pixelg
uzupełnienie SA-PSr - 2019-10-02 - ALTA SA (ALTA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uzupełnienie SA-PSr - komunikat spółki ALTA SA (ALTA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2019
(rok)
(zgodnie z 60 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Ministra Finans w z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitent w papier w warto ciowych prowadz cych dzia alno wytw rcz , budowlan , handlow lub us ugow
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR, MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-10-02
ALTA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-688Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater18
(ulica)(numer)
022 250 88 20022 721 38 57
(telefon)(fax)
info@altasa.plwww.altasa.pl
(e-mail)(www)
527-010-29-48012835824
(NIP)(REGON)
PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38073089172

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 645-12 359-384-2 915

Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 333-12 045-311-2 841

Zysk (strata) netto-1 333-12 045-311-2 841

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-588-1 033-137-244

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej8371 479195349

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7014-163

Przepływy pieniężne netto, razem17946042109

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,09-0,79-0,02-0,18

Dane odpwiednio na dzień30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018

Aktywa razem 191 829 193 150 45 115 44 919

Zobowiązania długoterminowe446 412 105 96

Zobowiązania krótkoterminowe 4 569 4 591 1 075 1 068

Kapitał własny186 814 188 147 43 936 43 755

Kapitał zakładowy 15 212 15 212 3 578 3 538

Liczba akcji 15 212 345 15 212 345 15 212 345 15 212 345

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro)12,2812,372,892,88

Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP:Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:na dzień 30.06.2019: 4,2520na dzień 31.12.2018r.:4,3000
Dla wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:Średni kurs euro dla I półrocza 2019r. obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca 2019r. 4,2880Średni kurs euro dla I półrocza 2018r. obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca 2018r. 4,2395


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTUSkorygowany raportem bieżącym nr 23/2019
z dnia2019-10-02o treści:


Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r. 
 
Zarząd ALTA S.A. (dalej Spółka) informuje, że dokonuje w dniu 2.10.2019r. korekty śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r., (dalej Raport półroczny za I półrocze 2019r.) opublikowanego w dniu 30.09.2019r.  
Korekta polega wyłącznie na załączeniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki (dalej Rada), która stanowi opinię Rady do wyrażonego wniosku z zastrzeżeniem przez firmę audytorską PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k, w raporcie z przeglądu Raportu półrocznego za I półrocze 2019r. 
W pozostałym zakresie Raport półroczny za 2019r. nie uległ zmianie.  
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie opinii odnoszącej się do wyrażonego wniosku z zastrzeżeniem przez ww. firmę audytorską do Raportu półrocznego za 2019r.  PlikOpis

ALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdfOpinia Rady Nadzorczej do Raportu Biegłego Rewidenta

ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

Sprawozdanie_finansowe_ALTA_IH_2019.pdfSprawozdanie Finansowe ALTA S.A. za I półrcze 2019r.

Sprawozdanie_Zarzadu_ALTA_IH_2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ALTA S.A. w I półroczu 2019r.

Raport z przeglądu ALTA SA-sig.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu Sprawozdania Finanswego ALTA S.A. za I półrocze 2019r.

ALTA_stanowisko_zarządu.pdfStanowisko Zarządu do Raportu Biegłego Rewidenta

ALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdfOpinia Rady Nadzorczej do Raportu Biegłego Rewidenta
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-02Robert Jacek MoritzPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ALTA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ALTA
Adres:Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa
Telefon:022 250 88 20
Fax:022 721 38 57
Email:info@altasa.pl
www:www.altasa.pl
NIP:527-010-29-48
REGON:012835824

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy