pixelg
SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2019-09-12
OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-121Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Sienna39
(ulica)(numer)
+48 22 350 79 61
(telefon)(fax)
biuro@octava.com.plwww.octava.com.pl
(e-mail)(www)
526-10-36-962010986677
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody i straty z inwestycji(3 687)5 336(860)1259
Pozostałe przychody operacyjne1 274470297111
Koszty operacyjne(1 768)(1 322)(412)(312)
Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej(4 181)4 484(975)1 058
Zysk (strata) netto(2 561)3 790 (597)894
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki(2 560)3 781(597)892
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)42 786 84842 786 84842 786 84842 786 848
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą ( w zł / EUR)(0,06)0,09(0,01)0,02
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(1 959)(1 436)(457)(339)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(373)2 646(87)624
Przepływy pieniężne netto(2 332)1 210(544)285
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa, razem75 19376 69617 68417 836
Zobowiązania, razem12 98411 9263 0542 773
Kapitał własny, razem62 20964 77014 63115 063
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki62 20664 76614 63015 062
Liczba akcji (szt.)42 786 84842 786 84842 786 84842 786 848
Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł / EUR)1,451,510,340,35
Wartość aktywów netto przypisaną akcjonariuszom Spółki na jedną
akcję (w zł / EUR)
1,451,510,340,35
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody i straty z inwestycji(3 392)4 058(791)957
Pozostałe przychody operacyjne8421
Koszty operacyjne(464)(418)(108)(99)
Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej(3 848)3 644(897)860
Zysk (strata) netto(3 667)3 125(855)737
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)42 786 84842 786 84842 786 84842 786 848
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą ( w zł / EUR)(0,09)0,07(0,02)0,02
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(3 648)418(851)99
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej----
Przepływy pieniężne netto(3 648)418(851)99
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa, razem60 43264 63014 21315 030
Zobowiązania, razem8521 383200322
Kapitał własny, razem59 58063 24714 01214 709
Liczba akcji (szt.)42 786 84842 786 84842 786 84842 786 848
Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł / EUR)1,391,480,330,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Octava_PSr_2019.pdfSkonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019
Raport z przeglądu SSF GK Octava SA 2019.06.30-sig-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego spsrawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za I półrocze 2019 roku
Raport z przegladu JSF Octava 30.06.2019-sig-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Octava S.A. za I półrocze 2019 roku
Octava_IP_2019_komentarz Zarzadu_20190912.pdfKomentarz Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 roku
Oświadczenie_Zarządu_sprawozdanie I polrocze 2019.pdfOświadczenie Zarządu dot. sprawozdań za I półrocze 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-12Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski


Nazwa jednostki:OCTAVA SA
Nazwa skrócona jednoskti:08OCTAVA
Adres:ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Telefon:+48 22 350 79 61
Email:biuro@octava.com.pl
www:www.octava.com.pl
NIP:526-10-36-962
REGON:010986677

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Octava SA
08OCTAVA
2020-01-27 terminarz raportów
2019-11-21 SA - QSr3
2019-09-12 SA - PSr
2019-06-05 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-05 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2019-05-30 zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2019-05-21 SA-QSr1
2019-05-17 zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR