pixelg
uzupełnienie SA-PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

uzupełnienie SA-PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2019
(rok)
(zgodnie z 60 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Ministra Finans w z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitent w papier w warto ciowych prowadz cych dzia alno wytw rcz , budowlan , handlow lub us ugow
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR, MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-10-02
ALTA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTADeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-688Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater18
(ulica)(numer)
022 250 88 20022 721 38 57
(telefon)(fax)
info@altasa.plwww.altasa.pl
(e-mail)(www)
527-010-29-48012835824
(NIP)(REGON)
PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38073089172

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 645-12 359-384-2 915

Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 333-12 045-311-2 841

Zysk (strata) netto-1 333-12 045-311-2 841

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-588-1 033-137-244

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej8371 479195349

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7014-163

Przepływy pieniężne netto, razem17946042109

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,09-0,79-0,02-0,18

Dane odpwiednio na dzień30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018

Aktywa razem 191 829 193 150 45 115 44 919

Zobowiązania długoterminowe446 412 105 96

Zobowiązania krótkoterminowe 4 569 4 591 1 075 1 068

Kapitał własny186 814 188 147 43 936 43 755

Kapitał zakładowy 15 212 15 212 3 578 3 538

Liczba akcji 15 212 345 15 212 345 15 212 345 15 212 345

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro)12,2812,372,892,88

Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP:Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:na dzień 30.06.2019: 4,2520na dzień 31.12.2018r.:4,3000
Dla wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:Średni kurs euro dla I półrocza 2019r. obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca 2019r. 4,2880Średni kurs euro dla I półrocza 2018r. obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca 2018r. 4,2395


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTUSkorygowany raportem bieżącym nr 23/2019
z dnia2019-10-02o treści:


Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r. 
 
Zarząd ALTA S.A. (dalej Spółka) informuje, że dokonuje w dniu 2.10.2019r. korekty śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r., (dalej Raport półroczny za I półrocze 2019r.) opublikowanego w dniu 30.09.2019r.  
Korekta polega wyłącznie na załączeniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki (dalej Rada), która stanowi opinię Rady do wyrażonego wniosku z zastrzeżeniem przez firmę audytorską PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k, w raporcie z przeglądu Raportu półrocznego za I półrocze 2019r. 
W pozostałym zakresie Raport półroczny za 2019r. nie uległ zmianie.  
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie opinii odnoszącej się do wyrażonego wniosku z zastrzeżeniem przez ww. firmę audytorską do Raportu półrocznego za 2019r.  PlikOpis

ALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdfOpinia Rady Nadzorczej do Raportu Biegłego Rewidenta

ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

Sprawozdanie_finansowe_ALTA_IH_2019.pdfSprawozdanie Finansowe ALTA S.A. za I półrcze 2019r.

Sprawozdanie_Zarzadu_ALTA_IH_2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ALTA S.A. w I półroczu 2019r.

Raport z przeglądu ALTA SA-sig.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu Sprawozdania Finanswego ALTA S.A. za I półrocze 2019r.

ALTA_stanowisko_zarządu.pdfStanowisko Zarządu do Raportu Biegłego Rewidenta

ALTA_Opinia_Rady_Nadzorczej.pdfOpinia Rady Nadzorczej do Raportu Biegłego Rewidenta
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-02Robert Jacek MoritzPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ALTA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ALTA
Adres:Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa
Telefon:022 250 88 20
Fax:022 721 38 57
Email:info@altasa.pl
www:www.altasa.pl
NIP:527-010-29-48
REGON:012835824

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR