pixelg
wyniki za 2018 - 2019-04-19 - ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA (ABCDATA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki za 2018 - komunikat spółki ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA (ABCDATA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2019

Data sporządzenia: 2019-04-19
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Informacja o szacunkach wyników finansowych za 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent", Spółka ) informuje, że w toku prac nad rocznymi sprawozdaniami finansowymi Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta ( Grupa ) za rok 2018, w dniu 19 kwietnia 2019 roku podjął decyzję o przeszacowaniu wartości aktywów netto i dokonaniu odpisów, które będą miały znaczący wpływ na prezentowane wyniki finansowe Spółki i Grupy.
1. Przeszacowanie wartości aktywów netto przeznaczonych do zbycia

Decyzja o przeszacowaniu wartości aktywów netto przeznaczonych do zbycia wynikała z oceny prawdopodobieństwa realizacji Umowy Ramowej zdefiniowanej i opisanej w raporcie bieżącym nr 40/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku i dojścia do skutku transakcji zbycia przedsiębiorstwa przez Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta - ABC Data Marketing sp. z o.o. Zgodnie z powyższym, wartość bilansowa grupy aktywów przeznaczonych do zbycia zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie. Z tego względu Zarząd podjął decyzję, że sporządzi roczne sprawozdanie finansowe z założeniem braku kontynuacji działalności i zaklasyfikował przedsiębiorstwo będące przedmiotem transakcji jako aktywa przeznaczone do sprzedaży, co będzie miało odzwierciedlenie w rocznych wynikach finansowych Spółki i Grupy.
W takim przypadku w ocenie Zarządu wartość użytkowa aktywów będzie się składała głównie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży przedsiębiorstwa. Z tego względu Zarząd podjął decyzję o zastosowaniu szacunkowej ceny sprzedaży przedsiębiorstwa zdefiniowanej w Umowie Ramowej jako podstawy ustalenia wartości odzyskiwalnej i przyjął tę wartość jako referencyjną do przeprowadzenia testów na utratę wartości całego zespołu aktywów. Zarząd przyjął przy przeszacowaniu wartości aktywów w wyniku zawarcia Umowy Ramowej szacunkową cenę sprzedaży przedsiębiorstwa z uwzględnieniem szacowanej korekty ceny w wysokości 190.915 tys. PLN. Wartość aktywów netto na dzień 31 grudnia 2018 roku wchodzących w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem Umowy Ramowej wynosi 205.913 tys. PLN. Różnica tych wartości, czyli 14.998 tys. PLN wpłynie negatywnie na wynik finansowy Grupy. Powyższe przeszacowanie nie ma wpływu na jednostkowy wynik finansowy Spółki.

2. Odpis aktywa z tytułu odroczonego podatku

Zarząd ocenił, że w związku z planowaną transakcją oraz jej strukturą, polegającą na sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki do nowego podmiotu, Emitent nie będzie w stanie zrealizować aktywa z tytułu podatku odroczonego, dlatego Spółka prawdopodobnie obejmie je odpisem w wysokości 10.896 tys. PLN, który wpłynie negatywnie na wynik finansowy Spółki i Grupy.

3. Rezerwa związana z postępowaniem podatkowym w iSource S.A.

W lipcu 2016 roku w spółce zależnej Emitenta - iSource S.A. zostało wszczęte postępowanie kontrolne z upoważnienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
W dniu 7 maja 2018 r. doręczono iSource S.A. protokół z badania ksiąg podatkowych w stosunku do którego spółka, złożyła zastrzeżenia i wyjaśnienia. Poczynione przez organ podatkowy ustalenia w zakresie rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za okres lipiec - grudzień 2013 r. nie wykazały nieprawidłowości. Z kolei ustalenia dokonane w ramach kontroli za okres styczeń 2013 r. czerwiec 2013 r. skutkowały przedstawieniem iSource S.A. w dniu 14 sierpnia 2018 r. decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie określającej zobowiązanie podatkowe od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11.610 tys. PLN.

W odwołaniu z dnia 28 sierpnia 2018 r. iSource S.A. zaskarżyła w całości przedmiotową decyzję do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, żądając uchylenia decyzji oraz umorzenia postępowania. W dniu 16 listopada 2018 roku Spółka otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (II instancja) utrzymującą decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w całości. W dniu 27 listopada 2018 roku Spółka złożyła wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o ustanowienie z przedstawionej gwarancji bankowej zabezpieczenia wykonania decyzji i tym samym wstrzymania jej wykonania. Jak zostało wskazane w opublikowanych przez Spółkę raportach bieżących nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku oraz nr 36/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego przyjął zabezpieczenie i wstrzymał wykonanie w/w decyzji.
Stan faktyczny wyżej opisanego postępowania podatkowego nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego. Zarząd ABC Data S.A. biorąc pod uwagę kontekst Umowy Ramowej, kierując się zasadą ostrożnej wyceny, podjął decyzję o zawiązaniu łącznej rezerwy w wysokości 17.055 tys. PLN (kwota zakwestionowanego podatku wraz z odsetkami), ze względu na ryzyko braku skutecznego zakwestionowania decyzji służb skarbowych. Rezerwa wpłynie negatywnie na wynik finansowy Spółki i Grupy. Wpływ na sprawozdanie jednostkowe wynika z warunków zdefiniowanych w Umowie Ramowej.
4. Przeszacowanie wartości udziałów Spółki ABC Data s.r.o. w Czechach

W dniu 7 marca 2019 r. pomiędzy Spółką a spółką Investment Gear 2 sp. z o.o. ( Inwestor ) została zawarta umowa sprzedaży ( Umowa Sprzedaży ) udziałów w spółce ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze ( ABC Data s.r.o. ). Na mocy Umowy Sprzedaży Spółka sprzedała na rzecz Inwestora 100% udziałów w ABC Data s.r.o. za cenę 150 tys. PLN. Spółka informowała o ofercie sprzedaży udziałów ABC Data s.r.o. i wynikających z transakcji prawdopodobnych przeszacowaniach w Raporcie Bieżącym 14/2019 z dnia 12 lutego 2019.

W związku z transakcją Zarząd dokonał weryfikacji wyceny udziałów oraz wartości firmy ABC Data s.r.o. Przed przeszacowaniem wartość udziałów wynosiła 17.054 tys. PLN, natomiast po przeszacowaniu wartość udziałów wynosi 150 tys. PLN. Różnica tych wartości, czyli odpis w wysokości 16.904 tys. PLN wpłynie negatywnie na wynik finansowy Spółki. Jednocześnie powyższa transakcja skutkować będzie odpisem aktualizującym wartość firmy, który obciąży wynik finansowy Grupy kwotą 13.903 tys. PLN.
5. Rezerwa związana z postępowaniem podatkowym w ABC Data s.r.o. w Czechach

W spółce ABC Data s.r.o. w Czechach, zostały wszczęte kontrole podatkowe, o których Emitent informował w śródrocznych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, w raporcie bieżącym 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 oraz w raporcie bieżącym 10/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku. Po zakończeniu kontroli w zakresie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2014 r. ABC Data s.r.o. otrzymała decyzję organu podatkowego (Specialized Tax Office) określającą zobowiązania w kwocie około 5.307 tys. PLN (31,8 mln CZK), do której ABC Data s.r.o. złożyła odwołanie, co wstrzymało wykonalność decyzji. Ponadto w ABC Data s.r.o. wszczęta została kontrola podatkowa dotycząca podatku od towarów i usług za miesiące styczeń i luty 2016 r. Łączna wartość podatku w obrocie z podmiotami objętymi tą kontrolą wynosiła około 3.732 tys. PLN (24,4 mln CZK).
Stan faktyczny wyżej opisanego postępowania podatkowego nie uległ zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego. Zarząd ABC Data S.A. biorąc pod uwagę kontekst Umowy Ramowej, kierując się zasadą ostrożnej wyceny, podjął decyzję o zawiązaniu łącznej rezerwy w wysokości 13.673 tys. PLN (kwota zobowiązania wraz z odsetkami), ze względu na ryzyko braku skutecznego zakwestionowania decyzji służb skarbowych w zakresie podatku za sierpień 2014 r. oraz ryzyko potencjalnego niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego podatku za styczeń i luty 2016. Rezerwa wpłynie negatywnie na wynik finansowy Grupy.
Zarząd Spółki szacuje, że wyniki finansowe za rok 2018 mogą kształtować się w sposób zaprezentowany poniżej.
Szacowane jednostkowe wyniki za 2018 rok dla Spółki:
Przychody 3.222.508 tys. PLN
Zysk brutto ze sprzedaży 171.488 tys. PLN
Strata netto 49.785 tys. PLN

Zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe 11.709 tys. PLN

Szacowane skonsolidowane wyniki za 2018 rok dla Grupy Przychody 4.468.021 tys. PLN
Zysk brutto ze sprzedaży 255.464 tys. PLN
Strata netto 78.904 tys. PLN

Zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe 9.749 tys. PLN

Powyższe opisane ewentualne odpisy i przeszacowania będą miały charakter nieoperacyjny i niepieniężny. Spółka pozyskała stosowne zgody dotyczące odstąpienia od badania wskaźników finansowych za okres kończący się w dniu 31 grudnia 2018 roku od wszystkich instytucji finansowych, w których umowach kredytowych występuje warunek weryfikacji wskaźników.

Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy, jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta jest przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za rok 2018. Z tego względu Spółka zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Spółka będzie informowała odrębnym raportem bieżącym.

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok nastąpi w dniu 26 kwietnia 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-19Ilona WeissPrezes Zarządu
2019-04-19Michał LitwinowiczWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ABC DATA S.A.
Adres:Daniszewska 14, 03-230 Warszawa
NIP:5242617178
REGON:141054682

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Vicis New Investments SA
ABCDATA
2019-11-30 SA - QSr3
2019-11-29 wykluczenie akcji z obrotu giełdowego
2019-11-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-11-25 umorzenie postępowania w sprawie z powództwa OFE PZU Złota Jesień
2019-11-21 złożenie pisma do GPW dot. wykluczenia akcji z obrotu na GPW
2019-11-19 zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-10-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-10-22 WZ - podjęte uchwały: umorzenie akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy