pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 45 ust. 1a - 1c ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-05-15
AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-732Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czerska8/10
(ulica)(numer)
022 555 60 17022 840 00 67
(telefon)(fax)
investor@agora.plwww.agora.pl
(e-mail)(www)
526-03-05-644011559486
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży 308 437 277 997 71 766 66 532 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 471 13 066 110 3 127 

Zysk (strata) brutto (3 678)12 498 (856)2 991 

Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (5 049)8 176 (1 175)1 957 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 364 27 127 12 649 6 492 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (111 789)90 486 (26 011)21 656 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 54 662 (8 782)12 719 (2 102)

Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (2 763)108 831 (643)26 046 

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 

Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,11)0,18 (0,03)0,04 

.

. bilans nabilans nabilans nabilans na

. 2019-03-312018-12-312019-03-312018-12-31

Aktywa razem 1 939 941 1 399 826 451 013 325 541 

Zobowiązania długoterminowe 596 453 114 999 138 668 26 744 

Zobowiązania krótkoterminowe 350 318 288 668 81 445 67 132 

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 969 961 975 010 225 504 226 747 

Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 830 10 833 

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,82 20,93 4,84 4,87 

.

Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego


1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)


narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/


2019 okres od2018 okres od2019 okres od2018 okres od


2019-01-01 do2018-01-01 do2019-01-01 do2018-01-01 do


2019-03-312018-03-312019-03-312018-03-31

Przychody netto ze sprzedaży 95 255 99 343 22 164 23 775 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (23 101)(9 472)(5 375)(2 267)

Zysk (strata) brutto (23 455)(9 250)(5 457)(2 214)

Zysk (strata) netto (20 470)(7 528)(4 763)(1 802)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 818 (5 763)888 (1 379)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (80 008)54 846 (18 616)13 126 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 82 344 4 147 19 160 992 

Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 6 154 53 230 1 432 12 739 

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 

Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,44)(0,16)(0,10)(0,04)

.


bilans nabilans nabilans nabilans na


2019-03-312018-12-312019-03-312018-12-31

Aktywa razem 1 070 026 984 535 248 768 228 962 

Zobowiązania długoterminowe 111 179 15 742 25 848 3 661 

Zobowiązania krótkoterminowe 154 605 144 081 35 944 33 507 

Kapitał własny 804 242 824 712 186 976 191 793 

Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 830 10 833 

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 17,27 17,70 4,01 4,12 

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Raport_Ikw_2019_pl.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-14 Bartosz Hojka Prezes Zarządu


2019-05-14 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu


2019-05-14 Agnieszka Sadowska Członek Zarządu


2019-05-14 Anna Kryńska-Godlewska  Członek Zarządu


2019-05-14 Grzegorz Kania  Członek Zarządu

Nazwa jednostki:AGORA SA
Nazwa skrócona jednoskti:AGORA
Adres:Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
Telefon:022 555 60 17
Fax:022 840 00 67
Email:investor@agora.pl
www:www.agora.pl
NIP:526-03-05-644
REGON:011559486

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR