formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-07-01 do 2017-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-09-13
AMBRA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AMBRAspożywczy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska336
(ulica)(numer)
022 5663300022 5663303
(telefon)(fax)
warszawa@ambra.com.plwww.ambra.com.pl
(e-mail)(www)
9180000755006054698
(NIP)(REGON)
Mazars Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe)252 371241 50158 56756 059
Marża ze sprzedaży115 993106 50026 91824 722
Zysk brutto ze sprzedaży87 46076 69720 29717 804
EBITDA26 75819 3526 2104 492
EBIT18 49611 2624 2922 614
Zysk netto21 18214 0484 9163 261
Przepływy pieniężne netto razem5 535(97)1 284(23)
Aktywa trwałe159 593162 59737 76036 741
Aktywa obrotowe119 206122 42528 20427 664
Aktywa razem 278 799285 02265 96564 404
Zobowiązania długoterminowe1 35415 2843203 454
Zobowiązania krótkoterminowe 57 55457 92113 61713 088
Kapitał własny219 891211 81752 02747 863
Kapitał zakładowy 25 20725 2075 9645 696
Zysk netto na jedną akcję zwykłą0,840,560,200,13
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą0,840,560,200,13
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą8,728,402,061,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą8,728,402,061,90
Wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą0,520,500,120,12
Liczba akcji zwykłych (w szt.)25 206 64425 206 64425 206 64425 206 644

Wybrane dane finansowe spółki AMBRA S.A. zaprezentowane w niniejszym raporcie rocznym zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:- Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za poszczególne okresy - wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego roku obrotowego. Kursy te wynosiły: 4,3091 zł za rok obrotowy 2016/2017 i 4,3080 zł za rok obrotowy 2015/2016.- Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - wg średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te wynosiły: 4,2265 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. i 4,4255 zł na dzień 30 czerwca 2016 r.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
AMBRA_raport roczny_2016-2017.pdfRaport roczny spółki AMBRA S.A. zawierający list Zarządu
AMBRA JSF SORAWOZDANIE Z BADANIA.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Robert OgórPrezes Zarządu
2017-09-13Grzegorz NowakWiceprezes Zarządu
2017-09-13Piotr KaźmierczakWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-13Piotr KaźmierczakWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy


Nazwa jednostki:AMBRA S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:AMBRA
Adres:Puławska 336, 02-819 Warszawa
Telefon:022 5663300
Fax:022 5663303
Email:warszawa@ambra.com.pl
www:www.ambra.com.pl
NIP:9180000755
REGON:006054698

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d