pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-21 - OCTAVA SA (08OCTAVA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki OCTAVA SA (08OCTAVA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2019-11-21
OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-131Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Grzybowska2 lok 54
(ulica)(numer)
+48 22 350 62 45
(telefon)(fax)
biuro@octava.com.plwww.octava.com.pl
(e-mail)(www)
526-10-36-962010986677
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego


Przychody i straty z inwestycji(3 663)7 634(850)1 795

Pozostałe przychody operacyjne1 877910436214

Koszty operacyjne(2 589)(2 151)(601)(506)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej(4 375)6 393(1 015)1 503

Zysk (strata) netto(2 907)4 774(675)1 122

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki(2 891)4 765(671)1 120

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,07)0,11(0,02)0,03

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(2 580)(2 887)(599)(679)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(1 989)2 647(462)622

Przepływy pieniężne netto(4 569)(240)(1 060)(56)


30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa, razem76 20476 69617 42417 836

Zobowiązania, razem14 34111 9263 2792 773

Kapitał własny, razem61 86364 77014 14515 063

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki61 87564 76614 14715 062

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,451,510,330,35

Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł/EUR)1,451,510,330,35

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody i straty z inwestycji(7087)5 412(1 645)1 272

Pozostałe przychody operacyjne10521

Koszty operacyjne(673)(629)(156)(148)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej(7 750)4 788(1 799)1 126

Zysk (strata) netto(7 346)3 874(1 705)911

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,17)0,09(0,04)0,02

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(5 018)(360)(1 165)(85)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej----

Przepływy pieniężne netto(5 018)(360)(1 165)(85)


30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa, razem60 21664 63013 76815 030

Zobowiązania, razem4 3151 383987322

Kapitał własny, razem55 90163 24712 78114 709

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,311,480,300,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Octava_SSF_3Q2019.pdfRaport skonsolidowany Q03_2019

Octava_3Q 2019_komentarz Zarzadu.pdfKomentarz Zarządu do Raportu skonsolidowanego za 3Q 2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-21Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski
Nazwa jednostki:OCTAVA SA
Nazwa skrócona jednoskti:08OCTAVA
Adres:ul. Grzybowska 2 lok 54, 00-131 Warszawa
Telefon:+48 22 350 62 45
Email:biuro@octava.com.pl
www:www.octava.com.pl
NIP:526-10-36-962
REGON:010986677

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Octava SA
08OCTAVA
2020-09-10 SA - PSr
2020-08-20 powzięcie informacji poufnej dot. portfela nieruchomości Octava FIZAN
2020-08-18 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-18 powołanie RN
2020-08-18 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN
2020-07-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-02 WZ - odwołanie walnego
2020-06-10 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy