pixelg
SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-08-19
ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
+48 (33) 47 07 100+48 (33) 47 07 101
(telefon)(fax)
www.alumetal.pl
(e-mail)(www)
549-20-40-001357081298
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHI półrocze 2019I półrocze 2018I półrocze 2019I półrocze 2018
Ilość sprzedanych wyrobów - tony104 195103 520104 195103 520
Przychody netto ze sprzedaży774 251878 726180 562207 271
Zysk z działalności operacyjnej34 04354 8787 93912 944
EBITDA49 95970 00711 65116 513
EBITDA - jednostkowo w PLN na tonę479676112160
Zysk przed opodatkowaniem33 54753 2797 82312 567
Zysk netto28 17350 5056 57011 913
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej98 01756 82322 85813 403
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 790-20 128-4 149-4 748
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-67 619-3 509-15 769-828
Przepływy pieniężne netto razem12 60833 1862 9407 828
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR)1,823,260,420,77
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 1,823,260,430,77
POZYCJE BILANSU30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem779 762865 757183 387201 339
Aktywa trwałe370 607372 13787 16186 543
Aktywa obrotowe409 155493 62196 226114 796
Kapitał własny498 018533 745117 126124 127
Kapitał akcyjny1 5481 548364360
Zobowiązania długoterminowe46 93750 19811 03911 674
Zobowiązania krótkoterminowe234 807281 81555 22365 538
Liczba akcji 15 479 49315 479 49315 479 49315 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)32,1734,487,578,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 32,2234,457,588,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) 4,08*4,080,96*0,95
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHI półrocze 2019I półrocze 2018I półrocze 2019I półrocze 2018
Przychody netto ze sprzedaży70 28353 34416 39112 583
Zysk z działalności operacyjnej64 17744 91714 96710 595
EBITDA64 55545 29515 05510 684
Zysk przed opodatkowaniem64 19544 93814 97110 600
Zysk netto64 19344 84314 97010 578
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej64 787-8115 109-19
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 4414 8528021 144
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-67 573-5 112-15 759-1 206
Przepływy pieniężne netto razem654-341153-81
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR)4,152,900,970,68
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 4,152,900,970,68
POZYCJE BILANSU30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem289 368293 36268 05468 224
Aktywa trwałe278 550282 23065 51065 635
Aktywa obrotowe10 81711 1312 5442 589
Kapitał własny258 481257 17260 79159 808
Kapitał akcyjny1 5481 548364360
Zobowiązania długoterminowe20 61624 7734 8485 761
Zobowiązania krótkoterminowe10 27111 4162 4162 655
Liczba akcji 15 479 49315 479 49315 479 49315 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)16,7016,613,933,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 16,7116,593,933,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) 4,08*4,080,96*0,95

* dywidenda wypłacona
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.06.2019 - 4,2520 EUR/PLN oraz na dzień 31.12.2018 - 4,3000 EUR/PLN;- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatnie dni miesiąca: 6 miesięcy 2019 - 4,2880 EUR/PLN oraz 6 miesięcy 2018 - 4,2395 EUR/PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
1H2019_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_Alumetal_SA.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. za I półrocze 2019 r.
1H2019_Sprawozdanie_Finansowe_Alumetal_SA.pdfŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Alumetal S.A.
1H2019_Skonsolidowane_Spr_Fin_GK_Alumetal_SA.pdfŚródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Alumetal S.A.
1H2019_Raport_bieglego_rewidenta_SF_Alumetal_SA.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Alumetal S.A.
1H2019_Raport_bieglego_rewidenta_SSF_GK_Alumetal_SA.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alumetal S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-19Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2019-08-19Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ALUMETAL S.A.
Adres:Kościuszki 111, 32-650 Kęty
Telefon:+48 (33) 47 07 100
Fax:+48 (33) 47 07 101
www:www.alumetal.pl
NIP:549-20-40-001
REGON:357081298

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR