pixelg
VOTUM - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4

VOTUM [VOT]

AKTUALNY KURS: 11,05 zł (-3,07%) 28-10-2020 17:00
Bonzai
0
Dołączył: 2009-11-21
Wpisów: 98
Wysłane: 22 stycznia 2015 22:37:55 przy kursie: 9,49 zł
W najnowszym echu rynku SII wypowiedź z panem Andrzejem Dadełło m.in. pojawia się wątek dotyczący
VOTUM S.A.

VOTUM
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2014-09-23
Wpisów: -2
Wysłane: 6 maja 2015 15:37:32 przy kursie: 16,14 zł
Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacją Zarządu VOTUM S.A. odnośnie podziału zysku za rok 2014
www.votum-sa.pl/ri/rekomendacj...

VOTUM
0
Grupa: Emitent
Dołączył: 2014-09-23
Wpisów: -2
Wysłane: 11 maja 2015 14:28:39 przy kursie: 16,20 zł
Dom Maklerski BZ WBK zaktualizował swoją rekomendację dla akcji VOTUM S.A., utrzymując zalecenie „kupuj” i podnosząc cenę docelową na 20,40 zł (poprzednia rekomendacja: 13,30 zł za akcję). Szczegóły dostępne pod poniższym linkiem:
www.votum-sa.pl/ri/rekomendacj...


bies
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2014-03-24
Wpisów: 17
Wysłane: 27 kwietnia 2016 13:10:55 przy kursie: 14,19 zł
Ostatnia rekomendacja to 19,00 zł i kupuj.
Raport roczny już jest. Ktoś spojrzy na niego krytycznym okiem?

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 723
Wysłane: 3 maja 2016 18:39:38 przy kursie: 14,55 zł
OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GK VOTUM S.A. (GKV) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2015 ROK

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
O ile w skali całego 2015r GK Votum mogła pochwalić się wyraźną poprawą na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat to w samym 4kw tendencje były odwrotne, sygnalizując zarazem pewien problem na drodze do utrzymania dotychczasowej tendencji wzrostowej.

Biorąc pod uwagę wielkości zaraportowane za 12m Grupa odnotowała r/r wzrost przychodów ze sprzedaży o 25%, zysku netto na sprzedaży o 39% (poprawa marży z 19,1 do 21,4%), zysku operacyjnego o 49% (pozostałe koszty netto wyniosły 1 wobec 1,6 mln zł), zysku brutto o 52% (koszty finansowe wyniosły 0,2 wobec 0,4 mln zł), a zysku netto o 55% (w tym o 44% dla akcjonariuszy). Tak więc poprawie wyników towarzyszyła również wyższa efektywność działania.

Niestety tego samego nie można napisać w kontekście wyników dotyczących 4kw. O ile w przypadku przychodów Grupa odnotowała r/r jeszcze skromną poprawę (wzrost o 2%), to na dalszych poziomach wynikowych pojawiły się już regresy zysku o odpowiednio 23% w przypadku wyniku netto na sprzedaży (marża spadła z 28,8 do 21,6%; koszty operacyjne wzrosły o 13%), o 24% w przypadku wyniku operacyjnego i brutto (pozostałe koszty netto były nieco mniejsze r/r, a koszty finansowe netto na poziomie porównywalnym) oraz o 25% w przypadku wyniku netto (w tym o 33% dla akcjonariuszy).

Od strony wartościowej omówioną wyżej sytuację zobrazowano na wykresach poniżej [jednostka – tys. zł].


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Rachunek segmentowy nie ma jak na razie zbyt dużego znaczenia w przypadku rozpatrywanego podmiotu, gdyż o jego wynikach całościowych w ponad 90-ciu procentach decyduje segment odszkodowawczy. Podobnie sytuacja prezentuje się jeśli chodzi o ujęcie geograficzne działalności – tu dominuje rynek krajowy również z ponad 90-cio procentowym udziałem. Mimo wszystko odnotować jednak należy, że Grupa w ostatnim czasie poczyniła pewne decyzje w kierunku poszerzenia skali działania również na inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Z punktu widzenia szerszej perspektywy czasowej [wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %] widzimy, że wyniki GKV za 4kw zakończyły trwającą od 2/3kw 2014r tendencję systematycznego wzrostu – dotyczy to zarówno ujęcia ilościowego jak i jakościowego – wskaźniki rentowności. Mimo tej negatywnej zmiany notowane poziomy wskaźników rentowności póki co nadal należy uznać za wysokie (zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę rentowność kapitału własnego – ROE).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Jeśli chodzi o oczekiwania względem kolejnych okresów sprawozdawczych to jak na razie trudno o specjalny optymizm. Na podstawie informacji podanych w raporcie za 4kw (był on nieco bogatszy w informacje opisowe dot. działalności Grupy aniżeli raport roczny) można stwierdzić, że zarówno w odniesieniu do samego Votum S.A. jak i Kancelarii Łebek i Wspólnicy (podmiot zależny) znacznemu spowolnieniu, bądź wręcz pogorszeniu, uległa dynamika zarejestrowanych i prowadzonych spraw, a także wartość prowadzonych spraw (tabela poniżej).


kliknij, aby powiększyć


Na przyszłą działalność Grupy spory wpływ mogą mieć również zachodzące w ostatnim czasie zmiany w otoczeniu prawnym, wśród których należy w szczególności wskazać na następujące:
- zwiększenie 2x stawek minimalnych z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, co powinno pozytywnie wpłynąć na przychody Kancelarii Łebek i Wspólnicy;
- przyjęcie przez KNF założeń rekomendacji dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, co może ograniczyć popyt na usługi oferowane przez Grupę (dotychczas występowała spora dysproporcja między wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń kwotami zadośćuczynienia a wysokością odszkodowań zasądzanych w tych samych sprawach przez sądy powszechne);
- w orzecznictwie sądów powszechnych można zauważyć pierwsze wyroki kształtujące nową linię orzeczniczą pozwalającą dochodzić roszczeń w imieniu uprawnionych, sprawujących opiekę nad osobami, które w wyniku wypadku doznały najcięższych obrażeń, skutkujących np. stanem wegetatywnym; uprawnieni mogą domagać się zadośćuczynienia za zerwane więzi rodzinne, naruszenie prawa do życia w pełnej rodzinie; w przypadku utrzymania się tej tendencji możliwe jest generowanie przez GKV istotnych przychodów z tytułu oferowania usługi dochodzenia takich roszczeń.

Pod względem sprawozdania z przepływów pieniężnych analizowany okres kwartalny również nie był udany dla GKV – w ujęciu r/r na poziomie salda ogólnego mamy wyraźne pogorszenie (-0,5 wobec 3,9 mln zł), co w decydującym względzie wynikało z niższych wpływów na działalności operacyjnej (4,1 wobec 7,4 mln zł, przy mniejszej nadwyżce finansowej netto – 4,1 wobec 5,1 mln zł) oraz nieco wyższych inwestycyjnych i finansowych wydatków netto (odpowiednio -0,4 wobec -0 mln zł oraz -4,2 wobec -3,5 mln zł). Tym samym w ujęciu narastającym za 12m, w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy zejście w obszar ujemnych wartości na poziomie ogólnego salda gotówkowego. Jednocześnie warto odnotować utrzymanie na relatywnie wysokim poziomie zdolności do generowania nadwyżki finansowej netto i ogólnie przepływów operacyjnych (korekty dot. zamian kapitału obrotowego nie mają tu szczególnie dużego znaczenia), co dotychczas częściej w pełni wystarczało aniżeli nie wystarczało na pokrycie inwestycyjnych i finansowych wydatków netto (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł). Warto tu jednakże odnotować, że sytuacja na poziomie salda ogólnego prezentowałaby się nieco lepiej, gdyby nie wypłacona zaliczkowo dywidenda z wyniku za 2015r.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego GKV za 2015r można stwierdzić generalnie utrzymanie dotychczasowej korzystnej sytuacji finansowej. W obszarze płynności finansowej jest spory komfort, a zadłużenie jest na poziomie umiarkowanym i ma głównie charakter nieoprocentowany. Pewnym potwierdzeniem bezpiecznej sytuacji finansowej Grupy jest serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który wskazuje na poziom AA+ (choć akurat w przypadku rozpatrywanego podmiotu, biorąc pod uwagę jego profil działalności, model Altmana specjalnie zastosowania nie ma).

Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/votum,wy...

Z punktu widzenia bilansu Grupy w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost sumy bilansowej o 3%, czemu po stronie aktywów odpowiadało zwiększenie wartości majątku trwałego o 1% i obrotowego o 5% (głównie należności), a po stronie pasywów spadek kapitału własnego o 1% i wzrost zobowiązań ogółem o 8% (dług krótkoterminowy zwiększył się o 9%, a długoterminowy o 3%; jednocześnie o 53% zwiększyło się zadłużenie oprocentowane Grupy, które na koniec 2015r stanowiło 20% długu ogółem).

Powyższe zmiany wielkości bilansowych przełożyły się nieco in minus na strukturę kapitałowo-majątkową GKV [wykresy poniżej; aktywa po lewej, pasywa po prawej; jednostka – tys. zł], która mimo wszystko nadal wykazuje bezpiecznie nadwyżkowe pokrycie majątku trwałego kapitałami stałymi, w tym w całości kapitałem własnym, przy jednoczesnej przewadze stanu kapitału obrotowego nad bieżącymi potrzebami w tym zakresie (dodatnie saldo płynności – środków pieniężnych jest więcej aniżeli długu oprocentowanego).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji rynkowej
Serwisowe automaty wskazują jako wypadkowa na przewartościowanie akcji GK Votum na GPW. Pewien potencjał wzrostowy widać jedynie w odniesieniu do wycen mnożnikowych. Dotychczas tego typu sytuacja byłaby do zaakceptowania i można by było stwierdzić, że rynek wycenia przyszłą poprawę wyników, którą Grupa faktycznie systematycznie notowała. Niestety ostatni okres sprawozdawczy zaburzył ten obraz sytuacji i obecnie bezpieczniej chyba poczekać do wyników za 1kw, które pokażą czy ostatni raport był jedynie krótkim przerywnikiem w dotychczasowej tendencji wzrostowej, czy też początkiem większych problemów.[/delay][/delay] Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/votum,wy... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/votum,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

wymiatacz997
0
Dołączył: 2011-07-12
Wpisów: -1
Wysłane: 27 lutego 2017 10:50:32 przy kursie: 10,80 zł
Hej,
Czy jest ktoś w stanie mnie uświadomić jakie trupy w szafie kryje Votum ?
Co z branżą, lub z samą działalnością operacyjną spółki jest nie tak ?
Bo wedle samych sprawozdań finansowych wydaje mi się, że Spółka jest mocno niedowartościowana, co potwierdzałaby również ostatnia rekomendacja BZWBK.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
86
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 320
Wysłane: 27 lutego 2017 16:49:11 przy kursie: 10,80 zł
Ale dlaczego wydaje Ci się, że jest niedowartościowana?
Na szybko patrzę i nie widzę wzrostu. Po przychodach jest stagnacja, a zyski w tym roku się kursczą. Mimo to to na moje oko w wycenie rynkowej uwzględnione jest oczekiwanie jednak mało wzrostu wyników. A trzeba pamiętać, że nad spółą wisi ryzyko regulacyjne.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 27 lutego 2017 18:16:01 przy kursie: 10,80 zł
wymiatacz997 napisał(a):
Hej,
Czy jest ktoś w stanie mnie uświadomić jakie trupy w szafie kryje Votum ?
Co z branżą, lub z samą działalnością operacyjną spółki jest nie tak ?
Bo wedle samych sprawozdań finansowych wydaje mi się, że Spółka jest mocno niedowartościowana, co potwierdzałaby również ostatnia rekomendacja BZWBK.Niedowartościowanie? Raczej nie można oprzeć się wrażeniu, że spółki z tego segmentu rynku doszły do sufitu w zyskach i przychodach, te same kwestie co Votum trapią także Euco. Obie firmy szukają sposobu na dalszy rozwój, a główny motor działalności - odszkodowania już tak nie rosną. Wycena spółki to powtarzalność wyniku, jak dla mnie ewentualny wzrost kursu może wynikać z przejęcia z premią przez inwestora - spółka w październiku zeszłego roku rozpoczęła przegląd opcji strategicznych, ale czy ktoś zapłaci więcej - tego nikt nie może być pewnym.

wymiatacz997
0
Dołączył: 2011-07-12
Wpisów: -1
Wysłane: 27 lutego 2017 20:02:39 przy kursie: 10,80 zł
Antyteresa - masz na myśli stagnację w tym roku ?
Hisotrycznie przecież przychody nieprzerwanie rosną. Przychody TTM to 96 692 tys. PLN, za za cały 2016 r. prawdopodobnie będzie koło 100 mln PLN.

EBIT od 2013 r. wzrósł trzykrotnie. Zysk netto prognozowany przez Zarząd na 2016 r. to 13 mln. PLN, podczas gdy w 2013 r. wyniósł ok. 5 mln. PLN.
Rozumiem, że przed spółką może już nie być perspektyw wzrostu, ale nawet zakładając zerowy wzrost w nieskończoność to spółka jest niedowartościowana.
Wycena to powtarzalność wyniku, nawet gdy ten nie wzrośnie, to w przypadku Votum wystarczyłoby, że nie zmaleje by opłacało się kupić akcje tej spółki.

Podsumowując - Waszym zdaniem inwestorzy uwzględniają spadek wyników i ryzyko otoczenia prawnego.

Ok, chciałem się dowiedzieć, czy nie ma jakichś innych kwestii związanych z Votum.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
86
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 320
Wysłane: 27 lutego 2017 21:40:40 przy kursie: 10,80 zł
Nie przyglądałem się szczególnie spółce. Otworzyłem ostatni raport i pisałem o ujęciu 9m16/9m15.

Wskaźnik C/Z=10 Przy stabilnych wynikach, bez wzrostu świadczy mniej więcej dla mnie o prawidłowej wycenie. To inaczej (o ile w wyniku nie ma oneoffów) WACC na poziomie 10 proc. Przy długu netto bliskim zera koszt kapitału wynosi ca 10 proc. To nie jest wartość jakaś istotnie wysoka i nie zawiera tak naprawdę dodatkowego ryzyka.


krewa
krewa PREMIUM
128
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 110
Wysłane: 9 września 2019 10:24:57 przy kursie: 11,35 zł
VOTUM - analiza techniczna na życzenie


Walor nie grzeszy płynnością, zatem oceniam wykres w ujęciu tygodniowym. Dla uważnych obserwatorów notowań spółki okazja do wejścia była w lutym bieżącego roku, kiedy to kurs akcji kreślił a następnie ukształtował formację podwójnego dna. Po realizacji zasięgu wybicia kurs kontynuował odreagowanie, znosząc 61,8% bessy.
Można rzec, że obecnie kurs akcji jest zakładnikiem dwóch poziomów cenowych - 9,53 zł i 11,21 zł. To od zachowania względem nich zależą średnioterminowe perspektywy notowań. O powrocie w okolice historycznego szczytu można będzie mówić dopiero po pokonaniu poziomu 11,85 zł. Wolumen lipcowej czarnej świecy sugeruje jednak, że na taki rozwój wydarzeń graczom przyjdzie jeszcze poczekać, gdyż podaż właśnie tam zademonstrowała swoją moc.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Nanako
6
Dołączył: 2018-02-20
Wpisów: 176
Wysłane: 29 listopada 2019 15:16:15 przy kursie: 12,95 zł
No to chyba możemy mówić o powolnym powrocie na szyty.

Dwójka znajomych z którymi miałem okazje rozmawiać tak dość luźno o pracy stwierdzili, że w firmie coraz więcej roboty, że dużo więcej spraw teraz mają i ogólnie ruch w interesie. Jako że to była rozmowa przy piwie dopiero potem zapytałem gdzie pracują. :-)

Do tego zakupy osób związanych z zarządem cóż. Jest to tylko moje przeczucie, ale czuje w 2020 roku dość sowitą dywidendę. :-)

Nanako
6
Dołączył: 2018-02-20
Wpisów: 176
Wysłane: 17 grudnia 2019 17:56:39 przy kursie: 13,90 zł
Kolejny komunikat o skupie akcji przez osobę z kierownictwa spółki lub pokrewną jej. Czy ktoś orientuje się gdzie można pozyskać informacje odnośnie wartości roszczeń jakie mają w portfelu? Skup akcji trwa już od długiego czasu kurs akcji cały czas sukcesywnie do góry a oni dalej je skupują. Oczywiście możemy wierzyć w bajki o równym dostępie do informacji ale trzeba jasno odpowiedzieć, że takie osoby wiedzą znacznie więcej niż my.

Druga sprawa czy ktoś orientuje się jaki procent spraw sądowych (ogólnie) jest wygrywanych w obecnym czasie oczywiście dotyczących banki vs frankowicze, wygrywanych rzecz jasna przez frankowiczów?

Z tego co udało się wyczytać sprawy trwają średnio ok. 2 lat, wartość sporu gdzieś udało się znaleźć, że to 1 mld 200 mln pytanie tylko ile realnie z tego są wstanie wygrać i zarobić?

Treść komunikatu poniżej.

Zarząd VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Pana Kamila Krążka, zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
Zgodnie z zawiadomieniem Pan Kamil Krążek nabył w dniu 17 grudnia 2019 roku w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 3 651 akcji VOTUM S.A. za łączną kwotę 49 818,95 PLN. Średnia cena za 1 akcję wyniosła 13,65 PLN.
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.


QMX
0
Dołączył: 2012-06-10
Wpisów: 200
Wysłane: 26 lutego 2020 16:42:32 przy kursie: 14,40 zł
bardzo duży wolumen obrotu dzisiaj a wykresowo wygląda na potwierdzone zakończenie korekty
Ciekawe jak jutrzejszy raport ale wygląda to interesująco

Nanako
6
Dołączył: 2018-02-20
Wpisów: 176
Wysłane: 17 maja 2020 21:31:32 przy kursie: 12,00 zł
Jakiś ruch na Votum chyba się zaczyna ostatni piątek ponad 500 tys obrotów co dla tej spółki jest nie spotykanym poziomem.

maccc
maccc PREMIUM
11
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 85
Wysłane: 5 czerwca 2020 22:51:35 przy kursie: 11,90 zł
Prawnicy liczą na franka - omówienie sprawozdania finansowego Votum po I kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 05-06-2021 22:51:35.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 12818)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 8 czerwca 2020 10:04

sajkooo
0
Dołączył: 2011-01-12
Wpisów: 20
Wysłane: 3 września 2020 13:30:55 przy kursie: 14,85 zł
Rekomendacja BOŚ na 30zł.
W lipcu był pierwszy prawomocny wyrok ws. franków. Wydaje się, że jeśli tylko wyroki prawomocne zaczną zapadać w takim tempie jak wyroki w I instancji, to kurs akcji spokojnie osiągnie poziom z reko.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,551 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +132,64% +26 527,87 zł 46 527,87 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d