pixelg
SA - R - 2020-03-26 - OCTAVA SA (08octava)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki OCTAVA SA (08octava) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-26
OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-121Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Sienna39
(ulica)(numer)
+48 22 350 62 45
(telefon)(fax)
biuro@octava.com.plwww.octava.com.pl
(e-mail)(www)
526-10-36-962010986677
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody i straty z inwestycji(2 415)(1 342)(561)(315)
Pozostałe przychody operacyjne11 83 2
Koszty operacyjne(938)(870)(218)(204)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(3 342)(2 204)(777)(517)
Zysk (strata) netto(2 997)(1 952)(697)(457)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)42 786 84842 786 84842 786 84842 786 848
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR):(0,07)(0,05)(0,02)(0,01)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(7 552)9 265(1 756)2 171
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej----
Przepływy pieniężne netto(7 552)9 265(1 756)2 171
Aktywa, razem 60 991 64 63014 322 15 030
Zobowiązania, razem 741 1 383174 322
Kapitał własny, razem 60 250 63 24714 148 14 709
Liczba akcji (w szt.)42 786 848 42 786 84842 786 848 42 786 848
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,41 1,480,33 0,34
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
sprawozdanie z badania jed. OCTAVA 2019.12.31-sig-sig.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok
List do Akcjonariuszy Octava_2019.pdfList Zarządu do Akcjonariuszy Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A.
Octava_R_2019.pdfJednostkowy Raport Roczny R_2019
RS_RO_2019.pdfSprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava S.A.
Oświadczenie_Zarządu_sprawozdanie 2019.pdfOświadczenie Zarządu dot. sprawozdania i podmiotu badającego sprawozdanie
Oświadczenie RN_Sprawozdanie 2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdania za 2019 rok
Oświadczenie RN_wybór firmy audytorskiej 2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie RN_funkcjonowanie KA_sprawozdanie 2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcjonowania Komitetu Audytu
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Agnieszka JagiełłoProcess Solutions sp. z o.o.Agnieszka Jagiełło


Nazwa jednostki:OCTAVA SA
Nazwa skrócona jednoskti:08OCTAVA
Adres:ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Telefon:+48 22 350 62 45
Email:biuro@octava.com.pl
www:www.octava.com.pl
NIP:526-10-36-962
REGON:010986677

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Octava SA
08OCTAVA
2020-05-21 SA-QSr1
2020-03-26 SA - R
2020-03-26 SA - RS
2020-01-27 terminarz raportów
2019-11-21 SA - QSr3
2019-09-12 SA - PSr
2019-06-05 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-06-05 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy