r. i do Ministerstwa Sprawiedliwości 23 kwietnia 2019 r.

Fakty po wysłaniu przeze mnie 23 kwietnia 2019 r. pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości:
06.05.2019 r. - złożyłem doniesienia do Prokuratury Krajowej na RW, na Kuratora i na NS
29.05.2019 r. - ostatnia rozprawa o rozpoznaniu układu
01.06. 2019 r. - złożyłem doniesienie do Prokuratury Krajowej na Zarząd GB
06.06.2019 r. - zatwierdzenie przez Sąd wciskanego nam przez GB w PPU skandalicznego układu
24.06.2019 r. - złożyłem zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 06.06.2019 r.
29.08.2019 r. - pismo/zapytanie do Rządowego Centrum Legislacji

Informacja o przebiegu Przyspieszonego Postępowania Układowego
Obecnie w ramach postępowań sądowych, a więc zgodnie z Programem Rządowym Polityka Nowej Szansy (którego realizację monitoruje, jak donosi w swoim piśmie z dnia 08.08.2019 r. M. P. i T. , minister właściwy do spraw gospodarki) na salach sądowych wdraża się drugi etap afery GB, tj. Sąd Restrukturyzacyjny i spółka, z rażącym naruszeniem artykułów 113. 1.i 165. 1. oraz z bezzasadnym odstąpieniem przez sąd od wdrożenia art. 165. 2., tworzą nadbudowę prawną dla „skutecznej restrukturyzacji” czyli dla wywłaszczenia niezabezpieczonych obligatariuszy z kapitału i odsetek od niego (razem 3,5 mld), jaki od nich podstępnie wyłudzono na zakup obligacji w pierwszym etapie afery GB. Niezabezpieczeni obligatariusze GB nic nie zawinili i wywłaszczanie ich przez Sąd w Przyspieszonym Postępowaniu Układowym z praw do roszczeń wobec długu i odsetek od niego jest moim zdaniem przestępstwem, za które odpowiedzialność ponosi PAŃSTWO.

Załączniki:
1. Pismo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 08 sierpnia br. do mnie
2. Moje pismo z dnia 23.04.19 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości
3. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 01 lipca 2019 r. do M. P. i T.
4. Pismo z Rządowego Centrum Legislacji z dnia 05 września br. do mnie
5. Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 23.05.19 r. do M. P. i T.

morka
3
Dołączył: 2020-03-01
Wpisów: 75
Wysłane: 30 lipca 2020 22:19:18
Informacja z Ministerstwa Sprawiedliwości i co dalej...
W pierwszej połowie (chyba 12)?) grudnia 2019 r. otrzymałem z Ministerstwa Sprawiedliwości informację (wysłana 28 listopada 2019 r.) , że niniejsze pismo wraz z załącznikami zostało przekazane do Ministerstwa Rozwoju. Zamierzałem zwrócić się do nowej RW, by przejęła moje starania o pomoc publiczną w formie pożyczki na restrukturyzację GB, ale wciąż nie było decyzji w sprawie mojego zażalenia na postanowienie SR o zatwierdzeniu układu., a po jego oddaleniu postanowieniem z 20 grudnia (otrzymałem 30 grudnia) czekałem na losy zażalenia Kolegi (wspólnego za mną) . Decyzja o uprawomocnieniu układu zapadła dnia 24 lutego 2020 i weszła w życie tegoż dnia, a wcześniej nowa RW poparła układ w uchwale 01/02/20. W tej sytuacji podjąłem starania o obalenie układu, by móc wrócić do zaawansowanych starań o pożyczkę.

morka
3
Dołączył: 2020-03-01
Wpisów: 75
Wysłane: 31 lipca 2020 07:50:48
Wniosek 2. o wszczęcie śledztwa z urzędu

morka
Opole, dnia 29.07.2020 r.

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu
53-510 Wrocław, ul. Kolejowa 63/65

sygn. Akt w Sądzie I instancji: VIII GRp 4/18

Wniosek 2. (dot. II-go etapu afery GetBack – Wywłaszczenie z wierzytelności)
Uprzejmie proszę o wszczęcie śledztwa z urzędu w sprawie wywłaszczenia niezabezpieczonych obligatariuszy w Przyspieszonym Postępowaniu Układowym spółki GetBack S. A. z wierzytelności w postaci długu obligacyjnego wraz z narosłymi odsetkami, razem od 2,9 mld do 3,5 mld zł, a przez to doprowadzenia do krzywdy wielkich rozmiarów (ponad. 9000 pokrzywdzonych)z rażącym naruszeniem prawa proceduralnego ustawy Pr. Rest. art. 113 ust. 1, naruszeniem ustawy Pr. Rest. art. 165. ust. 1. i 2. oraz naruszeniem Konstytucji RP art. 21 ust. 1. i 2. Przestępstwa dokonała zorganizowana grupa przestępcza w składzie:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Inspiracją niniejszego wniosku była informacja w obligacje.pl z dnia 06 lutego 2020 zawierająca wypowiedź/opinię na posiedzeniu senatu 05 lutego 2020 zastępcy Prokuratora Generalnego Pana Roberta Hernanda: ...” Mimo, że GetBack nie spłacił obligacji na około 2,3 mld zł oraz zostawił na lodzie akcjonariuszy i inwestorów funduszy wierzytelności, to prowadzone przez prokuraturę postępowanie dotyczy szkody na około 503 mln zł. - Prokurator opiera się na kwocie, którą ma w zarzutach (…) i tak określa wysokość szkody. W tej kwocie ponad 500 mln zł (…) 120 mln zł to jest kwota oszustw dokonanych w stosunku do osób, które kupiły obligacje. W pozostałym zakresie to jest pojęcie szkody (…), czyli niegospodarności – powiedział Robert Hernand, zastępca Prokuratora Generalnego. Jak podano, w toku postępowania przesłuchano ponad 1,4 tys. osób. Akta postępowania liczą 1528 tomów.” Nawiązując do cytowanej informacji pragnę zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt, że zdecydowana większość niezabezpieczonych obligatariuszy nie złożyła zawiadomienia o przestępstwie na ich szkodę, bo kwota 120 mln zł. to mniej niż 5% wszystkich zobowiązań (2,9 mld – 3,5 mld łącznie z narosłymi odsetkami) GetBack wobec niezabezpieczonych obligatariuszy.

Spółka GetBack na 10-cio godzinnym ZW zwołanym dnia 22 stycznia 2019 r. w celu przeprowadzenia głosowania nad układem, spreparowała podczas zgromadzenia skandaliczną propozycję układową polegającą na umorzeniu 100% odsetek od obligacji i umorzeniu 75% długu nominalnego w zamian za obietnicę spłaty w ciągu 8 lat 25% długu nominalnego. Sędzia-Komisarz nie zważając na rażące naruszenie prawa proceduralnego ustawy Pr. Rest. art. 113 ust. 1, doprowadził do zawarcia układu, chociaż w ZW uczestniczyła mniej niż jedna szósta ustawowego kworum wynikającego z art. 113 ust. 1. Skandaliczny układ poparła Rada Wierzycieli, Nadzorca Sądowy i Kurator dla Obligatariuszy. Układ zatwierdził Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 06.06.2019 r. akceptując tym samym rażące naruszenie art. 113 ust.1 przez Sędziego-Komisarza przy zawieraniu układu oraz rażąco naruszając art. 165. 1. i art. 165. 2. Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 20 grudnia 2019 r. niesłusznie oddalił moje zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego o zatwierdzeniu układu (dnia 30 czerwca 2020 r. złożyłem wniosek o wniesienie kasacji nadzwyczajnej od postanowienia Sądu Okręgowego) akceptując tym samym wskazane wyżej rażące naruszenia prawa przez Sędziego-Komisarza i przez Sąd Rejonowy i naruszając Konstytucję RP art. 21 ust. 1 i 2.
Wniosek o wszczęcie śledztwa z urzędu uzasadniam wskazując na moje doniesienia do prokuratury (osiem – w ósmym zawieram prezentację afery GetBack+) i na wniosek z dnia 30 czerwca 2020 r. o wniesienie kasacji nadzwyczajnej w oparciu o art. 521 k.p.k. od kończącego postępowanie prawomocnego Postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy z dnia 20 grudnia 2019 r. Sygn. Akt XI Gz 665/19 o oddaleniu mojego zażalenia z dnia 21 czerwca 2019 r wraz z uzupełnieniem zażalenia z dnia 8 grudnia 2019 r. na Postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 06.06.2019, Sygn. Akt. VIII GRp.4/18, zatwierdzającego układ zawarty w Przyspieszonym Postępowaniu Układowym.

Uzasadnienie naruszenia art. 113 ust. 1: Fakt 1., Fakt 2. i Fakt 3. - pomijam, bo publikowane nie dawno na tym forum,

Uzasadnienie naruszenia art. 165 ust. 1:
Układ zatwierdzono z rażącym naruszeniem art. 165 ust. 1 (Prawo restrukturyzacyjne. Odmowa zatwierdzenia układu: Sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo, w szczególności jeżeli przewiduje udzielenie pomocy publicznej niezgodnie z przepisami, albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Domniemywa się, że jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, jeżeli dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.) w brzmieniu: Sąd odmawia zatwierdzenia układu jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany.
Dowód stwierdzenia: Jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany.
Niespłacanie układu jest bezkarne czego dowodzi czteroletnia praktyka. Dlaczego GetBack miałby wypłacić niezabezpieczonym obligatariuszom obiecane w układzie 25% (600 mln zł.) skoro nie musi?
W latach 2016 – 2019 żadna spółka obligacyjna nie spłaciła zawartego układu - dowód w Monitorze Sądowym Gospodarczym w „IX Ogłoszenia wymagane przez p.r.” w latach 2016 – 2019 oraz w raportach z obligacje.pl z dnia 17 sierpnia 2018 r. i 30 października 2018 r.
Spółki obligacyjne nie spłacają nawet pierwszej raty układowej o czym informują w/w raporty, oba w ostatnim zdaniu, za wyjątkiem układu Biomed-Lublin - tu uaktualniam informację z Doniesienia do Prokuratury - w którym spłacono obligatariuszy (chodziło o drugą ratę serii A obligacji), ale nie spłacono innych grup wierzycieli i dlatego układ jest w realizacji Poz. 19289.i w MSiG nie ma obwieszczenia o jego wykonaniu.
Wobec bezkarności za niespłacanie układu jego spłacanie to działanie na szkodę spółki.
Od stycznia 2016 do marca 2020 zatwierdzono w postępowaniach restrukturyzacyjnych ponad 450 układów, z których dwa (spółki nieobligacyjne) wykonano: Poz. 34389 i Poz. 49287 w MSiG.
Spółki obligacyjne nie wykonały od stycznia 2016 r., tj. od wdrożenia Nowego Prawa Restrukturyzacyjnego żadnego układu, a Sąd Okręgowy oddala mój zarzut: Jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany.

Uzasadnienie naruszenia art. 165 ust. 2:
Układ zatwierdzono uchylając się od wdrożenia art. 165 ust. 2 (Prawo restrukturyzacyjne. Odmowa zatwierdzenia układu: Sąd może odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia.). Układ to obietnica zwrotu tylko ok. 18% należności w ciągu 10 lat. Zatem układ jest ekstremalnie rażąco krzywdzący dla każdego niezabezpieczonego obligatariusza, a więc także dla niezabezpieczonych obligatariuszy, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia, co oznacza bardzo mocne spełnienie warunków z Art. 165. 2., aSąd Okręgowy odrzuca mój zarzut,że układ jest rażąco krzywdzący dla niezabezpieczonych obligatariuszy. To jaki układ jest rażąco krzywdzący dla nas zdaniem Sądu?

Uzasadnienie naruszenia Konstytucji RP:
Układ zatwierdzono i uprawomocniono naruszając art. 21. Zasada ochrony własności, ust. 1. i 2, Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.:
1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.
2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
Z własności wywłaszczono nas dwuetapowo:
najpierw dokonując przez zorganizowaną grupę przestępczą (wskazaną we wniosku 1.) podstępnego wyłudzenia (z wielokrotnym naruszeniem ustawyo nieuczciwych praktykach rynkowych) od nas czyli od ok. 9000 obywateli naszych oszczędności w kwocie ok. 2,5 mld zł. na nabycie niezabezpieczonych obligacji spółki GetBack S.A.,
a potem dokonując przez zorganizowaną grupę przestępczą (wskazaną w niniejszym wniosku) wywłaszczenia nas z powstałej wierzytelności w postaci długu obligacyjnego i odsetek od niego, co razem skutkuje wywłaszczeniem nas z naszych oszczędności, tj. 2,5 miliarda zł i narosłych odsetek od nich.

Załączniki:
1. Prośba o szczegółowy protokół z głosowania nad propozycją układową GB
2. Informacja sędziego-komisarza z dnia 21.02.2019 r. dot. wyników głosowania nad propozycjami układowymi w postępowaniu GETBACK SA we Wrocławiu
3. Doniesienie 8. (obywatelskie) będące prezentacją Afery GetBack +.

Jozef99
Jozef99 PREMIUM
0
Dołączył: 2013-02-07
Wpisów: 25
Wysłane: 2 sierpnia 2020 15:53:13
Widzieliście nowe ogłoszenie o NWZA (na którym DNLD ma absolutną większość, po "wyrolowaniu" obligatariuszy z możliwości posiadania akcji spółki, dzięki m.in. panu Radkowi onegdaj będącego tu na forum - ale i dzięki Sędziemu Komisarzowi, o którym sporo pisze morka).
W skrócie - 28 sierpnia będą ustalali wynagrodzenia.
Będą dodawali sobie też możliwość obejmowania "opcji menedżerskich opartych o akcje Spółki oraz akcje/ udziały podmiotów zależnych i stowarzyszonych ze Spółką" - kolejne rozwodnienie własności.

W regulaminie Rady Nadzorczej też są ciekawostki.
Raz mówią "Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności" - dobra, fajno. Chwilę potem "Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki". A "Spory pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem rozstrzyga Walne Zgromadzenie" (czyli DNLD, po tym jak odebrali obligatariuszom możliwość przejęcia spółki).

Ergo: "możecie sobie kontrolować, nadzorować, ale i tak będziemy mieć to w głębokim poważaniu". Co widać choćby po tym, że Radę Nadzorczą będą o cokolwiek musieli tylko prosić, jak kwoty osiągną 1.5mln zł (kwoty zakupów, poręczeń itd) lub nawet więcej (10mln, 30mln, 100mln - w zależności od czynności). W obecnej sytuacji firmy - raczej rzadko to będzie.
Oczywiście - można mówić "ale przecież chodzi o zaufanie do zarządu, żeby rada nadzorcza nie przeszkadzała w codziennym życiu" - problem w tym, że chyba mało kto obecnemu zarządowi ufa.

A, i rada jest wybierana przez WZA - czyli przez Abris (dokładniej DNLD). A w dokumentach nie ma też ani słowa o niezależnym członku rady nadzorczej (z reguły przynajmniej jeden członek winien nie być nijako związany z dominującym właścicielem, żeby patrzeć na ręce - o czym sporo pisze pan Nartowski).

Obligatariusz72
0
Dołączył: 2020-07-29
Wpisów: 3
Wysłane: 7 sierpnia 2020 13:25:38
Jest i uzasadnienie wyroku z Krakowa:pozew-obligacje.pl/getback-wyr..."> pozew-obligacje.pl/getback-wyr...
Bank leży na łopatkach.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,297 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,54% +30 907,39 zł 50 907,39 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d