formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-03-20
ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
33-100Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bartla3
(ulica)(numer)
014 6260207014 6224551
(telefon)(fax)
office@abmsolid.euwww.abmsolid.eu
(e-mail)(www)
8730005511850021886
(NIP)(REGON)
Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów51 54575 32811 78018 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 661(947)1 065(226)
Zysk (strata) brutto (136)4 314(31)1 031
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (1 028)4 751(235)1 135
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej( 1885)2 010(431)480
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej8323 481190832
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(1 968)(6 405)(450)(1 531)
Przepływy pieniężne netto razem(3 022)(914)(691)(218)
Aktywa razem98 869113 45322 34826 623
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania264 185280 20259 71665 752
Zobowiązania długoterminowe23 47832 1205 3077 537
Zobowiązania krótkoterminowe240 707248 08254 40958 215
Kapitał własny(165 316)(166 749)(37 368)(39 129)
Kapitał zakładowy3 4123 412771801
Liczba akcji (w szt)793 450793 450793 450793 450
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(1,30)5,99(0,30)1,43
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)(208,42)(210,38)(47,11)(49,37)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej ABM SOLID.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2016 wraz z informacją dodatkową.pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok oraz oświadczenia Zarządu Spółki.pdf
Opinia i raport Grupa Kapitałowa ABM Solid.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-20
Marek Pawlik

Prezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-20
Mariola Ryba

Główny Księgowy


Nazwa jednostki:ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
Nazwa skrócona jednoskti:ABM SOLID S.A.
Adres:Bartla 3, 33-100 Tarnów
Telefon:014 6260207
Fax:014 6224551
Email:office@abmsolid.eu
www:www.abmsolid.eu
NIP:8730005511
REGON:850021886

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d