pixelg
SANOK - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2

SANOK [SNK]

AKTUALNY KURS: 25,40 zł (+5,39%) 15-01-2021 17:02
sasky
sasky PREMIUM
29
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 632
Wysłane: 30 kwietnia 2014 08:08:43 przy kursie: 41,50 zł
Gumowa hossa - analiza techniczna Sanoku w porannym Wykresie dnia.


kliknij, aby powiększyć


Szczegółowe omówienie sytuacji w serwisie Wiadomości SW:
wiadomosci.stockwatch.pl/gumow...

rafsty
rafsty PREMIUM
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-02-19
Wpisów: 2 284
Wysłane: 28 listopada 2014 18:32:09 przy kursie: 47,28 zł
Omówienie wyników finansowych za 3-ci kwartał 2014 r. dla GK Stomil Sanok

Przez pryzmat wyników finansowych Stomil wygląda na mocną operacyjnie i regularną firmę. Firma ta bez wątpienia długoterminowo rośnie, poprawiając zarówno poziom sprzedaży, jak i rentowność.kliknij, aby powiększyć


Chociaż daje się zauważyć pewna koniunkturalna cykliczność, która zwiastuje przyhamowaniem rozwoju. Zagraża mu zarówno odchylająca się do trendu rentowność brutto na sprzedaży…


kliknij, aby powiększyć


…jak i „falujący” w mniej więcej dwuletnim rytmie poziom zysku:


kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie długość fali tego cyklu wydłuża się. Być może obecna – już roczna – stagnacja kursu jest podyktowana obawami o to, że scenariusz spowolnienia w końcu zrealizuje się i widzimy reakcję wyprzedzającą.

Interesująco wyglądają wyniki segmentowe. Przy czym „wynik” oznacza tu zysk brutto na sprzedaży pomniejszony o koszty sprzedaży. Tak to jest prezentowane w sprawozdaniu. Poniżej porównanie poszczególnych kwartałów do ich odpowiedników z zeszłego roku.


kliknij, aby powiększyć


Gdy czytam doniesienia gospodarcze, mam wrażenie, że od długiego czasu straszy się nas załamaniem koniunktury w Europie. Głównie za sprawą spowolnienia w Niemczech. Miałoby się to odbyć w jakimś sprzężeniu z przemysłem motoryzacyjnym. Dla Stomilu oczywiście jest to sprawa najwyższej wagi.

Tymczasem do tej pory rynki UE oraz segment automotive okazały się motorami wzrostu. W ujęciu geograficznym problemem są pozostałe rynki. W ujęciu sektorowym zaś przede wszystkim rolnictwo. Gdyby jednak doszło do spowolnienia w segmencie automotive, będzie naprawdę źle. Zwłaszcza, że jest to sektor o wysokiej wartości dodanej.

To, gdzie firma odczuje ewentualny spadek sprzedaży, jest bardzo ważne dla wyników. Poniższe wykresy ilustrują, jak istotne jest tu zarządzanie miksem. Wyraźnie chyba widać, że jest to skomplikowany biznes, a negatywna zmiana w przychodach jednych segmentów może być trudna do nadrobienia przez inne.


kliknij, aby powiększyć


Uważam, że powyższe trendy nie są jednoznaczne, a wnioski można wysnuć naprawdę różne. Zajmując tu pozycję dobrze jest zachować czujność.


>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Powyższa treść przez 60 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 28 listopada 2014 18:37

addi
0
Dołączył: 2008-10-03
Wpisów: 1 086
Wysłane: 29 kwietnia 2015 18:36:04 przy kursie: 63,98 zł
Kurs spółki wydaje się być po ponad miesięcznej korekcie w drodze na nowe historyczne maxy thumbright. Roczna stopa zwrotu (z uwzględnieniem dywidendy) to 59%, 3-letnia to 348%, 5-cio letnia to 504%, 10-cio letnia 712% a od początku t.j. od 1997r to 1561% wave.
Edytowany: 29 kwietnia 2015 18:38


figaczg
0
Dołączył: 2015-09-29
Wpisów: 14
Wysłane: 8 lutego 2017 09:37:04 przy kursie: 55,50 zł
Witam,

Ktos ma pomysl czemu ten papier tak leci?

Fundamentalnie wyglada dobrze moim zdaniem...

Pozdrawiam.

niewiernytomasz
5
Dołączył: 2012-10-19
Wpisów: 25
Wysłane: 21 marca 2017 17:27:39 przy kursie: 58,30 zł
bardzo proszę o analizę ostatniego raportu rocznego Sanoka

Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 28 marca 2017 12:10:34 przy kursie: 57,70 zł
Niemiła niespodzianka w dobrze dotychczas funkcjonującym mechaniżmie

OMÓWIENIE WYNIKÓW I SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY S.A. (SRC) NA PODSTAWIE RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W odróżnieniu od wielu wcześniejszych okresów sprawozdawczych wyniki zaraportowane przez GK Sanok RC za 2016 rok wskazały na wyraźne ich pogorszenie w 4kw, gdzie mimo poprawy r/r przychodów i zysku brutto na sprzedaży na dalszych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat odnotowano coraz wyraźniejsze regresy. Koncentrując się wpierw na 4kw można stwierdzić, że w obszarze działalności podstawowej Grupa wykazała r/r wzrost przychodów ze sprzedaży o 9% i zysku brutto na sprzedaży o 6% (za sprawą wyższej aniżeli w przypadku przychodów dynamiki kosztów własnych, marża brutto na sprzedaży nieco spadła i wyniosła 25% wobec 25,6% przed rokiem), a zysk netto na sprzedaży w efekcie wyższych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (+20%) uległ zmniejszeniu o 9%. Regres ten uległ pierwotnie zwiększeniu na poziomie zysku operacyjnego do 21% (efekt 2,8 mln zł kosztów netto na działalności pozostałej wobec 0,4 mln zł przychodów netto przed rokiem), a następnie nieznacznemu ograniczeniu do 17% na poziomie zysku brutto (blisko 2x większe przychody finansowe netto – 1,3 wobec 0,6 mln zł). Ostatecznie po uwzględnieniu obciążeń podatkowych na poziomie wyniku netto Grupa zaraportowała spadek zysku o 39% (znacznie większa zrealizowana stopa podatkowa – 30% wobec 5% przed rokiem).

Mimo słabszego 4kw, w okresie pełnych 12m SRC zaraportował wzrosty na poszczególnych poziomach wynikowych rachunku zysków i strat, choć przedstawiona wyżej sytuacja nie pozostała bez wpływu. Przychody Grupy wzrosły o 3%, zysk brutto na sprzedaży o 12% (marża brutto wyniosła 26,9 wobec 24,8%), zysk netto na sprzedaży o 15%, zysk operacyjny o 13% (mniejsze przychody netto na działalności pozostałej), zysk brutto o 14% (większe przychody finansowe netto), a zysk netto o 8% (wyższa zrealizowana stopa podatkowa – 22,5% wobec 17,9% przed rokiem).

Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy można stwierdzić, że zarówno w ujęciu kwartalnym jak i całorocznym największy negatywny wpływ na wyniki i rentowności core businssu miał asortyment dla przemysłu i rolnictwa oraz działalność pozostała. Dobrze prezentowała się natomiast działalność ukierunkowana na motoryzację oraz w mniejszym stopniu na budownictwo i mieszanki (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia ujęcia geograficznego w obu rozpatrywanych zakresach czasowych pogorszenie sprzedaży r/r odnotowano jedynie w odniesieniu do rynku unijnego (który jednocześnie miał największy udział w przychodach ogółem); w przypadku rynku krajowego, wschodnioeuropejskiego i pozostałych wystąpiła poprawa – największa w odniesieniu do rynków o relatywnie mniejszym udziale w przychodach ogółem (tabela poniżej, jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Z punktu widzenia tendencji wynikowych i efektywnościowych SRC w ujęciu narastającym za 12m i szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; jednostki kolejno – tys. zł oraz %), jak zauważono już na wstępie, można stwierdzić częściowe przerwanie zapoczątkowanej jakiś czas temu poprawy zarówno w odniesieniu do głównych wielkości wynikowych jak i podstawowych wskaźników rentowności. Na zwyżkowej ścieżce utrzymały się co prawda przychody i zysk brutto na sprzedaży, jednakże sama marża brutto poddała się już nieznacznemu spadkowi. W przypadku pozostałych wielkości wynikowych i opartych na nich wskaźnikach rentowności regresy są jeszcze bardziej wyraźne.


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


W komentarzu do sprawozdania, prezentacji wynikowej oraz liście do akcjonariuszy Zarząd Grupy niewiele wyjaśnia w kontekście słabszych wyników 4kw, koncentrując się w swoim przekazie na zamiarze utrzymaniu dotychczasowej ścieżki rozwoju, w tym głównie rozwoju obecnych biznesów na bazie ekspansji motoryzacji. Celem na najbliższe okresy jest zakończenie restrukturyzacji Draftex-u (spółka zależna operująca na rynku niemieckim), restrukturyzacja i rozwój QMRP (spółka zależna operująca na rynku chińskim, z którym Sanok wiąże spore plany) oraz dalszy rozwój portfolio produktowego i ekspansja poprzez akwizycje lub partnerstwo.

Obecna poprawa oczekiwań dot. koniunktury na rynku niemieckim, polskim i innych powinno pozytywnie przełożyć się na wyniki SRC w kolejnych okresach, jednocześnie jednak mamy całą listę czynników ryzyka (głównie geopolitycznego), które mogą sprawić, że zakładana poprawa koniunktury szybko zostanie zahamowana.

W ramach sprawozdania z przepływów pieniężnych SRC w analizowanym okresie kwartalnym (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) wykazał r/r wyraźną poprawę na poziomie salda ogólnego (50,6 wobec 26,4 mln zł), która jednakże w decydującym stopniu wynikała z dużo większych finansowych wpływów netto (31,1 wobec 2,8 mln zł) oraz ograniczenia inwestycyjnych wydatków netto (odpowiednio -6,7 wobec -12 mln zł). Działalność operacyjna wygenerowała natomiast wyraźnie mniej gotówki (26,2 wobec 35,5 mln zł przed rokiem), głównie z uwagi na regres dot. nadwyżki finansowej netto (25,1 wobec 35,1 mln zł przed rokiem); zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy były nieznaczne.

W rezultacie w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej, jednostka – tys. zł) SRC odnotował wyraźną poprawę na poziomie ogólnego salda gotówkowego w obszarze wartości dodatnich, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej, bardzo korzystnej, struktury przepływów (nadwyżka finansowa netto wsparta nieznacznie wpływami finansowymi pokrywa ze sporym zapasem inwestycyjne wydatki netto i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Z punktu widzenia zmian bilansowych w relacji do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa SRC wzrosła o 7%, co w przypadku aktywów wiązało się ze wzrostem wartości składników trwałych o 2% oraz w obrębie aktywów obrotowych o 9% (głównie w zakresie zapasów i środków pieniężnych), a w odniesieniu do pasywów wzrostem kapitału własnego o 4% oraz ogólnego zadłużenia o 12% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 14%, a długoterminowe spadły o 6%; dług oprocentowany w ujęciu całościowym wzrósł o 23%, głównie w obszarze krótkoterminowym, i stanowił na koniec okresu 52% zadłużenia ogółem).

Przedstawione zmiany głównych pozycji bilansowych wpłynęły nieco in plus na dotychczasowy obraz struktury kapitałowo-majątkowej SRC, który już wcześniej prezentował się bardzo korzystnie – aktywa trwałe są nadwyżkowo pokryte stałymi składnikami pasywów, w tym w pełni kapitałem własnym, przy jednoczesnej nadwyżce w zakresie kapitału obrotowego netto (Grupa ma więcej środków pieniężnych aniżeli zobowiązań oprocentowanych). Szczegółowo strukturę aktywów i pasywów przedstawiono na wykresach poniżej (aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł).


kliknij, aby powiększyć

kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji SRC przez pryzmat wskaźników finansowym również prezentuje się bardzo korzystnie (wysoki poziom płynności finansowej, umiarkowany poziom zadłużenia i wysoka zdolność jego obsługi), co jest zbieżne z odczytem serwisowego ratingu bazującego na modelu Altmana, który od wielu okresów sprawozdawczych stabilnie wskazuje poziom AAA.

Szczegóły dot. wskaźników finansowych można znaleźć pod linkiem:
www.stockwatch.pl/gpw/sanok,wy...

Ocena sytuacji rynkowej
Stosowane w serwisie automaty wskazują na dzień analizy na przewartościowanie akcji GK Sanok RC na GPW. Rynkowa wycena Grupy w największym stopniu odbiega w przypadku metod majątkowych (w obecnej sytuacji Sanoka można przymknąć na nie oko, gdyż mają one głównie znaczenie gdy w spółce dzieje się źle) oraz dochodowych i mnożnikowych (rynek przyzwyczaił się do systematycznej poprawy wyników i zaczął ją z wyprzedzeniem wyceniać, co nie jest za dobrą sytuacją gdy spółka w którymś okresie sprawozdawczym niespodziewanie rozczaruje wynikami). Z kolei w przypadku metod mnożnikowych mamy rozstrzał między pewnym przewartościowaniem a niedowartościowaniem. Dalszy rozwój wypadków na polu notowań SRC będzie zależny od tego na ile Grupa skorzysta na sygnalizowanej ostatnio poprawie koniunktury (i czy słaby 4kw okaże się jedynie „wypadkiem przy pracy”) oraz w jakim zakresie i kiedy zrealizują się sygnalizowane w mediach czynniki ryzyka (zarówno te polityczne jak i gospodarcze).

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/sanok,wy... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/sanok,wy...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 150 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

oligas
0
Dołączył: 2013-04-01
Wpisów: 211
Wysłane: 28 sierpnia 2017 11:54:26 przy kursie: 56,47 zł
Sanok też zaliczył solidnie spadkowe wyniki, negatywnej tendencji w wynikach w Mwigu ciąg dalszy...

www.stockwatch.pl/przeglad-pra...

Silverr
0
Dołączył: 2017-02-02
Wpisów: 179
Wysłane: 25 kwietnia 2018 16:59:27 przy kursie: 32,00 zł
Skąd tutaj taki zjazd przez ostatnich 11 miesięcy? Spółka odrobinę pogorszyła wyniki (przy stale rosnących przychodach) co jest pochodną niekorzystnego kształtowania się cen surowców i produktów.

Widzę w przypadku Sanoka zdecydowanie więcej plusów niż minusów i zachowanie kursu jest dla mnie niezrozumiałe. Możliwe, ze aż taka przecena jest spowodowana wychodzeniem z inwestycji przez Aviva Investors TFI (w lipcu zeszli poniżej 5%, być może kontynuowali sprzedaż żeby pozbyć się wszystich/większości posiadanych akcji)?

Silverr
0
Dołączył: 2017-02-02
Wpisów: 179
Wysłane: 5 czerwca 2018 22:38:13 przy kursie: 35,50 zł
Czy ktoś może przeglądał sprawozdanie za Q1 i znalazł gdzieś informację skąd pochodzi 40 mln "pozostałych wpływów" ujętych w cashflow z działalności inwestycyjnej?

Lucass
0
Dołączył: 2010-05-28
Wpisów: 34
Wysłane: 6 czerwca 2018 15:00:43 przy kursie: 36,10 zł
Przeglądałem i nie znalazłem.


Silverr
0
Dołączył: 2017-02-02
Wpisów: 179
Wysłane: 6 czerwca 2018 21:41:50 przy kursie: 36,10 zł
Gdyby kogoś to interesowało to dostałem opowiedź od spółki. Są to wpływy z lokat powyżej 3 m-cy (konsekwencja zapisów z 31.12.2017 kiedy Spółka wykazała środki na lokatach pow. 3 m-cy jako aktywa finansowe krótkoterminowe i inne wydatki inwestycyjne w CF).

le rom
15
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 074
Wysłane: 3 stycznia 2019 23:05:04 przy kursie: 23,20 zł
angry3
Oj,oj - falowanie i spadanie . Ileż ta akcja naprawdę jest wart.
Dziś 23 a jutro 16 albo i mniej. Zgaduj zgadula a w kieszeni dziura.
Łęcki 11% a reszta OFE i Nikt.
Zatem wodospad doskonały a kształt jego jeszcze nieznany.

krewa
krewa PREMIUM
234
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 459
Wysłane: 1 marca 2019 08:50:27 przy kursie: 28,30 zł
SANOK - analiza techniczna na życzenie


Spójrzmy najpierw na wykres w ujęciu tygodniowym. Spadki wytracają swój impet, co sygnalizuje nam wskaźnik RSI kreśląc pozytywna dywergencję z wykresem cenowym. Problem w tym, że rosnąć kurs również nie kwapi się. Kupujący mają kłopot z pokonaniem oporu długoterminowej średniej. Dopiero naruszenie sekwencji opadających szczytów, czyli zamknięcie powyżej 29,70 zł byłoby w stanie wygenerować impuls do wzrostów.


kliknij, aby powiększyć


Przenosimy się na wykres dzienny. Kurs akcji tkwi w horyzontalnej formacji, wydostanie się z której wskazałoby kierunek poruszania się cen w średnim terminie. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 26,35 zł.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 4 czerwca 2019 10:37:43 przy kursie: 24,90 zł
Przychody nie są z gumy – omówienie wyników i sytuacji finansowej Sanok Rubber Company po 1 kw. 2019 r.

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
W 1 kw. 2019 r. Grupa Sanok kontynuowała niezbyt korzystną tendencję z poprzednich okresów sprawozdawczych, notując r/r pogorszenie na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat z wyłączeniem przychodów, które udało się poprawić o 15 proc. W obszarze działalności operacyjnej Grupa wykazała spadek zysku brutto na sprzedaży o 7 proc. (koszty własne sprzedaży wzrosły znacznie bardziej aniżeli przychody tj. o 21 proc., co z automatu przełożyło się na niższy r/r poziom marży brutto – 18,2 proc. wobec 22,3 proc.), zysku netto na sprzedaży o 29 proc. (efekt znacznego wzrostu kosztów ogólnego zarządu) oraz zysku operacyjnego o 37 proc. (efekt 0,4 mln zł kosztów netto na działalności pozostałej wobec 1,8 mln zł przychodów netto przed rokiem). Jednocześnie na końcowych poziomach wynikowych wspomniany regres został dość mocno ograniczony. Wpierw, na poziomie wyniku brutto raportowany zysk okazał się niższy o 34 proc. (efekt 0,7 mln zł finansowych przychodów netto wobec 22 tys. zł kosztów netto przed rokiem), a następnie na poziomie wyniku netto jego regres wyniósł tylko 1 proc. (efekt przewagi podatku odroczonego nad bieżącym wobec obciążenia podatkowego przed rokiem).

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanym okresie sprawozdawczym przedstawiono na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).


kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie należy odnotować, że zaraportowane wyniki na poziomie przychodów i końcowego wyniku finansowego netto okazały się lepsze od konsensusu rynkowego o odpowiednio 5,6 proc. i 6,8 proc., natomiast na poziomie EBIT i EBITDA gorsze o odpowiednio 15,6 proc. i 2,7 proc.

Zaglądając głębiej w obszar core businessu Grupy (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że w rozpatrywanym okresie we wszystkich segmentach działalności solidarnie wzrosły r/r przychody ze sprzedaży, przy czym wynik brutto na sprzedaży z uwzględnieniem kosztów sprzedaży i marżę udało się poprawić jedynie w „mieszankach”, których udział w przychodach ogółem sięga raptem 11 proc. W przypadku pozostałych segmentów odnotowano spadki wyniku i marży, w tym zwłaszcza w zdecydowanie największym tj. motoryzacji (63 proc. udziału w przychodach ogółem).


kliknij, aby powiększyć


Jednocześnie biorąc pod uwagę geograficzną strukturę przychodów można stwierdzić, że we wszystkich wyodrębnianych przez Grupę kierunkach odnotowano r/r wzrost. Najmocniej na zmianę przychodów ogółem rzutował rynek unijny (+22,3 mln zł tj. +18 proc.), a w dalszej kolejności rynek krajowy (+7,9 mln zł, tj. +10 proc.), wschodnioeuropejski (+3,4 mln zł, tj. + 47 proc.) oraz pozostałe rynki zagraniczne (+2,1 mln zł, tj. + 6 proc.).

Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe z szerszej perspektywy czasowej (wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %) można stwierdzić w ostatnim czasie systematyczny wzrost przychodów, któremu towarzyszą problemy w zakresie poprawy wyników i podstawowych wskaźników rentowności.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Głównym powodem tego stanu rzeczy są z jednej strony koszty działalności podstawowej, które od dłuższego już czasu rosną w tempie przewyższającym przychody, a z drugiej problem z przełożeniem wyższych kosztów na ceny produktów, co w efekcie odbija się negatywnie na wysokości wyniku i marży brutto na sprzedaży (rentowność sprzedaży na wykresie powyżej).

Co prawda w raporcie za I kw. nie mamy wglądu w rodzajowy układ kosztów, lecz bazując na danych z raportu rocznego można stwierdzić, że głównie wzrost ten dotyczy usług obcych i wynagrodzeń. W przypadku tych drugich bardziej jednak jest to pochodna wzrostu zatrudnienia aniżeli kwestia presji płacowej. Warto przy tym również odnotować, że w roku 2018 na wzrost kosztów działalności podstawowej nie rzutowała istotnie największa kategoria kosztowa Grupy tj. koszty materiałów i energii (+1 proc.). W 2019 r. mogą jednakże pojawić się na tym polu pewne problemy w związku z możliwymi zwyżkami cen energii oraz odwróceniem w ostatnim czasie tendencji na rynku kauczuku (I kw. wypadł jeszcze mniej więcej porównywalnie r/r, lecz przy utrzymaniu wzrostowej tendencji w kolejnych okresach mogą pojawić się już negatywne porównania).

Komentarz Zarządu do opublikowanych wyników jest generalnie żaden. W punkcie czynniki, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki Grupy mamy standardowe wskazania dot. w szczególności sytuacji gospodarczej na rynkach działalności (tu pojawia się coraz wyraźniej ryzyko spowolnienia gospodarczego) oraz kursów walut (Grupa jest eksporterem netto więc jej wynikom powinien sprzyjać słaby PLN). Z kolei z informacji przekazywanych przez Zarząd poza sprawozdaniem finansowym należy wspomnieć o zamiarach dalszego poszerzania Grupy w drodze akwizycji, w tym przede wszystkim na rynku europejskim.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych Sanoka, to w I kw. w ujęciu r/r odnotowano tu poprawę sytuacji na poziomie salda ogólnego, gdzie wykazano wzrost dopływu gotówki z 33,5 do 38 mln zł (wykres poniżej, jednostka tys. zł). Poprawa ta bazowała w szczególności na obszarze operacyjnym, gdzie wygenerowano 23,4 mln zł środków wobec 11,7 mln zł przed rokiem (warto jednakże tu zauważyć, że w większej mierze był to efekt zmniejszenia korekt z tytułu zapotrzebowania na kapitał obrotowy aniżeli samej nadwyżki finansowej netto, która owszem uległa poprawie, lecz jedynie z 28 do 30,9 mln zł). W obszarze inwestycyjnym i finansowym odnotowano z kolei mniejsze r/r wpływy netto – odpowiednio 8,9 wobec 14,3 mln zł oraz 5,7 wobec 7,5 mln zł. Jednocześnie w kontekście przepływów inwestycyjnych należy odnotować, że mimo dodatniego salda w rozpatrywanym okresie Grupa działała aktywnie tj. rozwojowo na polu inwestycji rzeczowych o czym mogą świadczyć poniesione wydatki na poziomie blisko 2x większym od odpisów amortyzacyjnych.


kliknij, aby powiększyć


Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka tys. zł) Sanok kontynuował poprawę na poziomie salda ogólnego, które mimo wszystko nadal utrzymuje się w zakresie wartości ujemnych (odpływ środków). Pewną poprawę można przy tym stwierdzić w odniesieniu do struktury przepływów, w tym zwłaszcza w obszarze operacyjnym, gdzie po okresie systematycznego spadku próbuje się odbudować nadwyżka finansowa, zdecydowanie przewyższająca ujemne korekty wynikające ze zmian zapotrzebowania na kapitał obrotowy (tu również na uwagę zasługuje ich względnie stabilny poziom). Wydatki inwestycyjne utrzymują się ostatnio na relatywnie wysokim i dość stabilnym poziomie, a wydatki finansowe są głównie pochodną wypłacanych regularnie dywidend.


kliknij, aby powiększyć


Ocena sytuacji finansowej
Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa Grupy uległa zwiększeniu o 8 proc., czemu po stronie aktywów odpowiadał wzrost wartości składników trwałych o 12 proc. (głównie w zakresie środków trwałych) oraz składników obrotowych o 5 proc. (głównie za sprawą środków pieniężnych), a w przypadku pasywów wzrost kapitału własnego o 4 proc. i zobowiązań ogółem o 12 proc. (zadłużenie krótkoterminowe zwiększyło się o 7 proc., a długoterminowe o 84 proc.; zadłużenie oprocentowane wzrosło przy tym o 13 proc. i na koniec okresu stanowiło 61 proc. zadłużenia ogółem). Należy w tym miejscu odnotować istotny wpływ na główne pozycje bilansowe wdrożenia MSSF 16 dot. leasingu. Po stronie aktywów wiązało się to z dodatkowym podniesieniem wartości środków trwałych o blisko 27 mln zł (grunty i budynki), a po stronie pasywów ze wzrostem zobowiązań leasingowych, w tym głównie długoterminowych, na kwotę blisko 30 mln zł.

Generalnie zmiany w zakresie bilansu wpłynęły nieco in minus na strukturę kapitałowo-majątkową Grupy Sanok, która jednakże nadal prezentuje się korzystnie – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym również kapitałem własnym (wykresy poniżej, jednostka – tys. zł). Jednocześnie jednak trzeba odnotować, że w obszarze kapitału obrotowego netto Grupa utrzymuje deficyt względem bieżących potrzeb, choć zarazem nastąpił tu pewien jego spadek w raportowanym okresie.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć


Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego Grupy na koniec marca 2019 r. można stwierdzić, że z punktu widzenia oceny płynności i zadłużenia nie zaszły tu jakieś duże zmiany względem wcześniejszych okresów sprawozdawczych. Ogólnie rzecz biorąc Grupa realizuje umiarkowaną strategię finansową, czego efektem nie są specjalnie napięte odczyty poszczególnych wskaźników. W obszarze płynności mamy dobre (ani za duże, ani za małe) nadwyżkowe pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi (1,2), przy lekkim deficycie po wyłączeniu zapasów (0,82) i wsparciu ze strony przepływów operacyjnych (0,17). Jedynie pod względem struktury kapitału obrotowego, jak już zaznaczono wcześniej, jest słabiej, co przekłada się również na rozjazd cyklu konwersji gotówki i cyklu kapitału obrotowego netto (-41 dni). Z kolei w odniesieniu do obszaru zadłużenia można stwierdzić utrzymujący się na umiarkowanie wysokim poziomie jego stan względem aktywów ogółem (ok 52 proc., przy nieznacznej przewadze po stronie zobowiązań oprocentowanych), a z drugiej pogarszające się ostatnio, choć nadal utrzymujące się na dość bezpiecznych poziomach w okolicy 2 lat, relacje długu netto do EBIT i EBITDA. Potwierdzeniem nakreślonej sytuacji (bezpiecznie z pewnymi mankamentami) jest również serwisowy rating bazujący na modelu Altmana, który waha się ostatnio między poziomem BBB i BB+ (bieżący poziom), a więc na granicy strefy bezpiecznej i niepewnej.

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/sanok,no...

Ocena sytuacji rynkowej
Na moment prezentowanego omówienia serwisowe automaty w większości wskazują na pewne przewartościowanie akcji Grupy Sanok. Dotyczy to w szczególności metod majątkowych (wyceny w okolicy 17 zł) i dochodowych (wyceny na poziomie 21-24 zł), ale również niektórych mnożnikowych (wyceny na poziomie 21 zł). Jedynie w przypadku mnożników cena/wartość księgowa, cena/przychody oraz ev/przychody mamy wskazania niedowartościowania. Należy przy tym mieć na uwadze, że raportowane przez Grupę wyniki nie są wolne od obciążenia zdarzeniami jednorazowymi. Dotyczy to zwłaszcza 2018 r., gdzie pozostała działalność operacyjna dodała do końcowego wyniku Grupy blisko 5 mln zł (zysk ze sprzedaży aktywów, rozwiązanie rezerw, różnice kursowe). W rozpatrywanym okresie wynik końcowy zniekształcił z kolei podatek odroczony. Tak więc prezentowane w serwisie wyceny akcji Grupy Sanok oparte o różne kategorie wynikowe są nieco zawyżone.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/sanok,no... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/sanok,no...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2.... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 5 czerwca 2019 10:59

le rom
15
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 074
Wysłane: 25 marca 2020 11:09:31 przy kursie: 9,30 zł
angry3
Oj,oj - falowanie i spadanie zda się skończone. Akcja woduje - tyle toć jest wart.
Dziś 9,2 a jutro 9,3 albo i więcej. Zgaduj zgadula a w kieszeni załatana dziura.
Łęcki i inni fizyczni zapewne widzą okazję, reszta to OFE-ci z reguły w dołkach nie kupują.
A kształt wodospadu niebawem się zmieni.

le rom
15
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 074
Wysłane: 27 marca 2020 11:14:52 przy kursie: 9,20 zł
angry3
SNK - niby proste:
Poziom kupna: 9-16 zł
Poziom sprzedaży 17- 60 zł .

Zatem kurs jest na poziomie akumulacji akcji przez silne ręce.

Aktualizacja aktywów-odpis 41,5 mln zł ( zmniejszy podatek za 2019r i oczywiście zysk) ale ze spółki nic nie znika.
Spółka ma średnio: Eps= 2,6 zł ;div=0,9 zł; przy BVps=19 zł, BV/TA=0,57;
Odpuści sobie zapewne 2019r rok, ale to już jest w cenie.
W wariancie braku dywidendy, można obniżyć kurs np. o 1,5 zł
Nadal kurs na poziomie 8,5-13 zł wydaje się do utrzymania.

Jest tylko jeden szkopuł-w co grają OFE-fundy, jeśli nie obronią w/w poziomów , to znaczy mają złe zamiary wobec rynku tych papierów.

le rom
15
Dołączył: 2010-01-20
Wpisów: 1 074
Wysłane: 7 maja 2020 12:51:02 przy kursie: 11,65 zł
angry3 Oj,oj? Dyć ofe-akcjonariusze nie siedzą na forach a ich jest tu prawie 80%.
Zatem, emocje i kurs zatacza koło. Czy wrócimy na poziom 9 zł. Zda się kurs kołysze się niedźwiedzim kroczkiem. Nie masz ci tu głowy - a OFE- fundy to cudze pieniądze i ich zachowania, przeczą rozsądkowi.
Edytowany: 7 maja 2020 12:52

Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 20 lipca 2020 07:31:08 przy kursie: 14,15 zł
Koronawirus dopadł dywidendę - omówienie sprawozdania finansowego grupy Sanok po I kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 20-07-2021 7:31:8.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 11702)Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/sanok,no... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/sanok,no...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2.... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane. Z góry dziękuję!
Edytowany: 22 lipca 2020 16:23

krewa
krewa PREMIUM
234
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 459
Wysłane: 16 listopada 2020 14:01:19 przy kursie: 14,00 zł
SANOK - analiza techniczna na życzenie


Kurs akcji spółki Sanok znajduje się w niezwykle istotnym z technicznego punktu widzenia miejscu - pod linią długoterminowego trendu spadkowego, wzmocnionego SMA100, SMA200 i chmurą Ichimoku. Pokonanie takiel linii Maginota nie należy do najłatwiejszych zadań, natomiast w przypadku powodzenia tej akcji sentyment do waloru może ulec znacznej poprawie a odreagowanie spadków sięgnąć jak minimum poziomu 21,30 zł.
.
W ubiegłym tygodniu widać było powrót kapitału na walor, a zatem wygląda na to, że popyt dojrzał do potyczki z linią bessy. Próbie ataku sprzyjają również wskaźniki techniczne, sygnalizujące od kilku tygodni wytracanie impetu przeceny.
SMA100 i SMA200 tworzą aktualnie zwartą wstęgę, ale w przypadku odejścia w górę szybszej średniej na wykresie pojawi się dodatkowe zalecenie kupna, dość mocne.
Najbliższy opór, prócz wspomnianego, znajduje się w okolicy 18,60 zł.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

007
007 PREMIUM
8
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2009-09-04
Wpisów: 297
Wysłane: 24 listopada 2020 21:53:36 przy kursie: 16,60 zł
Coś dla miłośników zdołowanych spółek. Bardzo dobre wyniki kwartalne i w efekcie świeczka, która daje spore szanse na zmianę trendu na wzrostowy.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,706 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +151,47% +30 293,47 zł 50 293,47 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d