pixelg
PBKM - Spółki od A do Z - GPW - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

1 2 3 4 5

PBKM [BKM]

AKTUALNY KURS: 78,00 zł (-1,27%) 18-01-2021 11:08
maccc
maccc PREMIUM
14
Dołączył: 2017-09-04
Wpisów: 98
Wysłane: 15 lipca 2019 22:42:19 przy kursie: 62,00 zł
Krwawiąca rentowność – omówienie sprawozdania PBKM po I kw. 2019 r.

Poprzednia analiza PBKM powstała po II kw. 2018 r. Sprawdzimy zatem jak od tego czasu zmieniła się
sytuacja finansowa spółki.Na koniec I kw. 2019 r. w skład grupy kapitałowej wchodziło 20 podmiotów (w tym 14 spółek prowadzących banki komórek i tkanek, 2 spółki świadczące usługi diagnostyczne oraz jeden szpital), podczas gdy na koniec I kw. 2016 r. grupę kapitałową tworzyło 15 podmiotów (w tym 7 banków komórek).

Przychody spółki w 1 kw. 2019 r. wyniosły 43,2 mln zł i był to wzrost o 19,6 proc. r/r (7 mln zł) oraz spadek o 8,7 proc. kw/kw (wykres przychodów poniżej). Zwiększenie przychodów spowodowane jest przede wszystkim nabyciem w III kw. 2018 r. (rozpoczęcie konsolidacji kwartał później) portugalskiej spółki Stemlab (w sprawozdaniu rocznym PBKM podał informację o przychodach Stemlab od momentu nabycia akcji – 24 września – do końca 2018, które wyniosły 6,5 mln zł).
Patrząc na wykres poniżej, należy mieć na uwadze, że od początku 2018 r. spółka zmieniła sposób rozpoznawania przychodów (przekształcenie danych skoryguje w dół wartość przychodów z II i III kw. 2017 r. odpowiednio o 4,8 oraz 2,8 mln zł) – dane za I kw. 2018 i 2019 są już więc porównywalne.


kliknij, aby powiększyć


Skoro jesteśmy przy przychodach to warto w tym miejscu przypomnieć dość charakterystyczny dla spółki sposób ich ujmowania. Jak już wiemy spółka proponuje klientom fizycznym dwie opcje płatności za usługę przechowywania komórek macierzystych lub tkanek:
• system przedpłacony za określony z góry okres przechowywania,
• system abonamentowy z płatnościami rocznymi.
Wybranie przez klienta sposobu płatności będzie definiowało ujęcie danej transakcji w księgach finansowych.

Sprawa jest prosta w przypadku systemu przedpłaconego gdzie klient na początku wybiera okres przechowywania (od roku do nawet 30 lat) i dokonuje zapłaty za cały okres (plus pobranie, badania i kwalifikacja materiału biologicznego). Spółka księguje otrzymane przedpłaty w bilansie po stronie zobowiązań jako „Przychody przyszłych okresów”. Dokonana płatność dzielona jest na przychody z pobrania i przetrzymywania, przy czym pierwsza część wykazywana jest w chwili wykonania, natomiast przychody z przechowywania ujmuje się w RZIS wraz z upływem czasu umowy – schodzą RM do RZIS.
W przypadku systemu abonamentowego umowa także podzielona jest na dwie części – pobranie i przechowywanie i podobnie przychody z pobierania materiałów rozpoznawane są od razu, natomiast przychody z ich przechowywania sukcesywnie do upływu ZAKŁADANEGO CZASU TRWANIA UMOWY
Problem w tym, że w modelu abonamentowym umowa zawarta jest na czas nieokreślony, co rodzi problem z wyliczeniem rzeczywistej wartości usługi w całym okresie jej trwania. Spółka zakłada (zgodnie ze standardami rachunkowości), że okres umowy jest równy na wszystkich rynkach i wyniesie 18 lat, choć klient może zaprzestać płacenia abonamentu już po roku (nie szacuje więc tego okresu na podstawie historycznych danych dla każdego rynku osobno jak to miało miejsce do końca 2017 r., tylko przyjmuje jedną wartość – warto tutaj wspomnieć m.in., że do 2017 r. spółka przyjmowała szacunkową długość trwania kontraktu w Turcji jako 5 lat, a więc różnica może być znaczna). W modelu abonamentowym mamy do czynienia z szacunkami. W pierwszych okresach koszty i przychody są wyższe niż suma wystawionych faktur i opłat dokonanych przez klientów. Mamy sytuację odwrotną jak w przypadku przedpłaty – spółka wykazuje najpierw dość wysokie przychody z pobrania, a płatności pojawiają się dopiero z czasem – miesiąc po miesiącu wraz z płatnością abonamentu.

Suma kwot należnych z tytułu realizacji umowy i wynikających z niej świadczeń w zakładanym okresie jej trwania (18 lat od zawarcia umowy) ujmowana jest w aktywach spółki, (podobnie jak z tytułu niezakończonych usług budowlanych), a następnie wartość ta wraz z wystawionymi fakturami z abonament konwertuje się w należności i potem gotówkę.

Znakomitą większość przychodów (na koniec 2018 r. było to 86 proc., na koniec I kw. 2019 r. – 80 proc.) stanowią przychody z usług bankowania (pobranie i przechowywanie materiałów biologicznych) dla osób fizycznych – rodziców spodziewających się dziecka – dlatego w dalszej analizie skupimy się na tym segmencie. Segment dla podmiotów instytucjonalnych (B2B) zwiększył swój udział w przychodach (8 proc. na koniec 2018 r. i 12 proc. na koniec I kw. 2019 r.) w związku z nabyciem akcji w portugalskiej spółce Stemlab w której segment B2B stanowi istotny udział. Z tego względu od 1 stycznia 2019 r. spółka rozpoczęła wyodrębnianie segmentów operacyjnych wg nowego schematu (rynek bankowania B2C, rynek bankowania B2B oraz działalność R&D). Działalność związana z prowadzeniem terapii komórkowych uległa skurczeniu pod względem procentowym i ilościowym od IV kw. 2018 r. (wcześniej przynosiła ok. 8-10 proc. przychodów, a obecnie ok. 5 proc.).


kliknij, aby powiększyć


Na przychody w segmencie B2C składają się przychody z próbek w pierwszym roku (największe znaczenie dla ich poziomu ma liczba pozyskiwanych nowych próbek) oraz przychody z przechowywania próbek (w tym przypadku istotny jest wolumen przechowywanych próbek). Liczba przechowywanych próbek skokowo wzrosła w 4 kw. 2018 r. w związku ze wspomnianym wcześniej nabyciem akcji spółki. Jednocześnie po spowolnieniu na przełomie 2017/2018 stopniowo rośnie również liczba nowo pozyskanych próbek (co jest kluczowe ze względu dla przychodów z tytułu pobrania materiałów).


kliknij, aby powiększyć


Jak widać poniżej przychody z próbek w pierwszym roku stanowią dużo większy udział (ze względu na przychody z tytułu pozyskania materiałów oraz dodatkowych usług), jednakże udział przychodów z przechowywania ulega stopniowemu zwiększaniu (akwizycje oraz próbki pozyskane w poprzednich latach). Niepokojące są jednak spadki w I kw. 2019 r. przychodów w pierwszym roku (pomimo zwiększenia się liczby nowo pozyskanych próbek) oraz przychodów z przechowywania (pomimo większej liczby przechowywanych próbek).


kliknij, aby powiększyć


Jeżeli chodzi o przychody z próbek w pierwszym roku to zauważyć można zwiększenie udziału przychodów przedpłaconych w IV kw. 2018 r. i I kw. 2019 r. w porównaniu do okresów poprzednich, co jest o tyle niekorzystne, że w takim modelu klienci otrzymują korzystniejsze ceny. Z drugiej jednak strony spółka od razu pozyskuje gotówkę. Sytuacja ta była wywołana zakupem spółki portugalskiej, gdzie dominuje model przedpłacony. W związku ze wzrostem udziału przychodów w modelu przedpłaconym, na przestrzeni ostatnich trzech kwartałów zmniejszeniu uległ średni przychód na próbkę w pierwszym roku. Jednocześnie zwiększeniu uległ jednostkowy koszt. Moim zdaniem w dużej mierze ta sytuacja wyjaśnia pogorszenie wyników na sprzedaży w ostatnich dwóch kwartałach. Warto również zwrócić uwagę na ponowne wprowadzenie opodatkowania usług bankowania rodzinnego na Węgrzech (27 proc. VAT) od 1 stycznia 2019 r., co może negatywnie wpływać na działalność spółki również w przyszłych okresach. Spółka szacuje negatywny wpływ z tego tytułu w 2019 r. na 3 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


W przypadku przychodów z przechowywania udział przychodów w modelu przedpłaconym jest dużo mniejszy. Niemniej jednak średni przychód na próbkę z przechowywania również uległ zmniejszeniu. W tym przypadku jednak nieznacznie zmniejszyły się również średnie koszty przechowywania próbki.


kliknij, aby powiększyć


Koszty działalności operacyjnej wyniosły 36,6 mln zł w I kw. 2019 r. i był to wzrost o 9,1 mln zł kw/kw. Znaczna część kosztów spowodowana jest wspomnianym wcześniej przejęciem spółki. Wzrost kosztów przekroczył wzrost przychodów o ok. 2 mln zł. Koszty amortyzacji uległy zwiększeniu w tym okresie o 100 proc. (1,4 mln zł). Pod względem wartościowym największe znaczenie miał wzrost kosztów materiałów i energii oraz usług obcych (po 2,5 mln zł).


kliknij, aby powiększyć


W I kw. 2019 r. spółka wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 6,5 mln zł (-23,7 proc. r/r oraz +1 proc. kw/kw), zysk operacyjny w wysokości 7,5 mln zł (-35,8 proc. r/r oraz +3 proc. kw/kw) oraz zysk netto o wartości 5,5 mln zł (-43,3 proc. r/r oraz +14,3 proc. kw/kw). Marża na sprzedaży wyniosła 15,2 proc. (23,8 proc. w I kw. 2018 oraz 13,7 proc. w IV kw. 2018), marża EBIT 17,3 proc. (32,2 proc. w I kw. 2018 oraz 15,3 proc. w IV kw. 2018) oraz marża zysku netto 12,9 proc. (27,1 proc. w I kw. 2018 oraz 10,3 proc. w IV kw. 2018).
Porównując poniższy wykres z wykresem przychodów widać, że wzrostowi skali działalności nie towarzyszy wzrost efektywności spółki. Poziom marż ewidentnie uległ zmniejszeniu na przestrzeni analizowanego okresu. Warto zauważyć, że kwartalny zysk operacyjny spółki często przekracza zysk ze sprzedaży. Poza zdarzeniami jednorazowymi jest to spowodowane przez dość regularne otrzymywane dotacje, które prezentowane są w tej części rachunku wyników.

Na poziomie finansowym ze względu na spółki z grupy kapitałowej obecne za granicą często występują różnice kursowe (odpowiednio -1,6 mln zł w 2017 r. i -1 mln zł w 2018 r.).


kliknij, aby powiększyć


Łączny wynik netto za ostatnie cztery kwartały wyniósł 30 mln zł. Po wyłączeniu jednak zdarzeń jednorazowych (zwrot błędnie naliczonego VAT na Węgrzech w wysokości 11 mln zł – III kw. 2018 r.), wynik wyniósłby ok. 19 mln zł. Dodatkowo spółka prezentuje swoje wyniki z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych. Można jednak spierać się odnośnie poszczególnych wyłączeń. Przykładowo niekoniecznie jako zdarzenia jednorazowe można traktować koszty programu motywacyjnego. Dodatkowo spółka wyłączyła koszty procesów akwizycyjnych – w przypadku spółki której rozwój jest w dużym stopniu oparty właśnie o akwizycje można mieć tutaj poważne wątpliwości. Niemniej jednak, poniżej przedstawiono wyniki podane przez spółkę z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych (dane za 2017 r. przekształcone). W tym przypadku również widać pogorszenie osiąganych wyników na sprzedaży i działalności operacyjnej.


kliknij, aby powiększyć


Ponieważ znaczna część przychodów ma charakter szacunków, a część przychodów ma w momencie ujęcia charakter niegotówkowy bardzo istotne dla analizy spółki jest kształtowanie się przepływów pieniężnych. Na wykresie poniżej widać znaczne przepływy pomiędzy działalnością finansową oraz inwestycyjną (kredyt i zakup spółki).


kliknij, aby powiększyć


Przepływy netto z działalności operacyjnej oprócz II kw. 2018 r. były dodatnie, i kwartalnie zwykle przekraczały 5 mln zł. Dodatkowo można zauważyć, że łączne przepływy netto z działalności operacyjnej zmieniają się w tym samym kierunku co zysk przed opodatkowaniem, ale są od niego niższe i to nie przez podatek…


kliknij, aby powiększyć


Przejdźmy teraz do analizy bilansu spółki, którego kształt ze względu na model sprzedaży usług jest dość specyficzny (znaczny udział rozliczeń międzyokresowych). Należy też pamiętać, że okresy z 2017 r. nie do końca są porównywalne z późniejszymi danymi (zmiany w zakresie ujmowania przychodów).
Patrząc na strukturę aktywów można zauważyć kilka istotnych rzeczy.
1. Stabilny wzrost sumy bilansowej do II kw. 2018 r. Suma bilansowa zwiększyła się w tym czasie o 66 mln zł, przy czym w tej kwocie aż 41 mln zł stanowił wzrost długoterminowych rozliczeń przychodów (część tej kwoty wynika właśnie ze wspomnianej wcześniej zmiany, założone dłuższe okresy umów powodują przenoszenia mniejszego odsetka ich wykonania na przychody, a większa kwota zostaje w aktywach.
2. Gwałtowny wzrost sumy bilansowej począwszy od III kw. 2018 r. (79 mln zł kw/kw). Pojawiły się tutaj długoterminowe aktywa finansowe w kwocie 74 mln zł w związku z przeprowadzonym nabyciem akcji portugalskiej spółki Stemlab.
3. W IV kw. 2018 r. zakupiona spółka została włączona do konsolidacji. Z tego tytułu rozpoznano wartość firmy w kwocie ponad 80 mln zł. Cena nabycia wynosiła 74 mln zł, podczas gdy wartość aktywów netto była ujemna (-5,5 mln zł). Tak wysoka cena zakupu może budzić wątpliwości szczególnie, że na PBKM w rocznym sprawozdaniu finansowym wskazał, że od momentu zakupu akcji Stemlab (II połowa września) do końca 2018 r. spółka ta osiągnęła przychody 6,5 mln zł oraz zysk netto 0,4 mln zł. Przyjmując, że w całym 2018 r. Stemlab osiągnął 1,6 mln zł zysku netto i 26 mln zł przychodów , daje nam to wskaźnik C/Z przejętej spółki w wysokości ponad 46 i C/S 2,85, podczas gdy wskaźnik C/Z dla samego PBKM na koniec 2016 r. wynosił 8,5 a C/S 1,8! Można zatem mieć wątpliwości co do tak wysokiej ceny zakupu spółki, co zwiększa ryzyko późniejszych odpisów i obciążenia przyszłych wyników.
4. W I kw. 2019 r. dokonano emisji akcji w kwocie 53 mln zł. Spółka rozpoczęła również stosowanie standardu MSSF 16 Leasing, w związku z czym zmieniła zasady rachunkowości oraz prezentację danych finansowych. Ze względu na fakt, iż leasing operacyjny oraz wynajem długoterminowy był ważnym źródłem finansowania (nieruchomości oraz samochody) to implementacja MSSF 16 istotnie wpłynęła na sprawozdanie finansowe poprzez wzrost wartości aktywów trwałych oraz zobowiązań, tym samym spowoduje wzrost sumy bilansowej. Na dzień 1 stycznia 2019 r. po stronie aktywów wartość nieruchomości uległa z tego tytułu zwiększeniu o 15,8 mln zł, a wartość środków transportu o 5,2 mln zł.


kliknij, aby powiększyć


Analizując strukturę źródeł finansowania dla odmiany nie natrafimy na niepokojące rzeczy. Spółka w ok. 40 proc. finansuje się kapitałem własnym, około 20 proc. sumy pasywów stanowią długoterminowe przychody przyszłych okresów, tj. środki otrzymane od klientów w modelu przedpłaconym. Począwszy od III kw. 2018 r. zwiększeniu uległ dług długoterminowy (kredyt na nabycie Stemlab). Zobowiązania krótkoterminowe stanowią jedynie ok. 15 proc. wartości pasywów spółki.


kliknij, aby powiększyć


Spółka działa na ciekawym rynku. Według szacunków spółki, jest ona liderem w Europie pod względem nowo pozyskiwanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek z nawet 33 proc. udziałem w rynku. Po okresie organicznego wzrostu, również zaznaczyła swoją obecność na rynku M&A realizując transakcję zakupu Stemlab. W 2019 r. spółka pozyskała dodatkowe finansowanie z emisji akcji i zdążyła już zakupić udziały w hiszpańskim IVI Cordon za 1,7 mln euro, a także portugalskie Bebecord i Bebe4D za 30-32 mln zł.
Spółka rozważała w ostatnim czasie pozyskanie nowego znaczącego inwestora finansowego typu private equity jak również przeprowadzenie dual-listingu na giełdzie w Londynie, z czego ostatecznie zrezygnowała. PBKM nie wyklucza jednocześnie, że w przyszłości może wznowić analizy we wskazanych powyżej obszarach.

PBKM informował, że nadal koncentruje swoje działania na potencjalnych akwizycjach mających na celu umacnianie wiodącej pozycji w Europie oraz analizuje możliwości ewentualnej dalszej ekspansji poza Europą. Poza samymi usługami bankowania PBKM planuje również rozwijanie nakładów na badania R&D w tym prac nad indywidualnymi terapiami eksperymentalnymi z zastosowaniem komórek macierzystych.
Można zatem stwierdzić, że spółka postanowiła zostać liderem konsolidacji europejskiego (może światowego) rynku bankowania krwi. Przejęcia i akwizycje (M&A) wydają się być najszybszą – niekoniecznie najtańszą - drogą aby osiągnąć ten cel. W szale zakupów należy też pamiętać o zachowaniu rentowności. Miejmy więc również nadzieję, że spółka w większym stopniu będzie przywiązywać wagę do cen płaconych za przejmowane podmioty. W innym przypadku mogą w przyszłości pojawić się odpisy wartości firmy.
Powyższa treść przez 365 dni była zarezerwowana tylko dla osób posiadających abonament.
Edytowany: 18 lipca 2019 10:30

sasky
sasky PREMIUM
29
Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2011-11-29
Wpisów: 2 632
Wysłane: 17 września 2019 19:13:38 przy kursie: 62,00 zł
Niemiecki fundusz chce przejąć PBKM, ale w drodze emisji akcji bez PP

Cytat:
Główny akcjonariusz Polskiego Banku Komórek Macierzystych chce zainwestować w spółkę 218 mln zł, kupując akcje w drodze emisji bez prawa poboru. Decyzja w tej sprawie zapadnie na walnym, które zwołano na 14 października.


www.stockwatch.pl/wiadomosci/p...

lesgs
lesgs PREMIUM
8
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 817
Wysłane: 16 grudnia 2019 12:02:07 przy kursie: 62,40 zł
Ciekawy o bardzo krytyczny artykuł o komórkach macierzystych w Polityce. Ich tezą jest brak potwierdzenia tego rodzaju terapii, olbrzymie koszty leczenia i złudne nadzieje. Krytyczny tekst PAN został zdjęty (ponoć tymczasowo) ze strony PAN po groźbach prawników PBKM.

Ciekawe co będzie dalej.


thommat
thommat PREMIUM
0
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2016-11-17
Wpisów: 119
Wysłane: 16 grudnia 2019 17:02:05 przy kursie: 62,40 zł
W ostatnim czasie pojawił się też artykuł w Polityce
www.polityka.pl/tygodnikpolity...

lesgs
lesgs PREMIUM
8
Dołączył: 2012-07-19
Wpisów: 817
Wysłane: 16 grudnia 2019 19:32:21 przy kursie: 62,40 zł
To ten sam, artykuł.

MrBlue2
31
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 314
Wysłane: 15 lipca 2020 22:14:53 przy kursie: 79,00 zł
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku dot. zawarcia umowy nabycia 100% udziałów w eticur GmbH z siedzibą w Monachium [eticur)] tj. podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych w Niemczech, Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna ["PBKM"] informuje, że w dniu 15 lipca 2020 r. powziął informację o potwierdzeniu przez stronę sprzedającą tj. InGeneron Inc. spełnienia ostatnich z warunków zawieszających, o których informowano w ww. raporcie i w konsekwencji w powyższej dacie nastąpiło zamknięcie transakcji oraz przeniesienie własności udziałów eticur) na Emitenta.

MrBlue2
31
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 314
Wysłane: 20 sierpnia 2020 12:57:17 przy kursie: 83,00 zł
ROE PBKM w latach 2013-2018 było między 21-39%
Ostatnio spadło do 2-3%

PBKM rozpoczęła działalność w Turcji, Włoszech i Niemczech. a kurs spółki mimo spadku ROE znajduje się blisko historycznych maximów.


MrBlue2
31
Dołączył: 2019-11-24
Wpisów: 314
Wysłane: 13 stycznia 2021 20:48:09 przy kursie: 80,00 zł
Warto zerknąć na wykres
aktualny kurs 80 zł
Rekord Wszech Czasów 89 zł
(na wykresie tygodniowym 85,24)

Średnia 3ms 77,08
Średnia 6 ms 78,45
Średnia roczna 72,38
Średnia 5 letnia 63,77
Wskaźnik zadłużenia 0,46
Altman A-

Spółka zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i długotrwałym przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców w ramach tzw. bankowania rodzinnego. PBKM świadczy także usługi w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej. Spółka prowadzi działalność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz południowej.

Spółka z Wig80 średni dzienny obrót 85 tys

Edytowany: 13 stycznia 2021 20:55

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość
1 2 3 4 5

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,529 sek.

AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +152,04% +30 407,82 zł 50 407,82 zł
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d