pixelg
zawarcie umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym - 2020-01-31 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (ALTUSTFI) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2020

Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ALTUS TFI ) informuje o zawarciu w dniu 31 stycznia 2020 r. umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym z IPOPEMA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej IPOPEMA TFI ) z siedzibą w Warszawie (dalej Umowa ).

Przedmiotem Umowy jest przejęcie przez IPOPEMA TFI od ALTUS TFI zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Secus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty InSecura z siedzibą w Warszawie, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 667 (dalej Fundusz ).

Na podstawie Umowy ALTUS TFI przeniesie nieodpłatnie na IPOPEMA TFI, a IPOPEMA TFI przejmie zarządzanie Funduszem. Skutek w postaci przejęcia zarządzania nastąpi z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.; dalej Ustawa ) tj. z dniem wejścia w życie zmiany statutu Funduszu (dalej Dzień Zamknięcia ), polegającej na wskazaniu IPOPEMA TFI, jako towarzystwa zarządzającego Funduszem, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1) podjęcie przez uczestników Funduszu uchwały Zgromadzenia Inwestorów Funduszu wyrażającej zgodę na (i) zmiany do Statutu Funduszu, o których mowa w art. 238a ust. 2 pkt 3) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 2) Ustawy, tj, firmy, siedziby i adresu towarzystwa oraz strony internetowej służącej do dokonywania ogłoszeń o zmianie treści Statutu Funduszu, a także (ii) skrócenie terminu wejścia w życie ogłoszonych zmian Statutu Funduszu w związku z przejęciem zarządzania zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt. 1b) w związku z ust. 8d Ustawy, z tym zastrzeżeniem, że w/w zmiany Statutu zostaną ogłoszone przez ALTUS TFI po przekazaniu do ALTUS TFI przez IPOPEMA TFI oświadczenia o którym mowa poniżej w pkt 2 - 4;
2) Ipopema TFI doręczy Altus TFI oświadczenie, złożone w oparciu o Sprawozdanie Finansowe, że przejęcie zarządzania Funduszem nie będzie wymagało zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
3) Ipopema TFI na własny koszt powiadomi, w trybie i zakresie przewidzianym art. 238a ust. 7 Ustawy o Funduszach, wszystkich uczestników Funduszu o przejęciu zarządzania Funduszem. 4) Rada Nadzorcza Ipopema TFI wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania Funduszem, o czym Ipopema TFI poinformuje Altus TFI na piśmie lub w drogą elektroniczną.

IPOPEMA TFI może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach, przy czym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w każdym przypadku może zostać złożone do Dnia Zamknięcia:
i) W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania przez ALTUS TFI zobowiązań, o których mowa w Umowie, IPOPEMA TFI będzie uprawnione do odstąpienia od Umowy, po uprzednim wezwaniu ALTUS TFI przez IPOPEMA TFI do wykonania zobowiązań i upływie terminu wskazanego w wezwaniu IPOPEMA TFI, nie krótszego niż 7 (siedem) dni roboczych.

ii) IPOPEMA TFI będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy bez konieczności wskazywania dodatkowego terminu, jeśli w okresie do Dnia Zamknięcia upoważnienie Zgromadzenia Inwestorów zostanie odwołane, wygaśnie lub okaże się nieskuteczne, przy czym ALTUS TFI poinformuje IPOPEMA TFI niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni po uzyskaniu informacji na temat odwołania, wygaśnięcia lub nieskuteczności upoważnienia Zgromadzenia Inwestorów. W takim przypadku IPOPEMA TFI nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do ALTUS TFI.
O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, w przypadku, gdy w terminie do 30 kwietnia 2020 r. nie dojdzie do łącznego spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1) 4) powyżej, Umowa wygasa.
Umowa zawiera standardowe postanowienia indemnifikacyjne, regulujące odpowiedzialność ALTUS TFI, w związku z działalnością Funduszu w czasie, kiedy ALTUS TFI zarządzał Funduszem.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-31Andrzej LadkoPrezes Zarządu
2020-01-31Bogusław GalewskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy