pixelg
Comarch SA [COMARCH] - Notowania i dywidendy
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

Comarch SA - Notowania i dywidendy

CMR 207,00 (-4,17%)

Spółka informatyczna świadcząca usługi dostawy i wdrażania oprogramowania dla przedsiębiorstw, głównie pisanego na zamówienie. Oprócz systemów informatycznych dostarcza oprogramowanie, sprzęt komputerowy i sieciowy, usługi wdrożeniowe, szkoleniowe i eksploatacyjne. Pracuje głównie dla firm telekomunikacyjnych, przemysłowych, handlowych i sektora finansowego nie tylko z Polski, lecz z wielu krajów świata, gdzie posiada spółki zależne. Strategia rozwoju zakłada wzbogacanie oferty posiadanych aplikacji oraz ekspansję na rynki zagraniczne.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA-QSr1 Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Analiza raportów spółki:
  DACH nad wynikami – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 1 kw. 2018 r. Zobacz »

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE comarch
Wykres COMARCH od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Kalendarium dywidend
Spółka Za okres Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Stan wypłaty Data WZA
od 2019-01-01
do 2019-12-31
1,50 0,69% 2020-07-06 2020-07-03 wypłacona
2020-07-16
2020-06-24
od 2018-01-01
do 2018-12-31
1,50 0,79% 2019-07-05 2019-07-04 wypłacona
2019-07-15
2019-06-26
od 2017-01-01
do 2017-12-31
1,50 0,88% 2018-08-10 2018-08-09 wypłacona
2018-08-31
2018-06-27
od 2016-01-01
do 2016-12-31
1,50 0,72% 2017-07-31 2017-07-28 wypłacona
2017-08-11
2017-06-27
od 2013-01-01
do 2013-12-31
1,50 1,90% 2014-07-31 2014-07-29 wypłacona
2014-08-18
2014-06-26
od 2012-01-01
do 2012-12-31
1,50 1,74% 2013-08-01 2013-07-30 wypłacona
2013-08-19
2013-06-26
od 2011-01-01
do 2011-12-31
1,50 2,27% 2012-07-31 2012-07-27 wypłacona
2012-08-16
2012-06-25
 
1/1 
 
AD.bx ad3a
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +154,54% +30 907,39 zł 50 907,39 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
Tomasz Nawrocki: DACH nad wynikami – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 1 kw. 2018 r. Zmiany z zakresie rachunku zysków i stra [b]DACH nad wynikami – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 1 kw. 2018 r.[/b][delay=150][b]Zmiany z zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b]Z punktu widzenia zmian r/r wyniki 1kw 2018r. zaraportowane przez GK Comrach w ramach [b]rachunku zysków i strat[/b] mają charakter mieszany – z jednej strony odnotowano poprawę w obszarze działalności podstawowej, a z drugiej, za sprawą negatywnych wyników w obszarach działalności pozostałej i finansowej, wykazano znaczny regres na końcowych poziomach wynikowych. Jeśli chodzi o działalność podstawową to skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 6%, zysk brutto na sprzedaży o 2% (w efekcie wyższej presji płacowej koszty własne wzrosły o 8% doprowadzając tym samym do pogorszenia marży brutto, która wyniosła 20,8 wobec 21,6%), a zysk netto na sprzedaży aż o 126% (efekt spadku o 5% łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, w tym zwłaszcza tych pierwszych). I tyle by było pozytywów. W obszarze działalności pozostałej Grupa wykazała zdecydowanie wyższe r/r koszty netto (6,6 wobec 1,1 mln zł; efekt rezerw i odpisów), co przełożyło się na regres r/r zysku operacyjnego (EBIT) o 73% (jednocześnie po uwzględnieniu amortyzacji wynik EBITDA był tylko 3% niższy r/r). Jeszcze bardziej negatywne skutki dla wyników Grupy miał obszar finansowy, gdzie zaraportowano 3,8 mln zł kosztów netto wobec 19,7 mln zł przychodów netto przed rokiem. W rezultacie na poziomie wyniku brutto i netto Grupa wykazała stratę wobec zysku przed rokiem, notując przy tym regresy rzędu odpowiednio – 115% i 138%. Od strony wartościowej sytuację tę zobrazowano na wykresie poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/05/cmr-1kw-2018-1.png[/img] Zarazem należy zauważyć, że podane przez Comrach wyniki za 1kw 2018r. okazały się na poziomie przychodów, EBIT i EBITDA wyraźnie lepsze od konsensusu (odpowiednio o 6%, 109% i 64%), a w przypadku wyniku netto zbliżone (różnica 2,6 punktu procentowego).Z punktu widzenia rachunku segmentowego (wykres poniżej, jednostka – tys. zł oraz %) o słabych wynikach Grupy w rozpatrywanym okresie sprawozdawczym zdecydowała działalność na rynku polskim (spadek zysku i marży mimo wyższych r/r przychodów) oraz pozostałych (tj. nie niemieckojęzycznych) rynkach zagranicznych (wyraźne pogłębienie straty i pogorszenie marży mimo wyższych r/r przychodów). Mimo mniej sprzyjającego r/r kursu walutowego EURPLN, in plus na wyniki Grupy wpływał jedynie segment dotyczący rynków niemieckojęzycznych (DACH), gdzie odnotowano całościową poprawę – wzrost przychodów, zysku netto i marży.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/05/cmr-1kw-2018-2.png[/img] W uzupełnieniu można zauważyć, że podobnie jak przed rokiem w strukturze rodzajowej sprzedaży dominowały usługi (79% wobec 76% udziału w przychodach ogółem), zdecydowanie zmniejszył się natomiast udział software’u własnego (13 wobec 17%). Jednocześnie z punktu widzenia struktury przychodów wg sektorów odnotowano wzrost sprzedaży do telekomunikacji, mediów i IT (+9,2 mln zł, tj. o 16%), sektora publicznego (+4,9, tj. o 42%), MSP Polska (+8,6 mln zł, tj. o 30%) oraz medycyny (+5,7 mln zł, tj. o 170%). W kolejnych okresach sprawozdawczych Zarząd spodziewa się kontynuacji wysokiej dynamiki sprzedaży zwłaszcza w sektorze publicznym i medycznym. Patrząc się na tendencje wynikowe i efektywnościowe Comarchu w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) z jednej strony można dostrzec względną stabilizację przychodów, a z drugiej od pewnego czasu daje o sobie znać presja kosztowa, która negatywnie odbija się na poszczególnych kategoriach wynikowych i odpowiadających im wskaźnikach rentowności. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/05/cmr-1kw-2018-3.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/05/cmr-1kw-2018-4.png[/img] W kontekście przyszłych okresów sprawozdawczych Zarząd Grupy generalnie pozytywnie zapatruje się na przychody, w tym zwłaszcza, jak zauważono już wcześniej, w odniesieniu do sektora publicznego i medycznego. Jednocześnie jednak warto mieć tu na uwadze, że Grupa (podobnie jak większość przedsiębiorstw w Polsce) boryka się obecnie z silną presją kosztową (głównie ze względu na postępujący wzrost płac pracowników), a do tego dochodzi rosnące ryzyko osłabienia koniunktury na rynku niemieckim (ostatnie odczyty ifo nie prezentują się już tak optymistycznie jak jeszcze do niedawna) i w perspektywie także polskim. Jeśli chodzi o [b]sprawozdanie z przepływów pieniężnych[/b] Comarchu to w skali 1kw (wykres poniżej po lewej, jednostka – tys. zł) mamy do czynienia r/r z wyraźnym spadkiem przepływów na poziomie salda ogólnego (dopływ rzędu 21 wobec 65 mln zł). W decydującym stopniu wpływ na taki stan rzeczy miały zmiany w zakresie poziomu gotówki wygenerowanej w obszarze operacyjnym, która wyniosła 36 wobec 87 mln zł przed rokiem (zmniejszeniu uległa zarówno nadwyżka finansowa netto – 9 wobec 33 mln zł – jak i dodatnie korekty związane ze zmianami zapotrzebowania na kapitał obrotowy – 27 wobec 54 mln zł). Jednocześnie w obszarze inwestycyjnym Grupa odnotowała dużo niższe r/r wydatki netto (27 wobec 36 mln zł; głównie na środki trwałe i wartości niematerialne), a w finansowym nieco tylko niższe wpływy netto (11 wobec 13 mln zł; wzrost zadłużenia oproc.).Tym samym, z perspektywy ujęcia narastającego za 12m zmiany za rozpatrywany kwartał wpisały się w kontynuację trwającej od pewnego czasu tendencji systematycznego pogorszenia zarówno w odniesieniu do poziomu salda ogólnego Grupy (które przyjmuje już wartości ujemne), jak i operacyjnego (poziom zero coraz bliżej). Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać głównie w obszarze operacyjnym rachunku przepływów gdzie z jednej strony z okresu na okres kurczy się dodatnia nadwyżka finansowa, a z drugiej rosną negatywne korekty związane ze zmianami zapotrzebowania na kapitał obrotowy (w ujęciu r/r coraz więcej środków pieniężnych jest zamrożona w kapitale obrotowym). W związku z powyższym utrzymanie skali wydatków inwestycyjnych wymaga większego dopływu środków z zewnątrz w formie bankowych kredytów i pożyczek.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/05/cmr-1kw-2018-5.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/05/cmr-1kw-2018-6.png[/img][b]Ocena sytuacji finansowej[/b]Względem końca poprzedniego okresu sprawozdawczego suma bilansowa GK Comarch zwiększyła się o dalsze 2%, co po stronie aktywów wiązało się z utrzymaniem dotychczasowego poziomu wartości składników trwałych oraz wzrostem wartości składników obrotowych o 4% (głównie zapasów i środków pieniężnych), a po stronie pasywów ze zmniejszeniem kapitału własnego o 4% i zwiększeniem wartości zobowiązań ogółem o 10% (dług krótkoterminowy wzrósł o 17%, a długoterminowy spadł o 1%; jednocześnie dług oprocentowany zwiększył się przy tym o 6% i stanowił na koniec okresu 35% zadłużenia ogółem). Przedstawione zmiany w zakresie głównych pozycji bilansowych wpłynęły nieznacznie in minus na sytuację w zakresie ogólnej struktury kapitałowo-majątkowej Grupy, która mimo wszystko od dłuższego czasu prezentuje się bardzo bezpiecznie – nadwyżkowe pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym, w tym również własnym (wykresy poniżej – aktywa po lewej, pasywa po prawej, jednostka – tys. zł), przy trwale pozytywnej sytuacji w zakresie struktury kapitału obrotowego netto (nadwyżka kapitału obrotowego względem bieżących potrzeb, przy czym r/r dużo mniejsza). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/05/cmr-1kw-2018-7.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2018/05/cmr-1kw-2018-8.png[/img]Poszczególne relacje finansowe dotyczące płynności finansowej i zadłużenia również prezentują się korzystnie. Stąd też nie, może dziwić, że serwisowy rating Comarchu liczony na bazie modelu Altmana (EM Score) również wskazuje na stan bezpieczny – AA+.Link do wskaźników finansowych: https://www.stockwatch.pl/gpw/comarch,notowania,wyniki.aspx [b]Ocena sytuacji rynkowej[/b]Z punktu widzenia serwisowych automatów na dzień prezentowanego omówienia mamy spory rozstrzał wycen akcji GK Comarch na GPW. W zdecydowanej większości przypadków mamy wskazania przewartościowania, momentami dość znacznego. Celują w tym głównie wyceny bazujące na różnych kategoriach wynikowych, które, jak zauważono już wcześniej, utrzymują się w ostatnim czasie w tendencji spadkowej. Optymizmem nie napawa również anualizowana zmienność poszczególnych kategorii wynikowych, z przychodami włącznie, która od dłuższego czasu częściej ma charakter negatywny (a najczęściej wskazuje na stabilizację).[/delay]Link do wskaźników https://www.stockwatch.pl/gpw/comarch,notowania,wskazniki.aspx oraz wycen https://www.stockwatch.pl/gpw/comarch,notowania,wycena.aspx [url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj[/b][/url][color=green]Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link http://goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2. Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję![/color]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 207,00 211,80 213,20
Zmiana -4,17% -1,01% +0,13%
Open-Close -3,27% -1,06% -0,34%
High-Low 4,67% 4,29% 3,50%
Zmiana ceny [pln] -9,00 -2,20 0,20
Transakcja [szt.] 108 91,6 76,8
Średnia transakcja [pln] 7369,75925925925925925925925937,37t 19509,51528384279475982532751119,5t 9237,6197916666666666666666679,24t
Wolumen [szt.] 38403,84t 83948,39t 3319,33,32t
Obrót [pln] 795934,00796t 1787071,601,79m 709449,20709t
Obrót pozytywny 11,56% 13,20% 15,88%
Obrót negatywny 33,96% 66,76% 67,18%
Obrót neutralny 54,49% 20,04% 16,94%
Wolumen ws. % Free Float 0,11 0,24 0,10
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,05 0,10 0,04
Informacje ogólne
Na giełdzie od 260 miesięcy
Liczba akcji 8 133 349
Free float 42,34%
Kapitalizacja 1,68 mld zł
Wartość księgowa 1,00 mld zł
Zysk operacyjny 12m 167,30 mln zł
Przychody 12m 1,48 mld zł
Zysk netto 12m 110,34 mln zł
Główny akcjonariusz
Janusz Filipiak 24,55%
Chart
UDZIAŁ W INDEKSACH
MWIG40 2,11%
WIG 0,44%
WIG-INFO 11,52%
WIG-POLAND 0,31%
WIGTECH 4,83%
WIG-ESG 0,69%
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 1,68
Kroczące C/ZO 10,06
Kroczące C/P 1,14
Kroczące C/Z 15,26

Zmiana 12m 17,95%
Śr. płynność dzienna 0,08%
Zakres wahań kursu 36,33%
Beta kursu 0,57

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 7,91
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2019-01-01 do 2019-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 07-08-2020
Dane finansowe z dnia: 16-05-2020


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy