pixelg
rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego - 2019-06-11 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr22/2019
Data sporządzenia:2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu AC S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC z siedzibą w Białymstoku (dalej jako Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06.06.2019 r. o zarejestrowaniu w tym dniu zmian Statutu Spółki.

1. Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu:
a) artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.449.033,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści trzy złote i dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 79.000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.
otrzymał następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.469.695,75 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 161.650 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.
b) skreślono artykuł 7 ust. 2. o treści:
c) ustępowi 2a w artykule 7 nadano numer 2.
d) do artykułu 11 ust. 3 dodano na końcu następujące zdanie:
Do Rady Nadzorczej winno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych spełniających wymogi wynikające z Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub przepisów zastępujących te regulacje .

e) artykuł 13 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:
3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 litera (o) powyżej, jest umowa o wartości przekraczającej równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem umów lub transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, zaś podmiotem powiązanym jest podmiot powiązany w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) lub przepisów zastępujących ww. przepisy.
otrzymał następujące brzmienie:
3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 litera (o) powyżej, jest umowa o wartości przekraczającej równowartość 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem umów lub transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, zaś podmiotem powiązanym jest podmiot powiązany w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub przepisów zastępujących te regulacje.
2. Data Walnego Zgromadzenia, które uchwaliło zmiany w Statucie oraz numery uchwał:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 17.05.2019 r., Uchwała nr 21

3. Z uwagi na fakt, że zmiana Statutu dotyczy również kapitału zakładowego Spółka wskazuje:
a) obecną wysokość, strukturę kapitału zakładowego oraz wartość nominalną akcji:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.469.695,75 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C, 161.650 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D każda o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy),

b) ogólną liczbę głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji: 9.878.783 głosy.

4. Spółka w załączeniu przekazuje treść sporządzonego tekstu jednolitego Statutu.
Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
statut AC S.A. t.j. na dzień 17.05.2019.pdftekst jednolity statutu AC S.A. na dzień 17.05.2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-11Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu
2019-06-11Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2020-04-01 wyniki Q1.2020
2020-03-31 nabycie akcji z transzy 2018 w ramach Programu Motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2020-03-31 zakończenie subskrypcji warrantów serii E
2020-03-16 SA - R
2020-03-04 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 2,8 zł/akcja
2020-01-07 terminarz raportów
2020-01-02 wyniki Q4.2019
2019-12-30 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy