pixelg
SA - PS i SA - P - 2019-08-29 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PS i SA - P - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2019
(rok)
dla
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-08-29
ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-696WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PANKIEWICZA3
(ulica)(numer)
(0-22) 380 32 85(0-22) 380 32 86
(telefon)(fax)
biuro@altustfi.plwww.altustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003690141158275
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody ze sprzedaży81 345169 54918 97039 993
Koszty działalności operacyjnej71 268120 32116 62028 377
Zysk (strata) na sprzedaży10 07749 2282 35011 616
Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 57848 4351 76711 370
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 37249 8901 95211 713
Zysk (strata) netto 6 25340 3341 4589 450
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej4 36939 1351 0199 167
Średnia ważona liczba akcji46 120 00045 768 61946 120 00045 768 619
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,090,860,020,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 14840 8493 9999 591
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 414-5 084-4 061-1 155
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 860-71 479-900-16 860
Aktywa trwałe47 5005 96911 1711 388
Aktywa obrotowe131 544172 93730 93740 218
Aktywa razem179 044178 90642 10841 606
Kapitał własny 157 439155 02537 02736 052
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe1 68603970
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe19 91923 8814 6855 554
Pasywa razem179 044178 90642 10841 606
Liczba akcji 46 120 00046 120 00046 120 00046 120 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,413,360,800,78

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2019 r. przez Narodowy Bank Polski (4,2520 zł / EURO), - poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,2880 zł / EURO) w I półroczu 2019 r.,
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 r.  przez Narodowy Bank Polski (4,3000 zł / EURO), - poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,2395 zł / EURO) w I półroczu 2018 r.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
20190826 ALTUS 2019H1 Raport półroczny.pdfRaport półroczny I 2019 r.
Sprawozdanie Zarządu I półrocze 2019.pdfSprawozdanie Zarządu ALTUS TFI SA
Raport z przeglądu ALTUS 30.06.2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta
Oświadczenie Zarządu ALTUS o rztelności sporządzenia sprawozdania na 30.06.2019.pdfOświadczenie - rzetelność sprawozdania
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-29Andrzej LadkoPrezes Zarządu
2019-08-29Bogusław GalewskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuro@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy