pixelg
TOYA - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3

TOYA [TOA]

AKTUALNY KURS: 6,40 zł (+0,00%) 15-01-2021 17:00
bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 6 czerwca 2016 20:08:45 przy kursie: 4,38 zł
Bardzo dziękuję za analizę, też uważam, że spółka nie zwiększy skali zarówno przychodów jak i zysków bez akwizycji. Czy jednak przejęcie MaxCom, to krok w dobrym kierunku??
Szczegóły transakcji owiane tajemnicą, spółka nie podaje żadnych komunikatów poza tym, że podpisała Termsheet na objęcie ~20% akcji za 12.000.000,
mniejszościowi zgłaszają wniosek na walne odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2014, jednocześnie obligując Zarząd do wyjaśnienia zasadności zakupu MAxCom:
mojeinwestycje.interia.pl/news...

Myślę, że na spółce może się jeszcze coś ciekawego zadziać:)

bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 29 czerwca 2016 22:14:20 przy kursie: 4,70 zł
Walne uchwaliło dywidendę 36 groszy na akcję co daje stopę w okolicach 7,65%.
Tylko czy to dobre dla spółki?Przejęcie miało być za te pieniądze, a tak trzeba będzie finansować się kredytami.
Ruch zrobił się większy na akcjach.Czyżby ktoś ze starego Akcjonariatu wychodził? Może Ci którzy kazali zaprotokołować swoje sprzeciwy co do dywidendy?

bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 17 marca 2017 10:26:06 przy kursie: 5,72 zł
Spółka pokazała znów dobry raport zysk netto wzrósł o 7,5mln PLN, czyli 0,42 pln na akcję, co roku spółka wypłaca dywidendę. Wydaje się całkiem dobrą inwestycją na IKE, praktycznie zerowe zainteresowanie:)
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...saturas
saturas PREMIUM
3
Dołączył: 2009-07-15
Wpisów: 143
Wysłane: 26 kwietnia 2017 09:56:21 przy kursie: 6,50 zł
Można liczyć na analizę spółki uwzględniając raport za I kwartał 2017? Dziś nowe maksy, wczoraj dobre wstępne wyniki.

Z góry dzięki

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 417
Wysłane: 27 kwietnia 2017 21:44:15 przy kursie: 6,77 zł

Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 15 maja 2017 07:38:46 przy kursie: 7,00 zł
Wszystko po staremu… czyli do góry

OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ TOYA S.A. (TOA) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW 2017 ROKU

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
GK Toya udanie rozpoczęła 2017r raportując za 1kw solidną poprawę na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat przy jednoczesnej poprawie rentowności. Idąc po kolei od góry rachunku skonsolidowane przychody wzrosły o 20%, zysk brutto na sprzedaży o 28% (marża brutto wyniosła 36,6 wobec 34,4% przed rokiem), zysk netto na sprzedaży o 61% (utrzymanie kosztów ogólnego zarządu na zbliżonym poziomie przy wzroście kosztów sprzedaży o 14%), zysk operacyjny o 58% (na działalności pozostałej wykazano nieznaczne koszty netto wobec przychodów przed rokiem: -65 wobec 118 tys. zł przed rokiem), zysk brutto o 57% (na działalności finansowej wystąpił wzrost kosztów netto: 148 wobec 47 tys. zł przed rokiem), a po uwzględnieniu obciążeń podatkowych zysk netto o 58%.

Od strony wartościowej opisane wyżej zmiany w zakresie głównych pozycji wynikowych rachunku zysków i strat zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia rachunku segmentowego (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) należy zauważyć, że o wynikach core businessu Grupy w rozpatrywanym okresie zdecydował głównie segment hurtowy, gdzie odnotowano wyraźny wzrost przychodów, wyniku brutto na sprzedaży i marży. Nieco mniejszy wkład miał segment zagraniczny, gdzie również wykazano poprawę przychodów i wyniku, lecz przy nieco niższej marży. Z kolei trzeci z głównych segmentów wyodrębnianych przez Grupę, mimo iż podobnie jak sprzedaż hurtowa odnotował poprawę w wymienionych trzech kategoriach, wpłynął na wyniki ogólne w niewielkim stopniu.


kliknij, aby powiększyć


Z perspektywy ujęcia geograficznego sprzedaży (wykres poniżej, jednostka tys. zł oraz %) należy zauważyć, że w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym Grupa odnotowała wzrosty na wszystkich wyodrębnianych w raporcie rynkach, w tym największe w odniesieniu do Rosji i Chin (o ok 100%). Jednocześnie pod względem udziału w przychodach ogółem nadal dominuje rynek krajowy (ok 54% udział), przed Rumunią (ok 11%) i Chinami oraz Krajami Bałtyckimi (po ok 4%). Pozostałe kierunki sprzedaży mają udział w sprzedaży ogółem na poziomie 3%.


kliknij, aby powiększyć


Patrząc się z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %) na wielkości wynikowe i podstawowe wskaźniki rentowności, można stwierdzić kontynuację dotychczasowej korzystnej sytuacji – wszystko od pewnego czasu pnie się stopniowo w górę.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z komentarza Zarządu do sprawozdania finansowego można wywnioskować, że nastawienie co do kolejnych okresów sprawozdawczych jest generalnie pozytywne. W szczególności dotyczy to rynku wschodniego, gdzie Zarząd zauważa uspokojenie sytuacji po licznych napięciach z ostatnich lat. Dodatkowo Grupa powinna nadal korzystać na uaktywnionym ostatnio impulsie wzrostowym w polskiej i generalnie europejskiej gospodarce. Co do działań samej Grupy TOYA to cały czas monitoruje ona rynek pod kątem potencjalnego przejęcia, które pozwoliłoby zwiększyć skalę działalności, a jednocześnie podejmuje działania optymalizacyjne celem poprawy efektywności obecnej postaci biznesu (rozwój oferty produktowej, internetowego kanału sprzedaży, dalsze wsparcie rozwoju spółki zależnej Yato Tools).

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych TOA to pod względem ogólnego salda przepływów w ujęciu kwartalnym (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) wypadło ono r/r wyraźnie słabiej (0,6 wobec 2,7 mln zł), przy czym w decydującym stopniu złożyły się na to 3x większe wydatki netto w obszarze działalności finansowej (-12,9 wobec -4,2 mln zł; głównie spłata zadłużenia oprocentowanego). W obrębie przepływów operacyjnych mamy solidną poprawę (14,2 wobec 7,7 w ujęciu ogólnym i 11,8 wobec 7,8 mln zł w odniesieniu do samej nadwyżki finansowej netto), a w przypadku obszaru inwestycyjnego sytuację zbliżoną do tej sprzed roku wydatki netto w okolicy 0,7 mln zł.

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł), w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, mamy nieznaczne pogorszenie ogólnego stanu gotówkowego, w czym główny udział miało ograniczenie zadłużenia finansowego. Strukturę przepływów można przy tym ocenić generalnie pozytywnie – nadwyżka finansowa netto pokrywa nadwyżkowo zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz finansowe i inwestycyjne wydatki netto.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
W obszarze bilansu TOA można stwierdzić, że w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano spadek sumy bilansowej o 1%, co po stronie aktywów wiązało się z minimalnymi (0-1%) zmianami ogólnych wartości aktywów trwałych jak i obrotowych (spadek zapasów zneutralizował wzrost należności i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze zwiększeniem kapitału własnego o 6% i zmniejszeniem zadłużenia zadłużenia ogółem o 16% (zobowiązania krótkoterminowe spadły o 16%, a długoterminowe o 8%; zadłużenie oprocentowane spadło o 41% i na koniec okresu wynosiło 32% zobowiązań ogółem).

Przedstawione zmiany nie przełożyły się w istotny sposób na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy, w ramach której nadal utrzymuje się solidna nadwyżka pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym, w tym w pełni własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł). Jednocześnie ciągnącym się od dłuższego czasu mankamentem jest dość znaczny deficyt kapitału obrotowego względem jego bieżących potrzeb, co wymaga uzupełnień w postaci zobowiązań oprocentowanych.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Pod względem wskaźnikowym sytuacja finansowa GK TOYA S.A. utrzymuje się stabilnie na bezpiecznym poziomie – płynność finansowa Grupy opiera się na pokryciu zobowiązań bieżących majątkiem obrotowym (w tym również z wyłączeniem zapasów) uzupełnionym dodatkowo dodatnimi przepływami operacyjnymi; zadłużenie jest względnie nieznaczne (24%), a relacje długu netto do EBIT i EBITDA niskie (poniżej 1), co dobrze świadczy o możliwościach spłaty długu generowanymi wynikami finansowymi. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który dla rozpatrywanego okresu utrzymał najwyższy możliwy poziom AAA.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem: www.stockwatch.pl/gpw/toya,wyk...

Ocena sytuacji rynkowej
Na dzień analizy serwisowe automaty wskazują na znaczne przewartościowanie akcji TOA na GPW – dotyczy to zarówno wycen majątkowych, dochodowych, jak i mnożnikowych. Wygląda na to, że Grupa przyzwyczaiła inwestorów do systematycznej poprawy wyników i zdecydowali się oni nie czekać na ich publikację tylko dyskontować dalszą poprawę z wyprzedzeniem (w cenie jest już poprawa wyniku netto za 12m o blisko 50%). Jednocześnie jednak wydaje się, że trochę w tym dyskontowaniu się zagalopowano i na teraz, mimo dobrych wyników i utrzymaniu korzystnej ich tendencji, trudno postrzegać obecną cenę rynkową TOA jako okazję inwestycyjną.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/toya,wyk...
oraz... wycen www.stockwatch.pl/gpw/toya,kom...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 15 maja 2017 10:39:43 przy kursie: 7,00 zł
A ja uważam, że jeszcze nie jest to jeszcze tak droga spółka jeśli utrzyma poprawę wyników. Martwi mnie bardziej konflikt między głównymi akcjonariuszami. Jednak wszystkich łączy chęć zarabiania więc może nie będzie źle w tej materii.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 24 kwietnia 2018 21:48:14 przy kursie: 13,45 zł
Wycena TOYA przekracza miliard, zawiera już wiele dobrego, teraz już nie jest tanio:)

krewa
krewa PREMIUM
234
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 459
Wysłane: 6 lutego 2019 13:18:50 przy kursie: 5,76 zł
TOYA - analiza techniczna na życzenie


Na przestrzeni ostatniego miesiąca gracze/ animatorzy zawierali średnio 11 transakcji dziennie. Walor niepłynny, więc ograniczam się do podstawowych technik analizy wykresu.

Spójrzmy więc na wykres historyczny w ujęciu tygodniowym. Kurs znacznie poniżej długoterminowej średniej. Struktura falowa przeceny sugeruje, że po zakończeniu 5 fali możemy liczyć przynajmniej na chwilowe odreagowanie Szczególnie, że notowania dotarły do poziomu wsparcia, wynikającego z historycznego układu szczytów i dołków. Utrata wsparcia zielonej strefy oznacza kontynuację przeceny jak minimum do poziomu 3,75 zł.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 417
Wysłane: 20 września 2019 15:10:11 przy kursie: 4,34 zł
Kursowe igraszki – omówienie sprawozdania finansowego Toya po II kw. 2019 r.

Toya to dość klasyczna spółka handlowa działająca na rynku narzędzi i elektronarzędzi. Spółka zaopatruje się w towary na rynkach dalekowschodnich (głównie Chiny), natomiast sprzedaż prowadzi w Polsce (51,5 proc. sprzedaży w 2018 r.) Rumunii (10,6 proc.), Chinach (4,8 proc. sprzedaży), krajach bałtyckich i Węgrzech (6,9 proc.), Ukrainie (4 proc.), Białorusi i Rosji (5,7 proc.), ale także na kontynencie azjatyckim poza Chinami (3,9 proc.), czy kontynencie amerykańskim (1,6 proc.).

Spółka ma zdecydowanie charakter wzrostowy. Przychody w II kw. 2019 r. wyniosły 109,5 mln zł i były o 15,5 mln zł (16 proc.) wyższe r/r. Kwartał wcześniej dynamika sprzedaży wyniosła nawet 21 proc.


kliknij, aby powiększyć


Od razu przejdziemy do rachunku segmentowego. Spółka wyróżnia 3 segmenty:
- sprzedaż hurtowa na rynkach lokalnych (Polska, Rumunia, Chiny – tam mają siedziby jednostka dominująca i spółki zależne),
- sprzedaż na rynkach lokalnych do sieci handlowych,
- sprzedaż zagraniczną.
Mamy także sprzedaż pozostałą, gdzie między innymi raportuje efekty ekonomiczne swojego sklepu online.

Największe obroty realizowane są na rynku hurtowym. W II kw. sprzedaż segmentu wyniosła 50,5 mln zł, co oznacza zwyżkę o 6,6 mln zł (15 proc.) r/r. W ostatnim czasie przyrosty masy mają zbliżony poziom – segment rozwija się całkiem dobrze.


kliknij, aby powiększyć


Znacznie gorzej jest ze sprzedażą do sieci handlowych. Przychody w II kw. wyniosły 15,6 mln zł i były wyższe tylko o 6,5 proc. r/r. Co więcej, w całkiem niedalekiej przeszłości segment ten notował regres – ujemne dynamiki sprzedaży. Przychody w dywizji tej są dość rozchwiane i ciężko dopatrzeć się w dłuższym okresie charakteru wzrostowego.


kliknij, aby powiększyć


Dynamiczne wzrosty notuje za to zagranica. Przychody w II kw. wyniosły 37,8 mln zł i były o 6,2 mln zł (19,6 proc.) wyższe r/r. Pomimo chwilowej zadyszki na przełomie 2016 i 2017 roku jest to dywizja jednoznacznie rosnąca.


kliknij, aby powiększyć


Nikogo nie powinno dziwić, że w masie sprzedaży rośnie udział handlu elektronicznego. Przychody w dywizji pozostałe wyniosły w II kw. 5,6 mln zł i były o 1,7 mln zł (43 proc.) wyższe r/r.


kliknij, aby powiększyć

Sprzedaż to tylko jeden z elementów budowania wyniku. W przypadku spółki handlowej najważniejsza jest marża i koszty. Rentowność zysku brutto na sprzedaży utrzymuje się w przedziale 35-40 proc., przy czym w ostatnim kwartale wyniosła 37 proc. (-2,8 pp. r/r). Biorąc pod uwagę fakt, że walutą płatności za dostawy jest USD i CNY, natomiast sprzedaż odbywa się głównie w PLN, EUR i USD stabilność marży należy ocenić pozytywnie – spółka w okresach wzrostu kosztu zakupów podnosi ceny sprzedawanych towarów i jak było widać powyżej raczej bez skutku dla wolumenu.


kliknij, aby powiększyć


Najbardziej rentownym kanałem jest oczywiście e-commerce, czyli kanał pozostałej działalności. Marża brutto wynosi w nim ponad 50 proc., a kanał ten jak wspomniałem wcześniej coraz mocniej kontrybuuje do wyniku.

W kanale hurtowym rentowność w II kw. 2019 r. wyniosła 35 proc. i była niższa o 7,2 pp. r/r. Jak jednak widać na poniższym wykresie mamy w tej dywizji efekt wysokiej bazy. W tym kontekście warto zerknąć na notowania USD/PLN. W pierwszym kwartale 2018 r. dolar oscylował w okolicy 3,4, natomiast w drugim poszedł w górę do 3,7. Prawdopodobnie spółka wykorzystała fakt dynamicznej zwyżki kursu do podwyżki cen, natomiast księgowy koszt sprzedanych produktów pozostał z okresu niskiego kursu dolara. Nie da się jednak ukryć, że marża tego segmentu jest jednak nieco niższa niż w latach 2016-2017.

W kanale sieci handlowych nominalnie marża jest najniższa, ale w ostatnim raportowanym kwartale osiągnęła najwyższy poziom w ciągu rozpatrywanego okresu – 34,2 proc. (33,6 proc. przed rokiem).

W kanale zagranicznym marża jest najbardziej stabilna, co związane jest niejako z naturalnym zabezpieczeniem kursowym – znaczna część sprzedaży w dolarze. Rentowność w II kw. wyniosła 38 proc. i była o 1 pp. wyższa r/r.


kliknij, aby powiększyć


W wyniku kompensacji marży w II kw. wynik brutto na sprzedaży wyniósł 40,2 mln zł i był o 3 mln zł (8,2 proc.) wyższy r/r. Nie jest to efekt porażający, ale jak napisałem wyżej mieliśmy do czynienia z wysoką bazą. W stosunku do II kw. 2017 r. mamy wzrost o 9,7 mln zł, czyli 32 proc.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na ostateczny kształt wyników są koszty. Te niestety zanotowały dość dynamiczną zwyżkę. Koszty sprzedaży (20,2 mln zł) wzrosły o 30 proc. r/r, czyli znacznie szybciej niż przychody czy koszty własne. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 5 mln zł i były stabilne (+1,5 proc.) – mamy efekt dźwigni operacyjnej na wyniku.


kliknij, aby powiększyć


Choć z noty kosztów rodzajowych wynika, że koszty usług obcych zwiększyły się w II kw. o 17 proc. czyli zgodnie ze sprzedażą, to należy pamiętać o implementacji MSSF 16. Od 2019 r. część kosztów najmu długoterminowego/leasingu operacyjnego jest obecnie prezentowana jako leasing finansowy. W związku z powyższym część kosztów usługi obcej w postaci najmu jest wykazywana jako amortyzacja prawa do użytkowania i odsetki od leasingu finansowego. To co istotne widać znaczny wzrost kosztów transportu i kosztów logistyki. Mnie najbardziej jednak martwi wzrost pozostałych kosztów rodzajowych o 92 proc. r/r, którego spółka nijak nie wyjaśnia w sprawozdaniu. Dodatkowo wygląda na to, że nie jest to efekt jednorazowy, bo obciążenie z tego tytułu jest podobne do kosztu w pierwszym kwartale.


kliknij, aby powiększyć


Finalnie zysk ze sprzedaży wyniósł 14,9 mln zł i był o 1,7 mln zł (10 proc.) niższy r/r. EBIT zamknął się kwotą 15,6 mln zł, co oznacza spadek o 1,6 mln zł (9,4 proc.). Tego spadku nie traktowałbym jednak jako „tragedii”, gdyż jest to rezultat oparty na wysokiej bazie i osiągnięty w dość niesprzyjających warunkach walutowych. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest super.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w II kw. 12,2 mln zł, czyli mniej niż zysk operacyjny i o prawie 11 mln zł mniej r/r. Co więcej, suma przepływów operacyjnych z ostatnich 4 kwartałów jest ujemna na kwotę 16 mln zł – innymi słowy Toya chłonie gotówkę.


kliknij, aby powiększyć


Samo w sobie pochłanianie kapitału przy wzroście organizacji nie jest jeszcze jednoznacznie złym sygnałem. Gorzej, że spółka traci na efektywności. Cykl rotacji zapasów w ciągu ostatniego roku wydłużył się o 50 dni, co spowodowało wzrost długości cyklu konwersji gotówki o zbliżony poziom. Innymi słowy obrót gotówki trwa w tej chwili o prawie dwa miesiące dłużej niż przed rokiem.


kliknij, aby powiększyć


Mamy wyraźne obniżenie sprawności działania, które skutkuje wzrostem zapotrzebowania na kapitał, a w konsekwencji wzrostem zadłużenia.

Zobowiązania finansowe na koniec II kw. wyniosły 88 mln zł, w porównaniu do 21 mln zł przed rokiem. Stan gotówki w kasie się nie zmienił, natomiast widocznie przyrósł stan zapasów – plus 65 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Spółka informuje, że rozbudowuje asortyment i jak się można domyślać jest to powód wzrostu zapasów, obniżki sprawności działania i wzrostu zadłużenia. Możliwe jednak, że nie jest to jedyny powód. Należy pamiętać o tym, że wielkość zamówień w pewnym stopniu determinuje cenę zakupu, a więc i rentowność. Nie można wykluczyć, że walcząc o marżę spółka dokonuje zakupów „na wyrost”, których nie jest w stanie „unieść” w tej chwili sprzedaż. Możliwe, że to efekt chwilowy, ale sprawność działania jest jednym z parametrów na który warto zwracać uwagę w kolejnych kwartałach.

Dług netto spółki po półroczu wynosił 72 mln zł. W relacji do EBITDA nominalnej (nieco zwiększonej przez MSSF 16) wynoszącej 60 mln zł nie jest to poziom duży, grożący jakąś wywrotką. Można nawet powiedzieć, że zadłużenie Toya jest relatywnie niskie.

Niepokoju nie budzą też wskaźniki płynności, które znacząco spadały w ostatnich latach. Wskaźnik płynności utrzymuje się na poziomie ok. 2 od ponad roku, natomiast wskaźnik płynności podwyższonej na poziomie ok. 0,6. Nie są to poziomy niepokojące. Można wręcz powiedzieć, że spółka ma sytuację komfortową, choć mniej komfortową niż miało to miejsce choćby w 2017 r.


kliknij, aby powiększyć


Kurs spółki znajduje się w dynamicznym trendzie spadkowym. Notowania spadły z okolic 16 zł do obecnych 4.x W fundamentach spółki w tym czasie niewiele się zmieniło. Co prawda spadła rentowność działalności, ale nie na tyle, aby kurs spadł o 70 proc. Nadal jest to podmiot rosnący, który korzystał i korzysta z bardzo dobrej koniunktury w ostatnich latach. W ciągu ostatniego roku (ostatnie 4 zaraportowane kwartały) zysk netto wyniósł 43 mln zł i w zasadzie przez rok czasu się nie zmienił. Pod względem wyników Toya przestała rosnąć, ale kara na kursie jest za ten efekt zbyt wielka. Inna sprawa, że ciężko znaleźć uzasadnienie dla kapitalizacji na poziomie 1,2 mld jaką spółka miała przed rokiem. W chwili obecnej Toya wyceniana jest przez rynek na 330 mln zł, co może oznaczać, że „rynek” spodziewa się spadku wyników w przyszłości. Pewnie taki spadek można sobie wyobrazić – mamy wojnę handlową USA z Chinami (a to główny rynek zaopatrzenia), a gospodarki w Europie zaczęły zwalniać. Pewne obawy może też rodzić moment czasowy jeśli chodzi o decyzje o rozbudowie powierzchni magazynowej i wspominane rozbudowywanie asortymentów. Pierwsze w obliczu spowolnienia wydaje się to sporym ryzykiem, natomiast drugie nie jest do końca jasne. Oczywiście asortyment należy dobierać tak aby spełniał on oczekiwania klienta i ponoć spółka to robi, natomiast z drugiej strony mniej popularne towary powinny być wycofywane z oferty celem uwalniania kapitału obrotowego.

