pixelg
SA - P - 2019-08-09 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACAUTOGAZ) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2019
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2018obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30
data przekazania: 2019-08-09
AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
15-181Białystok
(kod pocztowy)(miejscowość)
42 Pułku Piechoty50
(ulica)(numer)
85 743 81 0085 653 93 83
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
966-13-19-418050643816
(NIP)(REGON)
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o.
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowew wersji skróconej w wersji pełnej
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
Rachunek zysków i stratInformacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
BILANS


Notyw tys.
półrocze / 20192018półrocze / 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe95 89089 90680 082
Wartości niematerialne i prawne, w tym:5 3935 4263 658
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe86 66579 75970 500
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe4851 3542 817
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe4851 3542 817
w jednostkach powiązanych, w tym:4851 3542 817
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 3473 3673 107
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 4712 4112 401
Inne rozliczenia międzyokresowe876956706
Aktywa obrotowe93 79176 52769 728
Zapasy57 40550 62437 134
Należności krótkoterminowe28 30418 00323 448
Od jednostek powiązanych3 1693 4983 456
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek25 13514 50519 992
Inwestycje krótkoterminowe3 5114 7143 145
Krótkoterminowe aktywa finansowe3 5114 7143 145
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 5114 7143 145
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 5713 1866 001
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m189 681166 433149 810
PASYWA
Kapitał własny98 276111 81295 786
Kapitał zakładowy2 4702 4492 429
Kapitał zapasowy74 05570 35470 354
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe0020
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto21 75139 00922 983
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania91 40554 62154 024
Rezerwy na zobowiązania9 07913 1869 562
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 0633 1062 557
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne3 4536 3215 071
długoterminowa218218200
krótkoterminowa3 2356 1034 871
Pozostałe rezerwy2 5633 7591 934
długoterminowe000
krótkoterminowe2 5633 7591 934
Zobowiązania długoterminowe05186
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek05186
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Zobowiązania krótkoterminowe72 33031 04733 626
Wobec jednostek powiązanych0302541
Wobec pozostałych jednostek71 50430 50732 498
Fundusze specjalne826238587
Rozliczenia międzyokresowe9 99610 33710 750
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe9 99610 33710 750
długoterminowe8 5338 6579 424
krótkoterminowe1 4631 6801 326
P a s y w a r a z e m189 681166 433149 810
Wartość księgowa98 276111 81295 786
Liczba akcji (w szt.)9 878 7839 796 1339 796 133
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,9511,419,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)10 063 7339 966 4339 977 083
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,7711,229,60

W pozycji 3.2 pasywów, kredyty i pożyczki stanowiły na dzień:30.06.2019__________46 15331.12.2018__________ 4 34530.06.2018__________ 4 864

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów121 005126 62528 21929 868
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26 96728 5796 2896 741
Zysk (strata) brutto26 68828 5156 2246 726
Zysk (strata) netto21 75122 9835 0735 421
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 91036 6841 3788 653
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 389-9 694-2 656-2 287
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 290-41 8671 000-9 875
Przepływy pieniężne netto, razem-1 189-14 877-278-3 509
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)189 681166 43344 61038 705
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)91 40554 62121 49712 703
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)051012
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)72 33031 04717 0117 220
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)98 276111 81223 11326 003
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 4702 449581570
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9 878 7839 796 1339 878 7839 796 133
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)3,853,730,900,88
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,783,660,880,86
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9,9511,412,342,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9,7711,222,302,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)3,942,500,920,59
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE


Notyw tys.
półrocze / 20192018półrocze / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)63 07640 43961 400
wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie63 07640 43961 400
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m63 07640 43961 400
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Notyw tys.
półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:121 005126 625
od jednostek powiązanych1 4271 675
Przychody netto ze sprzedaży produktów114 472119 402
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 5337 223
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:76 82080 828
jednostkom powiązanym1 1031 184
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów71 39874 703
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 4226 125
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży44 18545 797
Koszty sprzedaży10 12410 505
Koszty ogólnego zarządu7 9757 546
Zysk (strata) ze sprzedaży26 08627 746
Pozostałe przychody operacyjne1 1851 206
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych200
Dotacje1 106979
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0170
Inne przychody operacyjne5957
Pozostałe koszty operacyjne304373
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych32274
Inne koszty operacyjne27299
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26 96728 579
Przychody finansowe136541
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:18
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych1350
Inne0533
Koszty finansowe415605
Odsetki w tym:150169
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1510
w jednostkach powiązanych1510
Aktualizacja wartości aktywów finansowych3436
Inne1110
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto26 68828 515
Podatek dochodowy4 9375 532
część bieżąca5 0406 129
część odroczona-103-597
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto21 75122 983
Zysk (strata) netto (zannualizowany)37 77636 301
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)9 816 5129 736 180
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)3,853,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 001 4629 917 130
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)3,783,66

KOSZTY WG RODZAJU I-VI/2019:amortyzacja____________________________________________________________ 5 557zużycie materiałów i energii ______________________________________________ 63 362usługi obce_____________________________________________________________ 5 062podatki i opłaty___________________________________________________________ 301wynagrodzenia_________________________________________________________22 226ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia___________________________________ 4 189pozostałe koszty rodzajowe_________________________________________________ 839Razem koszty rodzajowe______________________________________________ 101 536Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych_______________(8 629)Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)____(3 410)Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)______________________________________(10 124)Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)_________________________________(7 975)Koszt wytworzenia sprzedanych produktów_______________________________71 398

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis
Raport firmy audytorskiej_AC_1H_2019.pdfRAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


w tys.
półrocze / 20192018półrocze / 2018
Kapitał własny na początek okresu (BO)111 81296 41196 411
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu2 4492 4292 429
Zmiany kapitału zakładowego21200
zwiększenia (z tytułu)21200
emisji akcji (wydania udziałów)21200
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 4702 4492 429
Kapitał zapasowy na początek okresu70 35463 28463 284
Zmiany kapitału zapasowego3 7017 0707 070
zwiększenia (z tytułu)3 7097 0577 057
emisji akcji powyżej wartości nominalnej888849849
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)866 2086 208
z wyceny programu motywacyjnego2 73500
zmniejszenia (z tytułu)8-13-13
pokrycia straty
z wyceny programu motywacyjnego8-13-13
Kapitał zapasowy na koniec okresu74 05570 35470 354
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0020
zwiększenia (z tytułu)0020
niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyższenie kapitału zakładowego0020
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu0020
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu39 00930 69830 698
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu39 00930 69830 698
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)39 00930 69830 698
przeznaczenie na kapitał zapasowy866 2086 208
dywidenda (zadeklarowana i wypłacona)38 92324 49024 490
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000
Wynik netto21 75139 00922 983
zysk netto21 75139 00922 983
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )98 276111 81295 786
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)98 27682 17595 786
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis
Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania.pdfOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


w tys.
półrocze / 2019półrocze / 2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto21 75122 983
Korekty razem-15 84113 701
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja5 5574 384
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych13-301
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)148168
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej6441
Zmiana stanu rezerw-4 1073 891
Zmiana stanu zapasów-6 781-2 260
Zmiana stanu należności-10 446-4 022
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-24215 088
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 624-3 670
Inne korekty2 635-18
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia5 91036 684
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy8410
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2940
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:5470
w jednostkach powiązanych5470
zbycie aktywów finansowych5470
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki12 2309 694
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych12 0829 106
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne148588
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-11 389-9 694
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy43 4712 233
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału909869
Kredyty i pożyczki41 8110
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe7511 364
Wydatki39 18144 100
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli38 92324 490
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek019 408
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego3434
Odsetki224168
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)4 290-41 867
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 189-14 877
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 203-14 576
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-14301
Środki pieniężne na początek okresu4 70918 013
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:3 5203 136
o ograniczonej możliwości dysponowania561363
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
PlikOpis
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja dodatkowa_AC_IH_2019.pdfINFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-07Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu
2019-08-07Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie Zarzadu_AC_I H_2019.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2020-05-05 SA - Q1
2020-05-05 zawieszenie rekomendacji zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-04-01 wyniki Q1.2020
2020-03-31 nabycie akcji z transzy 2018 w ramach Programu Motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2020-03-31 zakończenie subskrypcji warrantów serii E
2020-03-16 SA - R
2020-03-04 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 2,8 zł/akcja
2020-01-07 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy