pixelg
STALPROD - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

5 6 7 8 9 10 11

STALPROD [STP]

AKTUALNY KURS: 310,00 zł (-3,13%) 27-01-2021 17:00
krewa
krewa PREMIUM
258
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 527
Wysłane: 15 stycznia 2018 21:16:25 przy kursie: 505,00 zł
AT z 27 listopada 2017 napisał(a):
Niestety, wskaźniki wyprzedzające na chwilę obecną nie sygnalizują, by w krótkim czasie miało dojść do ataku na linię spadków.


To nie jest naturalne kształtowanie się wykresu cenowego. Znormalizowana zmienność z 14 sesji wynosi raptem 1,41% - pod tym względem Stalprodukt plasuje się w ścisłej czołówce walorów odpornych na zmienność, tuż za Synthosem o Emperią (uwzględniałem walory z obrotem >100K)

Syntek czeka na wykup i wycofanie, Emperia czeka na wynik zapisów na sprzedaż akcji Maximie. Na co czekają posiadacze walorów Stalproduktu? Nie mam pojęcia, ale niewątpliwie obecny kształt wykresu sugeruje, że na coś czekają.


kliknij, aby powiększyć

krewa
krewa PREMIUM
258
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 527
Wysłane: 6 grudnia 2018 21:15:51 przy kursie: 320,00 zł
STALPRODUKT - analiza techniczna na życzenie


Proponuję spojrzeć na wykres spółki w szerszym horyzoncie czasowym, w interwale tygodniowym. Trwa przecena, która zeszła już poniżej poziomu dopuszczalnej korekty, aczkolwiek jej impet jest zdecydowanie słabszy niż w latach 2015-2016. Obecnie notowania znajdują się w neuralgicznym miejscu - poniżej linii łączącej najistotniejsze dołki ostatnich lat i poniżej strefy poziomego wsparcia. Gracze jednak próbują ratować sytuację, o czym świadczy dolny cień świecy z bieżącego tygodnia. Warto więc obserwować zamknięcie całego tygodnia - jeżeli kupującym uda się utrzymać ten cień, to w połączeniu z sygnalizowanym wyprzedaniem pojawi się szansa na wyprowadzenie korekty wzrostowej. Szczególnie, że przełamaniu wspomnianych stref nie towarzyszył skokowy wzrost wolumenu.
Najbliższy opór to 364 zł, kolejny w okolicy 390 zł. W przypadku niepowodzenia w walce o rewersalową świecę, należy liczyć się z możliwością kontynuacji spadków nawet do poziomu 270 zł.

kliknij, aby powiększyć


Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.

Tomasz Nawrocki
1
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2010-04-22
Wpisów: 727
Wysłane: 14 marca 2019 07:24:49 przy kursie: 318,00 zł
Go Steel Down Zinc – omówienie sytuacji finansowej i wyników po 4kw 2018 roku

Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
Podobnie do sytuacji z 3kw. 2018r. również w kończącym rok obrotowy 4kw. GK Stalprodukt miała problem z poprawą wyników r/r na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat. Co prawda skonsolidowane przychody nadal utrzymywały się w tendencji wzrostowej (+8 proc.), przy czym należy to bardziej wiązać z przejęciem i konsolidacją wyników czeskiego podmiotu GO Steel Frydek Mistek a.s. i zaburzeniami porównywalności aniżeli faktycznym wzrostem sprzedaży asortymentu Grupy. Za sprawą rosnących w większym zakresie aniżeli przychody kosztów własnych (+11 proc.), kosztów sprzedaży (+13 proc.) i kosztów ogólnego zarządu (+11 proc.) w obszarze działalności podstawowej Grupa wykazała spadek na poziomie zysku brutto na sprzedaży o 12 proc., a na poziomie zysku netto na sprzedaży o 32 proc. In minus dodatkowo wpłynął obszar działalności pozostałej (8,1 mln zł kosztów netto wobec 4,5 mln zł przychodów netto przed rokiem), co przełożyło się na regres zysku operacyjnego o 47 proc. Słaby obraz wynikowy Grupy udało się nieco ograniczyć za sprawą działalności finansowej (głównie z uwagi na korektę o blisko 16 mln zł ceny nabycia udziałów w Stalnet sp. z o.o.), gdzie wykazano 22 mln zł przychodów netto wobec 0,7 mln zł kosztów netto przed rokiem. W rezultacie na poziomie wyniku brutto spadek zysku r/r wyniósł „jedynie” 18 proc. Relatywnie mniejsze r/r okazały się również obciążenia podatkowe (efektywna stopa wyniosła 25 proc. wobec 27 proc.), co przełożyło się na dalsze ograniczenie regresu na końcowym poziomie wynikowym netto – spadek zysku r/r o 15 proc.

Jednocześnie w ujęciu narastającym za 12m zmiany wynikowe Grupy w ujęciu r/r mimo nieco korzystniejszych wartości są kopią nakreślonego obrazu dla 4kw. Wzrost przychodów rzędu 13 proc., następnie stopniowy regres na kolejnych poziomach wynikowych w obszarze operacyjnym (-1% w odniesieniu do zysku brutto na sprzedaży, -9 proc. dla zysku netto na sprzedaży i -15 proc. dla zysku operacyjnego) i następnie za sprawą działalności finansowej oraz księgowań podatkowych przeskok do lekkiej poprawy (wzrost zysku brutto o 3 proc. i netto o 5 proc.).

Od strony wartościowej zmiany sytuacji wynikowej Grupy we wskazanych okresach sprawozdawczych przedstawiono na wykresach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).
Warto również nadmienić, że osiągnięty przez Grupę w 4kw ubiegłego roku wynik netto (podrasowany wspomnianą korektą ceny nabycia udziałów w jednym z podmiotów zależnych i konsolidacją wyników GO Steel FM) i tak okazał się sporo poniżej oczekiwań analityków, które kształtowały się na poziomie ok 63 mln zł.

Biorąc pod uwagę rachunek segmentowy (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) można stwierdzić, że wyniki GK Stalprodukt w skali 4kw z wyjątkiem działalności w obszarze blach elektrolitycznych (wzrost przychodów i wyniku przy nieznacznym pogorszeniu marży, przy czym obraz zniekształcony konsolidacją GO Steel FM) znajdowały się generalnie w odwrocie. W segmencie profili odnotowano r/r nieznaczny spadek przychodów i blisko 2x większą stratę. W segmencie cynkowym spadek przychodów, wyniku i marży był jeszcze większy. Z kolei w obszarze działalności pozostałej znacznemu wzrostowi sprzedaży towarzyszył równie znaczny spadek zysku i marży.
W skali całych 12m 2018 roku sytuacja w poszczególnych segmentach prezentowała się już nieco lepiej, ale to jedynie efekt lepszej pierwszej połowy roku. Tendencje wynikowe wyraźnie wskazują na spore problemy Grupy z wypracowywaniem wyższych przychodów, wyników i marż. Sytuacja ta jest z jednej strony pokłosiem mniejszych zamówień wolumenowych, ale też znacznym r/r spadkiem cen cynku, ołowiu i srebra, które w dużym zakresie rzutowały na wyniki największego segmentu operacyjnego Grupy. Zestaw negatywnych czynników dodatkowo uzupełnia utrzymujący się wpływ nadmiernego importu dumpingowego w segmencie profili.
Patrząc na tendencje wynikowe i efektywnościowe GK Stalprodukt z szerszej perspektywy czasowej [wykresy poniżej, ujęcie narastające za 12m, jednostki kolejno – tys. zł oraz %] z jednej strony widzimy systematycznie rosnące przychody (choć w rozpatrywanym okresie to głównie efekt przejętego podmiotu z Czech), lecz z drugiej nie ma to już trwałego pozytywnego przełożenia na raportowane wyniki, a już na pewno nie można tego powiedzieć o podstawowych wskaźnikach rentowności, które od ponad roku znajdują się w układzie spadkowym. Biorąc pod uwagę bieżące uwarunkowania rynkowe w zakresie notowań cynku oraz wyprzedzających wskaźników nastrojów w przemyśle Polski i Niemiec (PMI, Ifo) trudno raczej o optymizm co do wyników Stalproduktu w najbliższym czasie.
Jeśli chodzi o sprawozdanie z przepływów pieniężnych STP w 4kw, to w ujęciu r/r odnotowano tu wyraźne pogorszenie wyniku na poziomie salda ogólnego, gdzie wykazano 28,3 mln zł odpływu gotówki wobec 80,2 mln zł dopływu przed rokiem (wykres poniżej po lewej – jednostka tys. zł). W głównej mierze za regres ten odpowiadały znacznie większe r/r wydatki inwestycyjne netto (95,3 wobec 12,8 mln zł) oraz 8,3 mln zł wydatków wobec 32 mln zł wpływów netto w obszarze finansowym. W obszarze operacyjnym Grupa zanotowała pewną poprawę (75,3 wobec 61 mln zł dopływu gotówki), za którą stały przede wszystkim mniej absorbujące w bieżącym roku zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy (pod względem samej nadwyżki finansowej zanotowano r/r nieznaczny spadek – 87 wobec 90 mln zł).

Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej po prawej – jednostka tys. zł) STP kontynuował pogorszenie swojej sytuacji w zakresie salda ogólnego, co zarazem sprowadziło je w obszar wartości ujemnych. Stabilizacja po stronie nadwyżki finansowej nie wystarcza już na pokrycie zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz inwestycji rzeczowych i, nieznacznych bo nieznacznych ale jednak, wydatków finansowych.
Ocena sytuacji finansowej
W bilansie Grupy względem poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa uległa zwiększeniu o 1 proc., czemu po stronie aktywów odpowiadał wzrost wartości składników trwałych o 4 proc. i spadek wartości składników obrotowych o 2 proc. (głównie w odniesieniu do należności i środków pieniężnych), a w przypadku pasywów wzrost kapitałów własnych o 1 proc. i zobowiązań ogółem o 2 proc. (zadłużenie krótkoterminowe zwiększyło się o 3 proc., a długoterminowe o 2 proc.; zadłużenie oprocentowane uległo przy tym zwiększeniu o 7 proc. i na koniec okresu stanowiło 22 proc. zadłużenia ogółem).

Zmiany te miały nieco negatywny wpływ na strukturę kapitałowo-majątkową STP (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł), lecz nie na tyle by zaburzyć jej korzystny obraz – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, w tym w pełni własnymi, przy jednoczesnej nadwyżce kapitału obrotowego względem bieżących potrzeb w tym zakresie.
Od strony wskaźnikowej sytuacja STP pozostaje korzystna zarówno w odniesieniu do płynności jak i poziomu zadłużenia oraz zdolności jego obsługi. Jej potwierdzeniem jest również serwisowy rating wskazujący na koniec rozpatrywanego okresu na poziom AA.

Link do wskaźników finansowych: www.stockwatch.pl/gpw/stalprod...

Ocena sytuacji rynkowej
Na moment prezentowanego omówienia serwisowe automaty w większości wskazują na dość spore niedowartościowanie akcji Stalproduktu. Przy wycenie rynkowej na poziomie 318 zł wartość księgowa Grupy to 484 zł, wycena rentą wieczystą przy koszcie kapitału 10 proc. daje nam 519 zł (uwzględniając zniekształcenia wynikające ze skorygowanej ceny nabycia udziałów w Spółce zależnej oraz zysku na okazjonalnym nabyciu – łącznie ok 36 mln zł, wycena rentą wieczystą to i tak 454 zł), a metody mnożnikowe w zależności od przyjętej wielkości dają wyceny w zakresie 400-590 zł. Trzeba jednocześnie mieć na uwadze, że wyceny dochodowe i mnożnikowe opierają się na wynikach historycznych, a te mogą w najbliższym czasie zostać urealnione do bieżących uwarunkowań. Jakkolwiek notowania cynku odbijają w ostatnich miesiącach po zapaści z 2018 roku, to relacje r/r nadal pozostają negatywne dla Grupy. Dodatkowo dochodzi kwestia sygnalizowanego przez wskaźniki nastroju spowolnienia gospodarczego w Polsce i Niemczech, co z pewnością nie pozostanie bez wpływu na działalność i wyniki Stalproduktu.

Link do wskaźników www.stockwatch.pl/gpw/stalprod... oraz wycen www.stockwatch.pl/gpw/stalprod...

>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj

Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2... Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję!
Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 7 maja 2019 19:07


Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 370
Wysłane: 22 maja 2019 14:05:59 przy kursie: 237,00 zł
znowu spadki, a cena cynku na rynkach juz okolo 10% ponizej stanu na koniec 1Q - ciekawe, czy spolka da rade bez tej 'darmowej' dodatkowej marzy.

h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 229
Wysłane: 19 lipca 2019 11:58:30 przy kursie: 197,80 zł
Teraz jesteśmy w ciekawym momencie. Wyszliśmy dołem z konsolidacji na poziomie 240 - 220, przeszliśmy również 200, wybijając 5-letnie minimum.

Najbliższe wsparcie na... 183 ze stycznia 2014, potem dopiero 155 z marca 2013.

Brak chętnych na papier, nawet przy takiej wycenie. Najniższa cena z rekomendacji to 363zł (Haitong bank, z czerwca 2019).

Zobaczymy co zagrają Whistle

Mc Dollar
Mc Dollar PREMIUM
1
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-05-18
Wpisów: 48
Wysłane: 23 lipca 2019 23:00:55 przy kursie: 204,00 zł
Biorą stal z Huty im Sendzimira do Bochni. Jak Arcelor zamknie działalność w Krakowie (a mówi się że nie czasowo tylko na stałe) to będą musieli sprowadzać z własnej z Frydek Mistek. Rentowność...

h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 229
Wysłane: 24 lipca 2019 09:31:13 przy kursie: 210,50 zł
Ale to jest informacja ogólnodostępna, tj. powinna być zdyskontowana przez rynek. Również jest wymieniona w rekomendacji:

Risk related to Arcelor Mittal switching off its furnace In Krakow
Due to a massive turnaround in macro factors such as high carbon prices in 2H18 and ineffective tariffs on cheap steel imported from the East, Arcelor Mittal decided to halt its blast furnace and steep plant in Krakow in September. The company did not specify for how long the shutdown may last, which depends on the condition of steel market. If the shutdown turns out to be permanent due to a lack of reaction from EU authorities, there is a risk that Mittal’s project on HiB steel won’t even start operations.
For Stalprodukt there is PLN 74m of operating margin at risk, according to our calculations, which may result in a ca. PLN 24 per share lower DCF valuation.


Ze zmian - certyfikaty CO2 nadal rosną, cła na stal nie było, jak Arcelor Mittal zamknie Kraków to wycena DCF ~ 340zł wg analityków.

Natomiast znacząco tanieje cynk na LME, a to był główny powód słabych wyników w 2018/ w 1 kw. 2019.

h3rlitz
0
Dołączył: 2019-03-11
Wpisów: 229
Wysłane: 25 lipca 2019 12:56:13 przy kursie: 213,00 zł
Przepraszam za post pod postem - ale Accelor Mittal przesuwa wyłączenie pieca w Krakowie.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ArcelorMittal-poki-co-nie-wylaczy-pieca-w-Krakowie-7712704.html

maccc
maccc PREMIUM
15
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 101
Wysłane: 5 marca 2020 23:38:57 przy kursie: 161,20 zł
Rekompensaty za prąd ratują stal - omówienie sprawozdania finansowego Stalprodukt po IV kw. 2019 r
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 05-03-2021 23:38:57.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 16047)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj

Edytowany: 6 marca 2020 11:23

Avocado
Avocado PREMIUM
0
Dołączył: 2013-06-23
Wpisów: 370
Wysłane: 14 marca 2020 14:48:27 przy kursie: 105,00 zł
niestety cynk juz w okolicach 2000 USD/t, wiec pytanie, czy za 1Q nie bedzie straty...


and16
0
Dołączył: 2012-02-18
Wpisów: 19
Wysłane: 8 maja 2020 17:45:55 przy kursie: 138,20 zł
Już wiadomo, że zamiast straty będzie spory (jak na obecne warunki) zysk - ok 31 mln (operacyjny ok. 41). Kurs jednak nie zareagował.

BearHand
41
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2018-10-03
Wpisów: 741
Wysłane: 8 maja 2020 21:42:52 przy kursie: 138,20 zł
W kolejnych kwartalach moze byc jeszcze gorszy stad brak reakcji.

and16
0
Dołączył: 2012-02-18
Wpisów: 19
Wysłane: 5 sierpnia 2020 19:43:26 przy kursie: 193,00 zł
Jednak 2 kwartał okazał się być wyraźnie lepszy od 1, z perspektywą, że dalej będzie też dobrze. Tym razem kurs zareagował zdecydowanie i jest szansa, że przeskoczymy 200 zł.

Wojetek
86
Dołączył: 2011-08-17
Wpisów: 5 058
Wysłane: 20 sierpnia 2020 20:46:08 przy kursie: 235,00 zł


STP
w. tygodniowy

kliknij, aby powiększyć


Sytuacja techniczna na kursie zaczyna wyglądać bardzo interesująco, bo mamy wybicie oporu na poziomie 185 zł jak i psychologicznego na 200 zł. Obecnie notowania dobiły w okolice kolejnej strefy oporu ok. 240 zł i nie zdziwi mnie korekta spadkowa, np w okolice punktu wybicia czy do w/w 200 zł. Od góry byki będą musiały się jeszcze zmierzyć z linią trendu spadkowego. Spore obroty jakie towarzyszyły wybiciu znacznie zwiększają szanse na to, że to trwała tendencja i trend odwrócił się na wzrostowy na dobre. Długoterminowym poziomem docelowym dla notowań może być strefa 550-640 zł (opory z 2017 roku)
Powyższa treść przez 21 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających dostęp do portfela Cztery Fazy Rynku.

maccc
maccc PREMIUM
15
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 101
Wysłane: 16 września 2020 21:04:17 przy kursie: 222,50 zł
Dobra mina do złej gry - omówienie sprawozdania finansowego Stalprodukt po II kw. 2020 r.
Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 16-09-2021 21:4:17.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 15492)


>> Wyceny automatyczne są tutaj
>> Więcej analiz najnowszych raportów finansowych jest tutaj
Edytowany: 17 września 2020 14:52

krewa
krewa PREMIUM
258
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2009-05-01
Wpisów: 7 527
Wysłane: 11 stycznia 2021 12:53:26 przy kursie: 330,00 zł
STALPRODUKT - analiza techniczna na życzenie

Uwaga! Pełna treść wpisu zarezerwowana jest dla osób posiadających abonament i stanie się ogólnodostępna dnia 01-02-2021 12:53:26.

Zamiast czekać, zamów abonament, a uzyskasz natychmiastowy dostęp do wszystkich treści i narzędzi serwisu.

(Liczba znaków: 944)


Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
5 6 7 8 9 10 11

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,396 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +149,55% +29 910,11 zł 49 910,11 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d