Wydaje się jednak, że w przypadku Toya o kursie decydują nie tylko fundamenty, a może wręcz nie mają one dużego znaczenia. W akcjonariacie spółki trwa pewnego rodzaju konflikt, który obrazowany jest zaskarżaniem uchwał z walnego, czy też zgłaszaniem nowych uchwał do głosowania. Toya skupuje własne akcje, a nawet robiła to w okresie relatywnie wysokich cen akcji. To właśnie budziło sprzeciw jednego z akcjonariuszy i wydaje się, że całkiem słusznie. Dodatkowo w akcjonariacie mamy/mieliśmy dwa fundusze inwestycyjne. Między innymi Rockbridge i Altus, nad którymi rozciągają się afery opisywane przez BI. Kierujący Altusem siedzi w areszcie, a cieniem na Rockbridge rzuca się sprawa Jakuba Ryby, który w nagranych rozmowach informował jak manipulować aktywami aby towarzystwo i zarządzający mogli zgarnąć succes fee.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 23 września 2019 11:50


Amphibious
0
Dołączył: 2009-12-04
Wpisów: 446
Wysłane: 22 września 2019 10:03:29 przy kursie: 4,34 zł
Co do tego akcjonariusza który wnosi sprzeciwy to jest wręcz przeciwnie , on chce za wszelką cenę wyjść ze spółki i chce to zrobić jak najszybciej dlatego ostatno protestował że zbyt niską cena minimalna skupu została ustalona i zbyt długi czas został przeznaczony na tą operację , jest również odpowiedzialny za przeszło 90% redukcję przy ostatnim skupie w 2017 r , nie widziałem żeby narzekał wtedy że za wysoka cena została uchwalona . W maju równiez chciał sprzedać swoje akcje w ABB ale nie znalazł się chętny . Cała ta przepychanka na walnym w praktyce miała na celu ustalenie ceny za jaką podczas najbliższego skupu spółka skupi od tego akcjonariusza część jego akcji bo można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa graniczącą z pewnością że teraz znowy wywali swoje akcje powodując bardzo dużą redukcję skupu .Wydaje się ze problem jest w tym że spadki kursu akcji są bardzo na rękę większościowemu akcjonariuszowi , odrzucił propozycję dywidendy i uchwalił skup bo bardzo niskim kursie który w chwili obecnej stał się już atrakcyjny .
Water=70% Land=30% Its a Divers World !!!

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 417
Wysłane: 22 września 2019 16:40:40 przy kursie: 4,34 zł
W idei skupu akcji jest tak, że należy przedstawić do niego całość, jeśli jest wezwanie. Tylko w takim wypadku jest miejsce na proporcjonalność skupu o ile jest on prowadzony powyżej ceny rynkowej. Tak czy owak mocno w ten konflikt nie wnikałem, bo dla mnie liczą się fundamenty i płynąca z nich wycena

KaWalec
0
Dołączył: 2019-04-29
Wpisów: 26
Wysłane: 8 maja 2020 07:53:08 przy kursie: 4,66 zł
Muszę przyznać ze raport robi wrażenie:
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...
Zarobili blisko 2mln więcej netto niż w roku który dla spolki był rekordowy!
I to w dobie Covid, gdzie wydawało się ze ich uzależnienie od dostaw z Chin jest olbrzymie-Chińczycy praktycznie styczeń, luty stali! Pomogły na pewno stany magazynowe ale ze na wyniku zrobią 13mln to nikt nie wierzył raczej.
Jakby tak ekipa zrobiła analizę ??Chetnie poczytalbym

bzdkas
bzdkas PREMIUM
0
Dołączył: 2013-12-02
Wpisów: 322
Wysłane: 8 maja 2020 09:38:50 przy kursie: 4,76 zł
A spółka faktycznie zarabia 0,18 na akcję za I kwartał- kwartał, który według wszelkich znaków na niebie i ziemi mógł być najgorszy:) owszem na magazynach mieli sporo towaru, ale jednak w dobie covida to raczej nikt nie kupuje aż takiej ilości narzędzi(Chiny stały)
Sprzedaż hurtowa robi robotę, gigantyczne ilości:)
Sam chętnie poczytałbym, bo to jedna z najbardziej niedocenianych spółek:)

KaWalec
0
Dołączył: 2019-04-29
Wpisów: 26
Wysłane: 11 maja 2020 10:21:11 przy kursie: 4,76 zł
Nie ma chętnych na analizę spółki, która systematycznie rozwija biznes, w 2019 zarobiła 0,6 pln na akcję, rozwija się globalnie: sprzedaż zagraniczna widzę na poziomie 39,9 mln, hurtowe ilości towaru upłynnia, przejmuje spółki w Chinach i naprawdę stabilnie rośnie??
Ma kolejny rekordy kwartał r/r, chciałbym poznać co tam siedzi głębiej w sprawozdaniu za I kwartał

maccc
maccc PREMIUM
14
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 97
Wysłane: 17 lipca 2020 16:10:56 przy kursie: 5,44 zł
Chińska przerwa w dostawach - omówienie sprawozdania finansowego Toya po I kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 17-07-2021 16:10:56.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 13794)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 20 lipca 2020 11:58

yetika
yetika PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2008-12-28
Wpisów: 19
Wysłane: 31 sierpnia 2020 18:48:35 przy kursie: 7,70 zł
www.stockwatch.pl/komunikaty-s...

Toya zwiększyła poziom dywidendy według mnie jest to dobra informacja dla akcjonariuszy

KaWalec
0
Dołączył: 2019-04-29
Wpisów: 26
Wysłane: 6 listopada 2020 00:05:41 przy kursie: 7,40 zł
Spółka zaraportowała dziś ponad 45,8 mln zysku po III kwartałach 2020, r/r zysk urósł o 10mln r/r!! W dobie COVID i zmniejszonego ruchu w handlu:)
biznes.pap.pl/espi/pl/reports/...
A jeszcze czeka 80 groszy dywidendy, szeroki rynek praktycznie spolki nie dostrzega pomimo znacznego rozwoju, do 18 złotych z 2018 brakuje ponad 100% a obroty ciagle niewielkie, ktoś widzi zagrożenia dla spolki??Konkurencji na horyzoncie brak, zwiększone pozycje magazynowe pozwalają na spokojna realizacje dostaw, nawet w przypadku załamania i zamknięcia rynku chińskiego. W akcjonariacie jedynie dwa fundusze powyżej 5% które mam wrażenie ze odbierają akcje od jednego z cashujacych się akcjonariuszy(TK)-pozostało mu poniżej 15% akcji. Spółka z tak rosnącym biznesem powinna kosztować zdecydowanie drożej ale niestety szczepionki nie wymyśli:))))

krewa
krewa PREMIUM
234
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 459
Wysłane: 16 listopada 2020 12:26:19 przy kursie: 7,30 zł
TOYA - analiza techniczna na życzenie


Wykres w interwale tygodniowym. Na początku 2019 roku kurs akcji spółki Toya przełamał linię trendu wzrostowego, zwiastując poważniejsze kłopoty. W lutym 2019 roku sygnalizowałem, że kurs dojrzał do odreagowania i ono nastąpiło. Problem w tym, że ówczesna korekta spadków znalazła swój kres na tej samej linii trendu, składając tzw pożegnalny pocałunek od dołu i w konsekwencji realizując z delikatną nawiązką zasięg spadków.
Obecne wzrosty należy traktować w ramach korekty zapoczątkowanych w 2018 roku spadków. Wolumen w ostatnich tygodniach istotnie wybija się powyżej średniej, zatem potencjał wzrostów nie można uznać za wyczerpany.
Solidny opór znajduje się w strefie 8,50-8,60 zł, gdzie mamy poziome opory wynikające z układu lokalnych szczytów i dołków, wzmocnione zniesieniem Fibonacciego. Dopiero pokonanie tego poziomu pozwoliłoby na rozwinięcie zwyżki w kierunku 12 zł.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

grabson
grabson PREMIUM
6
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2019-02-20
Wpisów: 93
Wysłane: 5 stycznia 2021 23:57:40 przy kursie: 6,48 zł
Ładny wolumen na dzisiejszym odbiciu cieszy hello1

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 1,120 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +151,47% +30 293,47 zł 50 293,47 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d