pixelg
R22 - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

R22 [R22]

AKTUALNY KURS: 37,60 zł (-1,05%) 15-01-2021 17:01
anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 417
Wysłane: 3 grudnia 2017 01:09:12
R22 – omówienie prospektu emisyjnego

Grupa R22 jest podmiotem stosunkowo młodym (zawiązanie spółki miało miejsce 26 czerwca tego roku) i powstała wskutek wniesienia spółek H88, Vercom i Oxylion, które działają w 3 segmentach biznesowych.

Największym pod względem przychodów jest „Omnichannel Communication” czyli wielokanałowa komunikacja elektroniczna (między innymi SMS, email) w zakresie marketingu i transakcyjnym realizowana w modelu SaaS, świadczona przez podmiot zależny Vercom. Usługi oferowane w tym segmencie dotyczą czterech głównych obszarów:
-Email marketing & automation to prowadzenie akcji promocyjnych z wykorzystaniem
zautomatyzowanych kampanii za pomocą wiadomości email oraz podnoszenie wskaźnika
dostarczalności emaili transakcyjnych (czyli związanych z określoną transakcją lub działaniem klienta
końcowego), realizowane w zakresie wysyłki masowej.
-Masowa wysyłka marketingowych oraz transakcyjnych komunikatów mobilnych (SMS, MMS, VMS, Push). Poprzez komunikaty mobilne o charakterze transakcyjnym należy rozumieć takie, które są pochodną transakcji gospodarczej zrealizowanej przez klienta spółki i służą przekazaniu informacji związanych z transakcją np. przesyłaniu haseł, informacji o dostawie, nadchodzącej płatności, niedokonanej płatności etc. Dotyczy to w szczególności dynamicznie rosnącej branży e-commerce
-Performance Marketing, czyli dostarczanie rozwiązań powstałych w oparciu o bazy zachowań użytkowników Internetu i ich preferencje zakupowe oraz wysyłka korespondencji w formie wiadomości do podmiotów znajdujących się w tych bazach.
-Big Data, czyli gromadzenie, przetwarzanie i analiza bardzo dużych zbiorów danych w celu realizacji
skutecznych działań marketingowych i sprzedażowych realizowanych z wykorzystaniem Internetu. Jest to obszar znajdujący się we wczesnej fazie rozwoju biznesowego.

Za to najszybciej rosnącym segmentem jest Hosting i sprzedaż domen, który realizuje Grupa H88. R22 poprzez swoja spółkę zależną oferuje hosting współdzielony, VPS (hosting w chmurze) oraz fizyczne serwery dedykowane do wyłącznego korzystania przez klienta. W segmencie tym spółka prowadzi także sprzedaż domen internetowych, certyfikatów SSL i rozwiązań anty DDoS.

Emitent prowadzi także działalność telekomunikacją – Internet,VoIP,transmisja danych - Oxylion

Grupa R22 rozwija się w dużej mierze przez akwizycje. Od 2014 r. kiedy Oxylion przejął Yureco do końca ostatniego roku obrotowego zakończonego w czerwcu przejęto 7 spółek z segmentu internetowego, 2 podmioty z Omnichannel Communication i 8 spółek hostingowych. Dodatkowo w listopadzie nabyto kolejne 2 - Serveradmin (Linuxpl.com) oraz Bright Group (FutureHost.pl), których refinansowanie zakupu jest jednym z celów emisji. W roku 2015/2016 (spółka ma przesunięty rok obrotowy względem roku kalendarzowego o 6 miesiecy) na przejęcia wydano prawie 27 mln zł, w roku 2016/2017 ponad 43 mln zł, a w obecnie trwającym już 35 mln zł.

W związku z tym, że inwestorom oferowane są akcje bardzo młodej spółki w prospekcie zaprezentowano połączone sprawozdanie finansowe jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą i wniesionych do R22 za ostatnie dwa pełne lata działalności i kwartał zakończony we wrześniu tego roku.
Według zaprezentowanych danych przychody w ostatnim zakończonym roku obrotowym wzrosły o 75 proc. i wyniosły 74 mln zł. Jednak należy pamiętać, że wartość ta wynika z objęcia konsolidacją spółek od dnia ich przejęcia. Gdyby przejęte podmioty przez cały rok były w grupie R22 to przychody wyniosłyby 96 mln zł (mowa o danych łącznie z nabytymi spółkami w listopadzie). W pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/2018 sprzedaż zamknęła się kwotą 23,1 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc. r/r.


kliknij, aby powiększyć


W ujęciu rocznym najszybciej rośnie segment hostingu. Obroty w roku obrotowym 2016/2017 wyniosły 26,5 mln zł i były o 139 proc. wyższe r/r, co w dużej mierze wynika z przejęć, lecz nie tylko.
W prospekcie zamieszczono dane LFL, czyli takie jak gdyby grupa funkcjonowała w obecnym kształcie od roku 2014/2015. Z zestawienia wynika, że rośnie liczba klientów hostingu i sprzedanych domen, choć ARPU (średni przychód na jednego klienta) w hostingu spadło ze 173 zł do 167 zł, czyli o 3,5 proc. Mimo to dzięki wzrostowi skali można szacować, że przychody wzrosłyby o ok. 6 proc.


kliknij, aby powiększyć


Za to w pierwszym kwartale tempo wzrostu wyniosło 4 proc., ale trzeba dodać, że dane kwartalne zostały przedstawione w ujęciu LFL, czyli tak jakby wszystkie podmioty które znajdowały się w grupie na koniec roku 2016/2017 zostały przejęte na początku tego roku.

W segmencie Omnichannel Communication (dalej OC) przychody w roku obrotowym 2016/2017 wyniosły 32,8 mln zł i były o 125 proc. wyższe r/r. Za ok. 1/3 wzrostu odpowiada przejęcie spółki SerwerSMS natomiast reszta pochodzi ze wzrostu organicznego tego segmentu, w szczególności wzrostu ARPU na dużych klientach.


kliknij, aby powiększyć


Wzrostowa tendencja kontynuowana jest także w trwającym już następnym okresie rachunkowym. Przychody w 1 kw. roku obrotowego 2017/2018 wyniosły 12,2 mln zł i były o 56 proc. wyższe r/r. przy czym są to dane LFL.

W telekomunikacji sprzedaż ma za to tendencję malejącą. W 2016/2017 przychody spadły o 6 proc., natomiast w 1 kw. tego roku pozostały na tym samym poziomie jak w analogicznym okresie poprzedniego roku.


kliknij, aby powiększyć


Niestety EBITDA a także EBIT rosną w zadecydowanie niższym tempie niż przychody. EBITDA w roku 2016/2017 wyniosła 19,5 mln zł i była o 32 proc. wyższa r/r, co oznacza, że rosła w tempie dwukrotnie niższym od przychodów. Rentowność na poziomie EBITDA wyniosła 26 proc. i była o 9 punktów procentowych niższa niż w roku 2015/2016. Spadek rentowności to częściowo efekt kosztów jednorazowych jakie poniosła spółka w kwocie 2,3 mln zł. Po normalizacji dostaniemy EBITDA na poziomie 21,8 mln zł i rentowność 29 proc. w porównaniu do 36 proc. rok wcześniej(0,4 mln zł jednorazowych kosztów w roku 2015/2016).
Docelowa/powtarzalna EBITDA (uwzględniając wynik przejętych w 2016/2017 r. za cały okres a nie od dnia przejęcia bez kosztów jednorazowych) jest oczywiście wyższa i wynosi 23,3 mln zł. Natomiast z przejętymi spółkami w listopadzie 25,5 mln zł.

Kontrybucja wszystkich segmentów w jakich działa spółka do EBITDA jest dość zrównoważona. W roku 2016/2017 segment hostingowy wygenerował 5,5 mln zł EBITDA, segment OC 7 mln zł, natomiast telekomunikacja 6,9 mln zł. W 1 kwartale 2017/2018 r. odpowiednio 2,3 mln zł, 2,8 mln zł i 1,7 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


O ile znormalizowany EBIT (po korekcie o zdarzenia jednorazowe) urósł w 2016/2017 r. o 4,6 mln zł (40 proc.) i wyniósł 16,2 mln zł, a EBIT wzrósł o 2,7 mln zł i wyniósł 13,8 mln zł, to na poziomie zysku brutto mamy stagnację (9,5 mln zł vs. 9,2 mln zł), a po normalizacji o jednorazowe koszty operacyjne przyrost jedynie o 2,1 mln zł czyli 21 proc. (9,5 mln zł w 2016/2017 wobec 9,3 mln zł w 2017). Spowodowane jest to z jednej strony wyższymi o ok. 1 mln zł odsetkami od zobowiązań (2,5 mln kosztów), z drugiej zdarzeniami jednorazowymi w postaci przedterminowego wykupu obligacji (dodatkowy koszt 0,75 mln zł) i stratą ze zbycia inwestycji (0,86 mln zł) – pożyczek udzielonych byłym akcjonariuszom Oxylion i H88. A zatem znormalizowany zysk brutto wynosi 13,4 mln zł zamiast raportowanych 9,5 mln zł, co oznacza rzeczywisty wzrost o 38 proc. r/r.

Według nominalnych danych raportowanych zysk netto grupy R22 za ostatni zamknięty rok obrotowy wyniósł 6,4 mln zł wobec 7,9 mln zł rok wcześniej. Wynika to z różnicy w kwocie 1,2 mln zł na działalności zaniechanej (planowana sprzedaż spółki Inotel Biznes „Spider”) oraz wyższego podatku (2,16 mln zł wobec 1,78 mln zł rok wcześniej).

Przy analizie danych finansowych warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że spółka nie posiada 100 proc. udziałów w 3 kluczowych podmiotach, czyli H88 Holding, Vercom i Oxylion, gdzie proc. posiadanego kapitału wynosi odpowiednio 74,3 proc. 75,9 proc. i 99 proc. Z tego powodu dla akcjonariuszy liczy się zysk przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej, który wynosi za ostatni pełny rok 4,3 mln zł na 6,4 mln całej grupy (6,6 mln zł na 7,9 mln zł rok wcześniej).

Na koniec roku obrotowego 2016/2017 zakończonego 30 czerwca wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił 71 proc. co należy uznać za wartość dość wysoką. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że wśród zobowiązań są także te dotyczące zakupu akcji własnych to skorygowany wskaźnik wyniesie 67 proc.
Dług finansowy netto wynosił na koniec roku 50,5 mln zł co w relacji do znormalizowanej EBITDA (skorygowanej o jednorazowe koszty i EBITDA przejętych jednostek za okres do dnia nabycia) daje wskaźnik na poziomie 2,15 czyli relatywnie nie taki wysoki. Nie dziwi fakt, że spółka dostała finansowanie pomostowe w kwocie 34 mln zł na nabycie Serveradmin w listopadzie.

Skoro mowa o finansowaniu to przejdźmy do celów emisji. Spółka z emisji akcji serii D zamierza pozyskać ok 75 mln zł które zamierza przeznaczyć na:
- spłatę kredytu pomostowego 34 mln zł
-akwizycje podmiotów z branży hostingu i OC -18 mln zł. Spółka rozmawia z 4 podmiotami które mogą wygenerować 8-10 mln zł zysku na poziomie EBITDA
-rozwój platform IT – 7 mln zł.

Poza akcjami z nowej emisji w liczbie 3 500 000 przedmiotem oferty są także akcje akcjonariuszy - nie więcej niż 1 701 596 akcji z 10 680 000 akcji już istniejących.

Cena maksymalna wynosi 23 zł za akcje, co daje wycenę spółki na poziomie 245 mln zł przed emisją i nominalne wskaźniki C/WK na poziomie 5,6 C/Z na poziomie 38, C/Z liczone z zysku akcjonariuszy jednostki dominującej 58 i EV/EBITDA równe 16,8

Jeśli jednak zamiast nominalnego EBITDA podstawimy EBITDA skorygowane (23,3 mln zł po korekcie o koszty jednorazowe i wynik przejętych spółek przed dniem akwizycji) to EV/EBITDA wyniesie 14. Niestety na GPW nie ma spółki, która byłaby bezpośrednio porównywalna z R22. Działalność hostingową i telekomunikacyjną prowadzi ATM (EV/EBITDA na poziomie 15), natomiast w zakresie marketingu cyfrowego mamy SARE (EV/EBITDA równe 7,3) Jeśli przyjąć wartość średnią to wycena przy cenie maksymalnej jest dość wysoka względem tak stworzonego mnożnika (11,1). Należy jednak wziąć pod uwagę, że:
Cytat:
Mając na uwadze zakres usług oferowanych przez spółki z Grupy H88, zwiększanie skali działalności, a tym samym dalsze umacnianie pozycji rynkowej, oraz ceny porównywalnych usług w podmiotach konkurencyjnych, w ocenie Emitenta ARPU w segmencie Hosting powinno w okresie dwóch, trzech lat systematycznie rosnąć w warunkach porównywalnych.

s także:
Cytat:
Biorąc pod uwagę, że znacząca liczba klientów Grupy Vercom to podmioty rozwijające się, działające
w obszarach nowych technologii oraz e-commerce, jest wysoce prawdopodobne, że obserwowany wzrost skali
działalności obecnych klientów będzie trwał i przekładał się pozytywnie na zwiększenie wartości usług
nabywanych od Grupy Vercom, a tym samym na wzrost generowanych przez nią przychodów.

Skoro mamy motory wzrostu wyników, to nie powinno dziwić, że spółka próbuje je sprzedać także inwestorom.


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Powyższa treść przez 120 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 3 grudnia 2017 01:33

Zonag
0
Dołączył: 2017-07-16
Wpisów: 22
Wysłane: 8 grudnia 2017 23:32:21
Jakieś przewidywania co do przebiegu debiutu? Think

ratyn
0
Dołączył: 2013-01-25
Wpisów: 134
Wysłane: 11 grudnia 2017 13:23:19
www.pb.pl/oferujacy-wierza-w-r...

W roku finansowym zakończonym 30 czerwca 2017 r. (różni się od roku kalendarzowego) przyniosło to 19,5 mln zł EBITDA i 4,3 mln zł zysku netto. Spółka nie podaje prognoz. Według Trigonu DM zyski będą jednak szybko rosły. Już w roku finansowym 2017/ 2018 EBITDA osiągnie 36,6 mln zł, a zysk netto — 16,4 mln zł. Haitong Bank jest jeszcze bardziej optymistyczny. Zakłada, że EBITDA przekroczy 41 mln zł, a wynik netto sięgnie 16,8 mln zł. Na podstawie swoich prognoz na przyszłe lata wyceniają spółkę o 6-75 proc. (Trigon) i 22-62 proc. (Haitong) drożej, niż wycenia się sama.


czyżby dynamiczny wzrost...


Deogracias
Deogracias PREMIUM
5
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2012-10-10
Wpisów: 467
Wysłane: 13 grudnia 2017 11:42:32
Cytat:
Na podstawie swoich prognoz na przyszłe lata wyceniają spółkę o 6-75 proc. (Trigon) i 22-62 proc. (Haitong) drożej, niż wycenia się sama.


Wyceny akcji ze strony oferujących trzeba traktować jako element marketingu. Są niejako w pakiecie z całą usługą i z natury rzeczy musza być powyżej ceny emisyjnej, bo inaczej by szkodziły emisji.
Choć czasami warto sprawdzić co zakładają dla spółki maklerzy i na ile te założenia są realistyczne.

Dzisiaj ostatni dzień zapisów.

Spółka ciekawa.
Nowe technologie itp, chociaż zastanawiam się ile można zarabiać na hostingu/domenach. To są raczej usługi infrastrukturalne i w długim okresie mają tendencje do konsolidacji i spadających marż. Jest duża presja cenowa ze strony klientów, a jednocześnie koszty rosną z uwagi na rozbuchany rynek pracy w IT.
Digital marketing to oczywiście wzrostowy sektor, ale tutaj w długiej perspektywie trzeba będzie umieć sobie poradzić z duopolem Google/Facebook, który przechwytuje coraz większą część tego rynku.


Z ciekawostek personalnych. Jacek Duch, główny akcjonariusz, jest jednocześnie przewodniczącym rady nadzorczej Asseco Poland.
Nowy wpis >>> Top 10 wpisów z 2020 roku
Zapraszam na bloga - https://dariuszgrupa.pl
https://twitter.com/DarekGrupa

Poproś analityków Stockwatch o analizę fundamentalną wybranej spółki >>> Przycisk w profilu spółki

ratyn
0
Dołączył: 2013-01-25
Wpisów: 134
Wysłane: 15 grudnia 2017 14:16:14
wiadomosci.stockwatch.pl/grupa...

cena już znana i spora pula dla funduszy, no to będzie giełdowa przygoda

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 417
Wysłane: 15 grudnia 2017 15:13:11
ratyn napisał(a):

Według Trigonu DM zyski będą jednak szybko rosły. Już w roku finansowym 2017/ 2018 EBITDA osiągnie 36,6 mln zł, a zysk netto — 16,4 mln zł. Haitong Bank jest jeszcze bardziej optymistyczny. Zakłada, że EBITDA przekroczy 41 mln zł, a wynik netto sięgnie 16,8 mln zł. Na podstawie swoich prognoz na przyszłe lata wyceniają spółkę o 6-75 proc. (Trigon) i 22-62 proc. (Haitong) drożej, niż wycenia się sama.


Skoro spółka była wyśmienita i tania przy 23 zł, to dlaczego książka pokryła się dopiero po redukcji o 1/4?

bratekm
0
Dołączył: 2018-09-02
Wpisów: 4
Wysłane: 4 września 2018 09:10:37 przy kursie: 17,88 zł
Jestem początkującym inwestorem i szukam wyjaśnienia. Może tutaj ktoś będzie w stanie mi powiedzieć, dlaczego spółka po dobrych komunikatach, i ciekawych przejęciach nie idzie w górę? Powinien być przynajmniej kilkuprocentowy wzrost. Why not?

Walu-osp
0
Dołączył: 2011-07-22
Wpisów: 105
Wysłane: 4 września 2018 16:26:45 przy kursie: 17,88 zł
Nie wiem kolego i szukam powodów spadku, nic nie widzę poza mocnymi fundamentami. Na szczęście obrót niewielki. Myślę że do wyników trzeba poczekać.

kolega
kolega PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-10-16
Wpisów: 239
Wysłane: 8 marca 2019 20:54:54 przy kursie: 18,04 zł
kiedy można się spodziewać analizy raportu

niedźwiedź
31
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 413
Wysłane: 19 lipca 2019 17:24:20 przy kursie: 19,60 zł
ta spółka ma najdziwniejszy sposób raportowania jaki ostatnio widziałem


niedźwiedź
31
Dołączył: 2015-02-06
Wpisów: 413
Wysłane: 19 lipca 2019 17:49:35 przy kursie: 19,60 zł
mój błąd
oni po prostu mają przesunięcie w nazwach kwartałów
ciekawa spółka

anty_teresa
anty_teresa PREMIUM
120
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24
Wpisów: 10 417
Wysłane: 27 stycznia 2020 16:33:13 przy kursie: 24,10 zł
Lider hostingu na kredytowym dopingu – omówienie sprawozdania finansowego R22 po III kw. 2019 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 26-01-2021 16:33:13.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 10140)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 29 stycznia 2020 16:57

krewa
krewa PREMIUM
234
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 459
Wysłane: 25 kwietnia 2020 20:00:12 przy kursie: 26,70 zł
R22 - analiza techniczna na życzenie


Patrząc szeroko, R22 jest w długoterminowym trendzie wzrostowym, gdyż sekwencja coraz wyżej uplasowanych dołków nie została naruszona. Kurs akcji zbliża się w okolice historycznego szczytu, go którego brakuje jemu 6,37%. Powstaniu historycznego szczytu nie towarzyszyły wyróżniające się słupki wolumenu, a więc nie ma tam dużych pokładów podaży i opór może być na dobrą sprawę wyłącznie psychologiczny. Wybicie górnego ekstremum pozwoliłoby na rozwinięcie zwyżki w kierunku 34,50 zł (Fibonacci).
Problemem jest brak określonego trendu w węższym ujęciu czasowym - widać to chociażby po przebiegu linii ADX, która zanurzyła się poniżej poziomu kierunkowych. Warto jednak uważnie obserwować jej przebieg, gdyż zwyżka tej linii zasygnalizuje początek istotniejszego ruchu cen na wykresie cenowym.


kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

ramirez1
ramirez1 PREMIUM
6
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2020-03-16
Wpisów: 213
Wysłane: 19 maja 2020 15:09:33 przy kursie: 31,00 zł
czy mozna prosic o aktualizacje R22 ?

Moderator:

Przerzucam do wątku próśb o analizy:
www.stockwatch.pl/forum/wpis-n...

Analityk może przeoczyć prośbę na wątku spółki. Proszę o korzystanie z dedykowanego działu na forum.
Edytowany: 20 maja 2020 11:17

Wojetek
77
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 012
Wysłane: 30 czerwca 2020 17:40:01 przy kursie: 27,60 zł

R22
w. tygodniowy

kliknij, aby powiększyć


Mamy dopiero 2/5 świecy tygodniowej więc nie ma pewności czy kształtujący się młot zakończy spadki kursu, jednak już teraz można zauważyć wyraźną reakcję na okolice 26 zł przez notowania (tam również biegnie średnia 30-tygodniowa). Wyżej położone wsparcie na 28,38 zł nie wytrzymało i obecnie staje się oporem w krótkim terminie. Zakładając że kurs nie będzie już pogłębiał spadków i formacja młota się zachowa na świecy tygodniowej, obecnie możemy widzieć dołek korekty spadkowej przez powrotem do wzrostów. Aby się ten scenariusz spełnił oczywiście w ciągu kolejnych tygodni konieczne będzie pokonanie w/w oporu na 28,38 zł.


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających dostęp do portfela Cztery Fazy Rynku.
Edytowany: 30 czerwca 2020 17:42

Analityk Fundamentalny
65
Dołączył: 2011-12-27
Wpisów: 527
Wysłane: 22 lipca 2020 11:59:37 przy kursie: 33,00 zł
Szybki rozwój na kredyt – omówienie sprawozdania finansowego R22 po I kw. 2020 r.

Od debiutu spółki na rynku minęło już ponad 2,5 roku i w tym czasie podmiot kierowany przez Jakuba Dwernickiego zwiększył swoją kapitalizację z 200 do ponad 450 mln zł w chwili obecnej. Oczywiście taka zwyżka nie byłaby możliwa bez poprawy wyników finansowych. Przypomnę tylko, że spółka ma zmieniony rok księgowy, który kończy się 30 czerwca. Tak więc przeanalizuję wyniki za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2019/2020, czyli okres kończący się 31 marca 2020 roku.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 17-07-2021 11:59:37.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 26502)


Wyceny automatyczne są tutaj
Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj


Analityk fundamentalny z zawodu, ale przede wszystkim z pasji. Miłośnik GPW - #giełdamojapasja.
Edytowany: 23 lipca 2020 11:50

krewa
krewa PREMIUM
234
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 459
Wysłane: 5 stycznia 2021 08:46:56 przy kursie: 36,20 zł
R22 - analiza techniczna na życzenie

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 26-01-2021 8:46:56.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 989)


MrBlue2
31
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 314
Wysłane: 5 stycznia 2021 09:43:06 przy kursie: 36,90 zł
Technicznie bardzo ładny wykres i rekord wszech czasów na kursie, do tego planowane wejście Vercom na GPW co będzie sprzyjać R22
Minusem ogromne zadłużenie 0,76.

Info z 30 grudnia
Należąca do notowanej na GPW grupy R22 spółka Vercom złożyła prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego. Planuje debiut w pierwszym półroczu 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Vercom jest dostawcą technologii umożliwiającej integrację i automatyzację różnych kanałów komunikacji elektronicznej na polskim rynku. Działa na rynku usług komunikacji oferowanych w modelu CPaaS (Communication Platform as a Service).

W 2020 r. spółka rozpoczęła międzynarodowy rozwój, który chce kontynuować w kolejnych latach w oparciu o działania organiczne oraz akwizycje. Na przełomie września i października Vercom zrealizował pierwszą zagraniczną akwizycję, przejmując grupę ProfiSMS, działającą na czeskim rynku komunikacji SMS.

Jak podano w komunikacie, w grupie R22 grupa Vercom reprezentuje segment CPaaS (Communication Platform as a Service), który za ostatnie 12 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. wygenerował 96,0 mln zł przychodów oraz 23,1 mln zł EBITDA.

R22 posiada 70,51 proc. udziału w kapitale zakładowym Vercom.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,389 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +151,47% +30 293,47 zł 50 293,47 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d