pixelg
Akcje Suwary SA [SUWARY] na giełdzie - Notowania i dywidendy

Suwary SA - Notowania i dywidendy

SUW 22,80 (+0,00%)

Podstawowym przedmiotem działalności spółki dominującej Suwary oraz jej spółek zależnych jest: produkcja różnego rodzaju produktów z tworzyw sztucznych takich jak opakowania (butle, kanistry, nakrętki, pojemniki) , kartusze i innych. Suwary wraz ze spółkami zależnymi wchodzą w skład innej Grupy Kapitałowej, dla której podmiotem dominującym najwyższego szczebla jest kanadyjski Wentworth Tech. Inc.

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
  SA-QSr1 Zobacz »
 • Kolejne sprawozdanie:
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
  jednostkowy - - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
 • Dywidendy:
  wypłata dywidendy
 • Analiza raportów spółki:
  Zobacz »
Wykres SUWARY od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji
Kalendarium dywidend
Spółka Za okres Dyw. na akcje Stopa Ustalenie prawa Notowanie bez dyw. Stan wypłaty Data WZA
od 2019-01-01
do 2019-12-31
0,63 2,25% 2021-04-13 2021-04-12 ! wypłacona
2021-04-28
2021-03-29
od 2019-01-01
do 2019-12-31
0,62 2,21% 2021-04-13 2021-04-12 ! uchwalona
2021-06-28
2021-03-29
od 2005-01-01
do 2005-12-31
1,65 19,64% 2006-08-11 2006-08-09 wypłacona
2006-09-01
2006-06-29
 
1/1 
 
PORTFEL STOCKWATCH
Data startu Różnica (%) Różnica (zł) Wartość
01-01-2017 +169,37% +33 874,13 zł 53 874,13 zł
Ostatnio zaktualizowane dane
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Tomasz Nawrocki: Bez przełomu – strona kosztowa skutecznie neutralizuje rosnące przychody OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW Bez przełomu – strona kosztowa skutecznie neutralizuje rosnące przychody [b]OMÓWIENIE SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW GK SUWARY S.A. (SUW) NA PODSTAWIE RAPORTU OKRESOWEGO ZA 1KW ROKU OBROTOWEGO 2016/2017[/b][delay=150] [b]Zmiany w zakresie rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych[/b]W okresie październik-grudzień 2016r GK Suwary odnotowała r/r poprawę jedynie w odniesieniu do początkowych pozycji wynikowych [b]rachunku zysków i strat[/b], na dalszych notując coraz wyraźniejszy regres. Na poziomie przychodów ze sprzedaży zaraportowano wzrost o 11%, lecz za sprawą jeszcze większego wzrostu kosztów własnych sprzedaży (+13%) w przypadku zysku brutto na sprzedaży poprawa r/r wyniosła już tylko 2% (marża brutto na sprzedaży spadła z 15,6 do 14,3%). Po uwzględnieniu wyższych o 7% łącznych kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, na poziomie zysku netto na sprzedaży pojawił się r/r regres -19%, który wzrósł do -24% na poziomie wyniku operacyjnego (niższe r/r przychody netto z działalności pozostałej) i -38% na poziomie wyniku brutto (koszty finansowe netto utrzymały się r/r na zbliżonym poziomie). Ostatecznie po uwzględnieniu obciążeń podatkowych Grupa odnotowała na poziomie wyniku netto spadek zysku o 98%. Jednocześnie należy tu zauważyć, że w odróżnieniu od wcześniejszych okresów sprawozdawczych raportowane przez Grupę wyniki nie były już zniekształcone przeprowadzonym przed ponad rokiem przejęciem. W skali 12m 2016r Grupa Suwary odnotowała r/r wzrost przychodów o 40%, zysku brutto na sprzedaży o 42%, zysku netto na sprzedaży o 157% i zysku operacyjnego o 56%. Jednocześnie po uwzględnieniu ponad 2x większych kosztów finansowych netto oraz księgowań podatkowych, na poziomie wyniku brutto wykazano r/r regres zysku o 21%, a na poziomie netto spadek wyniku o 166%. Od strony wartościowej przedstawioną wyżej sytuację zobrazowano na rysunkach poniżej (jednostka – tys. zł oraz %).[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/suwt-4kw16-1.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/suwt-4kw16-2.png[/img]Z punktu widzenia rachunku segmentowego (rysunki poniżej; jednostka – tys. zł oraz %) zarówno w okresie październik-grudzień jak i w okresie całych 12m roku kalendarzowego in minus na wyniki Grupy oddziaływał największy segment sprzedaży tzn. opakowań i zakrętek oraz materiałów motoryzacyjnych (spadek sprzedaży przy negatywnym wyniku operacyjnym i niższej marży), a pozytywnie z kolei performowały (zwłaszcza pod względem rentowności i zyskowności) segmenty sprzedaży opakowań z tworzyw sztucznych (choć tu w okresie październik-grudzień przychody okazały się r/r nieznacznie niższe) oraz sprzedaży detali z tworzyw sztucznych (przejęty zakład w Bydgoszczy). [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/suwt-4kw16-3.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/suwt-4kw16-4.png[/img]Patrząc się na tendencje wynikowe GK Suwary w szerszej perspektywie czasowej (wykresy poniżej; ujęcie narastające za 12m; jednostka – tys. zł oraz %) odnotować można z jednej strony pewien ograniczony wzrost przychodów i zysku brutto na sprzedaży, któremu towarzyszy względna stabilizacja na poziomie zysku operacyjnego (w tym także powiększonego o amortyzację) i problemy z zyskownością na poziomie końcowego wyniku finansowego netto. Pamiętać przy tym trzeba, że wyniki za ostatnie trzy okresy sprawozdawcze były zniekształcone przeprowadzonym przed ponad rokiem przejęciem zakładu w Bydgoszczy. Od strony efektywności działania sprawy mają się jeszcze gorzej, gdyż tu poprawy od pewnego czasu w ogóle nie widać (jeśli już to co najwyżej ostatnio pewną stabilizację), a rentowności bazujące na wyniku netto są obecnie w okolicy zera.[img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/suwt-4kw16-5.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/suwt-4kw16-6.png[/img]Biorąc pod uwagę powyższy obraz sytuacji widać, że generalnie problemem Grupy nie jest póki co sprzedaż (która w mniejszym bądź większym stopniu systematycznie rośnie, a w obliczu ostatniej poprawy nastrojów w gospodarce krajowej i zachodniej ma szanse rosnąć nadal), lecz strona kosztowa która wzrasta ostatnio z większą dynamiką aniżeli przychody (głównie dotyczy to kosztów wynagrodzeń i zużycia materiałów i energii, ale także kosztów ogólnego zarządu). Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy może być słabsza r/r złotówka względem euro (https://stooq.com/q/?s=eurpln). Drugi z istotnych czynników zewnętrznych, surowiec, raczej w skali 2016r nieznacznie taniał (https://www.plastech.pl/ceny-tworzyw/HDPE-rozdmuch-2), lecz jak zauważono w informacji dodatkowej do sprawozdania kwartalnego Grupa spodziewa się tu pogorszenia sytuacji (wzrostu cen) z uwagi na prawdopodobne zatrzymania produkcji polimerów w fabrykach. [b]Rachunek przepływów pieniężnych[/b]Mimo lepszego wyniku w obszarze operacyjnym (5,2 wobec -3,2 mln zł przed rokiem, choć pod względem nadwyżki finansowej netto było już r/r nieco słabiej – 2,4 wobec 2,8 mln zł) całościowo wynik przepływów wskazał na 0,5 odpływu gotówki wobec 1,1 mln zł dopływu przed rokiem (wykres poniżej, jednostka – tys. zł). W rozpatrywanym okresie Grupa wydatkowała netto r/r więcej na inwestycje (-1,1 wobec -0,4 mln zł) oraz odnotowała wydatki wobec wpływów netto w obszarze finansowym (-4,7 wobec 4,7 mln zł). Tym samym w ujęciu narastającym za 12m (wykres poniżej, jednostka – tys. zł) odnotowano kw/kw spadek salda ogólnego w okolice poziomu zera, w czym decydujące znaczenie miał wzrost finansowych wydatków netto. Po okresie ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych ostatnio działalność w tym obszarze jest bardziej stonowana. Z kolei w przypadku obszaru operacyjnego można odnotować względną stabilizację generowanej nadwyżki finansowej netto, wobec czego decydujący wpływ na poziom salda mają tu zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/suwt-4kw16-7.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/suwt-4kw16-8.png[/img][b]Ocena sytuacji finansowej[/b]Z punktu widzenia bilansu Grupy w ostatnim okresie sprawozdawczym nastąpił nieznaczny (jednoprocentowy) spadek sumy bilansowej. Po stronie aktywów wiązało się to ze spadkiem wartości aktywów trwałych o 2% i zachowaniem dotychczasowego poziomu przez aktywa obrotowe, co było efektem zrównoważenia spadku zapasów i środków pieniężnych wzrostem należności handlowych. Z kolei po stronie pasywów kapitał własny pozostał na dotychczasowym poziomie a wartość zobowiązań uległa zmniejszeniu o 2% (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 10%, a długoterminowe spadły o 9%; dług oprocentowany zmniejszył się jednocześnie o 4% i na koniec okresu sprawozdawczego stanowił 68% zobowiązań ogółem). Zmiany wartości głównych pozycji aktywów i pasywów na przestrzeni ostatnich lat wraz z ich strukturą przedstawiono na wykresach poniżej [aktywa po lewej, a pasywa po prawej; jednostka – tys. zł][img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/suwt-4kw16-9.png[/img] [img]https://repo.stockwatch.pl/wp-content/uploads/2017/03/suwt-4kw16-10.png[/img]Biorąc pod uwagę analizę sprawozdania finansowego GK Suwary za okres październik-grudzień 2016r można stwierdzić generalnie utrzymanie dotychczasowego stanu rzeczy, a więc sytuacji raczej umiarkowanej (serwisowy rating bazujący na modelu Altmana spadł z BB+ do BB). Pod względem podstawowych mierników równowagi kapitałowo-majątkowej sytuacja Grupy prezentuje się dobrze (pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym i zobowiązań bieżących aktywami obrotowymi), lecz jednocześnie mamy permanentny deficyt kapitału obrotowego względem bieżących potrzeb, niewygórowane wskaźniki płynności oraz bliskie granicznym wartości relacji dług netto/EBITDA przy wysokim poziomie zadłużenia aktywów (w dużym stopniu oprocentowanego; teraz to może nie jest specjalny problem, choć już stanowi spore obciążenie dla wyników końcowych, ale gdy stopy proc. ruszą w górę może okazać się problemem znacznie większym). Szczegóły dotyczące poszczególnych wskaźników znajdują się pod linkiem: http://www.stockwatch.pl/gpw/suwary,komunikaty,wyniki.aspx [b]Ocena sytuacji rynkowej[/b]Z uwagi na pogorszenie wyników finansowych spora część wycen w serwisie nie została aktywowana i w związku z tym nie ma również wyceny wypadkowej. Z tych modeli, które się aktywowały większa część wskazuje na niedowartościowanie akcji Suwar na GPW, choć jedyna wycena bazująca na wartości wynikowej (EBITDA) nie zachęca akurat do zakupu ich akcji.[/delay] Link do wskaźników http://www.stockwatch.pl/gpw/suwary,komunikaty,wskazniki.aspx oraz... wycen http://www.stockwatch.pl/gpw/suwary,komunikaty,wycena.aspx [url=http://www.stockwatch.pl/raporty/][b]>> …więcej analiz najnowszych raportów finansowych innych spółek jest tutaj[/b][/url][color=red]Przy okazji, na potrzeby badań naukowych, chciałbym prosić o wypełnienie prostej (mam przy najmniej taką nadzieję) ankiety dotyczącej kryteriów oceny reputacji spółek notowanych na giełdzie – link http://goo.gl/forms/oMFdtU8FmRpYy4zH2. Zróżnicowanie ocen poszczególnych kryteriów mile widziane:). Z góry dziękuję![/color]
Notowania
Dana Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 22,80 22,44 24,40
Zmiana +0,00% -0,15% -0,61%
Open-Close +0,00% +0,73% -1,22%
High-Low 0,88% 2,80% 3,61%
Zmiana ceny [pln] 0,00 -0,04 -0,16
Transakcja [szt.] 6 9,2 9,9
Średnia transakcja [pln] 98,1333333333333333333333333398,13 2236,69130434782608695652173912,24t 3107,9404040404040404040404043,11t
Wolumen [szt.] 2626 917,6917,6 1243,251,24t
Obrót [pln] 588,80588,80 20577,5620,6t 30768,6130,8t
Obrót pozytywny 57,61% 54,23% 24,49%
Obrót negatywny 23,03% 33,20% 45,75%
Obrót neutralny 19,36% 12,57% 29,77%
Wolumen ws. % Free Float <0,01 0,16 0,22
Wolumen ws. % akcji w obrocie <0,01 0,02 0,03
Informacje ogólne
Na giełdzie od 274 miesięcy
Liczba akcji 4 615 070
Free float 12,50%
Kapitalizacja 105,22 mln zł
Wartość księgowa 89,07 mln zł
Zysk operacyjny 12m 26,14 mln zł
Przychody 12m 174,72 mln zł
Zysk netto 12m 19,72 mln zł
Główny akcjonariusz
Walter Kuskowski (poprzez Wentworth Tech Sp. z o.o. oraz Savtec sp. z o. o. , Amhil Europa Sp. z o.o.) 65,87%
Chart
Wskaźniki finansowe
Aktualne C/WK 1,18
Kroczące C/ZO 4,03
Kroczące C/P 0,60
Kroczące C/Z 5,34

Zmiana 12m 96,55%
Śr. płynność dzienna 0,03%
Zakres wahań kursu 63,79%
Beta kursu 0,37

Tempo wzrostu przychodów W abonamencie
Zwrot z kapitału własnego (ROE) W abonamencie
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) W abonamencie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia W abonamencie
Dług netto / EBITDA W abonamencie

Wskaźnik Altmana (Z"-score) 7,88
Średnioważony koszt kapitału (sWACC) W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2019-01-01 do 2019-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 06-05-2021
Dane finansowe z dnia: 27-02-2021


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy