pixelg
SA - QS3 i SA - Q3 - 2019-11-12 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QS3 i SA - Q3 - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2019
(kwartał) (rok)
dla
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-12
ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-696WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PANKIEWICZA3
(ulica)(numer)
(0-22) 380 32 85(0-22) 380 32 86
(telefon)(fax)
biuor@altustfi.plwww.altustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003690141158275
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży101 568240 39523 57356 517
Koszty działalności operacyjnej87 104176 44820 21641 483
Zysk (strata) na sprzedaży14 46463 9473 35715 034
Zysk (strata) na działalności operacyjnej11 84463 0212 74914 816
Zysk (strata) przed opodatkowaniem13 06063 2953 03114 881
Zysk (strata) netto 9 71151 1312 25412 021
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej6 91449 3981 60511 613
Średnia ważona liczba akcji46 120 00045 887 03346 120 00045 887 033
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,151,080,030,25
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 64455 2454 09512 988
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-20 4959 637-4 7572 266
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 208-73 090-977-17 183
Aktywa trwałe66 5525 96915 2171 388
Aktywa obrotowe111 326172 93725 45440 218
Aktywa razem177 878178 90640 67141 606
Kapitał własny 160 666155 02536 73536 052
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe1 54603530
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe15 66623 8813 5825 554
Pasywa razem177 878178 90640 67141 606
Liczba akcji 46 120 00046 120 00046 120 00046 120 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,483,360,800,78

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:
  - pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2019 roku – 4,3086 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 4,2535 EUR/PLN; - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 roku – 4,3736 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 EUR/PLN.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
20191112 ALTUS 2019Q3 Raport kwartalny.pdfRaport 3Q 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-12Andrzej LadkoPrezes Zarządu
2019-11-12Bogusław GalewskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy