pixelg
NOVITA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

NOVITA [NVT]

AKTUALNY KURS: 129,00 zł (+1,98%) 22-10-2020 16:31
maxboast
0
Dołączył: 2009-08-05
Wpisów: 223
Wysłane: 16 kwietnia 2010 15:38:45 przy kursie: 28,00 zł
Po przedstawieniu wstępnych wyników za I kw. 2010 r. które były gorsze od tych sprzed roku obraz techniczny uległ znacznemu pogorszeniu. Szkoda, bo zapowiadało się interesująco lecz w takim wypadku perspektywa krótkoterminowego wzrostu znacznie nam się oddaliła...

Qbek
0
Dołączył: 2009-08-06
Wpisów: 9
Wysłane: 24 lutego 2011 22:52:06 przy kursie: 25,36 zł
Przebiliśmy dzisiaj poziomy charakterystyczne dla ostatniej długiej konsolidacji. Czy to zwiastun większego ruchu?

Z technicznego punktu widzenia najbliższy opór jest w okolicach 26.50 zł - jego przebicie może zaprowadzić kurs ponad 30zł.

Myślę, że od strony fundamentalnej spółka w pełni na to zasługuje - stabilność biznesu, stały poziom zyskowności, relatywnie bezpieczna sytuacja w kwestii zadłużenia.

Obecny poziom wyceny daje pole do wzrostów - czego sobie i innym akcjonariuszom życzę. Ciekawi mnie tylko skąd to wybicie akurat teraz - przy niezbyt sprzyjających nastrojach na rynku (oczekiwanie korekty) - czyżby to był efekt zbliżającego się terminu publikacji raportu, który wg wstępnych deklaracji zapowiada się obiecująco?

le rom
4
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 995
Wysłane: 12 lutego 2012 13:42:32
angry3

Nadal na Południe
NVT - Stabilny biznes - włókna techniczne. Bez szans na jakąś eksta ekspansje. Tylko dywidenda trzyma cenę. Zyski spadają i poziom dywidendy ulegnie zapewne dostosowaniu. Spółkę stać jedynie na 0,6 zł na akcję. Oznacza to, że cena jest wygórowana.
Obecnie jedynie cena poniżej 15 zł może zachecić do inwestowania w wókna techniczne.


Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 722
Wysłane: 23 marca 2012 08:35:40 przy kursie: 18,72 zł
Omówienie sprawozdania finansowego za 2011r Grupy Kapitałowej Novita (GKN), w tym wyników za 4kw

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 2011 roku GK Novita uzyskała względnie neutralne wyniki finansowe: przychody wzrosły o 13% (głównie za sprawą czynnika cenowego, gdyż jak podaje zarząd ilościowa sprzedaż była nieco mniejsza niż przed rokiem) przy minimalnym wzroście procentowej marży brutto na sprzedaży (z 19,86 do 20,16%), zysk operacyjny wzrósł o 9%, a netto o 0,5%. Z uwagi na nikłe zmiany r/r sumy bilansowej oraz kapitałów własnych, na mniej więcej tych samych poziomach pozostały wskaźniki ROA i ROE (odpowiednio ok. 6,0% oraz ok. 7,7%). W skali roku odnotowano natomiast wyraźną poprawę w zakresie przepływów pieniężnych (zwłaszcza operacyjnych, które były wyższe o 46% w stosunku do 2010r), co zaowocowało wygenerowaniem na poziomie ogólnym nieco ponad 3 mln zł gotówki wobec ok. 1,6 mln zł straty przed rokiem. Należy jednak w tym miejscu zauważyć, że te 3 mln zł to jednocześnie kwota brakująca do pełnego odtworzenia majątku produkcyjnego (wydatki netto na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wykazane w przepływach inwestycyjnych są niższe o ok. 3 mln zł od bieżącej amortyzacji tych składników).

Z punktu widzenia poszczególnych kwartałów jedynym bezsprzecznie dobrym okresem GKN był 1kw 2011r – w kolejnych okresach sprawozdawczych mimo wzrostu przychodów i zysku z podstawowej działalności na poziomie netto występował r/r regres wyników. Jeśli chodzi o wyniki 4kw to, po odjęciu od pozycji wykazanych w raporcie rocznym adekwatnych pozycji w ujęciu narastającym z raportu za 3kw, otrzymujemy następujący obraz sytuacji:
– Grupa odnotowała wzrost przychodów r/r o 14% przy jednoczesnym pogorszeniu w zakresie procentowej marży brutto na sprzedaży (spadek w ujęciu kwartalnym r/r z 20,23 do 18,99%, a w ujęciu narastającym kw/kw z 20,5 do 20,16%); na spadek marż główny wpływ miały czynniki kosztowe wynikające ze wzrostu cen surowców włókienniczych, w tym zwłaszcza tych importowanych rozliczanych w euro;
- po uwzględnieniu ogólnych kosztów administracyjnych (wzrost r/r o 18%) kwartalny zysk netto na sprzedaży spadł względem porównywalnego okresu roku ubiegłego o 12%; największy wpływ na taki obraz sytuacji miał segment włóknin (łącznie ok. 90% sprzedaży Grupy), który wyraźnie in minus przebił poprawę w zakresie działalności uzupełniającej (handel oraz usługi wynajmu) – w przypadku włóknin igłowanych (35% sprzedaży) odnotowano r/r pogorszenie, i tak już ujemnej, procentowej marży netto o 3pp (z -3 do -6%), a w przypadku włóknin „spun-lance” o 2pp (z 9 do 7%);
- działalność pozostała oraz finansowa miały niewielki pozytywny wpływ na dalsze poziomy wynikowe, przyczyniając się do wyhamowania tendencji spadkowej r/r na poziomie operacyjnym do -10%, a na poziomie brutto do -4%;
- w rezultacie, po uwzględnieniu obciążeń podatkowych, na poziomie netto GKN zaraportowała w 4kw 2011 zysk niższy o ok. 3% (1,33 wobec 1,37 mln zł przed rokiem).

W przypadku sprawozdania z przepływów pieniężnych GKN, podobnie jak w dwóch poprzednich kwartałach, mamy wypracowaną gotówkę na działalności operacyjnej – 2,5 mln zł odpowiada niemal sumie zysku księgowego powiększonego o amortyzację (zmiany w zakresie składników kapitału obrotowego wzajemnie się zniosły).
Na działalności inwestycyjnej mamy co prawda 1,5 mln zł na plusie ale wynika to z przeksięgowania względem 3kw części wypłaconej dywidendy za 2010r z obszaru inwestycyjnego do finansowego; na odtworzenie majątku produkcyjnego Grupa wydała ok. 1,1 mln zł przy amortyzacji tych składników na poziomie 1,6 mln zł, co oznacza tzw. reprodukcję zawężoną;
Z kolei przepływy na działalności finansowej były ujemne na kwotę ok. 300 tys. zł za sprawą spłaconych starych kredytów oraz korekty in minus względem 3kw w zakresie nowego pozyskanego zadłużenia oprocentowanego.
W efekcie, na poziomie ogólnym GKN odnotowała dopływ w wysokości 3,7 mln zł gotówki, pokrywając tym samym z dużą nadwyżką ujemne saldo po 3 kwartałach.

Ocena sytuacji finansowej
Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego za 2011 roku sytuacja finansowa GKN przedstawia się korzystnie, przy czym należy zauważyć, że rating Grupy na koniec grudnia wynika głównie ze skokowego (+25% względem września) przyrostu kapitałów własnych, w których w ramach zysków zatrzymanych ujęto wartość otrzymanego bezpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów pomniejszoną o rezerwę na podatek odroczony (dotychczas prawo to było uznawane za leasing operacyjny i wykazywane w pozycjach pozabilansowych). Niemniej jednak, patrząc się z perspektywy poprzednich okresów sprawozdawczych, nawet gdyby wyłączyć wspomniany wyżej fakt, i tak można stwierdzić, że sytuacja GKN jest korzystna i zarazem dość stabilna (ratingi nie schodzą w ostatnich kwartałach poniżej poziomu AA-):
- aktywa są finansowane głównie kapitałem własnym (ok. 70% pasywów), przy stosunkowo niewielkim udziale generującego koszty finansowania oprocentowanego (ok. 20% zobowiązań);
- Grupa spełnia wymogi w zakresie prawidłowej struktury kapitałowo-majątkowej (majątek operacyjny jest pokryty kapitałami stałymi, w tym głównie własnymi);
- wskaźniki płynności likwidacyjnej są na poziomach uznawanych za optymalne (wskaźniki bieżący wynosi 1,5, a szybki ok. 1), przy jednocześnie bardzo korzystnym układzie w zakresie płynności dochodowej (rocznymi przepływami operacyjnymi GKN może spłacić prawie całość zadłużenia krótkoterminowego);
- kapitał obrotowy netto jest dodatni, choć ciągle, za sprawą stosunkowo długiego cyklu zapasów, pozostaje pewna rozbieżność in minus między cyklem kapitału obrotowego a cyklem konwersji gotówki; należy przy tym zauważyć, że wysoki poziom zapasów wynika z prowadzonej przez Spółkę polityki zaopatrzenia, która polega na zakupach większych partii surowców do produkcji w sytuacji spadku ich cen rynkowych.

Link do wskaźników finansowych www.stockwatch.pl/gpw/novita,w...

Ocena sytuacji rynkowej
Stosowane w serwisie automatyczne metody wyceny wskazują na spore niedowartościowanie akcji Novity na GPW w Warszawie. Wyższą od rynkowej cenę uzyskujemy zarówno na bazie metod majątkowych, jak również dochodowych oraz mnożnikowych. Niewątpliwie sporą zaletą posiadania akcji Spółki jest również stabilna polityka dywidendowa ze stopą dywidendy powyżej oprocentowania lokat bankowych. www.stockwatch.pl/gpw/novita,w...

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/novita,w... oraz...
wycen www.stockwatch.pl/gpw/novita,w...

Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Tomasz Nawrocki
0
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 722
Wysłane: 30 maja 2012 08:42:43 przy kursie: 18,00 zł
Rada nadzorcza producenta włóknin uznała, że spółka może wypłacić większą dywidendę niż 3,5 mln zł (1,4 zł na akcję) rekomendowane przez zarząd Novity.
www.parkiet.com/artykul/9,1248...

addi
0
Dołączył: 2008-10-03
Wpisów: 1 086
Wysłane: 31 maja 2013 23:10:51 przy kursie: 31,00 zł
Spółka znalazła się na rocznych maksach salute. Czyżby efekt wyników za 4 miechy?:
www.stockwatch.pl/przeglad-pra...
A może Ktos wie cos więcej?

Bonzai
0
Dołączył: 2009-11-21
Wpisów: 98
Wysłane: 1 czerwca 2013 14:02:31 przy kursie: 31,00 zł
Cytat:
[06-05-2013 14:06] Akcjonariusz Novity chce 3,3 zł dywidendy na akcję za 2012 rok

06.05. Warszawa (PAP) - Finveco, akcjonariusz Novity, zgłosił projekty uchwał na walne giełdowej spółki, w których proponuje, aby Novita wypłaciła za 2012 rok 3,3 zł dywidendy na akcję - wynika z komunikatu Novity.
Finveco chce, aby Novita przeznaczyła na dywidendę 5,9 mln zł zysku za 2012 rok oraz 2,2 mln zł z rezerwowego funduszu dywidendowego spółki. Akcjonariusz chce, aby dniem ustalenia prawa do dywidendy był 31 lipca, a sama wypłata była dokonana w dwóch ratach. Dniem wypłaty pierwszej raty w wysokości 1,8 zł ma być 14 sierpnia, a drugiej, w wysokości 1,5 zł, 18 grudnia.
Zarząd Novity rekomendował wcześniej przeznaczenie na dywidendę za 2012 rok 4,5 mln zł, co dawało 1,83 zł na akcję. Rada nadzorcza w opinii do tej rekomendacji oceniła, że spółka mogłaby wypłacić dywidendę wyższą od proponowanej przez zarząd.
Prezesem Finveco Sp. z o.o. jest Janusz Piczak, który posiada 29,34 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Novity.
Walne zgromadzenie Novity, które zdecyduje m.in. o podziale zysku za 2012 rok odbędzie się 11 czerwca. Proponowanym przez zarząd dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 31 lipca, a dniem jej wypłaty 20 sierpnia. (PAP)

chilltrade
0
Dołączył: 2013-01-15
Wpisów: -39
Wysłane: 1 czerwca 2013 15:30:14 przy kursie: 31,00 zł
Fundamentalnie spółka wygląda super. Od lat bardzo stabilne, dobre wyniki. Jedyne co się zmienia to zadłużenie - systematycznie spada. Pewnie spółka spodobała się jakiemuś fundowi, stąd taki ładny ruch.

saturas
saturas PREMIUM
1
Dołączył: 2009-07-15
Wpisów: 130
Wysłane: 17 kwietnia 2014 10:28:23 przy kursie: 32,58 zł
Mamy informację o wezwaniu:

Cytat:
Warszawa (PAP) - Zarząd Lenteksu podjął decyzję o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Novity, by osiągnąć 66 proc. ogólnej liczby głosów na WZA spółki - podał Lentex w komunikacie. Proponowana cena akcji w wezwaniu wyniesie 35 zł za papier.
(...)


Chcą skupić grubo ponad połowę free floatu. Dziwne że kurs się jeszcze nie przykleił do 35 zł.

saturas
saturas PREMIUM
1
Dołączył: 2009-07-15
Wpisów: 130
Wysłane: 22 maja 2014 11:29:27 przy kursie: 34,60 zł
Pojawiły się niedawno wyniki za miesiąc kwiecień, blisko jeden mln zł! w jeden miesiąc. Wcześniej dobre wyniki za pierwszy kwartał. Z miesiąca na miesiąc jest widoczna poprawa,główni akcjonariusze biją się o udziały, a kurs stoi.

Coś tu jest nie tak.


saturas
saturas PREMIUM
1
Dołączył: 2009-07-15
Wpisów: 130
Wysłane: 9 września 2014 16:21:45 przy kursie: 43,49 zł
Kurs rośnie jak na drożdżach a o spółce cichutko. Miesiąc w miesiąc rewelacyjne wyniki, ale doszło ryzyko w postaci braku balansu w akcjonariacie.
Wygląda na to że gatki Janusza Piczaka jakoby Lentex wrogo przejmował można włożyć między bajki, skoro sam potem dokupował. Wszystko pewnie rozbijało się o cenę.

cor
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 10
Wysłane: 25 czerwca 2019 20:31:30
Kurs od trzech lat w lekkim trendzie spadkowym, ale już niedługo raczej powinien się skończyć okres budowy nowej linii produkcyjnej. Pytanie tylko czy wtedy trend zostanie przełamany i kurs powróci w okolice 60-70 złotych? Jeżeli tak, to może tu się ukrywać ładny zysk do ugrania. Nawet plus 50%.

krewa
krewa PREMIUM
124
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 086
Wysłane: 30 lipca 2020 14:44:11 przy kursie: 90,00 zł
NOVITA - analiza techniczna na życzenie


Na dobrą sprawę analizie można poddać jedynie fragment wykresu obejmujący ostatnie 5 miesięcy notowań. Wcześniejszy okres razi brakiem płynności.
Kurs wszedł w korektę trendu wzrostowego, sygnalizując ten zamiar wcześniej negatywną dywergencją na oscylatorach. Dywergencja wypadła w strefie sygnalnej, można ją uznać za niegroźną dla głównego trendu. Poziomy wsparć widać na osi wartości, dalsze losy notowań zależą w ogromnej mierze od głębokości korekty. Średnia wartość transakcji ledwo przekracza 2 tys zł, co pozwala z łatwością zidentyfikować kaliber graczy.
Przykro mi, ale z uwagi na krótką historię notowań nie jestem w stanie wyciągnąć więcej z wykresu.

kliknij, aby powiększyć
Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

krewa
krewa PREMIUM
124
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 086
Wysłane: 22 września 2020 13:47:21 przy kursie: 130,00 zł
NOVITA - analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]


Krótka aktualizacja - zgodnie z prognozą z poprzedniej analizy technicznej, dywergencja negatywna na oscylatorach nie miała wpływu na nadrzędny trend wzrostowy. Kurs zaliczył korektę pędzącą i kreśli nowe ATH. Co rzuca się w oczy, to respekt względem zewnętrznych zniesień Fibonacciego - sierpniowa korekta rozpoczęła się z poziomu jednego z nich a kolejny impuls wyhamował na kolejnym zewnętrznym zniesieniu. To pozwala przypuszczać, że zasięg kolejnego impulsu to poziom 168 zł. Wątpię jednak, by kurs dotarł tam bez wcześniejszej korekty spadkowej, wszak tygodniowe RSI osiągnęło poziom 90 pkt.
Najbliższe istotne wsparcia znajduje się w strefie luki hossy, zaznaczonej zielonym cieniem.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,983 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +139,77% +27 953,25 zł 47 953,25 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d